ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

The University of Western Australia

Australia
video Bg

The University of Western Australia

Australia
video Bg

The University of Western Australia

Australia
video Bg

The University of Western Australia

Australia
video Bg

The University of Western Australia

Australia
video Bg

The University of Western Australia

Australia
Overview

Overview

The University of Western Australia (UWA) has its main campus in Perth. It is in the top 1% of universities in the world, and is regarded as one of the nation's leading research institutions. Past graduates include former Australian Prime Minister the Honourable Bob Hawke AC, and Oscar-winning artist Shaun Tan.

The university was given a five-star rating by the Good Universities Guide 2018 for its low student-to-teacher ratio, which means all students get plenty of dedicated support while learning. The courses also offer many opportunities to undertake work experience through UWA’s strong industry partnerships.

The main Perth campus is near to the city centre and the beach. Students have everything they need on site – UWA’s Guild Village is a mini community with everything from a hairdresser and travel agent to a dentist, second hand bookshop and a supermarket. Sports facilities include a swimming pool, tennis courts and a gym.

The University has a dedicated CareerHub where students can get information on employment, careers events and workshops. They can also book an advisor for one-to-one advice on everything from perfecting their CV to choosing a career path. Other services on offer include disability support, information on finances, a confidential counsellor and an international centre.

UWA's Student Guild runs more than 140 clubs and societies, ranging from sports teams to drama club. There is also a large number of social events for students to get involved in throughout the year, including trips away, festivals, food fairs and Pride Week.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Western Australia (UWA) is globally acknowledged as an institution of renown and ranks in the top one hundred universities worldwide. The number one university in Western Australia, UWA has an excellent student-teacher ratio, awarded five stars by the Good Universities Guide, that facilitates meaningful teaching, learning and research.

UWA is located in the city of Perth, with the main campus hosting more than 22,000 students. It provides the perfect backdrop for students with amenities and resources covering everything from libraries and research infrastructure to sports facilities and laboratories. The university also has a campus in Albany, on the south coast of Western Australia, which offers a similarly top-class learning environment underpinned by the latest technology.

The university boasts many notable alumni, including Nobel Laureates, with graduates of UWA being well prepared for the world of work and making a positive impact on society. This extends to research, for which the university is highly regarded, where collaborations with organisations and industry lead to significant breakthroughs in fields such as plant genetics and radio astronomy.

Students at UWA are well catered for with a range of support services and assistance. This includes career guidance, counselling, financial advice, disability support and academic mentoring. Students also have the opportunity to explore interests and meet new people outside of their studies with the more than 140 clubs and societies. These student organisations cover everything from sport to theatre and host many events throughout the year.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Western Australia (UWA) is one of Australia's leading universities and is recognised internationally for its exceptional learning, research and faculties. Globally, UWA is ranked in the world's top 100 (ARWU 2020) and has an excellent student to teacher ratio, is rated five-stars by the Good Universities Guide 2020 and has a five-star rating for teaching quality, facilitating meaningful teaching, learning and research.

UWA is located in Perth, Western Australia with the main campus hosting more than 23,000 students. Perth is Australia's fourth-largest city with over two million people from a variety of cultures worldwide, a strong economy and vibrant lifestyle. Perth is also one of the country's most affordable cities. Some of the reasons why Perth is such a great place for international students to study:

 • Enabling career opportunities with Australia's largest number of companies listed on the Australian Stock Exchange (ASX)
 • One of Australia's most affordable cities (Worldwide Cost of Living Survey 2019, Economist Intelligence Unit)

UWA's Perth campus hosts state-of-the-art teaching and research facilities and is one of the most beautiful in the nation. The university also has a campus in Albany, on the south coast of Western Australia, which offers a similarly top-class learning environment underpinned by the latest technology.

The university boasts many notable alumni, including Nobel Laureates, with graduates of UWA being well prepared for the world of work. This extends to research, for which the university is highly regarded, including partnerships with organisations and industry.

Students at UWA are well catered for with a range of support services and assistance. This includes career guidance, counselling, financial advice, disability support and academic mentoring. Students also have the opportunity to explore interests and meet new people outside of their studies at more than 140 clubs and societies.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Western Australia (UWA) is one of Australia's leading universities and is recognised internationally for its exceptional learning, research and faculties. Globally, UWA is ranked in the world's top 100 (ARWU 2020) and has an excellent student to teacher ratio, is rated five-stars by the Good Universities Guide 2020 and has a five-star rating for teaching quality, facilitating meaningful teaching, learning and research.

UWA is located in Perth, Western Australia with the main campus hosting more than 23,000 students. Perth is Australia's fourth-largest city with over two million people from a variety of cultures worldwide, a strong economy and vibrant lifestyle. Perth is also one of the country's most affordable cities. Some of the reasons why Perth is such a great place for international students to study:

 • Enabling career opportunities with Australia's largest number of companies listed on the Australian Stock Exchange (ASX)
 • One of Australia's most affordable cities (Worldwide Cost of Living Survey 2019, Economist Intelligence Unit)

UWA's Perth campus hosts state-of-the-art teaching and research facilities and is one of the most beautiful in the nation. The university also has a campus in Albany, on the south coast of Western Australia, which offers a similarly top-class learning environment underpinned by the latest technology.

The university boasts many notable alumni, including Nobel Laureates, with graduates of UWA being well prepared for the world of work. This extends to research, for which the university is highly regarded, including partnerships with organisations and industry.

Students at UWA are well catered for with a range of support services and assistance. This includes career guidance, counselling, financial advice, disability support and academic mentoring. Students also have the opportunity to explore interests and meet new people outside of their studies at more than 140 clubs and societies.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Western Australia (UWA) is one of Australia's leading universities and is recognised internationally for its exceptional learning, research and faculties. Globally, UWA is ranked in the world's top 100 (ARWU 2020) and has an excellent student to teacher ratio, is rated five-stars by the Good Universities Guide 2020 and has a five-star rating for teaching quality, facilitating meaningful teaching, learning and research.

UWA is located in Perth, Western Australia with the main campus hosting more than 23,000 students. Perth is Australia's fourth-largest city with over two million people from a variety of cultures worldwide, a strong economy and vibrant lifestyle. Perth is also one of the country's most affordable cities. Some of the reasons why Perth is such a great place for international students to study:

 • Enabling career opportunities with Australia's largest number of companies listed on the Australian Stock Exchange (ASX)
 • One of Australia's most affordable cities (Worldwide Cost of Living Survey 2019, Economist Intelligence Unit)

UWA's Perth campus hosts state-of-the-art teaching and research facilities and is one of the most beautiful in the nation. The university also has a campus in Albany, on the south coast of Western Australia, which offers a similarly top-class learning environment underpinned by the latest technology.

The university boasts many notable alumni, including Nobel Laureates, with graduates of UWA being well prepared for the world of work. This extends to research, for which the university is highly regarded, including partnerships with organisations and industry.

