ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

University of Lincoln

United Kingdom
video Bg

University of Lincoln

United Kingdom
video Bg

University of Lincoln

United Kingdom
video Bg

University of Lincoln

United Kingdom
Overview

Overview

The University of Lincoln was officially opened by Queen Elizabeth II in 1996 and is today home to over 16,000 students from across more than 100 countries. According to the latest university league tables, Lincoln is ranked 17 in the UK by the Guardian University Guide 2020 (out of 121 institutions). The institution has also been recognised for the quality of its teaching, having been awarded gold in the Teaching Excellence Framework. Students benefit from excellent academic support and enjoy excellent graduate outcomes.

Students from the university are much sought after by employers who are searching for dynamic graduates, able to make an impact in the workplace. The University of Lincoln aims to develop well rounded individuals with the necessary skills to succeed through the provision of strategic partnerships with business, expert research, top-quality staff and world-class facilities.

The university is located in Lincoln, a globally renowned historical city. The city is famed as the birthplace of both Sir Isaac Newton and former British Prime Minister Margaret Thatcher. The city has also served as the backdrop for a number of films and television shows. Students will be able to immerse themselves in the history of the university of city, with the added bonus of graduations taking place in the Lincoln Cathedral.

96 per cent of Lincoln's most recent graduates were in work or further study six months after finishing their course with more than 80 per cent in graduate level roles (Destinations of Leavers from Higher Education Survey 2016/17). With the institution having strong links to industry, Lincoln graduates have gone on to work for multinational companies including Rolls-Royce, the BBC, Rockstar Games and Siemens.

The university takes real pride in conducting research that is tackling some of the most serious issues facing society today. In fact, over half of Lincoln’s research has been rated as world-leading or internationally excellent according to the latest Research Excellence Framework.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Lincoln was officially opened by Queen Elizabeth II in 1996 and is today home to over 16,000 students from across more than 100 countries. Since opening it has welcomed over 90,000 students from 135 countries and is located in the historic city of Lincoln.

The university is placed amongst the world's top 150 universities in the Times Higher Education's (THE) Young University Rankings 2020, and is a top 20 UK university for overall student satisfaction in the latest National Student Survey 2020. Lincoln is also ranked as a top 100 institution in the UK by the Guardian University Guide 2021. The institution has also been recognised for the quality of its teaching, having been awarded gold in the Teaching Excellence Framework. Students benefit from excellent academic support and enjoy excellent graduate outcomes.

Students from the university are much sought after by employers who are searching for dynamic graduates, able to make an impact in the workplace. The University of Lincoln aims to develop well rounded individuals with the necessary skills to succeed through the provision of strategic partnerships with business, expert research, top-quality staff and world-class facilities.

96 per cent of Lincoln's most recent graduates were in work or further study six months after finishing their course with more than 80 per cent in graduate level roles (Destinations of Leavers from Higher Education Survey 2016/17). With the institution having strong links to industry, Lincoln graduates have gone on to work for multinational companies including Rolls-Royce, the BBC, Rockstar Games and Siemens.

The university takes real pride in conducting research that is tackling some of the most serious issues facing society today. In fact, over half of Lincoln's research has been rated as world-leading or internationally excellent according to the latest Research Excellence Framework.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Since it was first opened by Her Majesty the Queen, more than 100,000 students have chosen to study at Lincoln, from a multicultural background made up of 135 countries.

And those students are at the heart of everything the university does, with a real focus on excellence that is recognised in many national and international league tables and surveys. The university is listed in the world's top 150 universities in the Times Higher Education's (THE) Young University Rankings 2021.

Based in the East Midlands of England, Lincoln is a fascinating place for students to live with a history dating back to 300BC. With one of the finest cathedrals in Europe, a variety of shops and bars, and the award-winning Brayford Pool Campus, there is lots to explore. It's home to Lincoln Castle and the county was the birthplace of important historical figures including Sir Isaac Newton and Margaret Thatcher.

The university provides a memorable student experience, with over GBP300 million invested since 2001 to create a modern, student-centred environment.

91% of the most recent graduates from the university were employed or in further study within 15 months of finishing their course, and over 70% were in highly skilled employment (Graduate Outcomes study in 2017/18).

Thanks to the institution's strong links to industry, Lincoln graduates have gone on to work for multinational companies including Rolls-Royce, the BBC, HSBC and Siemens.

