ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

University of Tasmania (UTAS)

Australia
video Bg

University of Tasmania (UTAS)

Australia
video Bg

University of Tasmania (UTAS)

Australia
video Bg

University of Tasmania (UTAS)

Australia
video Bg

University of Tasmania (UTAS)

Australia
video Bg

University of Tasmania (UTAS)

Australia
Overview

Overview

The University of Tasmania (UTAS) is the fourth oldest university in Australia and has a rich history. It is proud to feature in the top 300 universities in the world, as per the Academic Ranking of World Universities 2018. It is Australia’s premier university for teaching excellence, having received more teaching awards than any other Australian university.

With over 4,400 international students in a student body of around 38,000, UTAS is committed to providing a welcoming environment for them through ready access to staff and customised support services. The University offers more than 100 undergraduate and 150 postgraduate programs. These include degrees in traditional disciplines such as law, medicine, business, IT, arts, education and science but also niche programmes taking advantage of Tasmania’s unique location and ecosystems including marine and Antarctic science, maritime engineering, food safety, rural and polar health, and environmental law and governance.

The University is located in Australia’s most southern state, Tasmania. Being the only university in the state offers UTAS privileged partnerships with state government and business as well as research agencies such as CSIRO and the Australian Antarctic Division.

It has two main campuses, one located in the picturesque waterfront capital, Hobart, and the other in Launceston on the banks of the Tamar River. Lonely Planet lists Tasmania in its Top 4 must visit destinations in the world and the state provides students with a year-round festival calendar, World Heritage-listed parks, and endless travel opportunities.

UTAS is a great option for students as it gives them a unique opportunity to obtain a brilliant education in one of the most beautiful places in the world.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Tasmania (UTAS) has a proud history as one of Australia's oldest universities. The university is placed within the top two percent of universities worldwide and has received recognition for the quality of its programmes, ranking highly in the Times Higher Education (THE) Subject rankings. UTAS has seen its law, social sciences, arts and humanities and life sciences subjects feature prominently in the THE ratings.

UTAS is committed to providing a dynamic and diverse student experience that caters to the needs of international students. This includes customised support services and a large portfolio of undergraduate as well as postgraduate programmes. Students can pursue a great variety of disciplines, from law to maritime engineering and everything in between. Teaching and learning all takes place within the context of world-class facilities, including the internationally renowned UTAS sciences precinct and Marine and Antarctic Science Institute building.

The University of Tasmania is located in Tasmania, southern Australia and has two campuses. One is located in the harbour city of Hobart and the other in the northern coastal town of Launceston. Both locations offer students the opportunity to experience an Australian way of life in a safe and relaxed environment. With a proven history of producing quality graduates, employability prospects for students are very good and students can also draw on the expertise of the 90,000 strong alumni community.

The University of Tasmania is a great option for international students as it gives them a unique opportunity to obtain a top-class education in one of the most beautiful places in the world.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Tasmania (UTAS) has a proud history as one of Australia's oldest universities. The university is placed within the top two percent of universities worldwide and has received recognition for the quality of its programmes, ranking highly in the Times Higher Education (THE) Subject rankings. UTAS has seen its law, social sciences, arts and humanities and life sciences subjects feature prominently in the THE ratings.

UTAS is committed to providing a dynamic and diverse student experience that caters to the needs of international students. This includes customised support services and a large portfolio of undergraduate as well as postgraduate programmes. Students can pursue a great variety of disciplines, from law to maritime engineering and everything in between. Teaching and learning all takes place within the context of world-class facilities, including the internationally renowned UTAS sciences precinct and Marine and Antarctic Science Institute building.

The University of Tasmania is located in Tasmania, southern Australia and has two campuses. One is located in the harbour city of Hobart and the other in the northern coastal town of Launceston. Both locations offer students the opportunity to experience an Australian way of life in a safe and relaxed environment. With a proven history of producing quality graduates, employability prospects for students are very good and students can also draw on the expertise of the 90,000 strong alumni community.

The University of Tasmania is a great option for international students as it gives them a unique opportunity to obtain a top-class education in one of the most beautiful places in the world.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Tasmania (UTAS) has a proud history as one of Australia's oldest universities. The university is placed within the top two percent of universities worldwide and has received recognition for the quality of its programmes, ranking highly in the Times Higher Education (THE) Subject rankings. UTAS has seen its law, social sciences, arts and humanities and life sciences subjects feature prominently in the THE ratings.

UTAS is committed to providing a dynamic and diverse student experience that caters to the needs of international students. This includes customised support services and a large portfolio of undergraduate as well as postgraduate programmes. Students can pursue a great variety of disciplines, from law to maritime engineering and everything in between. Teaching and learning all takes place within the context of world-class facilities, including the internationally renowned UTAS sciences precinct and Marine and Antarctic Science Institute building.

