ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

University of Dundee

United Kingdom
video Bg

University of Dundee

United Kingdom
video Bg

University of Dundee

United Kingdom
video Bg

University of Dundee

United Kingdom
video Bg

University of Dundee

United Kingdom
Overview

Overview

Ranked among the world’s top 200 universities (Times Higher Education 2018), students can trust that the University of Dundee will provide them with an internationally-recognised degree from a prestigious institution.

Holding 18,000 students from 145 different countries and 3,000 staff from 72 countries, Dundee is a truly international institution that welcomes cultural diversity and does all it can to make international students feel at home. From a buddy programme to a free 10-week scheme that helps students improve their English, there are plenty of support services on offer at the University.

Dundee also offers high-quality sports facilities that have been used as Olympic training venues for elite athletes. From a state-of-the-art gym, all the way to a swimming pool with sauna, students can utilise it all. Specialised pitches and playing fields mean that Dundee has 40 different Sports Union clubs on offer, too.

Tutors and lecturers at Dundee are academic and industry experts who are leaders in their field, and the institution was given a Gold rating in the Teaching Excellence Framework (2017).

A whopping 76% of the research conducted at the University of Dundee was rated as ‘world leading’ or ‘internationally renowned’ in the Research Excellence Framework, meaning that the institution can offer exciting opportunities to those interested in further study.

Dundee’s Career Service does everything it can to help students get a job once they leave the University, and was ranked number four in the UK by the 2017 International Student Barometer. Students are often offered the chance to do relevant volunteering or work experience as part of their course, and an incredible 95.8% of them were in work or further study within six months of graduation for 2017.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Students can be sure that the University of Dundee will provide them with an internationally-recognised degree from a prestigious institution.

With its excellent reputation, the University of Dundee is a great place to be a student. Winners of the University of the Year for Student Experience (The Sunday Times Good University Guide 2020) and one of the UK’s top 30 universities (The Guardian University Guide 2020).

With 16,000 students from over 140 different countries and 3,000 staff, Dundee is a truly global institution. It welcomes cultural diversity and does as much as possible to make international students feel at home. Support services include buddy programmes and a free ten-week programme which helps students to improve their English levels.

Dundee also provides Olympic-standard sports facilities that have been utilised as training venues for top athletes. Ranging from an impressive gym to a swimming pool equipped with a sauna, students can enjoy it all. Specialised pitches and playing fields mean that the university also has 40 different Sports Union clubs available.

Tutors and lecturers at Dundee are academic and industry experts who are leaders in their field and the institution was given a Gold rating in the Teaching Excellence Framework 2017.

76% of the research conducted at the University of Dundee was described as ‘world leading’ or ‘internationally renowned’ in the most recent Research Excellence Framework (2014). This means that the university offers invaluable opportunities for those who are keen to pursue further study.

Dundee’s dedicated Career Service does all it can to help students secure a graduate job once they leave the university. It was ranked 4th in the UK by the 2017 International Student Barometer. Students are regularly given the chance to participate in relevant volunteering or work experience as part of their course, and an astonishing 96.4% of students enter into professional employment or pursue further study within six months of graduation (Destination of Leavers from Higher Education, UK 2016/17).

Show more +Show less -
Overview

Overview

By studying at the University of Dundee, students will achieve an internationally recognised degree from a prestigious university.

The University of Dundee has an excellent reputation and in 2020 the university was winner of the University of the Year for Student Experience (The Sunday Times Good University Guide 2020) and was ranked as one of the top 30 UK universities (The Guardian University Guide 2020).

Dundee is a global institution with over 16,000 students and 3,000 staff from around 140 different countries. The university welcomes the cultural diversity this brings and works hard to make sure international students feel at home through support services such as English language classes and buddy schemes.

The sports facilities at the university are of excellent quality and have been used as training venues by top athletes. The university has an impressive gym and swimming pool that students can use as well as specialised pitches, playing fields and sports halls. The University Sports Union has over 40 different Sports Union clubs available for students to join.

Classes at Dundee are taught by academic and industry experts, and the standard of teaching was recognised with the award of a gold rating in the 2017 Teaching Excellence Framework (TEF).