The university takes real pride in conducting research that is tackling some of the most serious issues facing society today. In fact, over half of Lincoln's research has been rated as world-leading or internationally excellent according to the latest Research Excellence Framework.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Since it was first opened by Her Majesty the Queen, more than 100,000 students have chosen to study at Lincoln, from a multicultural background made up of 135 countries.

And those students are at the heart of everything the university does, with a real focus on excellence that is recognised in many national and international league tables and surveys. The university is listed in the world's top 150 universities in the Times Higher Education's (THE) Young University Rankings 2021.

Based in the East Midlands of England, Lincoln is a fascinating place for students to live with a history dating back to 300BC. With one of the finest cathedrals in Europe, a variety of shops and bars, and the award-winning Brayford Pool Campus, there is lots to explore. It's home to Lincoln Castle and the county was the birthplace of important historical figures including Sir Isaac Newton and Margaret Thatcher.

The university provides a memorable student experience, with over GBP300 million invested since 2001 to create a modern, student-centred environment.

91% of the most recent graduates from the university were employed or in further study within 15 months of finishing their course, and over 70% were in highly skilled employment (Graduate Outcomes study in 2017/18).

Thanks to the institution's strong links to industry, Lincoln graduates have gone on to work for multinational companies including Rolls-Royce, the BBC, HSBC and Siemens.

The university takes real pride in conducting research that is tackling some of the most serious issues facing society today. In fact, over half of Lincoln's research has been rated as world-leading or internationally excellent according to the latest Research Excellence Framework.

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

In addition to the expertise of their academic teams, students at the University of Lincoln also get the chance to learn from visiting staff who are well-known and respected in their industries and professions.

Each year the university welcomes a range of guest speakers who deliver inspirational talks in their respective fields as part of the Great Lives lecture series. Previous examples include BBC presenter Chris Packham and ExoMars spacecraft engineer Abbie Hutty.

In addition to this, the university has recently embarked on an exciting collaboration with the University of Nottingham. This partnership has given The University of Lincoln the chance to offer a medical education in Lincolnshire.

Established in 2018, Lincoln Medical School was created with the aim of enhancing the recruitment of doctors to the country. The first intake for this new and exciting programme, which follows the University of Nottingham’s medicine curriculum, began in September 2019.

Alongside this new course offering, the university has proposed a GBP 21 million building to support and enable students to explore the latest technological developments across health care. The developments will be comprised of a dedicated science library, lecture theatres and laboratories as well as clinical and prosecution anatomy suites, equipped with cutting- edge diagnostics tools. Students will also have access to clinical suites with mock consultation rooms.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Lincoln ranked among the world's best 150 Young Universities

The University of Lincoln has been named among the top 150 young universities in the world by the Times Higher Education Young University Rankings 2020. The rankings list the world's best universities that are 50 years old or younger, assessing them across teaching, research, international outlook and their work with industry. Students can find out more on the university website.

Lincoln rated in top 20 UK universities in the National Student Survey

The University of Lincoln has been rated in the top 20 universities in the UK for overall student satisfaction in the new National Student Survey 2020.

Lincoln was ranked 14th, out of 129 mainstream universities, for the proportion of final year undergraduates who agreed or strongly agreed they were satisfied with the quality of their course overall. At subject level, Lincoln rated number one in the UK for overall student satisfaction in four subject areas, namely economics, biochemistry, human geography and zoology.

Student Choice Awards place Lincoln among UK's top ten in three categories

The University of Lincoln has been ranked among the UK's top ten in three categories of the 2020 WhatUni Student Choice Awards, which are collated from over 41,000 student reviews.

In the latest rankings, the university was placed 5th for local life and 7th for international, a recognition of the diverse and welcoming university community. Lincoln was also ranked 7th for postgraduate opportunities and experience, 26th for facilities and 28th in the University of the Year category.

Make 2021 a life-changing year

Prospective students can now apply to study a range of undergraduate and postgraduate programmes starting in February 2021. The university will also be offering international scholarships ranging from GBP 2,000 to 50 per cent of tuition fees, awarded on country of origin and merit. More than 90,000 students from 135 countries have been welcomed to the innovative university.

Show more +Show less -
What's new

What's new

As a modern university, Lincoln is always striving to improve the quality of students' life, develop the next generation of leaders and impact the world in a positive way. As such, it frequently makes the headlines for its new investments, partnerships and projects that improve local and global communities.