The University of Tasmania is located in Tasmania, southern Australia and has two campuses. One is located in the harbour city of Hobart and the other in the northern coastal town of Launceston. Both locations offer students the opportunity to experience an Australian way of life in a safe and relaxed environment. With a proven history of producing quality graduates, employability prospects for students are very good and students can also draw on the expertise of the 90,000 strong alumni community.

The University of Tasmania is a great option for international students as it gives them a unique opportunity to obtain a top-class education in one of the most beautiful places in the world.

Show more +Show less -
Overview

Overview

When it comes to preparing for your future career, there is no place quite like Tasmania. Students won't just get hands-on learning and a great lifestyle they'll also immerse themselves in one of the world's most spectacular natural environments.

Framed by vibrant cities, beaches, snowfields and wilderness, Tasmania is a place where students can hear themselves think, and learn beyond the classroom. The whole island serves as students' campus.

Many of the university's courses let students take their studies into Tasmania's great outdoors – on field trips, through work placements, and through a sustainability program. These real-world experiences make students more employable, while also giving them the chance to engage with a welcoming community. Plus, students will have a distinctive and unforgettable Australian experience.

Students can choose from an excellent selection of undergraduate and postgraduate courses. All are highly rated, although in particular the university is recognized for its quality of teaching in agricultural science, nursing, oceanography and law.

International students are warmly welcomed, with each campus providing a vibrant and diverse culture. Tasmania is an island of creative and curious minds. No matter where students join from, they'll become part of a welcoming, collaborative community.

There are many dedicated support services to help students relocate and learn at the University of Tasmania, including specific international scholarships.

Show more +Show less -
Overview

Overview

When it comes to preparing for your future career, there is no place quite like Tasmania. Students won't just get hands-on learning and a great lifestyle they'll also immerse themselves in one of the world's most spectacular natural environments.

Framed by vibrant cities, beaches, snowfields and wilderness, Tasmania is a place where students can hear themselves think, and learn beyond the classroom. The whole island serves as students' campus.

Many of the university's courses let students take their studies into Tasmania's great outdoors – on field trips, through work placements, and through a sustainability program. These real-world experiences make students more employable, while also giving them the chance to engage with a welcoming community. Plus, students will have a distinctive and unforgettable Australian experience.

Students can choose from an excellent selection of undergraduate and postgraduate courses. All are highly rated, although in particular the university is recognized for its quality of teaching in agricultural science, nursing, oceanography and law.

International students are warmly welcomed, with each campus providing a vibrant and diverse culture. Tasmania is an island of creative and curious minds. No matter where students join from, they'll become part of a welcoming, collaborative community.

There are many dedicated support services to help students relocate and learn at the University of Tasmania, including specific international scholarships.

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

The University of Tasmania is committed to providing high quality facilities. To that end, the University is investing significant amounts in teaching and research facilities as well as student accommodation. In 2018, the Media School’s new campus was opened in Salamanca Square on Hobart’s waterfront, putting the University’s journalism, media and communications students in the heart of Hobart’s cultural precinct. The Media School has state-of-the-art media technologies and is in the centre of Tasmania’s media and film industries. UTAS has also invested AUD50 million in new CBD student accommodation in Hobart.

These latest projects add to the University’s rapidly expanding property portfolio, which includes the AUD96 million Hedberg, a creative industries and performing arts project, encompassing the Theatre Royal and the University Conservatorium of Music, the world leading Institute of Marine and Antarctic Studies waterfront complex, and expansions at University’s Sandy Bay campus in Hobart.

In 2017, the University also unveiled plans for a AUD260 million redevelopment of its Launceston campus, with the eventual footprint of the Inveresk site being larger than that of the University of Melbourne. The grand vision will be home to around 16,000 students and staff.

Show more +Show less -
What's new

What's new

The university conducts research and will begin pre-clinical testing on a drug to check its ability to protect nerve cells from degeneration that happens in motor neuron disease, after securing AUD 995,395 in funding.

''There has been a lot of work to look at ways of protecting the nerve cells themselves, but if they still can't signal to each other and the rest of the body, then they still can't function,'' Project Lead and Wicking Dementia Research and Education Centre Associate Professor, Anna King said.

''It's vital to understand the mechanisms by which these signalling connections are lost, as the clinical symptoms of neurodegenerative diseases appear when these connections are broken.

Our research has identified a change to a specific structural protein, which may help drive the destruction of these nerve cell processes. We can prevent this change using a drug and we have shown in cell models that this can protect the nerve cell processes. The FightMND funding will now enable us to further develop this drug and test if it is worth taking forward for clinical trials as a potential treatment for motor neuron disease,'' King added.