The university is noted for its research. The 2014 Research Excellence Framework (2014) described 76 per cent of Dundee's research as ‘world leading' or ‘internationally renowned'. This means that the university offers invaluable opportunities for those who are keen to pursue further study.

The Careers Service at Dundee supports students in finding a graduate job. Students can participate in relevant volunteering or work experience as part of their course. In 2017, the Careers Service was ranked 4th in the UK by the International Student Barometer. Additionally, 96.4 per cent of graduates enter employment or further study within six months of graduation (Destination of Leavers from Higher Education, UK 2016/17).

Show more +Show less -
Overview

Overview

By studying at the University of Dundee, students will achieve an internationally recognised degree from a prestigious university.

The University of Dundee has an excellent reputation and is ranked as one of the top 20 universities in the UK (Guardian University Guide 2021).

Dundee is a global institution with over 16,000 students and 3,000 staff from around 140 different countries. The university welcomes the cultural diversity this brings and works hard to make sure international students feel at home through support services such as English language classes and buddy schemes.

The sports facilities at the university are of excellent quality and have been used as training venues by top athletes. The university has an impressive gym and swimming pool that students can use as well as specialised pitches, playing fields and sports halls. The University Sports Union has over 40 different Sports Union clubs available for students to join.

Classes at Dundee are taught by academic and industry experts and the university is noted for its research. The 2014 Research Excellence Framework (2014) described 76 per cent of Dundee's research as ‘world leading' or ‘internationally renowned'. This means that the university offers invaluable opportunities for those who are keen to pursue further study.

The Careers Service at Dundee supports students in finding a graduate job and the university is top in Scotland for the proportion of graduates entering high skilled employment (Graduate Outcomes Survey 2020). The Careers Service can also help students find relevant volunteering opportunities or work experience during their studies.

Show more +Show less -
Overview

Overview

By studying at the University of Dundee, students will achieve an internationally recognised degree from a prestigious university.

The University of Dundee has an excellent reputation and is ranked as one of the top 30 universities in the UK (Complete University Guide 2022).

Dundee is a global institution with over 16,000 students and 3,000 staff from around 140 different countries. The university welcomes the cultural diversity this brings and works hard to make sure international students feel at home through support services such as English language classes and buddy schemes.

The sports facilities at the university are of excellent quality. The university has an impressive gym and swimming pool that students can use as well as specialised pitches, playing fields and sports halls. The University Sports Union has over 40 different sports union clubs available for students to join.

Classes at Dundee are taught by academic and industry experts and the university is noted for its research. The 2014 Research Excellence Framework described 76 per cent of Dundee's research as ‘world leading' or ‘internationally renowned'. This means that the university offers invaluable opportunities for those who are keen to pursue further study.

The Careers Service at Dundee supports students in finding a graduate job and the university is top in Scotland for graduate prospects (Complete University Guide 2022). The Careers Service can also help students find relevant volunteering opportunities or work experience during their studies.

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

The charity 'Worldwide Cancer Research' has awarded a University of Dundee researcher just over £200,000 to study ways to improve the use of chemotherapy. The research, led by Professor Anton Gartner, could one day help identify people who would benefit the most from a particular type of treatment. The award, which Professor Gartner secured after a 'Dragons Den' style meeting involving some of the world’s leading cancer researchers, will support two years of research at the University. Professor Gartner will be using microscopic worms, called nematode worms, to investigate ways to make chemotherapy more effective.

Dr Helen Rippon, Chief Executive of Worldwide Cancer Research, said, “We are delighted to support Professor Gartner on this innovative project. We expect that it will drive forward our knowledge on cancer treatments with the hope of improving their use for patients in the future.”

The grant awarded to Professor Gartner is one of 20 new projects the charity Worldwide Cancer Research have committed to fund. Close to £4 million has been raised for these projects through generous contributions from the public. More about this

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

The university’s School of Life Sciences have recently announced the launch of five single-year postgraduate courses in biomedical and molecular sciences. As well as a single honour’s course, there will be the option to combine biomedical and molecular sciences with one of business, entrepreneurship, management or marketing. These full-time courses will enhance graduates’ preparation for their next career move.