The university regularly creates new agreements with regional businesses to develop new talent and benefit from their experience, such as the recently announced partnership with SRC UK, a business that looks at intelligence mission data and that can work closely with the university's science departments to share resources and help create more employment opportunities for graduates.

The University of Lincoln has launched the world's first Centre for Doctoral Training (CDT) in Agri-Food Robotics. The Centre has been established by the University of Lincoln in collaboration with the University of Cambridge and the University of East Anglia.

The new advanced training centre in agri-food robotics will create the largest ever cohort of Robotics and Autonomous Systems (RAS) specialists for the global food and farming sectors, thanks to a multi-million pound funding award.

Show more +Show less -
What's new

What's new

As a modern university, Lincoln is always striving to improve the quality of students' life, develop the next generation of leaders and impact the world in a positive way. As such, it frequently makes the headlines for its new investments, partnerships and projects that improve local and global communities.

The university regularly creates new agreements with regional businesses to develop new talent and benefit from their experience, such as the recently announced partnership with SRC UK, a business that looks at intelligence mission data and that can work closely with the university's science departments to share resources and help create more employment opportunities for graduates.

The University of Lincoln has launched the world's first Centre for Doctoral Training (CDT) in Agri-Food Robotics. The Centre has been established by the University of Lincoln in collaboration with the University of Cambridge and the University of East Anglia.

The new advanced training centre in agri-food robotics will create the largest ever cohort of Robotics and Autonomous Systems (RAS) specialists for the global food and farming sectors, thanks to a multi-million pound funding award.

Show more +Show less -
Teaching & learning

Teaching & learning

The University of Lincoln was awarded Gold in the UK’s national Teaching Excellence Framework in June 2017, for delivering "consistently outstanding teaching, learning and outcomes for its students". The university was one of only 59 higher education providers, out of almost 300, that entered into the TEF to receive gold, the highest standard possible.

The TEF’s panel of experts found "students from all backgrounds… achieve outstanding outcomes" at Lincoln and praised its "comprehensive and embedded approach to student engagement that provides opportunities for students and staff to work closely together”.

Lincoln is a top 50 UK university with top rankings in several areas:

 • It is ranked 17th in the UK (out of 121) by The Guardian University Guide 2020
 • It is ranked 1st in the UK in Hospitality, Event Management and Tourism in The Guardian University Guide 2020.
 • It is ranked in the top ten in the UK in Chemistry, History, Pharmacy and Film Production and Photography in The Guardian University Guide 2020.
 • It is ranked 9th in the UK in Animal Science in The Times Good University Guide 2020

Show more +Show less -
Teaching & learning

Teaching & learning

The University of Lincoln was awarded Gold in the UK's national Teaching Excellence Framework in June 2017, for delivering "consistently outstanding teaching, learning and outcomes for its students". The university was one of only 59 higher education providers, out of almost 300, that entered into the TEF to receive gold, the highest standard possible.

The TEF's panel of experts found "students from all backgrounds... achieve outstanding outcomes" at Lincoln and praised its "comprehensive and embedded approach to student engagement that provides opportunities for students and staff to work closely together''.

The university was also awarded an overall five-star score in the QS Stars rating in 2020 and received the maximum score in categories for teaching and employability.

Lincoln is a top rated UK university with rankings in several areas:

 • It is ranked in the top 100 universities in the UK by the Guardian University Guide 2021.
 • It is ranked 2nd in the UK for hospitality, event management and tourism by the Guardian University Guide 2021.
 • It is ranked 3rd in the UK in chemistry by the Guardian University Guide 2021.
 • It is ranked fourth in the UK for mathematics by the Guardian University Guide 2021

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

The University of Lincoln is renowned both for its quality of teaching and its overall experience for students. This reputation is recognised by various awards and league table listings, including being awarded a five-star overall score in the QS Stars ratings in 2020.

Students' success is key to grading the quality of teaching and the university was placed in the top 20 mainstream universities in the UK for student satisfaction, according to the National Student Survey. This demonstrates that students are leaving with a degree and an overall education that they are happy with, having enjoyed their time learning too.

As well as relying on the expertise of its employed faculty, guest lecturers are often used across many subjects, with leaders in respective fields of study brought in to deliver engaging, inspirational talks that help students understand more of what awaits them on their future career path.