Show more +Show less -
What's new

What's new

The university conducts research and will begin pre-clinical testing on a drug to check its ability to protect nerve cells from degeneration that happens in motor neuron disease, after securing AUD 995,395 in funding.

''There has been a lot of work to look at ways of protecting the nerve cells themselves, but if they still can't signal to each other and the rest of the body, then they still can't function,'' Project Lead and Wicking Dementia Research and Education Centre Associate Professor, Anna King said.

''It's vital to understand the mechanisms by which these signalling connections are lost, as the clinical symptoms of neurodegenerative diseases appear when these connections are broken.

Our research has identified a change to a specific structural protein, which may help drive the destruction of these nerve cell processes. We can prevent this change using a drug and we have shown in cell models that this can protect the nerve cell processes. The FightMND funding will now enable us to further develop this drug and test if it is worth taking forward for clinical trials as a potential treatment for motor neuron disease,'' King added.

Show more +Show less -
What's new

What's new

The university conducts research and will begin pre-clinical testing on a drug to check its ability to protect nerve cells from degeneration that happens in motor neuron disease, after securing AUD 995,395 in funding.

''There has been a lot of work to look at ways of protecting the nerve cells themselves, but if they still can't signal to each other and the rest of the body, then they still can't function,'' Project Lead and Wicking Dementia Research and Education Centre Associate Professor, Anna King said.

''It's vital to understand the mechanisms by which these signalling connections are lost, as the clinical symptoms of neurodegenerative diseases appear when these connections are broken.

Our research has identified a change to a specific structural protein, which may help drive the destruction of these nerve cell processes. We can prevent this change using a drug and we have shown in cell models that this can protect the nerve cell processes. The FightMND funding will now enable us to further develop this drug and test if it is worth taking forward for clinical trials as a potential treatment for motor neuron disease,'' King added.

Show more +Show less -
What's new

What's new

The university continually invests in new resources and developments in order to give students the best platform to succeed. As such, students can expect ongoing improvements to the facilities offered while they are studying in Tasmania.

A new multi-million-dollar campus transformation project has now begun, which will create attractive and distinctive new southern and northern campuses. These will have brand new buildings, facilities and infrastructure all tailored towards the future of education, guaranteeing students a wonderful place to live and learn.

The university continues to undertake a range of research projects that will improve the lives of both the local and international community. Almost 97 per cent of university research is rated at above world standards, with AUD 114 million of research income generated in 2020 and 400 research partners across a range of industries.

Show more +Show less -
What's new

What's new

The university continually invests in new resources and developments in order to give students the best platform to succeed. As such, students can expect ongoing improvements to the facilities offered while they are studying in Tasmania.

A new multi-million-dollar campus transformation project has now begun, which will create attractive and distinctive new southern and northern campuses. These will have brand new buildings, facilities and infrastructure all tailored towards the future of education, guaranteeing students a wonderful place to live and learn.

The university continues to undertake a range of research projects that will improve the lives of both the local and international community. Almost 97 per cent of university research is rated at above world standards, with AUD 114 million of research income generated in 2020 and 400 research partners across a range of industries.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

The University of Tasmania is Australia’s premier university for teaching excellence, receiving more teaching awards than any other Australian university from the Australian Government Office of Learning and Teaching in 2012, 2013, 2015.

The prestigious QS World University Rankings ranks the University in the top 300 universities in the world and amongst the world’s top universities in a range of disciplines: the University’s Earth & Marine Sciences stands proudly in the top 50 in the world Agriculture & Forestry in the top 100, Art & Design in the top 150, Environmental Studies in the top 200 Sociology, and Education & Training in the top 250, and Medicine in the top 300. The University is also ranked number one in the world for Southern Ocean research by the League of Scholars.

The University’s rich portfolio of research excellence across a broad range of subjects is similarly recognised as being ‘at or above world standard’ in 48 of 51 disciplines, and has helped secure its place at the top of Australian universities in geomatic engineering research, fisheries sciences, and journalism and professional writing.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

The University of Tasmania is the premier university for teaching excellence in Australia, having received more teaching awards than any other university in the Australian Government Office of Learning and Teaching awards in 2015.

The 2019 QS World University Rankings ranks the University of Tasmania 287th in place, climbing up 26 spots to rank amongst the best internationally for Earth and Marine Sciences and Agriculture and Forestry. Some more disciplines that were highly ranked by the QS Rankings include Biological Sciences, English, Education, Chemistry, Law, Environmental Sciences, Sociology, Medicine, and Economics.

The University of Tasmania's rankings place it among the best universities in the world to study at.

