ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
Overview

Overview

TAFE Western Australia (TAFE WA) colleges have modern facilities and state-of-the-art technology to give students the experience of real work environments. The facilities ensure the best environment for teaching, knowledge sharing with peers and for developing practical working skills.

As well as excellent teaching staff, TAFE WA offers students the choice of over 135 courses in 13 study areas. These nationally recognised vocational education and training (VET) courses are designed to prepare students for their future careers and are supported by the government.

For students wishing to enter further study, there are a number of pathways to university programs at three of Australia's leading universities. Students gain credit points towards university study.

Perth, Western Australia is one of the most liveable cities in the world. Perth offers students a warm sunny climate and relaxed lifestyle, with a vibrant cultural life and eating experiences. Students at TAFE WA have the perfect opportunity to explore Western Australia's amazing coastline.

A range of accommodation options are available to students. New student accommodation is now available in downtown Perth. A homestay option allows students to live with an Australian family. Campus living villages are based at nearby university campuses, or students can choose to find other private rental accommodation. Students under 18 must live with a parent, or a nominated guardian or homestay.

TAFE International Western Australia (TIWA) is the registered training organisation (RTO) and a Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students (CRICOS) provider for the delivery of training to international students enrolled in a TAFE course in Western Australia. The nationally accredited courses are delivered by Western Australian TAFE colleges on TIWA's behalf, however TIWA retains responsibility for the quality of the training and assessment delivered by the TAFE colleges and for the issue of certification documents to students.

CRICOS Provider Code: 00020G
RTO Provider No. 52395

Show more +Show less -
Overview

Overview

Perth, the capital of Western Australia (WA), is a stunning modern city with an ideal combination of cultural buzz, green spaces and easy access to beaches and coastline trails. It's a great place to live as a student, known for its relaxed lifestyle, sunny climate and vibrant city life. It is also a designated ‘regional centre', providing opportunities to prosper in WA after graduation.

TAFE International Western Australia (TIWA) is owned and operated by the Western Australian State Government. TIWA facilitates the enrolment of international students into vocational education and training (VET) courses in WA TAFE (Technical and Further Education) colleges.

Students can choose from over 100 certificate and diploma courses delivered across 17 campus locations around Perth and regional WA in the following study areas:

 • Accounting, Business and Marketing
 • Animal Care and Aquaculture
 • Automotive, Engineering, Surveying and Process Plant Technology
 • Aviation
 • Building and Construction
 • Creative Industries
 • Digital Media and Information Technology
 • Early Childhood Education and Community Services
 • Health and Beauty 
 • Hospitality, Cookery and Tourism
 • Land and Environmental Management
 • Maritime
 • Nursing

TIWA provides flexible entry points, pathways to university and a cost-effective way to complete an internationally recognised qualification and confidently enter the workforce. Dedicated lecturers with industry experience deliver courses, so that students learn with the latest technology and equipment.

TIWA offers hands on learning experiences and practical training aligned to industry requirements with a globally-recognised qualification. This gives students the confidence to succeed in their chosen career. 

For a rural experience, students can choose to study in one of TIWA's popular regional campuses.

Show more +Show less -
What's new

What's new

2019 International Student of the Year

Dushica Poposki from Macedonia has been named International Student of the Year at the 2019 WA Training Awards,the State's premier awards program for recognising high achievers in the vocational education and training sector. Dushica was awarded the title at this year's WA Training Awards presentation dinner on 13 September.

Dushica worked as a nurse in the Macedonian health system and while visiting Perth, she had a chance experience as an outpatient that inspired her to relocate and train in a different health care system. In Australia, she completed a Diploma of Nursing qualification at North Metropolitan TAFE. She rates the Western Australian vocational education and training system as first-class and encourages other international students to study in Australia.

''I share my positive experience with other people here in Australia and overseas, and advise them to fulfil their dreams,'' Dushica said. ''It's never too late to take action and further your education, '' she added.

With a holistic approach to providing care, Dushica's philosophy is to give emotional and physical support to patients on their recovery journey. She looks forward to combining her nursing experience from Macedonia with the knowledge and skills gained through her studies in Western Australia and ultimately providing the best nursing care to the community.

Show more +Show less -
What's new

What's new

TAFE continues to review and update its course portfolio and teaching methods to offer the best education possible to its international students.

As of March 2022, the institution is again able to welcome international students to attend courses in person following the change in government guidelines.

Providing students meet the Commonwealth Government requirements, they will be able to enter Australia without needing to quarantine.

