ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

University of Kent

United Kingdom
video Bg

University of Kent

United Kingdom

University of Kent

United Kingdom
video Bg

University of Kent

United Kingdom
video Bg

University of Kent

United Kingdom
Overview

Overview

One of the UK’s top universities, the University of Kent offers you outstanding teaching, world-leading research, stunning study locations and a superb student experience.

Awarded Gold, the highest rating, in the UK Government’s Teaching Excellence Framework*, Kent has a global reputation – three of Kent’s subject areas are ranked within the world top 100 in the 2018 QS World University Rankings by Subject, with a further eight subjects in the top 200.

With a great student to staff ratio of 12.4:1 and a planned £197m investment in facilities and resources until 2020-21, Kent is a favourite destination amongst international students for its wide range of prestigious degrees, scenic study locations and exciting work opportunities.

Partnerships with many international institutions offer study abroad and work placement opportunities and graduates enjoy excellent career prospects around the world. More than 96% of those who graduated in 2016 were working or in further study within six months.

Set in stunning locations close to London, the green parkland of the Canterbury campus and the historic water-side campus in Medway create a welcoming environment. Students can soak up the international atmosphere by taking part in Worldfest, Europe Day, Holi, Thanksgiving and Chinese New Year celebrations, or set up their own events. Additionally, there are four specialist postgraduate centres to explore in Brussels, Paris, Rome and Athens.

With bursaries, scholarships, grants and awards of £7.1m for undergraduates and £13.6m for postgraduates given out in 2015-16, Kent offers dedicated support and generous funding for international students.

With world renowned alumni such as acclaimed novelist Kazuo Ishiguro, the 2017 Nobel Prize for Literature winner who studied BA English and Philosophy at Kent, students will be inspired to pursue and achieve their ambitions.

Having just won the Outstanding Support for Students award at the 2017 Times Higher Education (THE) Awards for its Student Success Project, Kent is delighted to be recognised as a brilliant UK university that helps students live, work and study to the maximum.

*The University of Kent's Statement of Findings can be found here

Show more +Show less -
Overview

Overview

Kent is pleased to welcome students from over 140 countries and it offers inspiring teaching, world-leading research, stunning study locations and a superb student experience.

Awarded Gold, the highest rating, in the UK Government’s Teaching Excellence Framework*, Kent has a global reputation for excellence -ranked in the top 10% of the world’s universities for international outlook in the Times Higher Education (THE) 2020 – and is a great choice for students keen to advance their career.

Kent offers a wide range of globally recognised foundation, undergraduate and postgraduate degrees and student can access exciting study abroad and year in industry opportunities. A generous scholarship fund includes awards for academic, musical and sporting excellence as well as dedicated £8,000 scholarships for international students.

Kent is committed to helping you gain an advantage when the time comes to embark on a career. The University has a range of employment initiatives including internship opportunities, a careers and employability advisory service, Language Express and JobShop. And these initiatives work: more than 95% of Kent undergraduate students who graduated in 2017 and responded to a national survey, were in work or further study within six months (DLHE).

The UK’s European university, Kent has safe and beautiful UK campuses close to London, and specialist postgraduate centres in Paris, Brussels, Athens and Rome. Students can soak up the international atmosphere by taking part in Worldfest, Europe Day, Holi, Thanksgiving and Chinese New Year celebrations, or set up their own events.

With world-renowned alumni such as acclaimed novelist Kazuo Ishiguro, the 2017 Nobel Prize for Literature winner who studied BA English and Philosophy at Kent, students will be inspired to pursue and achieve their ambitions.

Having won the Outstanding Support for Students award for two consecutive years at the Times Higher Education (THE) Awards for its Student Success Project, Kent is delighted to be recognised as a brilliant UK university that helps students live, work and study to their full potential.

*The University of Kent's Statement of Findings can be found in the website.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Kent is outward looking and forward-thinking, with academic staff who are leaders in their field, outstanding facilities and award-winning student support. Our programmes are designed to help you sharpen your focus and take a step up in your career.

Awarded TEF Gold for the quality of its teaching, its two spacious campuses provide bright, airy teaching facilities, well-resourced libraries with lots of study space, award-winning personal support and careers guidance. Its welcoming, diverse community runs more than 150 societies and sports clubs.

Kent is proud to be a global university and we have students from 159 nationalities studying at Kent. Many of our degrees offer opportunities to study and work abroad and we have an extensive study abroad programme thanks to our links with universities across the world.

Kent is committed to helping you gain an advantage when the time comes to embark on a career. The University has a range of employment initiatives including internship opportunities, a careers and employability advisory service, Language Express and JobShop. And these initiatives work: more than 95% of Kent undergraduate students who graduated in 2017 and responded to a national survey, were in work or further study within six months (DLHE).