Students at UWA are well catered for with a range of support services and assistance. This includes career guidance, counselling, financial advice, disability support and academic mentoring. Students also have the opportunity to explore interests and meet new people outside of their studies at more than 140 clubs and societies.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Western Australia (UWA) is one of Australia's leading universities and is recognised internationally for its exceptional learning, research and faculties. Globally, UWA is ranked in the world's top 100 (QS 2023) and has an excellent student to teacher ratio, is rated five-stars by the Good Universities Guide 2021 and has a five-star rating for teaching quality, facilitating meaningful teaching, learning and research.

By choosing UWA, students are not just choosing a world top 100 university and a globally recognised degree, they're also choosing to live in a city that's the perfect base for study and for launching a career. UWA sits in the prime location of Western Australia's thriving capital city, Perth. The main campus is home to 25,000 students, with more than 4,000 international students hailing from 100 countries. Perth is a vibrant place to live, work and study as Australia's fourth-largest city with over two million people from a variety of cultures worldwide, a strong economy and vibrant lifestyle. Some of the reasons why Perth is such a great place for international students to study:

 • Discover the career opportunities awaiting with Australia's largest number of companies listed on the Australian Stock Exchange (ASX)
 • One of Australia's most liveable cities (Worldwide Cost of Living Survey 2021, Economist Intelligence Unit)

UWA's Perth campus hosts state-of-the-art teaching and research facilities and is one of the most beautiful in the nation. The university also has a campus in Albany, on the south coast of Western Australia, which offers a similarly top-class learning environment underpinned by the latest technology.

The university boasts many notable alumni, including Nobel Laureates, with graduates of UWA being well prepared for the world of work. This extends to research, for which the university is highly regarded, including partnerships with organisations and industry.

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

UWA scores highly in world university subject rankings

The University of Western Australia has cemented its place among the world’s top universities, with nine of its subject areas ranked in the top 50 globally, according to the 2018 Academic Ranking of World Universities.

UWA placed first in Australia in four subject areas: Marine Engineering Agricultural Sciences Environmental Science and Engineering and Biological Sciences.

The other subject areas that rank in the world’s top 50 are: Mining and Mineral Engineering Oceanography Ecology and Clinical Medicine and Public Health.

EZONE UWA

Featuring a network of flexible teaching, research and industry-engagement spaces, Ezone UWA is designed to deliver outstanding graduates and innovative solutions in the field of engineering and mathematical sciences.

The new facility will provide students with an unparalleled learning experience, embrace new teaching and interactive learning models, and support researchers to uncover solutions to the world’s greatest challenges. This unique teaching and learning hub is expected to be in use from 2020.

Find out more at recent news.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Two students from UWA were recognised in the 2019 Premier's Science Awards. These awards celebrate the Western Australian science community's achievements.

Jessica Kretzmann, a PhD student from UWA's School of Molecular Sciences, won ExxonMobil Student Scientist of the Year and Sharynne Hamilton, another PhD candidate, became the inaugural Shell Aboriginal STEM Student of the Year.

Ms Kretzmann's research is about the evaluation and design of new gene therapies with the potential to avoid traditional chemotherapy side effects and revolutionise cancer treatment.

Ms Hamilton's doctorate seeks to merge the social determinants of Aboriginal health with the western neurodevelopmental science for promoting a framework of healing in WA communities.

UWA Vice-Chancellor, Professor Dawn Freshwater was pleased that Ms Hamilton received an award from a new category this year, the Shell Aboriginal STEM Student of the Year.

''The University is applying its very best minds, through research excellence, local and global collaboration and the power of collective intelligence, to solve the world's grand challenges,'' Professor Freshwater added.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Combined bachelor's and master's (CBM)

UWA offers numerous combination degrees, that fast-track study to help students graduate with both a bachelor's and specialised master's degree in four years.

The CBM is an accelerated study option for students who excel in their performance. During the first three years, students complete a double major in their chosen discipline. This is inclusive of one semester of more advanced study which leads to one full postgraduate-level year.

Students who do not want to continue in the CBM can exit with an advanced bachelor's degree in the study area of their double major, after three years. The advanced bachelor's degree is only available to students as a CBM exit award. The combined degrees students can undertake are:

 • Agricultural Economics CBM: Bachelor of Science (Agricultural Science and Agribusiness) + Master of Agricultural Economics
 • Agribusiness CBM: Bachelor of Science (Agricultural Science and Agribusiness) + Master of Agricultural Science
 • Agricultural Science CBM: Bachelor of Science (Agricultural Science and Technology) + Master of Agricultural Science
 • Biological Science CBM: Bachelor of Science (Wildlife Conservation) + Master of Biological Science
 • Biochemistry of Nutrition CBM: Bachelor of Science (Biochemistry of Nutrition) + Master of Biomedical Science
 • Clinical Exercise Physiology CBM: Bachelor of Science (Sport Science, Exercise and Health) + Master of Clinical Exercise Physiology
 • Economics CBM: Bachelor of Economics and Master of Economics
 • Earth Sciences CBM: Bachelor of Science (Integrated Earth and Marine Sciences) + Master of Geoscience
 • Environmental Science CBM: Bachelor of Science (Environmental Science and Management) + Master of Environmental Science
 • Frontier Physics CBM: Bachelor of Science (Frontier Physics) + Master of Physics
 • Molecular Life Sciences CBM: Bachelor of Science (Molecular Life Sciences) + Master of Biotechnology
 • Marine Science CBM: Bachelor of Science (Marine Science) + Master of Marine Science

Show more +Show less -
What's new

What's new

Combined bachelor's and master's (CBM)

UWA offers numerous combination degrees, that fast-track study to help students graduate with both a bachelor's and specialised master's degree in four years.

The CBM is an accelerated study option for students who excel in their performance. During the first three years, students complete a double major in their chosen discipline. This is inclusive of one semester of more advanced study which leads to one full postgraduate-level year.

Students who do not want to continue in the CBM can exit with an advanced bachelor's degree in the study area of their double major, after three years. The advanced bachelor's degree is only available to students as a CBM exit award. The combined degrees students can undertake are:

 • Agricultural Economics CBM: Bachelor of Science (Agricultural Science and Agribusiness) + Master of Agricultural Economics
 • Agribusiness CBM: Bachelor of Science (Agricultural Science and Agribusiness) + Master of Agricultural Science
 • Agricultural Science CBM: Bachelor of Science (Agricultural Science and Technology) + Master of Agricultural Science
 • Biological Science CBM: Bachelor of Science (Wildlife Conservation) + Master of Biological Science
 • Biochemistry of Nutrition CBM: Bachelor of Science (Biochemistry of Nutrition) + Master of Biomedical Science
 • Clinical Exercise Physiology CBM: Bachelor of Science (Sport Science, Exercise and Health) + Master of Clinical Exercise Physiology
 • Economics CBM: Bachelor of Economics and Master of Economics
 • Earth Sciences CBM: Bachelor of Science (Integrated Earth and Marine Sciences) + Master of Geoscience
 • Environmental Science CBM: Bachelor of Science (Environmental Science and Management) + Master of Environmental Science
 • Frontier Physics CBM: Bachelor of Science (Frontier Physics) + Master of Physics
 • Molecular Life Sciences CBM: Bachelor of Science (Molecular Life Sciences) + Master of Biotechnology
 • Marine Science CBM: Bachelor of Science (Marine Science) + Master of Marine Science

Show more +Show less -
What's new

What's new

Combined bachelor's and master's (CBM)

UWA offers numerous combination degrees, that fast-track study to help students graduate with both a bachelor's and specialised master's degree in four years.