A rapid antigen test will need to be taken within 12 hours of arriving in the country, with any positive result being reported. This testing arrangement is an interim plan and may be changed or removed at short notice – students are advised to check the Western Australia Government website for the latest updates.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

TAFE colleges in Western Australia deliver a range of courses that are developed in consultation with industry and are reviewed regularly to ensure that students graduate with the skills and knowledge required for a successful employment outcome.

TAFE courses are nationally accredited according to the Australian Qualifications Framework (AQF), are competency based and from a training package that is industry approved.

TAFE WA offers the following course types:

 • Certificate II
 • Certificate III
 • Certificate IV
 • Diploma
 • Advanced diploma

TAFE WA English language teaching programs are accredited by the National English Language Teaching Accreditation Scheme (NEAS) Australia. English language courses are available for students looking to improve their English language skills and prepare for further study. The ELICOS program at North Metropolitan TAFE is delivered in partnership with Navitas English. Classes are held at the ELICOS Centre located at the Perth (Northbridge) campus in the heart of the cultural and entertainment district.

Jane Goodfellow is a lecturer at Western Australia's North Metropolitan TAFE. She won the national 2017 VET Teacher/Trainer of the Year Award for her innovative teaching strategies in class. Jane feared she would not be able to teach after losing her hearing but a cochlear implant helped her get back to the classroom.

Jane was able to continue her two decades-long career in VET and is passionate about teaching, making use of blogs, QR codes and apps to help overcome the challenge of hearing student questions and comments in a big class. ''VET is a way for students to achieve their dreams,'' said Jane. ''I'm especially inspired by those who overcome adversity to complete their course, such as those with disabilities, raising children on their own or facing cultural pressures''.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

TAFE is highly regarded for the quality of its teaching. Students will learn from lecturers equipped with both theoretical knowledge and practical experience working in industry. TIWA offers courses tailored towards a job ready outcome, so industry experience is a crucial step to transition students into their future career.

Courses are taught with a mix of work experience so that students get a feel for their future role, learn while on the job, and create ties that will serve once the qualification is complete.

Work placements are integrated into many courses. Students can step out of the classroom and get a real world insight into their chosen industry.

Study areas that include practical work placements in registered offsite agencies with industry partners are:

 • Animal Studies
 • Applied Fashion Design
 • Bricklaying and Carpentry
 • Community Services
 • Early Childhood Education
 • Health and Fitness and
 • Nursing.

Other TIWA courses include simulated work placements that replicate real work environments in on-campus facilities. Industry-experienced lecturers teach in classrooms and in practical environments like restaurants, laboratories and workshops. TIWA offers the latest industry technology, tools, machinery, processes and materials in all simulated work placements.

Study areas with simulated work placements are:

 • Automotive
 • Aviation
 • Beauty
 • Cookery
 • Conservation and Land Management
 • Community Services
 • Horticulture and Environmental Management
 • Hospitality and
 • Process Plant Operations and Engineering.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Country specific entry requirements

International students can check all of the country specific entry requirements by visiting the TIWA website.

English language entry requirements

TAFE courses generally require an equivalent of IELTS 5.5 overall (academic) with no band lower than 5.0. Some select courses require higher English scores of IELTS 6.0/6.5.

For certificate, diploma, and advanced diploma courses: IELTS 5.5 - Equivalent English levels accepted

 • International English Language Testing System (IELTS) academic score of 5.5 with no band score less than 5.0.
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 55 internet-based test (iBT).
 • Eiken Grade Pre 1
 • Pearson Test of English (PTE) Academic – Minimum Level 43 (No band score lower than 36).
 • Password score of 5.5
 • Successful completion of at least two years of study at an acceptable grade in an English medium course completed within the previous two years.
 • International Baccalaureate (IB) minimum of 3 in English A1 or A2
 • Completion of the Cambridge First Certificate of English (FCE) – pass in C grade.
 • Successful completion of English for Academic Purposes (EAP) at upper intermediate level or equivalent at North Metropolitan TAFE or a recognised English college.

For other courses: IELTS 6.0 - Equivalent English levels accepted

 • IELTS (academic) 6.0 with no band score less than 5.5.
 • TOEFL 60 – no band lower than 15 (iBT)
 • Pearson Test of English (PTE) Academic – minimum level 51 with no band lower than 43.
 • Password score of 6.0.
 • Eiken Grade 1
 • Completion of at least two years of study at an acceptable grade in an English medium course completed within the previous two years.
 • Pearson Test of English (PTE) Academic – 51
 • International Baccalaureate (IB) Minimum of 4 in English A1 or A2
 • Cambridge First Certificate of English (FCE) – pass in B grade
 • Completion of English for Academic Purposes (EAP) at pre-advanced level or equivalent at North Metropolitan TAFE or a recognised English college.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Entry requirements for study at TAFE depend on a number of factors, including students' chosen subject area, the level they want to begin study (certificate or diploma), and their home country's educational system.