Our academics will inspire you to be inquisitive, ask questions and think independently. Through activities including volunteering, sports and societies, work experience, and Study Plus courses you can take alongside your degree, you'll develop the skills that employers are looking for: confidence, creativity and innovation, critical reflection, global/cultural awareness, integrity and accountability, intellectual curiosity and resilience.

Our commitment to ensuring all our students enjoy a nurturing and supportive environment has been nationally recognised, and we've won the Outstanding Support for Students category at the Times Higher Education (THE) Awards for two years running (2017 and 2018). Our extensive academic and personal support services are available to help you make the most of your university experience and help you achieve your ambitions.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Kent is a top-ranked global university with outstanding teaching, modern facilities, award-winning student support and welcoming study locations. Over 18,000 students from 152 countries study across its two spacious UK campuses in Canterbury and Medway and specialist postgraduate centres in Brussels and Paris.

The university offers high-quality and extensive facilities for its students, including libraries equipped with all essential resources, ample space for private and group study, and the support services that are essential to students' wellbeing during their time at university. Students will also be able to choose from over 150 societies and clubs for relaxation and socialising.

A key focus is in employability. Alongside outstanding tuition from expert faculty, the University of Kent offers excellent career skills training and support to graduates. Initiatives offered to students include voluntary opportunities and internships, employability workshops and support with languages.

Many of the courses available at the university include the option to study abroad, taking advantage of outstanding opportunities at institutions and organisations around the world. Students can also opt into the Study Plus course, which offers various essential skills alongside students' degrees.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Kent is a top-ranked global university with outstanding teaching, modern facilities, award-winning student support and welcoming study locations. Over 18,000 students from 152 countries study across its two spacious UK campuses in Canterbury and Medway and specialist postgraduate centres in Brussels and Paris.

The university offers high-quality and extensive facilities for its students, including libraries equipped with all essential resources, ample space for private and group study, and the support services that are essential to students' wellbeing during their time at university. Students will also be able to choose from over 150 societies and clubs for relaxation and socialising.

A key focus is in employability. Alongside outstanding tuition from expert faculty, the University of Kent offers excellent career skills training and support to graduates. Initiatives offered to students include voluntary opportunities and internships, employability workshops and support with languages.

Many of the courses available at the university include the option to study abroad, taking advantage of outstanding opportunities at institutions and organisations around the world. Students can also opt into the Study Plus course, which offers various essential skills alongside students' degrees.

Show more +Show less -
Latest news

Latest news

The University’s Professor Matthew Goodwin has been named in the Friends of Europe list of European Young Leaders 2018.

Friends of Europe is a leading think tank that connects people, stimulates debate and triggers change to create a more inclusive, sustainable and forward-looking Europe. Its Young Leaders programme is based on the premise that a group of talented leaders aged under 40 from different backgrounds, sectors, and European countries can offer new responses to international challenges.

It describes Professor Goodwin as ‘an outward-facing researcher who shares the view that social science should be as much about contributing to wider society as to the social sciences’ and a political scientist who ‘has tried to bridge the gap between academia and policy-making when it comes to topics such as radicalisation, extremism and integration.’

Read More…

Show more +Show less -
What's new

What's new

The School of Psychology has become the first university to achieve accreditation for three of its student programmes from the Association for Business Psychology (ABP), under its 2020 standards.

Read more

The University has been awarded a highly prestigious Queen’s Anniversary Prize for Higher and Further Education for the work of the Durrell Institute of Conservation and Ecology (DICE).

Read more

The School of Biosciences has been formally accredited across its full portfolio of undergraduate programmes. These accreditations were awarded from both the Royal Society of Biology (RSB) and the Institute of Biomedical Science (IBMS).

Read more

Kent Students among 100 most influential people shaping British technology- James Jarvis, Raphaël Vigée, Filip Grębowski and Brychan Bennett-Odlum have been named in Business Insider's UK Tech 100 for their development of their own open-source web based player for Apple Music.

Read more

Show more +Show less -
What's new

What's new

Kent has been ranked among the top 50 universities in the UK according to The Times and Sunday Times Good University Guide 2021. Kent has also achieved a top 10 position in History of Art, Social Policy, and Social Work, with Anthropology, Architecture, Art & Design, Communications & Media, German, Law, Linguistics, Theology, and Sociology ranked in the top 20

The new Kent and Medway Medical School (KMMS) welcomed its first students. The KMMS students will study in bespoke facilities at the Canterbury campuses of both universities and will take up placements across the community of Kent and Medway. The school has appointed an international faculty that brings together local, national and international expertise. Together they aim to give their students an understanding of patient-centred care across both GP, community and hospital settings and to ensure they understand the benefits to working together with inter-disciplinary teams of healthcare workers and colleagues from other professional backgrounds involved in the delivery of excellent healthcare services.