The CBM is an accelerated study option for students who excel in their performance. During the first three years, students complete a double major in their chosen discipline. This is inclusive of one semester of more advanced study which leads to one full postgraduate-level year.

Students who do not want to continue in the CBM can exit with an advanced bachelor's degree in the study area of their double major, after three years. The advanced bachelor's degree is only available to students as a CBM exit award. The combined degrees students can undertake are:

 • Agricultural Economics CBM: Bachelor of Science (Agricultural Science and Agribusiness) + Master of Agricultural Economics
 • Agribusiness CBM: Bachelor of Science (Agricultural Science and Agribusiness) + Master of Agricultural Science
 • Agricultural Science CBM: Bachelor of Science (Agricultural Science and Technology) + Master of Agricultural Science
 • Biological Science CBM: Bachelor of Science (Wildlife Conservation) + Master of Biological Science
 • Biochemistry of Nutrition CBM: Bachelor of Science (Biochemistry of Nutrition) + Master of Biomedical Science
 • Clinical Exercise Physiology CBM: Bachelor of Science (Sport Science, Exercise and Health) + Master of Clinical Exercise Physiology
 • Economics CBM: Bachelor of Economics and Master of Economics
 • Earth Sciences CBM: Bachelor of Science (Integrated Earth and Marine Sciences) + Master of Geoscience
 • Environmental Science CBM: Bachelor of Science (Environmental Science and Management) + Master of Environmental Science
 • Frontier Physics CBM: Bachelor of Science (Frontier Physics) + Master of Physics
 • Molecular Life Sciences CBM: Bachelor of Science (Molecular Life Sciences) + Master of Biotechnology
 • Marine Science CBM: Bachelor of Science (Marine Science) + Master of Marine Science

Show more +Show less -
What's new

What's new

New courses at UWA

UWA is expanding their range of internationally recognised degrees to meet growing demands for skills. Students will have more options and more opportunities to specialise in an area of interest, gaining a deeper level of undertaking with a chosen field.

Explore UWA's range of new and exciting courses.

Global Excellence scholarship taking applications for 2023

UWA's Global Excellence Scholarship will be available in 2023 to support high-achieving undergraduate and postgraduate students. The scholarship will be automatically awarded to eligible students based on the ATAR/WAM requirements.

In 2023, undergraduate students can receive scholarships of up to AUD 48,000 over 4 years on eligible courses or AUD$36,000 over 3 years, and postgraduate students can receive up to AUD 24,000 over two years on eligible courses.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

The University of Western Australia (UWA) has an international reputation for excellence in teaching, learning and research, receiving five-star rankings for its student -teacher ratio in the Good Universities Guide 2018.

Studying at UWA provides students an opportunity to gain a world-class degree. Its courses are designed to give students a competitive edge, offering practical experience and valuable skills to succeed in their careers. The flexible course structure means students can choose units across different subject areas, combining their personal and career goals, and allows them to discover interests in fields as diverse as accounting and zoology, human biology and media, music and marketing.

Nine of UWA subject areas are ranked in the world’s top 50, according to the 2018 Academic Ranking of World Universities.

 1. Marine/Ocean Engineering
 2. Agricultural Sciences
 3. Environmental Science and Engineering
 4. Biological Sciences
 5. Mining and Mineral Engineering
 6. Oceanography
 7. Ecology
 8. Clinical Medicine
 9. Public Health

According to the QS World University Rankings by subject 2018, seven of UWA subject areas are ranked in the world’s top 50.

 1. Agriculture and Forestry
 2. Anatomy and Physiology
 3. Civil and Structural Engineering
 4. Earth and Marine Sciences
 5. Mineral and Mining Engineering
 6. Performing Arts
 7. Sports-related subjects

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

The University of Western Australia (UWA) has an international reputation for excellence in teaching, learning and research, receiving five-star rankings for its student-teacher ratio in the Good Universities Guide 2018. The university ranked 86th in the QS World University Rankings 2020.

Studying at UWA provides students an opportunity to gain a world-class degree. Its courses are designed to give students a competitive edge, offering practical experience and valuable skills to succeed in their careers. The flexible course structure means students can choose units across different subject areas, combining their personal and career goals, and allows them to discover interests in fields as diverse as accounting and zoology, human biology and media, music and marketing.

Seven subject areas at UWA are ranked in the world's top 50, according to the QS World University Rankings by Subject 2018:

 • Anatomy and Physiology
 • Agriculture and Forestry
 • Earth and Marine Sciences
 • Civil and Structural Engineering
 • Performing Arts
 • Mineral and Mining Engineering
 • Sports-Related Subjects

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

The University of Western Australia (UWA) is recognised around the world for excellence in teaching, learning and research, receiving five-stars for its student-teacher ratio in the Good Universities Guide 2020.

Studying at UWA provides students with an opportunity to gain a world-class degree. Its courses are designed to give students a competitive edge, offering practical experience and valuable skills to succeed in their careers. The flexible course structure means students can choose units across different subject areas, combining their personal and career goals, and it allows them to discover interests in fields as diverse as accounting and zoology, human biology and media, and music and marketing.

Eleven subject areas at UWA are ranked in the world's top 50, according to the QS World University Rankings by Subject 2020:

 • Mining and Mineral Engineering (4th globally)
 • Marine/Ocean Engineering (5th globally)
 • Agricultural Sciences (17th globally)
 • Environmental Science and Engineering (21st globally)
 • Oceanography (22nd globally)
 • Clinical Medicine (29th globally)
 • Human Biological Sciences (33rd globally)
 • Biological Sciences (34th globally)
 • Water Resources (46th globally)
 • Ecology (47th globally)
 • Earth Sciences (50th globally)

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

The University of Western Australia (UWA) is recognised around the world for excellence in teaching, learning and research, receiving five-stars for its student-teacher ratio in the Good Universities Guide 2020.

Studying at UWA provides students with an opportunity to gain a world-class degree. Its courses are designed to give students a competitive edge, offering practical experience and valuable skills to succeed in their careers. The flexible course structure means students can choose units across different subject areas, combining their personal and career goals, and it allows them to discover interests in fields as diverse as accounting and zoology, human biology and media, and music and marketing.