The biomedical and molecular sciences side of the courses will specialise in the pre-eminent areas of interest in the biopharmaceutical sector, equipping students with the skills and tools needed to succeed in the biotech and pharmaceutical industry. Additionally, students will be learning from and working in partnership with researchers at the cutting-edge of their field, allowing them to develop the skills which will give them an advantage in their future career path.

The joint honour’s courses will combine this with a critical teaching of either business, entrepreneurship, management or marketing skills. These four areas are of rapidly growing importance in the biotech and pharmaceutical industry and the rigorous grounding in them that these courses provide will enable students to stand out in the crowded job market of this industry.

The university will also be welcoming international students to the University of Dundee to study Adult Nursing. It is proud to be in the World Top 100 for Nursing (QS World Rankings, 2018) and its students praised the course for its 50/50 split between theoretical teaching and practical placements. Its Adult Nursing programme can be studied at BSc, BSc (Hons) or MSc level, depending on the student’s academic qualifications.

Show more +Show less -
What's new

What's new

New MSc Courses

The University of Dundee has announced the launch of three new MSc courses within the School of Social Sciences:

 • MSc Psychology (Conversion): Offers a practical and theoretical background in psychology for students who have not studied the subject before. This course is accredited by the British Psychological Society (BPS).
 • MSc Sustainability: This course looks at the relationship between energy, the environment and climate change and how they relate to sustainability.
 • MSc Human Rights & Conflict: Students on this course will study international justice mechanisms, transitional justice and humanitarianism, and research methods.

The MSc Applied Neuroscience programme will also have its first intake of students in September 2020. Students will be taught by clinical and non-clinical neuroscientists and internationally renowned researchers. Topics covered include learning and memory, neurodegeneration, psychiatric disorders, pain, and anaesthesia.

The new MSc Infection Prevention and Control Programme has recently been announced by the School of Nursing and Health Sciences. With the coronavirus (Covid-19) pandemic of 2020, the need to develop skills around outbreak investigation and management has become more apparent than ever. This new, full-time MSc will be taught on campus and is designed to enhance knowledge and expertise in infection prevention and control. Throughout the course students will learn from academic staff alongside renowned clinical experts who are leaders in their field.

Other course changes

The School of Business now offers two intakes across the year for its BSc Economics and BSc International Business degrees. The January start date is available for international and rest of UK applicants, while the September date is open to all applicants.

Show more +Show less -
What's new

What's new

The School of Science and Engineering has announced the launch of two new MSc courses:

 • MSc Educational Assistive Technology – students will learn how technology can enhance the learning experience of individuals facing barriers to their education due to disability.
 • MSc Data Science (part time) – this course enables students to gain a formal qualification towards becoming a data scientist whilst continuing to work.

The School of Education and Social Work have introduced new postgraduate Master of Education TESOL courses:

 • MEd TESOL full-time – this version of the course is studied on-campus over a period of 12 months, starting in September or January each year.
 • MEd TESOL part-time – this version of the course is studied online (by distance learning) over a period of 36 months, starting in April or November each year.

The School of Business have also recently added three new postgraduate courses:

 • MSc Islamic Finance – in partnership with colleagues at Al Maktoum College, a range of new master's degrees in Islamic Finance and Banking are now being offered.
 • MSc Business Analytics – this new degree offers specialisms in financial analytics, marketing analytics and also analytics for management decision making.
 • MAcc Accountancy – this new Integrated master's degree combines a bachelors and a master's degree into one, in only 3 years. Accredited by the ACCA.

Duncan of Jordanstone College of Art & Design have also launched two new postgraduate courses this year:

 • Art, Science & Visual Thinking MFA – this course brings together disciplines to provide an opportunity to explore the relationships between science and art.
 • Design for Healthcare MSc – this course enables students to learn, integrate and apply design skills to develop creative responses to healthcare challenges.

Show more +Show less -
What's new

What's new

The School of Business has recently added two new postgraduate courses:

 • MSc Islamic Finance – in partnership with colleagues at Al Maktoum College, a range of new master's degrees in Islamic finance and banking are now being offered.
 • MSc Business Analytics – this new degree offers specialisms in financial analytics, marketing analytics and also analytics for management decision making.