Study one of our exciting new degrees and make a difference in tomorrow's world.

Art and Design: On our new art and design degrees, you'll develop your own design identity and bring your creative ideas to live. Study in a unique and inspiring location on the Historic Dockyard in Chatham, using industry-standard facilities in a designated Creative Industries Hub.

Computer Science: Computing is a rapidly evolving subject that affects every aspect of our lives. Our new degree programmes introduce you to two exciting areas that'll put you in a great position to influence the future.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Rankings

The University of Kent has been ranked among the best 50 universities across the UK by The Guardian University Guide, The Times Good University Guide and the Complete University Guide in 2022.

The university also attainted a top 10 ranking in a variety of subjects in The Guardian University Guide 2022 including anthropology, forensic science & archaeology, journalism and social policy. Its religious studies and theology, film production and photography, law, classics and ancient history, media & film studies and economics were ranked in the top 20 across the UK.

Virtual event

These events allow students to meet the international team, talk to specialist academics and current students and learn more about the courses available. There will also be information on scholarships, accommodation, wellbeing and study support at the University of Kent. All international students are welcome to attend.

Undergraduate open event – Thursday 13 January

Postgraduate open event – Saturday 23 February

Students can book onto these open events at the university's website.

New Kent Sports Clinic open for students, staff and public

The new clinic on the Canterbury campus is designed to offer world-class facilities for the use of students and staff. Services include sports injury diagnosis and rehab, along with physio and performance testing.

University to host first UK law school triathlon
In Spring 2022 the university will play host to law schools from across the UK for the country's first National Law Student Triathlon. It's an exciting opportunity for students to test their abilities and skills in negotiation, trial advocacy and mooting.

Kent alumnus and emeritus professor Abdulrazak Gurnah has won the Nobel Prize for Literature 2021

The Nobel Committee awarded this year's Prize to Professor Gurnah for ‘his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.'

Show more +Show less -
What's new

What's new

Rankings

The University of Kent has been ranked among the best 50 universities across the UK by The Guardian University Guide, The Times Good University Guide and the Complete University Guide in 2022.

The university also attainted a top 10 ranking in a variety of subjects in The Guardian University Guide 2022 including anthropology, forensic science & archaeology, journalism and social policy. Its religious studies and theology, film production and photography, law, classics and ancient history, media & film studies and economics were ranked in the top 20 across the UK.

Virtual event

These events allow students to meet the international team, talk to specialist academics and current students and learn more about the courses available. There will also be information on scholarships, accommodation, wellbeing and study support at the University of Kent. All international students are welcome to attend.

Undergraduate open event – Thursday 13 January

Postgraduate open event – Saturday 23 February

Students can book onto these open events at the university's website.

New Kent Sports Clinic open for students, staff and public

The new clinic on the Canterbury campus is designed to offer world-class facilities for the use of students and staff. Services include sports injury diagnosis and rehab, along with physio and performance testing.

University to host first UK law school triathlon
In Spring 2022 the university will play host to law schools from across the UK for the country's first National Law Student Triathlon. It's an exciting opportunity for students to test their abilities and skills in negotiation, trial advocacy and mooting.

Kent alumnus and emeritus professor Abdulrazak Gurnah has won the Nobel Prize for Literature 2021

The Nobel Committee awarded this year's Prize to Professor Gurnah for ‘his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.'

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Inspirational teaching

Great teachers don't just teach students, they inspire students. Kent is renowned for a teaching style that brings subjects to life and encourages students to think independently.

Kent's academics have an outstanding ability to pass on their passion for study and debate. As some of the most influential thinkers in the world, they put students in touch with the latest ideas and ensure that they are intellectually challenged.

Teaching quality gold

The University's teaching has been given the highest award possible for quality in the UK. It was awarded a gold rating in the UK Government's Teaching Excellence Framework (TEF). Based on the evidence available, the TEF Panel judged that Kent delivers consistently outstanding teaching, learning and outcomes for its students.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Inspirational teaching

Great teachers don't just teach, they inspire. Kent is renowned for a teaching style that brings subjects to life and encourages students to think independently.

Kent's academics have an outstanding ability to pass on their passion for study and debate. As some of the most influential thinkers in the world, they put students in touch with the latest ideas and ensure that they are intellectually challenged.

Teaching quality gold

The University's teaching has been given the highest award possible for quality in the UK. It was awarded a gold rating in the official Teaching Excellence and Student Outcomes Framework (TEF), as awarded by the UK Government. The TEF assesses excellence in teaching and recognises excellent outcomes for graduate-level employment and/or further study after students have graduated. Based on the evidence available, the TEF Panel judged that Kent delivers consistently outstanding teaching, learning and outcomes for its students.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Inspirational teaching

Great teachers don't just teach, they inspire. Kent is renowned for a teaching style that brings subjects to life and encourages students to think independently.