Eleven subject areas at UWA are ranked in the world's top 50, according to the QS World University Rankings by Subject 2020:

 • Mining and Mineral Engineering (4th globally)
 • Marine/Ocean Engineering (5th globally)
 • Agricultural Sciences (17th globally)
 • Environmental Science and Engineering (21st globally)
 • Oceanography (22nd globally)
 • Clinical Medicine (29th globally)
 • Human Biological Sciences (33rd globally)
 • Biological Sciences (34th globally)
 • Water Resources (46th globally)
 • Ecology (47th globally)
 • Earth Sciences (50th globally)

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

The University of Western Australia (UWA) is recognised around the world for excellence in teaching, learning and research, receiving five-stars for its student-teacher ratio in the Good Universities Guide 2020.

Studying at UWA provides students with an opportunity to gain a world-class degree. Its courses are designed to give students a competitive edge, offering practical experience and valuable skills to succeed in their careers. The flexible course structure means students can choose units across different subject areas, combining their personal and career goals, and it allows them to discover interests in fields as diverse as accounting and zoology, human biology and media, and music and marketing.

Eleven subject areas at UWA are ranked in the world's top 50, according to the QS World University Rankings by Subject 2020:

 • Mining and Mineral Engineering (4th globally)
 • Marine/Ocean Engineering (5th globally)
 • Agricultural Sciences (17th globally)
 • Environmental Science and Engineering (21st globally)
 • Oceanography (22nd globally)
 • Clinical Medicine (29th globally)
 • Human Biological Sciences (33rd globally)
 • Biological Sciences (34th globally)
 • Water Resources (46th globally)
 • Ecology (47th globally)
 • Earth Sciences (50th globally)

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

The University of Western Australia (UWA) is recognised around the world for excellence in teaching, learning and research, receiving five-stars for its student-teacher ratio in the Good Universities Guide 2022.

UWA's experience-rich curriculum and global network prepares students for the ever-changing world outside their degree. At UWA, students can specialise in one area or create a degree that combines their interests. Studying at UWA provides students with an opportunity to gain a world-class degree. Its courses are designed to give students a competitive edge, offering practical experience and valuable skills to succeed in their careers.

Nine subject areas at UWA are ranked in the world's top 50, according to the QS World University Rankings by Subject 2022:

 • Agriculture and forestry
 • Anatomy and physiology
 • Earth and marine sciences
 • Geology
 • Geophysics
 • Mineral and mining engineering
 • Petroleum engineering
 • Psychology
 • Sports related subjects

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

UWA offers study options through its faculties and schools.

Faculty of Arts, Business, Law and Education

The Faculty of Arts, Business, Law and Education (FABLE) brings together disciplines that focus on understanding and enhancing human societies, cultures and institutions. The faculty offers world-leading expertise in a number of fields of academic scholarship, including business, design, education, humanities, law, music and social sciences.

Faculty of Health and Medical Sciences

The Faculty of Health and Medical Sciences offers courses, training and research opportunities in a wide range of scientific and clinical disciplines, to significantly benefit the health of Australian and international communities.

Faculty of Engineering and Mathematical Sciences

This faculty has talented teaching and research staff committed to innovation in their fields, and courses designed to meet real-world challenges. Well-established links between the faculty and industry ensure graduates enjoy excellent career prospects.

Faculty of Science

The Faculty of Science equips students with the skills needed in a competitive employment market, and encourages research of global significance by collaborating with industry partners.

Graduate Research School

This school offers higher-degree research programs in a range of disciplines including space science, classical physics, geology, genetics, oceanography, sociology and many more.

UWA is the only Western Australian institution in the Group of Eight. With more than 75 research and training centres, UWA receives 80 per cent of university research funding in WA.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

UWA offers study options through its faculties and schools.

Faculty of Arts, Business, Law and Education

The Faculty of Arts, Business, Law and Education (FABLE) brings together disciplines that focus on understanding and enhancing human societies, cultures and institutions. The faculty offers world-leading expertise in a number of fields of academic scholarship, including business, design, education, humanities, law, music and social sciences.

Faculty of Engineering and Mathematical Sciences

This faculty has talented teaching and research staff committed to innovation in their fields, and courses designed to meet real-world challenges. Well-established links between the faculty and industry ensure graduates enjoy excellent career prospects.

Faculty of Science

The Faculty of Science equips students with the skills needed in a competitive employment market and encourages research of global significance by collaborating with industry partners.

Faculty of Health and Medical Sciences

The faculty offers six majors at the undergraduate level and postgraduate coursework and research study options in a variety of areas in the field.

Graduate Research School

This school offers higher-degree research programmes in a range of disciplines. UWA is the only Western Australian institution in the Group of Eight.

With more than 75 research and training centres, UWA enjoys 80 per cent of university research funding in the region of Western Australia.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

UWA paves the way with an innovative curriculum designed around industry and global demands. Its courses are designed to equip students with skills and knowledge to succeed globally.

Engineering

UWA is among the top ten of tech-challenger universities, according to Times Higher Education. Its study options are accredited by Institution of Chemical Engineers, Engineers Australia, Australian Computer Society and The Australasian College of Physical Scientists and Engineers in Medicine.

Business and management

UWA has one of the Asia Pacific's premier business schools and uses thought-leading research, innovative teaching and its corporate associations to provide hands-on learning, and equip students with real-world experience, and industry networking-to give them an edge in their field, on graduation.

Data and computer science

UWA's courses in information technology, business analytics, data science, and business information and logistics management are informed by the latest developments in research and industry. Students are taught in purpose-built learning facilities by world-renowned experts and put their theoretical knowledge into practice.

Science

Study options are offered in pure and applied science and new multidisciplinary fields at the undergraduate and postgraduate levels. Students learn from staff who are international award-winning researchers and gain industry knowledge and contacts through work integrated learning opportunities.

Health and medical sciences

UWA offers courses, training and research opportunities in a range of scientific and clinical disciplines. Students benefit from UWA's strong research culture and enjoy opportunities to work on numerous projects in teaching hospitals, prominent institutes, specialist research organisations and more.

Graduate Research School

This school offers higher-degree research programmes in a range of disciplines. UWA is the only Western Australian institution in the Group of Eight.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

UWA paves the way with an innovative curriculum designed around industry and global demands. Its courses are designed to equip students with skills and knowledge to succeed globally.

Engineering

UWA is among the top ten of tech-challenger universities, according to Times Higher Education. Its study options are accredited by the Institution of Chemical Engineers, Engineers Australia, Australian Computer Society and The Australasian College of Physical Scientists and Engineers in Medicine.

Business and management

UWA has one of the Asia Pacific's premier business schools and uses thought-leading research, innovative teaching and its corporate associations to provide hands-on learning, and equip students with real-world experience, and industry networking -to give them an edge in their field, on graduation.