The minimum level of English proficiency required for entry into most TAFE courses is the equivalent of an overall academic International English Language Testing System (IELTS) score of 5.5 with no individual band score lower than 5.0. For some countries TIWA may accept high school English results. Some courses, such as nursing and early childhood education, require a higher level of English i.e. academic IELTS 6.0/7.0.

Generally, students that have completed the equivalent of Australian Year 10 will be ready for a certificate III qualification, while students that are educated to the equivalent of Australian Year 12 will be able to enter at certificate IV or diploma level.

For students that need to improve their English language skills, they can package an English course with their TAFE program. TIWA delivers English Language Intensive Courses for Overseas Students (ELICOS) in partnership with Navitas English. TIWA also has partnerships with a range of private English language partners, which means students can receive direct entry into TAFE courses once the required level is achieved.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

North Metropolitan TAFE

North Metropolitan TAFE is one of the largest vocational education and training providers in Western Australia, offering ''real work'' environments, expert lecturers and modern technology and equipment to provide international students with job ready skills and positive learning experiences.

Specialty courses include aged care, community services, environmental monitoring, engineering and software development. Extensive facilities include an art gallery, training restaurant, massage clinic, gyms, beauty therapy clinics, prayer rooms, libraries and bookshop.

South Metropolitan TAFE

South Metropolitan TAFE is one of Western Australia's largest and most diverse vocational education and training providers, delivering training to thousands of local and international students every year. Students can get involved and meet new friends in college social activities such as the annual Rottnest Island tour. Study support is also available on campus, to help you reach your study goals.

Specialty courses include engineering, hospitality, maritime, oil and gas, and automotive. Extensive training facilities are available, including the award-winning Bentley Pines training restaurant, the fully operational oil and gas facility, student veterinary clinic, massage clinics, garden centre, pet grooming clinic, libraries and prayer rooms.

Central Regional TAFE

Central Regional TAFE's world class centre of excellence specialises in aquaculture, marine and environmental science and research. Geraldton is a vibrant regional city located on the historic Batavia coast, with scenic rolling hills and breakaway ranges to the east, and Chapman and Greenough Rivers to the north and south.

Geraldton campus facilities include childcare, a training restaurant, library, bookshop, cafe, and well-equipped computer labs. There is on-campus student accommodation available at Pepperell Village.

South Regional TAFE

South Regional TAFE's campuses are based in the beautiful South West region of Western Australia. Students can enjoy spectacular coastal scenery and recreational areas, and a pleasant climate.

Specialty courses include, hospitality, early childhood education and cookery, information technology and nursing. Facilities include training restaurants, student canteen, and a Learning Resource Centre Students attending the Bunbury campus have accommodation options available at Edith Cowan University's Bunbury Campus Living Village.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

TIWA is dedicated to employment-focused education, and are well equipped to ensure students are job ready upon graduation. Specialising in hands-on learning, TIWA prepares students for the workforce. They'll have access to essential learning facilities while at TAFE, with contemporary lecture theatres, fully equipped labs and seminar rooms, as well as private breakout areas for independent and group study.

Students will make use of technology and equipment that is used in their chosen field upon graduation. TAFE works closely with industry to ensure resources and facilities are relevant and up to date for students.

As well as this, students also benefit from purpose-built, state-of-the-art campuses, managed by industry-experienced staff and teachers. Small class sizes mean dedicated attention and focus from lecturers. Along with extensive social and support structures, training facilities include:

 • cafes and restaurants open to the public
 • commercial kitchens
 • health clinics, laboratories, beauty and wellness centres
 • horticulture and conservation resources
 • an oil and gas processing plant
 • aquaculture farms and animal clinics
 • engineering workshops and automotive skills centres
 • art galleries and creative suites
 • digital, film and television studios, and a radio station
 • fashion and merchandising hubs and
 • boats, maritime simulators and airport-based aviation hangars.

There are campus villages at nearby universities that students can choose for accommodation if they want to be in a student environment close to their place of study. Alternatively, private accommodation options are also available including homestays, where students can live with an Australian family for a few weeks or longer.