Students are encouraged to visit the website for more information about the quality of study experience they could have at the University of Tasmania.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

The University of Tasmania is the premier university for teaching excellence in Australia, having received more teaching awards than any other university in the Australian Government Office of Learning and Teaching awards in 2015.

The 2019 QS World University Rankings ranks the University of Tasmania 287th in place, climbing up 26 spots to rank amongst the best internationally for Earth and Marine Sciences and Agriculture and Forestry. Some more disciplines that were highly ranked by the QS Rankings include Biological Sciences, English, Education, Chemistry, Law, Environmental Sciences, Sociology, Medicine, and Economics.

The University of Tasmania's rankings place it among the best universities in the world to study at.

Students are encouraged to visit the website for more information about the quality of study experience they could have at the University of Tasmania.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

The University of Tasmania is the premier university for teaching excellence in Australia, having received more teaching awards than any other university in the Australian Government Office of Learning and Teaching awards in 2015.

The 2019 QS World University Rankings ranks the University of Tasmania 287th in place, climbing up 26 spots to rank amongst the best internationally for Earth and Marine Sciences and Agriculture and Forestry. Some more disciplines that were highly ranked by the QS Rankings include Biological Sciences, English, Education, Chemistry, Law, Environmental Sciences, Sociology, Medicine, and Economics.

The University of Tasmania's rankings place it among the best universities in the world to study at.

Students are encouraged to visit the website for more information about the quality of study experience they could have at the University of Tasmania.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Students who choose to enrol at the University of Tasmania are ensured of a high-quality experience. This is reinforced by the excellent graduate success ratings, with 94 per cent of students finding full-time work within three years of completing their studies.

The university doesn't rely on these figures though and has instigated a Quality Matters program to ensure that all courses meet the expected standards of education. This helps course leaders to prepare effective, professional units of study that give students the most valuable information in an effective way.

Students will learn from experts in their field who have undergone extensive training both within the area of study and in how to present and deliver their knowledge to students. There is also access to extensive support services should students need extra academic help, or if they need to raise a concern about their course quality.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Students who choose to enrol at the University of Tasmania are ensured of a high-quality experience. This is reinforced by the excellent graduate success ratings, with 94 per cent of students finding full-time work within three years of completing their studies.

The university doesn't rely on these figures though and has instigated a Quality Matters program to ensure that all courses meet the expected standards of education. This helps course leaders to prepare effective, professional units of study that give students the most valuable information in an effective way.

Students will learn from experts in their field who have undergone extensive training both within the area of study and in how to present and deliver their knowledge to students. There is also access to extensive support services should students need extra academic help, or if they need to raise a concern about their course quality.

Show more +Show less -
Study options

Study options

The University of Tasmania offers a wide choice of generalist and specialist degrees at undergraduate and postgraduate levels. Options of combined degrees, degrees by coursework or research, online study, internships, studying abroad, and breadth subjects give students the flexibility to customise degrees to their own individual needs.

UTAS also offers English and foundation studies programmes. These help those students who have not met the English or academic entry requirements to gain the necessary skills to progress on to a program of study at the University.

The University of Tasmania has four colleges, which cover the major disciplines:

 • College of Arts, Law and Education
 • College of Health and Medicine
 • College of Sciences and Engineering
 • Tasmanian School of Business and Economics

The colleges house a number of research centres and schools.

The University is also home to three global-leading institutes that teach niche programmes and conduct cutting-edge research:

 • Australian Maritime College (AMC)
 • Institute for Marine & Antarctic Studies (IMAS)
 • Menzies Institute for Medical Research

View course options

Show more +Show less -
Study options

Study options

The University of Tasmania offers a wide choice of generalist and specialist degrees at undergraduate and postgraduate levels. Options of combined degrees, degrees by coursework or research, online study, internships, studying abroad, and breadth of subjects give students the flexibility to customise degrees to their own individual needs.

The University of Tasmania also offers English and foundation studies programmes. These help students who have not met the English or academic entry requirements to gain the necessary skills to progress on to a programme of study at the university.

The University of Tasmania has four colleges, which cover the major disciplines:

 • College of Arts, Law and Education
 • College of Health and Medicine
 • College of Sciences and Engineering
 • Tasmanian School of Business and Economics

The colleges also house a number of research centres and schools. The university is also home to three global-leading institutes that teach niche programmes and conduct cutting-edge research:

 • Australian Maritime College (AMC)
 • Institute for Marine & Antarctic Studies (IMAS)
 • Menzies Institute for Medical Research

Show more +Show less -
Study options

Study options

The University of Tasmania offers a wide choice of generalist and specialist degrees at undergraduate and postgraduate levels. Options of combined degrees, degrees by coursework or research, online study, internships, studying abroad, and breadth of subjects give students the flexibility to customise degrees to their own individual needs.