Previous speakers have included the then chief executive of the Royal Bank of Scotland, Ross McEwan, former vice president of the Royal Astronomical Society Professor Don Kurtz, and Spacecraft structures engineer Abbie Hutty.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

The University of Lincoln is renowned both for its quality of teaching and its overall experience for students. This reputation is recognised by various awards and league table listings, including being awarded a five-star overall score in the QS Stars ratings in 2020.

Students' success is key to grading the quality of teaching and the university was placed in the top 20 mainstream universities in the UK for student satisfaction, according to the National Student Survey. This demonstrates that students are leaving with a degree and an overall education that they are happy with, having enjoyed their time learning too.

As well as relying on the expertise of its employed faculty, guest lecturers are often used across many subjects, with leaders in respective fields of study brought in to deliver engaging, inspirational talks that help students understand more of what awaits them on their future career path.

Previous speakers have included the then chief executive of the Royal Bank of Scotland, Ross McEwan, former vice president of the Royal Astronomical Society Professor Don Kurtz, and Spacecraft structures engineer Abbie Hutty.

Show more +Show less -
Research

Research

The University of Lincoln has a proud history of world-class research with academics noted for making meaningful and profound contributions to their disciplines that have a real-world impact. This research has included the development of new medical technologies to preserving architectural landmarks. Students have the unique opportunity to work and research alongside top-class academics, which is of immeasurable benefit to their development. The university has been noted for its quality research contribution by the latest Research Excellence Framework, which rated its research as internationally excellent or world-leading.

Award-winning Industry Links

The university has been acknowledged for its track record of industry engagement and interaction. The institution constantly liaises and works with employers, which greatly enhances the internship and employment options for students. The university enjoys relationships with companies like Santander, The Guardian and Siemens, that demonstrate the success of the industry focused approach. It is something that the university has been recognised for with a number of national awards.

Show more +Show less -
Research

Research

The University of Lincoln has a proud history of world-class research with academics noted for making meaningful and profound contributions to their disciplines that have a real-world impact. This research has included the development of new medical technologies to preserving architectural landmarks. This research strength has been recognised with the university rated in the top 150 young universities in the world by The Times Higher Education Young University rankings in 2020.

Students have the unique opportunity to work and research alongside top-class academics, which is of immeasurable benefit to their development. The university has been noted for its quality research contribution by the latest Research Excellence Framework, which rated its research as internationally excellent or world-leading.

Award-winning Industry Links

The university has been acknowledged for its track record of industry engagement and interaction. The institution constantly liaises and works with employers, which greatly enhances the internship and employment options for students. The university enjoys relationships with companies like Santander, The Guardian and Siemens, that demonstrate the success of the industry focused approach. It is something that the university has been recognised for with a number of national awards.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Courses at the University of Lincoln are grouped into different schools, which are in turn grouped into one of four colleges that make up the main university departments.

The College of Arts has a wide range of undergraduate and postgraduate study options for students who wish to explore their creativity, or who have an interest in the humanities. The college is home to the School of Design, the School of English and Journalism, and the School of History and Heritage.

The College of Science is home to a huge selection of contemporary courses with cutting-edge study programmes both for undergraduates and postgrad students. Schools include that of Chemistry, Engineering, Pharmacy and Computer Science, among many others.

The College of Social Science covers Lincoln's prestigious Law school, as well as others dedicated to the social sciences. Education, psychology, and social care are all subjects offered to students in this field.

Finally, the Lincoln International Business School is one that specialises in various business-related degrees, covering a diverse background of topics including enterprise, marketing, tourism, finance and more.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Courses at the University of Lincoln are grouped into different schools, which are in turn grouped into one of four colleges that make up the main university departments.

The College of Arts has a wide range of undergraduate and postgraduate study options for students who wish to explore their creativity, or who have an interest in the humanities. The college is home to the School of Design, the School of English and Journalism, and the School of History and Heritage.

The College of Science is home to a huge selection of contemporary courses with cutting-edge study programmes both for undergraduates and postgrad students. Schools include that of Chemistry, Engineering, Pharmacy and Computer Science, among many others.

The College of Social Science covers Lincoln's prestigious Law school, as well as others dedicated to the social sciences. Education, psychology, and social care are all subjects offered to students in this field.