Show more +Show less -
Student support and Safety

Student support and Safety

Student Support

TAFE International Western Australia ​assists students during their study and also prior to the commencement of study.

Students can get information and assistance from TIWA on several issues including:

 • health cover issues
 • student visa
 • courses
 • refunds
 • processing tuition fee payments
 • TAFE orientation program
 • airport pickup and transfer
 • referrals for further assistance

The International Centre at TAFE colleges can also provide support for study or personal issues including:

 • advice on change of course, units or pathways
 • monitoring class progress and assistance to achieve study goals
 • updating contact details (address, email, mobile)
 • identifying suitable accommodation in local suburbs
 • safety and welfare advice
 • public transport information
 • orientation
 • class timetables
 • student ID cards
 • campus facilities and services

Student safety

Perth is a safe city and basic safety precautions apply at night. There are measures in place to ensure that students are safe on campus.

In Australia, police assistance can be accessed 24 hours a day. The Australian police force is well known for being reliable and safe.

Show more +Show less -
Student support

Student support

TAFE International Western Australia (TIWA) is an organisation that will help students throughout their time at TAFE, both before students first arrive and for the duration of the students' time in Australia.

TIWA assists with a range of areas relating to enrolment including:

 • advice on courses and pathways
 • application for enrolment
 • updating contact details (ie address, email, mobile) and
 • how to pay fees.

For any other personal or study issues, TIWA will be able to refer the student to the necessary body. Students can get in touch with TIWA either by sending a message online or by calling them.

Specific support is available at the International Office on campus. This includes:

 • advice and support on courses and pathways
 • application for continuing enrolment
 • advice on change of course/unit pathways
 • update contact details (i.e. address, email, mobile numbers)
 • monitor class attendance and progress
 • orientation
 • safety and welfare advice
 • suitable local accommodation
 • information on public transport (buses and trains)
 • class timetables and
 • student ID cards.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

Studying at TAFE through TIWA gives students practical training and knowledge using modern facilities and equipment.

Students will learn from expert TAFE lecturers who bring their real-life industry experience to their training. As a result, students will complete their program with a globally recognised qualification and be job ready, with the confidence and skills to start a successful career.

Alongside the core modules of the course, students are able to access support in career skills so that they are fully prepared for the world of work upon graduation.

TAFE also directly partners with some of Australia's best universities, allowing any student to use their TAFE qualification as a pathway to university study.

Show more +Show less -

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Australia

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
Students working on designs
At TAFE
TAFE International Western Australia
Carpentry student using facilities
At TAFE
Early Childhood student
At TAFE
Murdoch TAFE campus
At TAFE
At TAFE
TAFE Lecturer and students in classroom
At TAFE
Students near campus
At TAFE
Students on campus
At TAFE
Students relax by Perth's Swan River
At TAFE
Training facilities at Munster ACEPT campus
At TAFE
At TAFE
Nursing students in class
At TAFE
Automotive student
By the Swan River in Perth
Patisserie lecturer and students in campus kitchen facilities
At TAFE
Kumbirai, Diploma of Nursing
Courses and facilities at TAFE Western Australia
At TAFE
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2462

 • $1030
  លំនៅដ្ឋាន
 • $898
  ម្ហូបអាហារ
 • $138
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $396
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

តើសិស្សនិស្សិតគិតយ៉ាងណាចំពោះយើង

ព័ត៌មានសង្ខេប
(5.0)
គុណភាពមុខវិជ្ជាសិក្សា
4.7
សុវត្ថិភាពក្នុងបរិវេណសាលា
5.0
ការទ្រទ្រង់សិស្ស និស្សិត
4.3
គុណភាពក្នុងការបង្រៀន
4.7
បរិយាកាសក្នុងបរិវេណសាលា
4.3
TAFE Western Australia TAFE Western Australia
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
TAFE Western Australia - by, 2019-12-15
4.0/ 5 stars
TAFE Western Australia TAFE Western Australia
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
TAFE Western Australia - by, 2020-01-10
5.0/ 5 stars
TAFE Western Australia TAFE Western Australia
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
TAFE Western Australia - by, 2020-02-03
5.0/ 5 stars

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

TAFE Western Australia TAFE Western Australia
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
TAFE Western Australia - by, 2019-12-15
4.0/ 5 stars
TAFE Western Australia TAFE Western Australia
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
TAFE Western Australia - by, 2020-01-10
5.0/ 5 stars
TAFE Western Australia TAFE Western Australia
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
TAFE Western Australia - by, 2020-02-03
5.0/ 5 stars

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?