The University of Tasmania also offers English and foundation studies programmes. These help students who have not met the English or academic entry requirements to gain the necessary skills to progress on to a programme of study at the university.

The University of Tasmania has four colleges, which cover the major disciplines:

 • College of Arts, Law and Education
 • College of Health and Medicine
 • College of Sciences and Engineering
 • Tasmanian School of Business and Economics

The colleges also house a number of research centres and schools. The university is also home to three global-leading institutes that teach niche programmes and conduct cutting-edge research:

 • Australian Maritime College (AMC)
 • Institute for Marine & Antarctic Studies (IMAS)
 • Menzies Institute for Medical Research

Show more +Show less -
Study options

Study options

The University of Tasmania offers a wide choice of generalist and specialist degrees at undergraduate and postgraduate levels. Options of combined degrees, degrees by coursework or research, online study, internships, studying abroad, and breadth of subjects give students the flexibility to customise degrees to their own individual needs.

The University of Tasmania also offers English and foundation studies programmes. These help students who have not met the English or academic entry requirements to gain the necessary skills to progress on to a programme of study at the university.

The University of Tasmania has four colleges, which cover the major disciplines:

 • College of Arts, Law and Education
 • College of Health and Medicine
 • College of Sciences and Engineering
 • Tasmanian School of Business and Economics

The colleges also house a number of research centres and schools. The university is also home to three global-leading institutes that teach niche programmes and conduct cutting-edge research:

 • Australian Maritime College (AMC)
 • Institute for Marine & Antarctic Studies (IMAS)
 • Menzies Institute for Medical Research

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The university offers a wide choice of generalist and specialist degrees at undergraduate and postgraduate levels. Options of double degrees, degrees by coursework or research, internships, studying abroad and exchange, and a breadth of subjects give students the flexibility to customize their study experience to their individual needs.

The university also offers English and foundation studies programmes. These help students who have not met the English or academic entry requirements to gain the necessary skills to progress onto a programme of study with the institution.

There are four colleges, which cover the major disciplines:

 • College of Arts, Law and Education
 • College of Health and Medicine
 • College of Sciences and Engineering
 • Tasmanian School of Business and Economics

The colleges house a number of research centres and schools. The university is also home to four global-leading institutes that teach niche programmes and conduct cutting-edge research:

 • Australian Maritime College (AMC)
 • Institute for Marine & Antarctic Studies (IMAS)
 • Tasmanian Institute of Agriculture
 • Menzies Institute for Medical Research.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The university offers a wide choice of generalist and specialist degrees at undergraduate and postgraduate levels. Options of double degrees, degrees by coursework or research, internships, studying abroad and exchange, and a breadth of subjects give students the flexibility to customize their study experience to their individual needs.

The university also offers English and foundation studies programmes. These help students who have not met the English or academic entry requirements to gain the necessary skills to progress onto a programme of study with the institution.

There are four colleges, which cover the major disciplines:

 • College of Arts, Law and Education
 • College of Health and Medicine
 • College of Sciences and Engineering
 • Tasmanian School of Business and Economics

The colleges house a number of research centres and schools. The university is also home to four global-leading institutes that teach niche programmes and conduct cutting-edge research:

 • Australian Maritime College (AMC)
 • Institute for Marine & Antarctic Studies (IMAS)
 • Tasmanian Institute of Agriculture
 • Menzies Institute for Medical Research.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Students wishing to study at the University Tasmania must meet the minimum English language and academic entry requirements. Some courses have higher English language or academic entry requirements, prerequisite subjects, or additional conditions such as portfolios or interviews.

Standard Academic requirements

Admission to undergraduate courses at the University of Tasmania requires qualifications equivalent to Australian Year 12 with a required grade. Students who do not meet the academic entry requirements for their course may enrol in the University’s Foundations Studies Program.

Entry into a postgraduate course requires the equivalent of a bachelor’s degree with the required grade. Work experience may be required or used for alternative entry for some undergraduate and postgraduate courses.

Find out more about the University’s academic entry requirements.

English Language Requirements

Unless students gained their qualification in a recognised English-speaking country, they are required to provide current evidence of English language proficiency. In most cases, UTAS accepts IELTS, TOFL PTE Academic, Cambridge CAE, Cambridge CPE, Cambridge BEC and UTASAccess-English.

If students were entirely taught and assessed in English, they may meet the requirement. If they do not meet the standard of English required via an accepted English language proficiency test, the English Language Centre provides an English language program and testing facility.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Students wishing to study at the University of Tasmania must meet the minimum English language and academic entry requirements. Some courses have higher English language or academic entry requirements, prerequisite subjects, or additional conditions such as portfolios or interviews.