The University of Dundee has been awarded a bronze level mark by the Race Equality Charter, in recognition of the continued work of the university to meet the standards of the charter and cultivate representation and success across its students and staff community.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

At the University of Dundee, students can be assured that the standard of teaching is extremely high. What’s more, Dundee is one of only 12 universities in the UK to hold a 'Gold' award in the Teaching Excellence Framework 2017. The Teaching Excellence Framework was introduced by the UK government to recognise and reward excellent learning and teaching.

Some other factors that determine the quality of the study experience include the below listed…

Throughout its campus, students will find world-class facilities including a state-of-the-art library, extensive IT facilities and campus Wi-Fi.

For students interested in research, 76% of Dundee’s research was rated as ‘world leading’ or ‘internationally renowned’ in the most recent Research Excellence Framework (2014).

Students at Dundee are often some of the most satisfied with their student experience. In the recent National Student Survey (2017), Dundee was ranked in the top 10 in the UK for student experience for the second successive year.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

At the University of Dundee, students can be assured that the standard of teaching is extremely high as the university holds many awards including a gold ranking in the Teaching Excellence Framework 2017. The framework was introduced by the UK government to recognise and reward excellent teaching and learning.

Some other factors that determine the quality of the study experience include the following:

 • Throughout the campus, students will find world-class facilities including a state-of-the-art library, extensive IT facilities and campus Wi-Fi.
 • For students interested in research, 76% of Dundee’s research was rated as ‘world leading’ or ‘internationally renowned’ in the most recent Research Excellence Framework (2014).
 • Students at Dundee are often some of the most satisfied with their student experience. In the recent National Student Survey (2018), Dundee was ranked in the top 10 in the UK for student experience for the third successive year.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Students at the University of Dundee can be assured that the standard of teaching is of a high quality. The university was awarded a gold ranking in the 2017 Teaching Excellence Framework (TEF) and 76 per cent of Dundee's research was rated as ‘world leading' or ‘internationally renowned' in the most recent Research Excellence Framework (2014).

Students can access world-class facilities to add to the excellent teaching on offer. Facilities include a state-of-the-art library, extensive IT facilities and campus Wi-Fi.

Students can take advantage of relatively small class sizes with tutors who are available to answer any questions that they may have. As a result, students will have the perfect opportunity to get the most out of their tuition which will be tailored to what they need.

Dundee's students clearly agree that the teaching is of a high quality. In the recent National Student Survey (2019), Dundee was ranked in the top five in the UK for overall student satisfaction. It was also rated 1st in the UK for course satisfaction in six subject areas: children's nursing, dentistry, education, environmental sciences, molecular biology, biophysics and biochemistry, and physical geographical sciences.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Students who choose to study at the University of Dundee will benefit from an excellent standard of teaching across all of its programs and courses. In addition to this, over three-quarters of the university's research outputs were evaluated as ‘world leading' or ‘internationally renowned' by the 2014 Research Excellence Framework.

Students can access world-class facilities to add to the excellent teaching on offer. Facilities include a state-of-the-art library, extensive IT facilities and campus Wi-Fi.

Students can take advantage of relatively small class sizes with tutors who are available to answer any questions that they may have. As a result, students will have the perfect opportunity to get the most out of their tuition which will be tailored to what they need.

Dundee's students clearly agree that the teaching is of a high quality. In the recent National Student Survey (2020), Dundee recorded overall satisfaction of 87.4 per cent for full time students on undergraduate degrees.

Dundee is also ranked joint 1st in the UK for medicine, and in the UK top five for dentistry, forensic science, pharmacology & pharmacy and biological sciences (The Complete University Guide 2021).

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Students who choose to study at the University of Dundee will benefit from an excellent standard of teaching across all of its programs and courses. Dundee is ranked 1st in the UK for creative writing, and in top 5 for medicine, forensic science, biomedical sciences, pharmacology and pharmacy, and education (Complete University Guide 2022).

Students can access world-class facilities to add to the excellent teaching on offer. Facilities include a state-of-the-art library, extensive IT facilities and campus Wi-Fi.

Students can take advantage of relatively small class sizes with tutors who are available to answer any questions that they may have. As a result, students will have the perfect opportunity to get the most out of their tuition which will be tailored to what they need.