Data and computer science

UWA's courses in information technology, business analytics, data science, and business information and logistics management are informed by the latest developments in research and industry. Students are taught in purpose-built learning facilities by world-renowned experts and put their theoretical knowledge into practice.

Science

Study options are offered in pure and applied science and new multidisciplinary fields at the undergraduate and postgraduate levels. Students learn from staff who are international award-winning researchers and gain industry knowledge and contacts through work integrated learning opportunities.

Health and medical sciences

UWA offers courses, training and research opportunities in a range of scientific and clinical disciplines. Students benefit from UWA's strong research culture and enjoy opportunities to work on numerous projects in teaching hospitals, prominent institutes, specialist research organisations and more.

Graduate Research School

This school offers higher-degree research programmes in a range of disciplines. UWA is the only Western Australian institution in the Group of Eight.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

UWA paves the way with an innovative curriculum designed around industry and global demands. Its courses are designed to equip students with skills and knowledge to succeed globally.

Engineering

UWA is among the top ten of tech-challenger universities, according to Times Higher Education. Its study options are accredited by the Institution of Chemical Engineers, Engineers Australia, Australian Computer Society and The Australasian College of Physical Scientists and Engineers in Medicine.

Business and management

UWA has one of the Asia Pacific's premier business schools and uses thought-leading research, innovative teaching and its corporate associations to provide hands-on learning, and equip students with real-world experience, and industry networking -to give them an edge in their field, on graduation.

Data and computer science

UWA's courses in information technology, business analytics, data science, and business information and logistics management are informed by the latest developments in research and industry. Students are taught in purpose-built learning facilities by world-renowned experts and put their theoretical knowledge into practice.

Science

Study options are offered in pure and applied science and new multidisciplinary fields at the undergraduate and postgraduate levels. Students learn from staff who are international award-winning researchers and gain industry knowledge and contacts through work integrated learning opportunities.

Health and medical sciences

UWA offers courses, training and research opportunities in a range of scientific and clinical disciplines. Students benefit from UWA's strong research culture and enjoy opportunities to work on numerous projects in teaching hospitals, prominent institutes, specialist research organisations and more.

Graduate Research School

This school offers higher-degree research programmes in a range of disciplines. UWA is the only Western Australian institution in the Group of Eight.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

UWA's innovative curriculum is offered through its departments, including:

Agricultural, Environmental and Biological Sciences

This area of study will suit students who are looking to tackle global issues, from climate change to food security.

Architecture, Design and Planning

Students studying this area will learn to create cities, cultures and communities for a sustainable future.

Business and Commerce

UWA has one of the Asia Pacific's premier business schools provides hands-on learning to equip students with real-world experience.

Data and Computer Science

UWA's courses in information technology, business analytics, data science, and business information and logistics management are informed by the latest developments in research and industry.

Education

Students who have a passion to teach and inspire should consider a career in education and explore their career options in the sector.

Engineering

Through study in this area, students will be empowered to tackle worldwide challenges and make an impact through engineering innovation.

Health and Biomedical Sciences

For students passionate about advancing the health and wellbeing of communities, providing knowledge and discoveries to guarantee our healthy futures.

Humanities and Social Sciences

Students studying Humanities and Social Sciences will gain a critical understanding of how society shapes and is shaped by various forces.

Law

Discover the power of legal thinking and learn with others who share the passion for justice and upholding the rule of law.

Music and Fine Art

These courses set students up for a future fuelled by imagination and innovation.

Mathematics, Molecular and Physical Sciences

Physical Sciences aim to uncover the underlying laws of nature – often written in the language of mathematics.

Psychology

Psychology is a diverse area of study that explores the human experience and many aspects of daily life.

Graduate Research School

This school offers higher-degree research programmes in a range of disciplines.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

English language requirements

All international applicants are required to have a recognised English language qualification such as IELTS or equivalent.

Students will need the equivalent of IELTS 6.5 overall, with no band lower than 6.0. A higher level of English is required for some courses.

Visit the entry requirements page to find out more about other approved English language tests.

Postgraduate studies

Applicants for postgraduate courses are expected to have completed an undergraduate degree at an approved university. Applicants for MPhil or doctoral programs must demonstrate sufficient experience in research.

Undergraduate studies

Students who wish to gain entry to an undergraduate degree course must demonstrate academic performance through school-leaving qualifications or previous study. The University accepts overseas qualifications in applications for study.

Pathway options

There are several pathways through which students can enter UWA. Some students, however, are unable to enter the University directly after completing high school in their home countries. These students are encouraged to take a pre-university course known as a foundation program.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

English language requirements

All international applicants are required to have a recognised English language qualification such as IELTS or equivalent. Students will need the equivalent of IELTS 6.5 overall, with no band lower than 6.0. A higher level of English is required for some courses.

Visit the entry requirements page on the UWA website to find out more about other approved English language tests.

Pathway options

There are several pathways through which students can enter UWA. Some students, however, are unable to enter the university directly after completing high school in their home countries. These students are encouraged to take a pre-university course known as a foundation programme.

Undergraduate studies

Students who wish to gain entry to an undergraduate degree course must demonstrate academic performance through school-leaving qualifications or previous study. The university accepts overseas qualifications in applications for study.

Postgraduate studies

Applicants for postgraduate courses are expected to have completed an undergraduate degree at an approved university. Applicants for MPhil or doctoral programmes must demonstrate sufficient experience in research.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

English language requirements

All international applicants are required to have a recognised English language qualification such as IELTS or equivalent. They will need the equivalent of IELTS 6.5 overall, with no band lower than 6.0. A higher level of English is required for some courses. Students are encouraged to visit the entry requirements page on the UWA website to find out more about other approved English language tests.

Pathway options

There are several pathways through which students can enter UWA. Some students are unable to enter the university directly after completing high school in their home countries. These students are encouraged to take a pre-university course known as a foundation programme.

Undergraduate studies

Students who wish to gain entry to an undergraduate degree course must demonstrate academic performance through school-leaving qualifications or previous study. The university accepts overseas qualifications in applications for study.

Postgraduate studies

Applicants for postgraduate courses are expected to have completed an undergraduate degree at an approved university. Applicants for MPhil or doctoral programmes must demonstrate sufficient experience in research.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

English language requirements

All international applicants are required to have a recognised English language qualification such as IELTS or equivalent. They will need the equivalent of IELTS 6.5 overall, with no band lower than 6.0. A higher level of English is required for some courses. Students are encouraged to visit the entry requirements page on the UWA website to find out more about other approved English language tests.

Pathway options

There are several pathways through which students can enter UWA. Some students are unable to enter the university directly after completing high school in their home countries. These students are encouraged to take a pre-university course known as a foundation programme.

Undergraduate studies

Students who wish to gain entry to an undergraduate degree course must demonstrate academic performance through school-leaving qualifications or previous study. The university accepts overseas qualifications in applications for study.