Finally, the Lincoln International Business School is one that specialises in various business-related degrees, covering a diverse background of topics including enterprise, marketing, tourism, finance and more.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The university is committed to providing students with modern, world-class facilities. Testament to this is the GBP 300 million that has been invested into university facilities since the institution opened in 1996. The quality of the amenities on offer to students was acknowledged by the Times Higher Education Student Experience Survey 2018, which placed the university as the 10th best in the UK.

Students are able to enjoy the perfect blend of the new and old in a picturesque setting. The university campus is located a short walking distance from restaurants, shops, cafes and entertainment venues, a perfect blend for students looking to find a way to relax and socialise outside of their studies. Lincoln is also famous for its Cathedral Quarter and castle, providing plenty for students to see and do. This includes viewing one of the surviving copies of the Magna Carta from 1215.

The institution is committed to providing a holistic student experience and producing well rounded graduates. With this in mind the university actively encourages students to explore the surrounding area and enjoy extracurricular activities, like a visit to Sir Isaac Newton’s house.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The university is committed to providing students with modern, world-class facilities. Testament to this is the GBP 300 million that has been invested into university facilities since the institution opened in 1996. The quality of the amenities on offer to students was acknowledged by the Times Higher Education Student Experience Survey 2018, which placed the university as the 10th best in the UK.

Students are able to enjoy the perfect blend of the new and old in a picturesque setting. The university campus is located a short walking distance from restaurants, shops, cafes and entertainment venues, a perfect blend for students looking to find a way to relax and socialise outside of their studies. Lincoln is also famous for its Cathedral Quarter and castle, providing plenty for students to see and do. This includes viewing one of the surviving copies of the Magna Carta from 1215.

The institution is committed to providing a holistic student experience and producing well rounded graduates. With this in mind the university actively encourages students to explore the surrounding area and enjoy extracurricular activities, like a visit to Sir Isaac Newton's house. In fact, students voted the university in the top ten in the UK for international students and postgraduate students, as well as in the Local Life category in the WhatUni Student Choice Awards 2020.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Entry requirements for study at the University of Lincoln vary depending on the chosen course. As an equivalent, students in the UK are expected to have completed at least three A-Level qualifications or similar-level diplomas, with minimum grades necessary to qualify for application.

International students must provide the relevant evidence of a high school education that is equivalent to the same level of education for UK students. As well as that, international students must also be able to speak English as all courses are taught in this language. A minimum overall score of 6.0 on IELTS, with no module below 5.5, is essential. The university also accepts a wide range of alternative qualifications as equivalents to IELTS.

Any students who are unsure about whether their qualifications meet the necessary criteria for study at Lincoln can contact the university to find out more about their chosen subject, and to see what they must achieve in order to have a chance of success when applying.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Entry requirements for study at the University of Lincoln vary depending on the chosen course. As an equivalent, students in the UK are expected to have completed at least three A-Level qualifications or similar-level diplomas, with minimum grades necessary to qualify for application.

International students must provide the relevant evidence of a high school education that is equivalent to the same level of education for UK students. As well as that, international students must also be able to speak English as all courses are taught in this language. A minimum overall score of 6.0 on IELTS, with no module below 5.5, is essential. The university also accepts a wide range of alternative qualifications as equivalents to IELTS.

Any students who are unsure about whether their qualifications meet the necessary criteria for study at Lincoln can contact the university to find out more about their chosen subject, and to see what they must achieve in order to have a chance of success when applying.

Show more +Show less -
Student Support

Student Support

For any guidance upon arrival in Lincoln, students are encouraged to visit the Student Support team, which is based in the university’s Minerva Building. The team can provide support on a number of issues, including enrolment, financial services, visa compliance, accommodation, academic advice and lots more. There is also a Student Wellbeing Centre that provides a counselling service for those struggling with personal issues whilst studying alongside an on-campus Health Centre.

Extracurricular activities such as volunteering, work experience or contributing to student clubs and societies are formally recognised through The Lincoln Award, an initiative run jointly by the university and Students’ Union to help students develop their skills, knowledge and experience and stand out from the crowd to future employers.

Through the university’s Students’ Union, there is also a wide array of clubs and societies students can get involved in, spanning interests from Parkour to Harry Potter. Lincoln’s sports teams compete in British Universities & Colleges Sports (BUCS) competitions and have won several trophies in BUCS competitions over the past few years.