Dundee's students clearly agree that the teaching is of a high quality. In the National Student Survey 2021, Dundee recorded overall satisfaction of 78.3 per cent for full time students on undergraduate degrees.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The University of Dundee is divided into 9 schools containing multiple disciplines. In addition, all of these schools have associated research centres or units. The schools at Dundee are: Duncan of Jordanstone College of Art & Design, the School of Dentistry, School of Education and Social Work, School of Humanities, School of Life Sciences, School of Medicine, School of Nursing and Health Sciences, School of Science and Engineering and the School of Social Sciences.

Students benefit from relatively small class sizes and their tutors will be on hand to answer any questions that they may have. As such, students will have the perfect opportunity to get the most out of their learning and their education will be highly personalised. As Dundee’s campus is relatively compact, students will often be just a short walk away from all of their tutorials, lectures and seminars.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The University of Dundee is split into nine schools containing numerous disciplines. All schools have associated research centres or units. The schools are: Duncan of Jordanstone College of Art & Design, School of Dentistry, School of Education and Social Work, School of Humanities, School of Life Sciences, School of Medicine, School of Nursing and Health Sciences, School of Science and Engineering, and School of Social Sciences.

Students can take advantage of relatively small class sizes with tutors who are available to answer any questions that they may have. As a result, students will have the perfect opportunity to get the most out of their tuition which will be tailored to what they need. As Dundee’s campus is relatively compact, students will be able to reach tutorials, lectures and seminars easily.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The University of Dundee is split into ten schools, each one with a focus on a different set of academic disciplines. All schools have associated research centres or units. The schools are:

 • Duncan of Jordanstone College of Art & Design offers courses in ten different art and design disciplines including animation, fine art and textile design.
 • School of Business this school teaches courses in a range of subject areas including accounting, business and economics.
 • School of Dentistry Dundee is ranked second in the UK for dentistry (Complete University Guide 2020).
 • School of Education and Social Work this school has two research centres: the Centre for Peer Learning and The Centre for Transformative Change: Educational and Life Transitions (TCELT)
 • School of Humanities – subjects taught within the School of Humanities include English, history and philosophy.
 • School of Life Sciences – the School of Life Sciences is one of the world leaders in biomedical and health sciences.
 • School of Medicine – Medicine students at Dundee have access to a range of facilities including a Clinical Research Imagining Facility (CRIF).
 • School of Nursing and Health Sciences – split across two campuses, Dundee's School of Nursing provides courses in adult, child and mental health nursing.
 • School of Science and Engineering – students in this school can study courses in anatomy and human identification, computing, engineering, mathematics and physics.
 • School of Social Sciences – this school teaches a range of subjects including architecture, law and politics.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The University of Dundee is split into ten schools, each one with a focus on a different set of academic disciplines. All schools have associated research centres or units. The schools are:

 • Duncan of Jordanstone College of Art & Design – offers courses in ten different art and design disciplines including animation, fine art and textile design.
 • School of Business – this school teaches courses in a range of subject areas including accounting, business and economics.
 • School of Dentistry – Dundee is ranked second in the UK for dentistry (Complete University Guide 2020).
 • School of Education and Social Work – this school has two research centres: The Centre for Peer Learning and The Centre for Transformative Change: Educational and Life Transitions (TCELT).
 • School of Humanities subjects taught within the School of Humanities include English, history and philosophy.
 • School of Life Sciences the School of Life Sciences is one of the world leaders in biomedical and health sciences.
 • School of Medicine Medicine students at Dundee have access to a range of facilities including a Clinical Research Imagining Facility (CRIF).
 • School of Health Sciences this school is located in two campuses, and offers learning in adult, child and mental health nursing.
 • School of Science and Engineering this school provides programs in anatomy and human identification, computing, engineering, mathematics and physics.
 • School of Social Sciences offering a variety of subjects ranging across architecture, law and politics.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The University of Dundee is split into ten schools, each one with a focus on a different set of academic disciplines. All schools have associated research centres or units. The schools are:

 • Duncan of Jordanstone College of Art & Design offers courses in ten different art and design disciplines including animation, fine art and textile design.
 • School of Business this school teaches courses in a range of subject areas including accounting, business and economics.
 • School of Dentistry Dundee is ranked 5th in the UK for dentistry (Guardian University Guide 2022).
 • School of Education and Social Work this school has two research centres: The Centre for Peer Learning and The Centre for Transformative Change: Educational and Life Transitions (TCELT).
 • School of Humanities – subjects taught within the School of Humanities include English, history and philosophy.
 • School of Life Sciences – the School of Life Sciences is one of the world leaders in biomedical and health sciences.
 • School of Medicine – Medicine students at Dundee have access to a range of facilities including a Clinical Research Imagining Facility (CRIF).
 • School of Health Sciences – this school is located in two campuses, and offers learning in adult, child and mental health nursing.
 • School of Science and Engineering – this school provides programs in anatomy and human identification, computing, engineering, mathematics and physics.
 • School of Social Sciences – offering a variety of subjects ranging across architecture, law and politics.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

English Language requirements

All courses at the University of Dundee are taught in English, so students will need to demonstrate that they meet the University’s English language requirements for the course they have applied for. If their first language is not English, students must have an IELTS score of at least 6.0 overall (or equivalent) in order to be successful in their academic studies. If students have not taken an English language test yet or do not have a current valid test score, they can still apply for courses, but any offer they receive will normally be conditional on meeting the language requirement.

Additionally, international students who require a visa to study in the UK must also meet the level of English required by UK Visas and Immigration (UKVI).

Academic requirements

Entry requirements for each specific course are available on the relevant course pages.

More entry requirement details

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Entry requirements for all courses can be found on the relevant course pages. All courses at the University of Dundee are taught in English, so students will need to meet the specific English language requirements for the course they have chosen. If a students’ first language is not English, they are required to provide IELTS test results with a minimum score of 6.0 overall (or equivalent) so that they can to be successful in their academic studies. If they are yet to have taken an English language test, or don’t have a current valid test score, they can still apply to the university, but any offer they receive will normally be conditional on meeting the language requirement.

Furthermore, international students who need a visa to study in the UK are also required to meet the level of English required by UK Visas and Immigration (UKVI).

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Students can find entry requirements for all courses on the relevant course pages.

All courses at the University of Dundee are taught in English, so international students will need to meet English language requirements for their chosen course. If a student's first language is not English, they will have to provide IELTS results, with a minimum score usually of 6.5 or equivalent.

International students without an English language test score can still apply to the university, but any offer received will normally be conditional on meeting language requirements. This is to ensure that students have the best chance of succeeding in their studies.

Finally, international students who need a visa to study in the UK are also required to meet the level of English required by UK Visas and Immigration (UKVI).

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Applicants to the University of Dundee will find that the entry requirements to a course may vary depending on the faculty and programme type selected. Applicants should therefore check the specific entry requirements page of their chosen course before applying.

All of the course content delivered at the university is in the English language, so international applicants will need to demonstrate a minimum English Language proficiency as stated in their course requirements. For those whose first language is not English, an IELTS result demonstrating a minimum score of 6.5 is usually required. Equivalent test scores from other providers may be accepted in some circumstances. Students with no documented test scores are still able to apply but may be given an offer that is conditional on satisfying language requirements.

Finally, international students who need a visa to study in the UK are also required to meet the level of English required by UK Visas and Immigration (UKVI).

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Applicants to the University of Dundee will find that the entry requirements to a course may vary depending on the faculty and programme type selected. Applicants should therefore check the specific entry requirements page of their chosen course before applying.

All of the course content delivered at the university is in the English language, so international applicants will need to demonstrate a minimum English language proficiency as stated in their course requirements. For those whose first language is not English, an IELTS result demonstrating a minimum score of 6.5 is usually required. Equivalent test scores from other providers may be accepted in some circumstances. Students with no documented test scores are still able to apply but may be given an offer that is conditional on satisfying language requirements.

Finally, international students who need a visa to study in the UK are also required to meet the level of English required by UK Visas and Immigration (UKVI).

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The University of Dundee encourages the best and brightest students to study with them through its range of scholarships available at all levels.

The University recently invested £1.4 million in a range of new scholarships for undergraduate and postgraduate students.

The Global Excellence Scholarships of £5,000 will be awarded automatically to postgraduate applicants who matriculate with entry grades equivalent to a UK First Class Honours Degree. Those who expect to matriculate with a lower degree classification should apply to be considered for this scholarship.