Standard academic requirements

Admission to undergraduate courses at the University of Tasmania requires qualifications equivalent to Australian Year 12 with a required grade. Students who do not meet the academic entry requirements for their course may enrol in the university's foundation studies program.

Entry into a postgraduate course requires the equivalent of a bachelor's degree with the required grades. Work experience may be required or used for alternative entry for some undergraduate and postgraduate courses.

English language requirements

Unless students gained their qualification in a recognised English-speaking country, they are required to provide current evidence of English language proficiency. In most cases, the University of Tasmania accepts IELTS, TOEFL PTE Academic, Cambridge CAE, Cambridge CPE, Cambridge BEC and UTASAccess-English.

If students were entirely taught and assessed in English, they may meet the requirements. If they do not meet the standard of English required via an accepted English language proficiency test, the English Language Centre provides an English language programme and testing facility.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Students wishing to study at the University of Tasmania must meet the minimum English language and academic entry requirements. Some courses have higher English language or academic entry requirements, prerequisite subjects, or additional conditions such as portfolios or interviews.

Standard academic requirements

Admission to undergraduate courses at the University of Tasmania requires qualifications equivalent to Australian Year 12 with a required grade. Students who do not meet the academic entry requirements for their course may enrol in the university's foundation studies program.

Entry into a postgraduate course requires the equivalent of a bachelor's degree with the required grades. Work experience may be required or used for alternative entry for some undergraduate and postgraduate courses.

English language requirements

Unless students gained their qualification in a recognised English-speaking country, they are required to provide current evidence of English language proficiency. In most cases, the University of Tasmania accepts IELTS, TOEFL PTE Academic, Cambridge CAE, Cambridge CPE, Cambridge BEC and UTASAccess-English.

If students were entirely taught and assessed in English, they may meet the requirements. If they do not meet the standard of English required via an accepted English language proficiency test, the English Language Centre provides an English language programme and testing facility.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Students wishing to study at the University of Tasmania must meet the minimum English language and academic entry requirements. Some courses have higher English language or academic entry requirements, prerequisite subjects, or additional conditions such as portfolios or interviews.

Standard academic requirements

Admission to undergraduate courses at the University of Tasmania requires qualifications equivalent to Australian Year 12 with a required grade. Students who do not meet the academic entry requirements for their course may enrol in the university's foundation studies program.

Entry into a postgraduate course requires the equivalent of a bachelor's degree with the required grades. Work experience may be required or used for alternative entry for some undergraduate and postgraduate courses.

English language requirements

Unless students gained their qualification in a recognised English-speaking country, they are required to provide current evidence of English language proficiency. In most cases, the University of Tasmania accepts IELTS, TOEFL, PTE Academic, Cambridge CAE, Cambridge CPE, Cambridge BEC and UTASAccess-English.

If students were entirely taught and assessed in English, they may meet the requirements. If they do not meet the standard of English required via an accepted English language proficiency test, the English Language Centre provides an English language programme and testing facility.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Students wishing to study with the University of Tasmania must meet the minimum English language and academic entry requirements. Some courses will have higher requirements for either English language or for previous academic qualifications, and some may require a portfolio of previous work or an interview.

Standard academic requirements

Admission to the university's undergraduate courses requires completion of qualifications equivalent to Year 12 in Australia. Some courses also require the completion of prerequisite subjects. Students who do not meet these requirements may enrol in the Foundations Studies Program.

Entry into a postgraduate course requires the equivalent of a bachelor's degree with the required grades. Work experience may be required or used for alternative entry for some undergraduate and postgraduate courses.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Students wishing to study with the University of Tasmania must meet the minimum English language and academic entry requirements. Some courses will have higher requirements for either English language or for previous academic qualifications, and some may require a portfolio of previous work or an interview.

Standard academic requirements

Admission to the university's undergraduate courses requires completion of qualifications equivalent to Year 12 in Australia. Some courses also require the completion of prerequisite subjects. Students who do not meet these requirements may enrol in the Foundations Studies Program.

Entry into a postgraduate course requires the equivalent of a bachelor's degree with the required grades. Work experience may be required or used for alternative entry for some undergraduate and postgraduate courses.

Show more +Show less -
Campuses

Campuses

International students are able to study at the University’s two main campuses, the first based in Tasmania’s capital city of Hobart, and the second in Launceston in the north.

University of Tasmania’s campuses offer excellent student support services, quality facilities and enjoy picturesque waterfront locations.