Alumni Network

The University of Lincoln has an active alumni network, with Lincoln graduates keeping in touch from their roles in major international companies, charities and organisations all over the world. Lincoln’s global graduate community includes more than 90,000 former Lincoln students across 130 different countries. Many successful graduates return to Lincoln to share their knowledge with current students at a series of annual alumni networking events. The university’s ethos is to provide an education and experience which enables students to achieve the future they want, and to extend the relationship long beyond graduation. As a result, students become part of the Lincoln family for life.

Show more +Show less -
Student Support

Student Support

For any guidance upon arrival in Lincoln, students are encouraged to visit the Student Support team, which is based in the university's Minerva Building. The team can provide support on a number of issues, including enrolment, financial services, visa compliance, accommodation, academic advice and lots more. There is also a Student Wellbeing Centre that provides a counselling service for those struggling with personal issues whilst studying alongside an on-campus Health Centre.

Extracurricular activities such as volunteering, work experience or contributing to student clubs and societies are formally recognised through The Lincoln Award, an initiative run jointly by the university and Students' Union to help students develop their skills, knowledge and experience and stand out from the crowd to future employers.

Through the university's Students' Union, there is also a wide array of clubs and societies students can get involved in, spanning interests from Parkour to Harry Potter. Lincoln's sports teams compete in British Universities & Colleges Sports (BUCS) competitions and have won several trophies in BUCS competitions over the past few years.

Alumni Network

The University of Lincoln has an active alumni network, with Lincoln graduates keeping in touch from their roles in major international companies, charities and organisations all over the world. Lincoln's global graduate community includes more than 90,000 former Lincoln students across 130 different countries. Many successful graduates return to Lincoln to share their knowledge with current students at a series of annual alumni networking events. The university's ethos is to provide an education and experience, which enables students to achieve the future they want, and to extend the relationship long beyond graduation. As a result, students become part of the Lincoln family for life.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Students at the University of Lincoln are required to pay tuition fees annually, although these can be paid in instalments throughout the year if that is preferred by the student. Fees vary depending on the chosen course, the length of study and whether the course is full-time or part-time.

There are various ways that students can get help funding their course. Support services are able to advise on setting budgets, while there are various employment opportunities within the university and Students' Union. These jobs are flexible around course hours, ensuring that students can work and learn comfortably while earning money to support their living costs.

Various scholarships and bursaries are also available to students. Some of these are offered automatically to certain student groups and others must be applied for. Many are open specifically to international students too. Students interested in applying can learn more about individual bursaries or scholarships on the university's website.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Students at the University of Lincoln are required to pay tuition fees annually, although these can be paid in instalments throughout the year if that is preferred by the student. Fees vary depending on the chosen course, the length of study and whether the course is full-time or part-time.

There are various ways that students can get help funding their course. Support services are able to advise on setting budgets, while there are various employment opportunities within the university and Students' Union. These jobs are flexible around course hours, ensuring that students can work and learn comfortably while earning money to support their living costs.

Various scholarships and bursaries are also available to students. Some of these are offered automatically to certain student groups and others must be applied for. Many are open specifically to international students too. Students interested in applying can learn more about individual bursaries or scholarships on the university's website.

Show more +Show less -
Graduate Outcomes

Graduate Outcomes

The University of Lincoln prides itself on helping students achieve excellent career prospects, offering a number of different career services to help them prepare for their future. 96 per cent of Lincoln's most recent graduates were in work or further study six months after finishing their course, with more than 80 per cent in graduate level roles according to the latest Destinations of Leavers from Higher Education Survey. Lincoln graduates have secured jobs at major companies and organisations around the world, including the BBC, Rolls-Royce, Siemens, Boots, GlaxoSmithKline, PwC and Rockstar Games.

Inspiring Stories

The University of Lincoln is at the cutting-edge of research into treatments to counteract antibiotic resistant bacteria. The research is being led by Dr Ishwar Singh, from Lincoln’s School of Pharmacy, with significant developments being made through the synthesis of an antibiotic substance called teixobactin into a drug treatment.

A pioneering research project to develop better radiotherapy treatment for cancer sufferers is being led by Professor Nigel Allinson MBE from the School of Computer Science. With a GBP 3.3 million grant from the UK’s Engineering and Physical Sciences Research Council, the OPTIma (Optimising Proton Therapy Through Imaging), aims to address the treatment of difficult tumours with patients enjoying better outcomes.