Kent's academics have an outstanding ability to pass on their passion for study and debate. As some of the most influential thinkers in the world, they put students in touch with the latest ideas and ensure that they are intellectually challenged.

Teaching quality gold

The University's teaching has been given the highest award possible for quality in the UK. It was awarded a gold rating in the official Teaching Excellence and Student Outcomes Framework (TEF), as awarded by the UK Government. The TEF assesses excellence in teaching and recognises excellent outcomes for graduate-level employment and/or further study after students have graduated. Based on the evidence available, the TEF Panel judged that Kent delivers consistently outstanding teaching, learning and outcomes for its students.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

The University of Kent is well known for its dynamic teaching methods that bring topics to life, encouraging students to think innovatively and with confidence and be inspired by their instructors.

Academics at the university are renowned for their ability to share their knowledge and inspire passion. Academics at Kent are among some of the most influential thinkers around the globe, who seek to introduce students to the latest knowledge and ensure that they meet their intellectual potential.

All of the academic schools at the University of Kent are known for their leading and world-class research. In the most recent Research Excellence Framework, the university was rated among the top 20 institutions for research intensity.

As academics at Kent are involved in high-level research alongside their teaching, students who come to Kent will benefit from studying with some of the most influential thinkers and experts in their fields.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

The University of Kent is well known for its dynamic teaching methods that bring topics to life, encouraging students to think innovatively and with confidence and be inspired by their instructors.

Academics at the university are renowned for their ability to share their knowledge and inspire passion. Academics at Kent are among some of the most influential thinkers around the globe, who seek to introduce students to the latest knowledge and ensure that they meet their intellectual potential.

All of the academic schools at the University of Kent are known for their leading and world-class research. In the most recent Research Excellence Framework, the university was rated among the top 20 institutions for research intensity.

As academics at Kent are involved in high-level research alongside their teaching, students who come to Kent will benefit from studying with some of the most influential thinkers and experts in their fields.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Kent comprises three faculties…

Humanities

The Faculty of Humanities' has one of the largest range of subjects of any university in the UK, running programmes on architecture, arts, philosophy, history, literature, drama, music, various modern languages, linguistics and many other subjects also. Its schools and subjects consistently perform very well in league tables, such as the NSS and those tables published by The Guardian and The Times. The faculty is well known for its student experience and graduate employment especially.

Sciences

The Faculty of Sciences has departments and schools covering subject areas such as Pharmacy, Biosciences, Computing, Engineering & Digital Arts, Physical Sciences, Sports & Exercise Sciences, and Mathematics, Statistics, & Actuarial Science.

Social Sciences

The Faculty of Social Sciences has departments and schools covering Journalism, Business, Accounting and Finance, Law, Anthropology, Conservation, Economics, Politics & International Relations, Psychology, and Sociology, Social Policy and Social Research.

Visit their website for more details on the faculties' numerous departments and schools and the courses they offer.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

In November 2020, the University of Kent was restructured and now operates with six distinctive academic divisions. These are:

 • Division of Arts and Humanities – including courses related to architecture, arts, English, history and music
 • Division of Natural Sciences – including biosciences, physical sciences, sport and exercise sciences and pharmaceutical and medical courses
 • Division of Computing, Engineering and Mathematical Sciences – including courses related to mathematics, statistics, computing and engineering including digital arts
 • Kent Business School – including courses related to business
 • Division of Human and Social Sciences – including the schools of economics, psychology, politics and anthropology
 • Division for the study of Law, Society and Social Justice – including journalism, law and sociology courses.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

In November 2020, the University of Kent was restructured and now operates with six distinctive academic divisions. These are:

 • Division of Arts and Humanities – including courses related to architecture, arts, English, history and music
 • Division of Natural Sciences – including biosciences, physical sciences, sport and exercise sciences and pharmaceutical and medical courses
 • Division of Computing, Engineering and Mathematical Sciences – including courses related to mathematics, statistics, computing and engineering including digital arts
 • Kent Business School – including courses related to business
 • Division of Human and Social Sciences – including the schools of economics, psychology, politics and anthropology
 • Division for the study of Law, Society and Social Justice – including journalism, law and sociology courses.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

For undergraduate applicants

All applications to undergraduate courses at Kent need to be submitted through UCAS. Kent's dedicated admissions teams can help students track their application, and students may also receive help in their country from Kent's official overseas representatives. The International Offices provide a permanent point of contact at Kent for all student enquiries.

See Kent's undergraduate 'How to apply' page for more information.

For postgraduate applicants

Students can apply directly online for all of Kent's postgraduate courses.