Postgraduate studies

Applicants for postgraduate courses are expected to have completed an undergraduate degree at an approved university. Applicants for MPhil or doctoral programmes must demonstrate sufficient experience in research.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

English language requirements

All international applicants are required to have a recognised English language qualification such as IELTS or equivalent. They will need the equivalent of IELTS 6.5 overall, with no band lower than 6.0. A higher level of English is required for some courses. Students are encouraged to visit the entry requirements page on the UWA website to find out more about other approved English language tests.

Pathway options

There are several pathways through which students can enter UWA. Some students are unable to enter the university directly after completing high school in their home countries. These students are encouraged to take a pre-university course known as a foundation programme.

Undergraduate studies

Students who wish to gain entry to an undergraduate degree course must demonstrate academic performance through school-leaving qualifications or previous study. The university accepts overseas qualifications in applications for study.

Postgraduate studies

Applicants for postgraduate courses are expected to have completed an undergraduate degree at an approved university. Applicants for MPhil or doctoral programmes must demonstrate sufficient experience in research.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

English language requirements

All international applicants are required to have a recognised English language qualification such as IELTS or equivalent. They will need the equivalent of IELTS 6.5 overall, with no band lower than 6.0. A higher level of English is required for some courses. Students are encouraged to visit the entry requirements page on the UWA website to find out more about other approved English language tests.

Alternate entry options

There are several pathways through which students can gain acceptance to study at UWA. Some students are unable to enter the university directly after completing high school in their home countries. These students are encouraged to take a pre-university course known as a foundation programme.

Undergraduate studies

Students who wish to gain entry to an undergraduate degree course must demonstrate academic performance through school-leaving qualifications or previous study. The university accepts overseas qualifications in applications for study.

Postgraduate studies

Applicants for postgraduate courses are expected to have completed an undergraduate degree at an approved university. Applicants for MPhil or doctoral programmes must demonstrate sufficient experience in research.

Show more +Show less -
Scholarships and funding

Scholarships and funding

The University of Western Australia offers a range of undergraduate and postgraduate scholarships to support talented international students.

Some of the assistance on offer includes:

Undergraduate scholarships

UWA has a range of undergraduate degree scholarships to encourage international students to achieve excellence in their studies and to support them financially. International students can apply for financial support in their local country through sponsorship programs and, in some countries, with the Australian Government Australia award programs.

Business School scholarships

The Perth Energy Scholarship is available to international students after their first year of study in a Bachelor of Commerce at UWA, and is awarded on the basis of academic excellence. The scholarship is valued at AUD$10,000.

Postgraduate scholarships

These scholarships are awarded by the University to assist and encourage international students to undertake postgraduate coursework studies in a particular faculty or specific discipline. Scholarships are awarded to students who have achieved academic excellence in a subject or course.

The Dean’s Excellence in Science PhD Scholarships

The Dean’s Excellence in Science PhD Scholarships are awarded to academically outstanding international students who wish to undertake a research doctorate (PhD) in the Faculty of Science.

Show more +Show less -
Scholarships and funding

Scholarships and funding

The University of Western Australia offers a range of scholarships to support talented international students.

Some of them include:

Global Excellence Scholarship

The scholarship awards high-achieving students up to AUD 45,000 at the undergraduate level and up to AUD 30,000 at the postgraduate level.

International Achievement Scholarship

This is awarded to high-achieving students from India, Singapore, Indonesia, China, Malaysia, Thailand, Sri Lanka, and Vietnam - in the areas of commerce, computer science, engineering, and data science.

Undergraduate scholarships

UWA currently offers undergraduate scholarships for eligible students from India, China, Mauritius, Indonesia, Sri Lanka, South Africa, the USA, and Vietnam.

International postgraduate scholarships

The International Master's by Coursework Scholarship programme is for those students who've excelled in their undergraduate study at an overseas institution and are looking to take up master's by coursework at UWA.

Show more +Show less -
Scholarships and funding

Scholarships and funding

The University of Western Australia offers a range of scholarships to international students from across the globe.

Global Excellence Scholarship

High-achieving students are automatically awarded an annual tuition fee discount. When students begin study in 2022:

 • They will receive scholarships of up to AUD 36,000 over a period of three years for select undergraduate courses.
 • They will be awarded up to AUD 24,000 over a period of two years for postgraduate level
 • They will receive up to AUD 48,000 over a period of four years, for select combined bachelor's and master's degrees or four-year undergraduate degrees.

Global Sporting Excellence Scholarship

UWA's Global Sporting Excellence Scholarship is awarded to high-performing athletes from an eligible country and commencing a course in which this scholarship is available.

When commencing studies in 2022:

 • Undergraduate students will receive scholarships up to AUD 36,000 over three years on eligible courses.
 • Postgraduate students will receive up to AUD 24,000 over two years.
 • Students will receive up to AUD 48,000 over a period of four years when studying an eligible new combined bachelor's and master's (CBM) degree or other eligible four-year undergraduate degrees.

International postgraduate scholarships

The International Master's by Coursework Scholarship programme is for those students who've excelled in their undergraduate study at an overseas institution and are looking to take up master's by coursework at UWA.

Show more +Show less -
Scholarships and funding

Scholarships and funding

The University of Western Australia offers a range of scholarships to international students from across the globe.

Global Excellence Scholarship

High-achieving students are automatically awarded an annual tuition fee discount. When students begin study in 2022:

 • They will receive scholarships of up to AUD 36,000 over a period of three years for select undergraduate courses.
 • They will be awarded up to AUD 24,000 over a period of two years for postgraduate level.
 • They will receive up to AUD 48,000 over a period of four years, for select combined bachelor's and master's degrees or four-year undergraduate degrees.

Global Sporting Excellence Scholarship

UWA's Global Sporting Excellence Scholarship is awarded to high-performing athletes from an eligible country and commencing a course in which this scholarship is available.

When commencing studies in 2022:

 • Undergraduate students will receive scholarships up to AUD 36,000 over three years on eligible courses.
 • Postgraduate students will receive up to AUD 24,000 over two years.
 • Students will receive up to AUD 48,000 over a period of four years when studying an eligible new combined bachelor's and master's (CBM) degree or other eligible four-year undergraduate degrees.

International postgraduate scholarships

The International Master's by Coursework Scholarship programme is for those students who've excelled in their undergraduate study at an overseas institution and are looking to take up master's by coursework at UWA.

Show more +Show less -
Scholarships and funding

Scholarships and funding

The University of Western Australia offers a range of scholarships to international students from across the globe.

Global Excellence Scholarship

High-achieving students are automatically awarded an annual tuition fee discount. When students begin study in 2022:

 • They will receive scholarships of up to AUD 36,000 over a period of three years for select undergraduate courses.
 • They will be awarded up to AUD 24,000 over a period of two years for postgraduate level.
 • They will receive up to AUD 48,000 over a period of four years, for select combined bachelor's and master's degrees or four-year undergraduate degrees.