Alumni Success Case Study

Lincoln graduate Vicki Phillips was a winner in the prestigious British Council Alumni Awards 2017. The international awards celebrate the outstanding achievements of overseas graduates of British universities. Vicki, who graduated from Lincoln in 2002, won the U.S. award in the Social Impact category for her exceptional contribution to creating positive social change. She served as the Director of Education for the Bill and Melinda Gates Foundation where, alongside her team, she developed and executed the largest philanthropic investment in U.S. education, worth over USD 2.8 billion.

Show more +Show less -
Graduate Outcomes

Graduate Outcomes

The University of Lincoln prides itself on helping students achieve excellent career prospects, offering a number of different career services to help them prepare for their future. 96 per cent of Lincoln's most recent graduates were in work or further study six months after finishing their course, with more than 80 per cent in graduate level roles according to the latest Destinations of Leavers from Higher Education Survey. Lincoln graduates have secured jobs at major companies and organisations around the world, including the BBC, Rolls-Royce, Siemens, Boots, GlaxoSmithKline, PwC and Rockstar Games.

Inspiring Stories

The University of Lincoln is at the cutting-edge of research into treatments to counteract antibiotic resistant bacteria. The research is being led by Dr Ishwar Singh, from Lincoln's School of Pharmacy, with significant developments being made through the synthesis of an antibiotic substance called teixobactin into a drug treatment.

A pioneering research project to develop better radiotherapy treatment for cancer sufferers is being led by Professor Nigel Allinson MBE from the School of Computer Science. With a GBP 3.3 million grant from the UK's Engineering and Physical Sciences Research Council, the OPTIma (Optimising Proton Therapy Through Imaging), aims to address the treatment of difficult tumours with patients enjoying better outcomes.

Alumni Success Case Study

Lincoln graduate Vicki Phillips was a winner in the prestigious British Council Alumni Awards 2017. The international awards celebrate the outstanding achievements of overseas graduates of British universities. Vicki, who graduated from Lincoln in 2002, won the U.S. award in the Social Impact category for her exceptional contribution to creating positive social change. She served as the Director of Education for the Bill and Melinda Gates Foundation where, alongside her team, she developed and executed the largest philanthropic investment in U.S. education, worth over USD 2.8 billion.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The main campus at the University of Lincoln is located next to the picturesque Brayford Pool marina in the heart of the thriving city centre. Steeped in history, the city is home to one of the finest cathedrals in Europe, a medieval castle and an original of the 1215 Magna Carta.

In fact, Lincoln is the only place in the world where the great charter can be seen side-by-side with an original of the 1217 Charter of the Forest. Lincoln is a safe, compact and friendly place to live and study. Everything students need, from bespoke accommodation, to shops, bars and restaurants, is just a short walk from campus.

Central to the university's commitment to modern facilities is the Great Central Warehouse Library. The space is open 24/7 for students to access course materials, find a quiet space or form study groups. It also provides some invaluable support tools, including workshops on CV writing and mentoring sessions.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The main campus at the University of Lincoln is located next to the picturesque Brayford Pool marina in the heart of the thriving city centre. Steeped in history, the city is home to one of the finest cathedrals in Europe, a medieval castle and an original of the 1215 Magna Carta.

In fact, Lincoln is the only place in the world where the great charter can be seen side-by-side with an original of the 1217 Charter of the Forest. Lincoln is a safe, compact and friendly place to live and study. Everything students need, from bespoke accommodation, to shops, bars and restaurants, is just a short walk from campus.

Central to the university's commitment to modern facilities is the Great Central Warehouse Library. The space is open 24/7 for students to access course materials, find a quiet space or form study groups. It also provides some invaluable support tools, including workshops on CV writing and mentoring sessions.

Show more +Show less -
1680
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United Kingdom

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
401st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

International Study at the University of Lincoln
Campus Life
At the university
Students at the campus
Student Speak-Karen Acosta
Take Time and Discover Lincoln
Campus
Campus
Graduation at the University of Lincoln
Student Life
Open day
Students at the campus
At the university
At the university
At the university
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ£1355

 • £474
  លំនៅដ្ឋាន
 • £559
  ម្ហូបអាហារ
 • £88
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • £234
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?