See Kent's postgraduate 'How to apply' page for more information.

International students can check for country specific entry requirements in the website.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

For undergraduate applicants

Applications for full-time undergraduate courses must be made through UCAS Apply. International students can also apply through UCAS with the assistance of one of Kent's overseas representatives.

Kent's dedicated international recruitment team can help students track their application and are a permanent point of contact for all student enquiries.

See Kent's undergraduate 'How to apply' page for more information.

For postgraduate applicants

Students can apply directly online for all of Kent's postgraduate courses.

See Kent's postgraduate 'How to apply' page for more information.

International students can check for country specific entry requirements here.

For foundation programme applicants

If your education or experience has not given you the qualifications, study skills or the English language ability that you need for undergraduate study, Kent offers two types of foundation programme which enable progression onto a wide range of its undergraduate degrees: the International Foundation Programme (IFP) and 4-year integrated programmes which include a foundation year. See here for more details, including how to apply.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

For undergraduate applicants

Applications for full-time undergraduate courses must be made through UCAS Apply. International students can also apply through UCAS with the assistance of one of Kent's overseas representatives.

Kent's dedicated international recruitment team can help students track their application and are a permanent point of contact for all student enquiries.

See Kent's undergraduate 'How to apply' page for more information.

For postgraduate applicants

Students can apply directly online for all of Kent's postgraduate courses.

See Kent's postgraduate 'How to apply' page for more information.

International students can check for country specific entry requirements here.

For foundation programme applicants

If your education or experience has not given you the qualifications, study skills or the English language ability that you need for undergraduate study, Kent offers two types of foundation programme which enable progression onto a wide range of its undergraduate degrees: the International Foundation Programme (IFP) and 4-year integrated programmes which include a foundation year. See here for more details, including how to apply.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Applications for full-time undergraduate courses must be made through UCAS Apply or through Kent's direct application route for students who have not applied via UCAS and do not intend to do so.

International students can also apply through UCAS with the assistance of one of Kent's overseas representatives. Kent's dedicated international recruitment team can help students track their application and are a permanent point of contact for all student enquiries.

For postgraduate applicants

Students can apply directly online for all of Kent's postgraduate courses. International students should check for country-specific entry requirements.

For foundation programme applicants

If a student's education or experience has not given them the qualifications, study skills or English language ability that they need for undergraduate study, Kent offers two types of foundation programmes which enable progression onto a wide range of undergraduate degrees. The International Foundation Programme (IFP) and four-year integrated programmes both include a foundation year. Students are encouraged to find out more on the university's website, including how to apply.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Applications for full-time undergraduate courses must be made through UCAS Apply or through Kent's direct application route for students who have not applied via UCAS and do not intend to do so.

International students can also apply through UCAS with the assistance of one of Kent's overseas representatives. Kent's dedicated international recruitment team can help students track their application and are a permanent point of contact for all student enquiries.

For postgraduate applicants

Students can apply directly online for all of Kent's postgraduate courses. International students should check for country-specific entry requirements.

For foundation programme applicants

If a student's education or experience has not given them the qualifications, study skills or English language ability that they need for undergraduate study, Kent offers two types of foundation programmes which enable progression onto a wide range of undergraduate degrees. The International Foundation Programme (IFP) and four-year integrated programmes both include a foundation year. Students are encouraged to find out more on the university's website, including how to apply.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Canterbury campus

The Canterbury campus is built on 300 acres of parkland overlooking Canterbury Cathedral and is less than 25 minutes' walk from Canterbury city centre. Residential, teaching and administrative buildings are surrounded by green open spaces, fields and woods.

The campus is self-contained and includes student accommodation, teaching facilities, a library, sports centre, theatre, music performance centre, nightclub, cinema, places to eat, bars, shops, a bookshop, medical centre, day nursery, public access computer rooms, a chapel, launderettes and bus stops.

Medway campus

A lively atmosphere and a thriving campus community gives students plenty of opportunities to play sport, join a society, socialise or take up a new interest. There are music rehearsal rooms, digital film-making suites, an industry-standard newsroom, laboratories and post-production studios, all housed in a unique, historic setting.

The new Student Hub is a fantastic place to relax with friends, grab a drink or snack and get on with work. The space is filled with social zones, study areas and a brand new bar.

European centres

The University also has specialist postgraduate centres in Paris, Brussels, Rome, and Athens.

Find out more…

Kent sport

Kent Sport, the University of Kent's Department of Sport, Physical Activity and Recreation, is situated at the Sports Centre and the Pavilion on the Canterbury campus. It oversees the University's recreational facilities and development of sport at Kent. Have a look at the sports facilities and sports scholarships offered here…

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Canterbury campus

The stunning Canterbury campus is built on 300 acres of parkland overlooking Canterbury Cathedral, part of a UNESCO World Heritage Site. Less than an hour by train from London and only 25 minutes' walk from Canterbury city centre, the campus has residential, teaching and administrative buildings surrounded by green open spaces, fields and woods. There’s even a duck pond!