Global Sporting Excellence Scholarship

UWA's Global Sporting Excellence Scholarship is awarded to high-performing athletes from an eligible country and commencing a course in which this scholarship is available.

When commencing studies in 2022:

 • Undergraduate students will receive scholarships up to AUD 36,000 over three years on eligible courses.
 • Postgraduate students will receive up to AUD 24,000 over two years.
 • Students will receive up to AUD 48,000 over a period of four years when studying an eligible new combined bachelor's and master's (CBM) degree or other eligible four-year undergraduate degrees.

International postgraduate scholarships

The International Master's by Coursework Scholarship programme is for those students who've excelled in their undergraduate study at an overseas institution and are looking to take up master's by coursework at UWA.

Show more +Show less -
Scholarships and funding

Scholarships and funding

The University of Western Australia offers a range of scholarships to international students from across the globe.

Global Excellence Scholarship

High-achieving students are automatically awarded an annual tuition fee discount. When students begin study in 2023, they can receive:

 • Up to AUD 48,000 over four years for undergraduates commencing eligible courses
 • Up to AUD 36,000 over three years for undergraduates commencing eligible courses
 • Up to AUD 24,000 over two years for postgraduates commencing eligible courses

Global Sporting Excellence Scholarship

UWA's Global Sporting Excellence Scholarship is awarded to high-performing athletes from an eligible country and commencing a course in which this scholarship is available. When commencing studies in 2023 they can receive:

 • Up to AUD 48,000 over four years for undergraduates commencing eligible courses
 • Up to AUD 36,000 over three years for undergraduates commencing eligible courses
 • Up to AUD 24,000 over two years for postgraduates commencing eligible courses

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

UWA has state-of-the-art teaching and research facilities to provide students with an ideal learning environment.

Library

There is an impressive collection of books, journals and other materials spread across the University’s subject libraries, special collections and the library store. These collections include more than 850,000 books, 230,000 non-print items from manuscripts to electronic databases, and about 480,000 volumes of serials such as journals, magazines and newspapers.

The Reid Library is home to humanities and social sciences collections, special collections and microfilms.

The Barry J Marshall library is UWA’s hub for science students and researchers. It has purpose-built learning spaces, soundproofed study rooms and multimedia suites.

The J Robin Warren Library is home to medical and dental collections.

Bayliss Building

This stunning five-storey building is the largest and most technically complex building on campus. With advanced labs on every level to suit the needs of all students, the 17,000sqm complex features an impressive DNA double-helix design on the west wall of the central atrium, and an intricate Penrose tiled floor.

Guild Village

The Guild Village is the heart and soul of campus life at UWA, with cafés, student services, shops and club activities all in the one spot. Services include medical care, hairdresser, newsagent, pharmacy, ATMs, shoe repair, key cutting and more.

Discover ways to give back to the community or approach the Guild Access Department for help navigating university life. Nearby is the Refectory with its delicious array of food (including Subway & Boost outlets), and the Tavern, which hosts a number of fun events every semester.

UWA Sport

The University offers exceptional on-campus sports to encourage students to stay active, fit & healthy. Facilities include gyms, multiple training zones, modern strength-and-conditioning equipment, & basketball, squash and tennis courts. Students can also access group fitness and yoga classes.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

UWA has state-of-the-art teaching and research facilities to provide students with an ideal learning environment.

Library

There is an impressive collection of books, journals and other materials spread across the university's subject libraries, special collections and the library store. These collections include books, non-print items from manuscripts to electronic databases, journals, magazines and newspapers. The Reid Library is home to over a million books.

The Barry J Marshall library is UWA's hub for science students and researchers. It has purpose-built learning spaces, soundproofed study rooms and multimedia suites, and is named after UWA's Nobel Prize-winning professor. The J Robin Warren Library is home to medical and dental collections.

Bayliss Building

This stunning five-storey building is the largest and most technically complex building on campus. With advanced labs on every level to suit the needs of all students, the 17,000 sqm complex features an impressive DNA double-helix design on the west wall of the central atrium, and an intricate Penrose tiled floor.

Guild Village

The Guild Village is the heart and soul of campus life at UWA, with cafes, student services, shops and club activities all in one spot. Services include medical care, hairdresser, newsagent, pharmacy, ATMs, shoe repair, key cutting and more.

Discover ways to give back to the community or approach the Guild Access Department for help navigating university life. Nearby is the Refectory with its delicious array of food (including Subway & Boost outlets), and the Tavern, which hosts a number of fun events every semester.

UWA Sport

The university offers exceptional on-campus sports to encourage students to stay active, fit and healthy. Facilities include gyms, multiple training zones, modern strength-and-conditioning equipment, and basketball, squash and tennis courts. Students can also access group fitness and yoga classes.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

UWA hosts state-of-the-art teaching and research facilities to provide students with an ideal learning environment.

Reid Library

Reid Library was UWA's first purpose-built library and is still the largest of UWA's five libraries. Located at the heart of the Perth campus, it has more than 2,000 study spaces, including its terrace and balcony.

Barry J Marshall Library

Named after the university's Nobel Prize-winning professor, this hub for science, engineering, mathematics and computing students and researchers has soundproofed study rooms, multimedia suites, more than 1,000 seats and a cafe.

EZONE

This is a top-notch learning space for engineering and mathematical science students that has 11 flexible teaching spaces, three science laboratories, space for 150 research students and spaces for graduates, industry, community and pre-startups.

Bayliss Building

Home to the School of Molecular Sciences, this five-storey building is a thriving centre for world-class research, with advanced labs on every level and features an impressive DNA double helix design.

Business School Trading Room

The UWA Business School hosts a world-class trading room for students at the undergraduate, postgraduate, and PhD levels.

The Rosemarie Nathanson Financial Markets Trading Room is a state-of-the-art trading and analysis centre that offers access to real-time data of over 400 international markets.

Beasley Law Library

The Beasley Law Library is a modern space that offers a learning environment for research, collaboration, and study. Students enjoy access to a range of specialised databases, law journals and articles.

Guild Village

The Guild Village is the heart and soul of campus life at UWA, with cafes, student services, shops and club activities all in one spot. Services include medical care hairdresser newsagent pharmacy ATMs shoe repair key cutting and more.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

UWA hosts state-of-the-art teaching and research facilities to provide students with an ideal learning environment.

Reid Library

Reid Library was UWA's first purpose-built library and is still the largest of UWA's five libraries. Located at the heart of the Perth campus, it has more than 2,000 study spaces, including its terrace and balcony.

Barry J Marshall Library

Named after the university's Nobel Prize-winning professor, this hub for science, engineering, mathematics and computing students and researchers has soundproofed study rooms, multimedia suites, more than 1,000 seats and a cafe.

EZONE

This is a top-notch learning space for engineering and mathematical science students that has 11 flexible teaching spaces, three science laboratories, space for 150 research students and spaces for graduates, industry, community and pre-startups.