For any questions regarding scholarships, students can contact the friendly staff at Dundee, who will be more than happy to help.

Students must visit the scholarship page to find the best scholarship options for them.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The University of Dundee encourages the best and brightest students to study with them through a range of scholarships available at all levels. It recently invested GBP 1.4 million in a range of new scholarships for undergraduate and postgraduate students.

The university is dedicated to rewarding high achieving students. It has a scheme in place to celebrate the students who exhibit academic, extra-curricular or volunteering success. The Global Excellence Scholarships automatically awards GBP 5,000 per academic year to eligible students for this. Those who cannot meet the requirements also have the opportunity to apply for a one-off payment of GBP 5,000.

Students can visit the scholarship page to discover the best options for them. For any questions regarding scholarships, they can contact the friendly staff at Dundee who will be more than happy to help.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The University of Dundee recently invested GBP 1.4 million in a range of new undergraduate and postgraduate scholarships to enhance its commitment to attracting the best students to study at the university.

The university has a Global Excellence Scholarship to reward high achieving students. The scholarship is awarded to students who demonstrate a high level of academic, extra-curricular or volunteering success and is worth up to GBP 5,000 per academic year. Other scholarships include:

 • The Humanitarian Scholarship – up to GBP 38,500 for any student with refugee status or humanitarian protection.
 • GREAT Scholarships – one student from both China and Indonesia will receive a GBP 10,000 scholarship to help with postgraduate tuition fees.

Students can find out more about scholarships by visiting the university's dedicated scholarship page or asking the university's staff.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The University of Dundee recently invested in a range of new undergraduate and postgraduate scholarships to enhance its commitment to attracting the best students to study at the university.

Students at the university will be able to benefit from the university's Global Excellence Scholarship, which recognises and rewards students for exceptional academic, community-based or other extra-curricular activities. Successful students can receive up to GBP 5,000 per academic year.

Other scholarships include:

 • The Humanitarian Scholarship – up to GBP 40,950 for any eligible postgraduate student with refugee status or humanitarian protection.
 • GREAT Scholarships – students from eligible countries including China, Indonesia, Malaysia, India and Pakistan may receive a GBP 10,000 scholarship to help with postgraduate tuition fees.

Students can find out more about scholarships by visiting the university's dedicated scholarship page or asking the university's staff.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The University of Dundee recently invested in a range of new undergraduate and postgraduate scholarships to enhance its commitment to attracting the best students to study at the university.

Students at the university will be able to benefit from the university's Global Excellence Scholarship, which recognises and rewards students for exceptional academic, community-based or other extra-curricular activities. Successful students can receive up to GBP 6,000 per academic year.

Other scholarships include:

 • The Humanitarian Scholarship – up to GBP 40,000 for any eligible postgraduate student with refugee status or humanitarian protection.
 • GREAT Scholarships – students from eligible countries including Bangladesh, Indonesia, Malaysia and Sri Lanka may receive a GBP 10,000 scholarship to help with postgraduate tuition fees.
 • Vice Chancellor's South Asia Scholarship – up to GBP 5,000 per year of study for eligible students living in South Asia.

These scholarships change from region to region. Students can find out more about scholarships by visiting the university's dedicated scholarship page or asking the university's staff.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

When arriving at Dundee, students will discover top-class facilities. There’s a range of accommodation options for undergraduate and postgraduate students, the majority of which is on campus. All accommodation has a shared kitchen and single bedroom with an en-suite shower and toilet.

The Students' Union (DUSA) was ranked top in Scotland by the Times Higher Education Student Experience Survey 2017 - and there’s always lots going on! With over 180 societies, students have plenty of opportunities to meet new people and try new things. Students can also get coffee, tea and lunch at the DUSA, making it the perfect place to socialise.

There are a number of libraries on the University campus. The main library was recently refurbished with themed rooms, top-class facilities and a wide range of resources to help students perfect their study plan.

On campus, students will also find plenty of places to relax, including the Global Room. They can have a chat with the friendly team and find out about upcoming events like the Conversation Café, international film screenings and cultural events such as the St Andrews Day celebrations.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

When students first arrive at Dundee, they will experience the university’s top-class facilities. There’s a range of accommodation choices for undergraduate and postgraduate students, the majority of which are on campus. All accommodation has shared kitchens and private bedrooms with en-suite bathrooms.