The campus is self-contained and includes high-quality student accommodation, teaching facilities, a library, sports centre, theatre, music performance centre, nightclub, cinema, restaurants, bars, shops, a bookshop, medical centre, day nursery, public access computer rooms, a chapel, launderettes and bus stops.

Medway campus

Close to London, Kent’s Medway campus reinvents a former naval base as a 21st-century study space, with exceptional facilities and support.

A lively atmosphere and a thriving close-knit campus community gives students plenty of opportunities to play sport, join a society, socialise or take up a new interest. There are music rehearsal rooms, digital filmmaking suites, an industry-standard newsroom, laboratories and post-production studios, all housed in a unique, historic setting.

The recently opened Student Hub is a fantastic place to relax with friends, grab a drink or snack and get on with work. The space is filled with social zones, study areas and a brand new bar.

The Medway campus has two sites, Pembroke and The Historic Dockyard Chatham. It's just a ten-minute walk from one to the other, so it's easy to make the most of the facilities on each site.

European centres

The University also has specialist postgraduate centres in Paris, Brussels, Rome, and Athens. Many of Kent’s programmes offer dual UK and European qualifications (international double awards) at Bachelor's, Master's and Doctoral level, and you can study for a UK degree full-time in Brussels, Paris and Athens or for a term abroad in Rome and Paris.

Find out more…

Kent Sport

With a dedicated sports development team, fully qualified health and fitness instructors and support staff, the University’s Kent Sport department offers a wide range of services and caters for over 30 different activities, from racket sports to a casual workout. The department encourages everyone to keep fit and healthy and strives to create a relaxed atmosphere for people to train and enjoy themselves – whether they are a recreational user or a serious athlete intent on competing at a professional level. There are also generous sports scholarships available.

Find out more…

Making Music

The University of Kent has a flourishing programme of music and students of all subjects, together with staff and the local community, have the opportunity to get involved in the wide-range of extra-curricular music activities.

As well as the many concerts in the Colyer-Fergusson Concert Hall, there are opportunities to perform in other venues, including the spectacular surroundings of Canterbury Cathedral and other historic and exciting spaces around the region.

If you sing or play an instrument you can join the Chorus, Symphony Orchestra, Concert and Big Bands and Chamber Choir which rehearse weekly for public concerts each term. Many other ensembles and bands are formed each year, and budding soloists and conductors also have a chance to develop their talents. The University also offers Music Performance Scholarships usually worth between £1,000 - £2,000. They are awarded each year to talented instrumentalists and singers studying for any degree at the University, together with £500 worth of instrumental or singing tuition with experienced teachers.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Canterbury campus

The stunning Canterbury campus is built on 300 acres of parkland overlooking Canterbury Cathedral, part of a UNESCO World Heritage Site. Less than an hour by train from London and only 25 minutes' walk from Canterbury city centre, the campus has residential, teaching and administrative buildings surrounded by green open spaces, fields and woods. There's even a duck pond!

The campus is self-contained and includes high-quality student accommodation, teaching facilities, a library, sports centre, theatre, music performance centre, nightclub, cinema, restaurants, bars, shops, a bookshop, medical centre, day nursery, public access computer rooms, a chapel, launderettes and bus stops.

Medway campus

Close to London, Kent's Medway campus reinvents a former naval base as a 21st-century study space, with exceptional facilities and support.

A lively atmosphere and a thriving close-knit campus community gives students plenty of opportunities to play sport, join a society, socialise or take up a new interest. There are music rehearsal rooms, digital filmmaking suites, an industry-standard newsroom, laboratories and post-production studios, all housed in a unique, historic setting.

The recently opened Student Hub is a fantastic place to relax with friends, grab a drink or snack and get on with work. The space is filled with social zones, study areas and a brand new bar.

The Medway campus has two sites, Pembroke and The Historic Dockyard Chatham. It's just a ten-minute walk from one to the other, so it's easy to make the most of the facilities on each site.

European centres

The University also has specialist postgraduate centres in Paris, Brussels, Rome, and Athens. Many of Kent's programmes offer dual UK and European qualifications (international double awards) at Bachelor's, Master's and Doctoral level, and you can study for a UK degree full-time in Brussels, Paris and Athens or for a term abroad in Rome and Paris.

Find out more...

Kent Sport

With a dedicated sports development team, fully qualified health and fitness instructors and support staff, the University's Kent Sport department offers a wide range of services and caters for over 30 different activities, from racket sports to a casual workout. The department encourages everyone to keep fit and healthy and strives to create a relaxed atmosphere for people to train and enjoy themselves – whether they are a recreational user or a serious athlete intent on competing at a professional level. There are also generous sports scholarships available.