Hobart

The Sandy Bay campus is located between Mount Wellington and the Derwent River in Hobart’s beachside suburb, Sandy Bay. The campus is close to shops, transport, accommodation, entertainment and services and is just a short walk to Hobart CBD. It shares close links with the University’s city-based satellite campuses including the Domain, the Conservatorium of Music, the School of Creative Arts, the award-winning Institute for Marine and Antarctic Studies on Hobart's waterfront, and the multi-million dollar Medical Sciences Precinct, home to both the College of Health and Medicine and the Menzies Research Institute.

UTAS is planning further expansion of facilities in the Hobart CBD, with the Academy of Creative Industries and Performing Arts being built next to the Theatre Royal and a new media hub in Salamanca.

Just outside the city are the University Farm and the University's observatories.

Launceston

The Newnham campus is a spacious campus that overlooks the Tamar River and is located a short drive from the city centre. It is close to local shopping centres and serviced by public transport and cycle lanes. The Newham campus is also home to the Australian Maritime College, Australia's national centre for maritime education and training. The campus also houses the Human Interface Technology Lab (HITLab AU), one of only three of its kind in the world. A satellite campus, Inveresk, is located at the cultural precinct adjacent to the Queen Victoria Museum and Art Gallery near Launceston's inner city. This campus features award-winning facilities which are home to the School of Creative Arts | Art & Theatre and the School of Technology, Environments and Design.

Show more +Show less -
Campuses

Campuses

International students are able to study at the university's two main campuses, the first based in Tasmania's capital city of Hobart, and the second in Launceston in the north of the island.

The University of Tasmania's campuses offer excellent student support services, quality facilities and enjoy picturesque waterfront locations.

Hobart

The Sandy Bay campus is located between Mount Wellington and the Derwent River in Hobart's beachside suburb, Sandy Bay. The campus is close to shops, transport, accommodation, entertainment and services and is just a short walk to Hobart CBD. It shares close links with the university's city-based satellite campuses including the Conservatorium of Music, the School of Creative Arts, the award-winning Institute for Marine and Antarctic Studies on Hobart's waterfront, and the multi-million-dollar Medical Sciences Precinct, home to both the College of Health and Medicine and the Menzies Research Institute.

The University of Tasmania is planning further expansion of facilities in the Hobart CBD, with the Academy of Creative Industries and Performing Arts being built next to the Theatre Royal. Just outside the city is the university farm and the university's observatories.

Launceston

The Newnham campus is a 50-hectare spacious campus that overlooks the Tamar River and is located a short drive from the city centre. It is close to local shopping centres and serviced by public transport and cycle lanes. The Newham campus is also home to the Australian Maritime College, Australia's national centre for maritime education and training. The campus also houses the Human Interface Technology Lab (HITLab AU), the only kind in Australia. A satellite campus, Inveresk, is located at the cultural precinct adjacent to the Queen Victoria Museum and Art Gallery near Launceston's inner city. This campus features award-winning facilities which are home to the School of Creative Arts, Art and Theatre, and the School of Architecture and Design.

Show more +Show less -
Campuses

Campuses

International students are able to study at the university's two main campuses, the first based in Tasmania's capital city of Hobart, and the second in Launceston in the north of the island.

The University of Tasmania's campuses offer excellent student support services, quality facilities and enjoy picturesque waterfront locations.

Hobart

The Sandy Bay campus is located between Mount Wellington and the Derwent River in Hobart's beachside suburb, Sandy Bay. The campus is close to shops, transport, accommodation, entertainment and services and is just a short walk to Hobart CBD. It shares close links with the university's city-based satellite campuses including the Conservatorium of Music, the School of Creative Arts, the award-winning Institute for Marine and Antarctic Studies on Hobart's waterfront, and the multi-million-dollar Medical Sciences Precinct, home to both the College of Health and Medicine and the Menzies Research Institute.

The University of Tasmania is planning further expansion of facilities in the Hobart CBD, with the Academy of Creative Industries and Performing Arts being built next to the Theatre Royal. Just outside the city is the university farm and the university's observatories.

Launceston

The Newnham campus is a 50-hectare spacious campus that overlooks the Tamar River and is located a short drive from the city centre. It is close to local shopping centres and serviced by public transport and cycle lanes. The Newham campus is also home to the Australian Maritime College, Australia's national centre for maritime education and training. The campus also houses the Human Interface Technology Lab (HITLab AU), the only kind in Australia. A satellite campus, Inveresk, is located at the cultural precinct adjacent to the Queen Victoria Museum and Art Gallery near Launceston's inner city. This campus features award-winning facilities which are home to the School of Creative Arts, Art and Theatre, and the School of Architecture and Design.

Show more +Show less -
Campuses

Campuses

International students are able to study at the university's two main campuses, the first based in Tasmania's capital city of Hobart, and the second in Launceston in the north of the island.

The University of Tasmania's campuses offer excellent student support services, quality facilities and enjoy picturesque waterfront locations.