The Students' Union (DUSA) was ranked 2nd in the country by the Times Higher Education Student Experience Survey 2018 - and there’s always plenty for students to get involved in. There are more than 180 societies, so students will easily be able to meet new people and try different things. They can also purchase coffee, tea and lunch at the DUSA, making it an ideal location for socialising.

Students will find a number of libraries on campus. The main library has recently been refurbished and now consists of themed spaces, quality facilities and a large variety of resources to help students succeed academically.

On campus, students will also discover many areas where they can relax, including the Global Room. Here they are able to speak with the friendly team who will provide information about exciting events including international film screenings and cultural events such as St Andrew’s Day celebrations.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The University of Dundee provides top-class facilities to give students the best experience possible.

 • Accommodation - There are a range of undergraduate and postgraduate accommodation choices, the majority of which are on campus. All accommodation has shared kitchens and private bedrooms with en-suite bathrooms.
 • Students' Union - Dundee University Students' Association (DUSA) was ranked 1st in Scotland in the National Student Survey 2019. There are more than 180 societies, so students will easily be able to meet new people and try different things. They can also purchase coffee, tea and lunch at DUSA, making it an ideal location for socialising.
 • Libraries - There are multiple libraries on campus for students to use. The main library has recently been refurbished with the addition of themed spaces, new facilities and a variety of resources to help with studies.
 • Relax - Campus also has an array of areas where students can relax including the Global Room. Here, students can speak with the friendly team who will provide information about exciting events including international film screenings and cultural events such as St Andrew's Day celebrations.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The University of Dundee offers its students outstanding levels of access to world-class facilities to ensure they can maximise their academic and research potential while at the university.

 • Accommodation – A wide variety of accommodation options suitable for students of every level, from undergraduate to postgraduate, are available on or near to the campus. All accommodation types are furnished with shared kitchens, private bedrooms and en-suite bathrooms.
 • Students' Union – Dundee University Students' Association (DUSA) supports more than 180 societies, so students will easily be able to meet new people and try different things. They can also purchase coffee, tea and lunch at DUSA, making it an ideal location for socialising.
 • Libraries – There are multiple libraries on campus for students to use. The main library has recently been refurbished with the addition of themed spaces, new facilities and a variety of resources to help with studies.
 • Relax Campus also has an array of areas where students can relax including the Global Room. Here, students can speak with the friendly team who will provide information about exciting events including international film screenings and cultural events such as St Andrew's Day celebrations.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The University of Dundee offers its students outstanding levels of access to world-class facilities to ensure they can maximise their academic and research potential while at the university.

 • Accommodation – A wide variety of accommodation options suitable for students of every level, from undergraduate to postgraduate, are available on or near to the campus. All accommodation types are furnished with shared kitchens, private bedrooms and en-suite bathrooms.
 • Students' Union – Dundee University Students' Association (DUSA) supports more than 180 societies, so students will easily be able to meet new people and try different things. They can also purchase coffee, tea and lunch at DUSA, making it an ideal location for socialising.
 • Libraries – There are multiple libraries on campus for students to use. The main library has a wide range of electronic and printed resources, as well as a cafe and relaxation areas, group study rooms with the latest technology, and flexible, creative spaces.
 • Relax – Campus also has an array of areas where students can relax including the global room. Here, students can speak with the friendly team who will provide information about exciting events including international film screenings and cultural events such as St Andrew's Day celebrations.

Show more +Show less -
2319
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United Kingdom

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
201st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

Start your Journey
UOD
UOD
UOD
UOD
UOD
UOD
UOD
UOD
UOD
UOD
UOD
UOD
UOD
UOD
Open Day at Dundee
Accommodation
Geddes-Quadrangle
Study
Join a sports club at Dundee
Main Library
Meet new people
Students
Accommodation
Students sitting near DUSA
Global Excellence Scholarships
Study at Dundee
Student Life
Start your Journey - Old
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ£1355

 • £474
  លំនៅដ្ឋាន
 • £559
  ម្ហូបអាហារ
 • £88
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • £234
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?