Find out more...

Making Music

The University of Kent has a flourishing programme of music and students of all subjects, together with staff and the local community, have the opportunity to get involved in the wide-range of extra-curricular music activities.

As well as the many concerts in the Colyer-Fergusson Concert Hall, there are opportunities to perform in other venues, including the spectacular surroundings of Canterbury Cathedral and other historic and exciting spaces around the region.

If you sing or play an instrument you can join the Chorus, Symphony Orchestra, Concert and Big Bands and Chamber Choir which rehearse weekly for public concerts each term. Many other ensembles and bands are formed each year, and budding soloists and conductors also have a chance to develop their talents. The University also offers Music Performance Scholarships usually worth between £1,000 - £2,000. They are awarded each year to talented instrumentalists and singers studying for any degree at the University, together with £500 worth of instrumental or singing tuition with experienced teachers.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The University of Kent's beautiful Canterbury campus is located within three hundred acres of pristine parkland which overlooks Canterbury Cathedral, the heart of a UNESCO World Heritage Site. The campus is accessible within an hour by train from the capital of London and is only 25 minutes by foot from the city centre of Canterbury.

The campus is a self-contained and secure site, and students will also be able to benefit from excellent-quality student accommodation, state of the art teaching facilities, a large library, sports centres and exercise facilities, a nightclub, a cinema, as well as a range of eateries, bars, shops, and more.

The University of Kent's Medway campus is located just a short trip from London and was built through the revitalisation and transformation of a former naval base. Now, the site is a cutting-edge study space fit for students of the 21st century and hosts outstanding support services and facilities.

The campus is known for its lively and vibrant atmosphere and a welcoming community of students and staff. There are loads of opportunities for students at the Medway campus to get involved in sports, student society activities or a range of social or interest-related activities. Buildings and facilities within the campus are just a short walk from one another so students will find it easy to get the most out of their facilities.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The University of Kent's beautiful Canterbury campus is located within three hundred acres of pristine parkland which overlooks Canterbury Cathedral, the heart of a UNESCO World Heritage Site. The campus is accessible within an hour by train from the capital of London and is only 25 minutes by foot from the city centre of Canterbury.

The campus is a self-contained and secure site, and students will also be able to benefit from excellent-quality student accommodation, state of the art teaching facilities, a large library, sports centres and exercise facilities, a nightclub, a cinema, as well as a range of eateries, bars, shops, and more.

The University of Kent's Medway campus is located just a short trip from London and was built through the revitalisation and transformation of a former naval base. Now, the site is a cutting-edge study space fit for students of the 21st century and hosts outstanding support services and facilities.

The campus is known for its lively and vibrant atmosphere and a welcoming community of students and staff. There are loads of opportunities for students at the Medway campus to get involved in sports, student society activities or a range of social or interest-related activities. Buildings and facilities within the campus are just a short walk from one another so students will find it easy to get the most out of their facilities.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The University of Kent has a generous scholarship fund to assist students at all levels of study including International Student Scholarships, sport, music and subject specific awards.

Awards available to international students include:

International scholarships for undergraduate students

These scholarships provide students with GBP5000 towards the cost of tuition fees per year of study at the University of Kent, and are offered to nationals of any country paying overseas fees.

Scholarships for postgraduate scholarships

The University of Kent has a scholarship fund of over GBP11 million to support its taught and research students including funding from the UK Research Councils, subject and location-specific scholarships, and more.

Find out which awards you could be eligible to apply for…

English score required

If you don't yet have this level of English and need to raise your English language skills, you can attend one of our intensive pre-sessional courses in English for Academic Purposes. Satisfactory achievement on one of these courses can be used to meet Kent's English language entry requirements in place of other external language examinations.

We also offer an International Foundation Programme (IFP) for students whose school-leaving qualifications are insufficient for direct entry to undergraduate study and/or whose English language standard is below the necessary level. The IFP gives you a year's preparation in academic subjects, English language and study skills up to the required level for progression onto undergraduate degree study.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The University of Kent has a generous scholarship fund to assist students at all levels of study including international student scholarships, sport, music and subject specific awards.

In addition to the scholarships open to all Kent students, awards specifically available to international students include:

 • International scholarships for undergraduate students

These scholarships provide students with £8000 towards the cost of tuition fees per year of study at the University of Kent, and are offered to nationals of any country paying overseas fees.

 • International scholarships for postgraduate scholarships
 • International Scholarships for Taught Masters Students

These scholarships are worth £8000 towards the cost of tuition fees for taught master’s programmes and are offered to nationals of any country paying overseas fees.