Bayliss Building

Home to the School of Molecular Sciences, this five-storey building is a thriving centre for world-class research, with advanced labs on every level and features an impressive DNA double helix design.

Business School Trading Room

The UWA Business School hosts a world-class trading room for students at the undergraduate, postgraduate, and PhD levels.

The Rosemarie Nathanson Financial Markets Trading Room is a state-of-the-art trading and analysis centre that offers access to real-time data of over 400 international markets.

Beasley Law Library

The Beasley Law Library is a modern space that offers a learning environment for research, collaboration, and study. Students enjoy access to a range of specialised databases, law journals and articles.

Guild Village

The Guild Village is the heart and soul of campus life at UWA, with cafes, student services, shops and club activities all in one spot. Services include medical care hairdresser newsagent pharmacy ATMs shoe repair key cutting and more.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

UWA hosts state-of-the-art teaching and research facilities to provide students with an ideal learning environment.

Reid Library

Reid Library was UWA's first purpose-built library and is still the largest of UWA's five libraries. Located at the heart of the Perth campus, it has more than 2,000 study spaces, including its terrace and balcony.

Barry J Marshall Library

Named after the university's Nobel Prize-winning professor, this hub for science, engineering, mathematics and computing students and researchers has soundproofed study rooms, multimedia suites, more than 1,000 seats and a cafe.

EZONE

This is a top-notch learning space for engineering and mathematical science students that has 11 flexible teaching spaces, three science laboratories, space for 150 research students and spaces for graduates, industry, community and pre-startups.

Bayliss Building

Home to the School of Molecular Sciences, this five-storey building is a thriving centre for world-class research, with advanced labs on every level and features an impressive DNA double helix design.

Business School Trading Room

The UWA Business School hosts a world-class trading room for students at the undergraduate, postgraduate, and PhD levels.

The Rosemarie Nathanson Financial Markets Trading Room is a state-of-the-art trading and analysis centre that offers access to real-time data of over 400 international markets.

Beasley Law Library

The Beasley Law Library is a modern space that offers a learning environment for research, collaboration, and study. Students enjoy access to a range of specialised databases, law journals and articles.

Guild Village

The Guild Village is the heart and soul of campus life at UWA, with cafes, student services, shops and club activities all in one spot. Services include medical care hairdresser newsagent pharmacy ATMs shoe repair key cutting and more.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

UWA's student-centric learning paces are designed to enhance student skill development and job preparation. UWA's state-of-the-art teaching and research facilities provide students with collaborative, practical opportunities in their field of study.

Reid Library

Reid Library was UWA's first purpose-built library and is still the largest of UWA's five libraries. Located at the heart of the Perth campus, it has more than 2,000 study spaces, including its terrace and balcony.

Barry J Marshall Library

Named after the university's Nobel Prize-winning professor, this hub for science, engineering, mathematics and computing students and researchers has soundproofed study rooms, multimedia suites, more than 1,000 seats and a cafe.

EZONE

This is a top-notch learning space for engineering and mathematical science students that has 11 flexible teaching spaces, three science laboratories, space for 150 research students and spaces for graduates, industry, community and pre-startups.

Bayliss Building

Home to the School of Molecular Sciences, this five-storey building is a thriving centre for world-class research, with advanced labs on every level and features an impressive DNA double helix design.

Business School Trading Room

The UWA Business School hosts a world-class trading room for students at the undergraduate, postgraduate, and PhD levels.

The Rosemarie Nathanson Financial Markets Trading Room is a state-of-the-art trading and analysis centre that offers access to real-time data of over 400 international markets.

Beasley Law Library

The Beasley Law Library is a modern space that offers a learning environment for research, collaboration, and study. Students enjoy access to a range of specialised databases, law journals and articles.

Guild Village

The Guild Village is the heart and soul of campus life at UWA, with cafes, student services, shops and club activities all in one spot. Services include medical care hairdresser newsagent pharmacy ATMs shoe repair key cutting and more.

Show more +Show less -
4000
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Australia

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
131st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

At UWA
Join UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
At UWA
Join UWA
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2462

 • $1030
  លំនៅដ្ឋាន
 • $898
  ម្ហូបអាហារ
 • $138
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $396
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

តើសិស្សនិស្សិតគិតយ៉ាងណាចំពោះយើង

ព័ត៌មានសង្ខេប
(3.5)
គុណភាពមុខវិជ្ជាសិក្សា
4.0
សុវត្ថិភាពក្នុងបរិវេណសាលា
4.0
ការទ្រទ្រង់សិស្ស និស្សិត
4.0
គុណភាពក្នុងការបង្រៀន
4.0
បរិយាកាសក្នុងបរិវេណសាលា
4.0
ចំណាត់់ថ្នាក់លើពិភពលោក
The University of Western Australia The University of Western Australia
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
The University of Western Australia - by, 2020-01-29
3.0/ 5 stars
The University of Western Australia The University of Western Australia
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
The University of Western Australia - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars
ទទួលបានការអប់រំស្តង់ដារអូស្ត្រាលី ដោយធ្វើការសិក្សាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម

តើអ្នកមានបំណងចង់ទទួលបានការអប់រំស្តង់ដារអូស្ត្រាលី ដោយមិនធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមែនទេ? សិស្សនិស្សិត ឳពុកម្តាយ អាចជួបផ្ទាល់តំណាងសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម នៅសាលា ACE សាខាទួលទំពូង ដើម្បីសិក្សាបន្ថែមពីលក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យចូលសិក្សា ជម្រើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ការសុំទិដ្ឋាការ និងលក្ខខណ្ឌទទួលបានអាហារូបករណ៍​នៅថ្ងៃទី 20 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ចាប៉ពីម៉ោង 4:30-6:00 ល្ងាច

AU Phnom Penh, Cambodia 20th កុម្ភៈ 2023 04:30 PM - 06:00 PM
បង្ហាញពីការសិក្សា & ព័ត៌មានអាហារូករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ក្នុងប្រទេសវៀតណាម

ជួបជាមួយតំណាងសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ពីប្រទេសអូស្ត្រាលី ដែលនឹងមកធ្វើបទបង្ហាញពីការសិក្សាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម នៅសាលា ACE សាខាសៀមរាប។ សិស្សនិស្សិត ឳពុកម្តាយ នឹងមានឱកាសពិភាក្សាបន្ថែមពីលក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យចូលសិក្សា ជម្រើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ការដាក់ទិដ្ឋាការ ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ចាប់ពីម៉ោង 4:30 ដល់ 6:00 ល្ងាច

AU Siem Reap, Cambodia 23rd កុម្ភៈ 2023 04:30 PM - 06:00 PM

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

The University of Western Australia The University of Western Australia
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
The University of Western Australia - by, 2020-01-29
3.0/ 5 stars
The University of Western Australia The University of Western Australia
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
The University of Western Australia - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?