British Council GREAT Scholarship:

Together with the British Council, Kent is offering 6 dedicated scholarships of £10,000 to Chinese, India, Malaysian, Thai and Turkish passport holders, available to applicants applying for a taught master's programme based at one of the University’s UK campuses.

The Bestway Foundation Scholarship (for Pakistani students):

Together with The Bestway Foundation, Kent offers a number of scholarships to students from and domiciled in Pakistan, applying to postgraduate one year Master’s programmes in Science, Technology, Engineering and Mathematics.

Find out which awards you could be eligible to apply for…

English score required:

Minimum IELTS Score

 • Undergraduate: 6.5 overall (with a minimum of 6.0 in R&W 5.5 in S&L)
 • Postgraduate: 6.5 overall (with a minimum of 6.0 in R&W 5.5 in S&L)

If you don't yet have this level of English and need to raise your English language skills, you can attend one of Kent’s intensive pre-sessional courses in English for Academic Purposes. Satisfactory achievement on one of these courses can be used to meet Kent's English language entry requirements in place of other external language examinations.

The University also offers an International Foundation Programme (IFP) for students whose school-leaving qualifications are insufficient for direct entry to undergraduate study and/or whose English language standard is below the necessary level. The IFP gives you a year's preparation in academic subjects, English language and study skills up to the required level for progression onto undergraduate degree study.

Key facts

 • Tuition fees for international students 2020/21*
 • Standard non-laboratory programmes £16,200
 • Standard lab-based or practical programmes £19,800
 • International Foundation Programme (IFP) £16,200

*Standard international fees for 2020/21 entry only, non-standard fees are listed on the website.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

To support you as you expand your knowledge and develop your ideas, we offer a range of funding opportunities. These include taught and research student scholarships, location-specific awards, sport and music scholarships. Each year we also offer dedicated Scholarships for our International students. These include Scholarships at Undergraduate and Postgraduate level towards the cost of tuition fees per year of study and are available to nationals of any country paying overseas fees.

We are pleased to offer the British Council GREAT scholarships in collaboration with the British Council, these are worth £10,000 each year. For 2021 these will be available to Chinese, Indian, Kenya, Egyptian and Ghanaian passport holders who have applied to a taught master's programme based at one of the Universities UK campuses

Together with The Bestway Foundation, Kent offers a number of scholarships to students from and domiciled in Pakistan, applying to postgraduate one year Master's programmes in Science, Technology, Engineering and Mathematics.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The University of Kent offers a number of scholarships to support students through their education, including specific awards for sport, music and those tailored to students from certain locations.

Each year the university offers dedicated scholarships for its international students. These include scholarships at undergraduate and postgraduate level towards the cost of tuition fees per year of study and are available to nationals of any country paying overseas fees.

The University of Kent is pleased to offer the British Council GREAT scholarships in collaboration with the British Council, these are worth GBP 10,000 each year. For 2022 these will be available to Chinese, Indian, Kenyan, Nigerian and Thai passport holders who have applied to a taught master's programme based at one of the universities UK campuses.

Together with The Bestway Foundation, Kent offers several scholarships to students from and domiciled in Pakistan, applying to postgraduate one year master's programmes in science, technology, engineering and mathematics.

The full range of scholarships are available on the university's website.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The University of Kent offers a number of scholarships to support students through their education, including specific awards for sport, music and those tailored to students from certain locations.

Each year the university offers dedicated scholarships for its international students. These include scholarships at undergraduate and postgraduate level towards the cost of tuition fees per year of study and are available to nationals of any country paying overseas fees.

The University of Kent is pleased to offer the British Council GREAT scholarships in collaboration with the British Council, these are worth GBP 10,000 each year. For 2022 these will be available to Chinese, Indian, Kenyan, Nigerian and Thai passport holders who have applied to a taught master's programme based at one of the universities UK campuses.

Together with The Bestway Foundation, Kent offers several scholarships to students from and domiciled in Pakistan, applying to postgraduate one year master's programmes in science, technology, engineering and mathematics.

The full range of scholarships are available on the university's website.

Show more +Show less -
3326
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United Kingdom

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
351st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

Class Room
Arts @ Kent
Freshers
Library
Sports Facilities
Students about Kent
Hear from American Students_University of Kent
Library
Medway Campus by Air - University of Kent
Join our world - University of Kent
Research
Canterbury Campus by Air - University of Kent
Gym
Accommodation
Students speak!
Marcos about Kent
Student Support
Team Building
Students @ Kent
Slopes
Law students about Kent
Treasure Hunt
Day in the Life - Canterbury and Medway
Hear from an Indian Student University of Kent
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ£1355

 • £474
  លំនៅដ្ឋាន
 • £559
  ម្ហូបអាហារ
 • £88
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • £234
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?