Hobart

The Sandy Bay campus is located between Mount Wellington and the Derwent River in Hobart's beachside suburb, Sandy Bay. The campus is close to shops, transport, accommodation, entertainment and services and is just a short walk to Hobart CBD. It shares close links with the university's city-based satellite campuses including the Conservatorium of Music, the School of Creative Arts, the award-winning Institute for Marine and Antarctic Studies on Hobart's waterfront, and the multi-million-dollar Medical Sciences Precinct, home to both the College of Health and Medicine and the Menzies Research Institute.

The University of Tasmania is planning further expansion of facilities in the Hobart CBD, with the Academy of Creative Industries and Performing Arts being built next to the Theatre Royal. Just outside the city is the university farm and the university's observatories.

Launceston

The Newnham campus is a 50-hectare spacious campus that overlooks the Tamar River and is located a short drive from the city centre. It is close to local shopping centres and serviced by public transport and cycle lanes. The Newnham campus is also home to the Australian Maritime College, Australia's national centre for maritime education and training. The campus also houses the Human Interface Technology Lab (HITLab AU), the only kind in Australia. A satellite campus, Inveresk, is located at the cultural precinct adjacent to the Queen Victoria Museum and Art Gallery near Launceston's inner city. This campus features award-winning facilities which are home to the School of Creative Arts, Art and Theatre, and the School of Architecture and Design.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Across the University of Tasmania's campuses, students will benefit from contemporary facilities with every resource needed to give them success. From modern learning spaces for lectures and workshops to dedicated labs and extensive library resources, students will be given every advantage on their path to success.

The Hobart campus includes the new Hedberg building, a wonderful learning space for music and creative arts students. Students at Sydney will benefit from excellent links with local medical facilities as they complete their nursing studies.

The university also offers contemporary on-campus accommodation including communal living colleges and self-contained apartments. Most are within a short walk of the key campus and living facilities, although some are slightly further away for people who want a more tranquil location away from the city.

All apartments and colleges are clean, comfortable and safe, with the university's security team available if students require any assistance.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Across the University of Tasmania's campuses, students will benefit from contemporary facilities with every resource needed to give them success. From modern learning spaces for lectures and workshops to dedicated labs and extensive library resources, students will be given every advantage on their path to success.

The Hobart campus includes the new Hedberg building, a wonderful learning space for music and creative arts students. Students at Sydney will benefit from excellent links with local medical facilities as they complete their nursing studies.

The university also offers contemporary on-campus accommodation including communal living colleges and self-contained apartments. Most are within a short walk of the key campus and living facilities, although some are slightly further away for people who want a more tranquil location away from the city.

All apartments and colleges are clean, comfortable and safe, with the university's security team available if students require any assistance.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The University of Tasmania’s generous scholarship program provides significant financial and academic support to study at both undergraduate and postgraduate levels.

For international students, the Tasmanian International Scholarships (TIS) program is one of Australia’s most generous awards. It rewards academic achievement with a 25 per cent reduction on registered tuition fees for most undergraduate and postgraduate degrees.

Applicants are automatically assessed for the Tasmanian International Scholarship at the time of submitting their application. Selection for this scholarship will be based on academic merit achieved in studies at secondary, diploma and degree level courses, and qualifications and grading scales can vary significantly from country to country. Applications are assessed for all semester intakes and selection will be based on an applicant's highest level qualification prior to commencing their intended study program (minimum one year duration).

A number of other generous international scholarships are available, including English and Foundation Studies Program scholarships and faculty and institute special bursaries.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The University of Tasmania's generous scholarship programme provides significant financial and academic support to study at both undergraduate and postgraduate levels.

For international students, the Tasmanian International Scholarships (TIS) programme is one of Australia's most generous awards. It rewards academic achievement with a 25 per cent reduction on registered tuition fees for most undergraduate and postgraduate degrees.

Applicants are automatically assessed for the Tasmanian International Scholarship at the time of submitting their application. Selection for this scholarship will be based on academic merit achieved in studies at secondary, diploma and degree level courses, and qualifications and grading scales can vary significantly from country to country. Applications are assessed for all semester intakes and selection will be based on an applicant's highest-level qualification prior to commencing their intended study programme (minimum one-year duration).

A number of other generous international scholarships are available, including English and Foundation Studies Programme scholarships and faculty and institute special bursaries.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The University of Tasmania's generous scholarship programme provides significant financial and academic support to study at both undergraduate and postgraduate levels.

For international students, the Tasmanian International Scholarships (TIS) programme is one of Australia's most generous awards. It rewards academic achievement with a 25 per cent reduction on registered tuition fees for most undergraduate and postgraduate degrees.

Applicants are automatically assessed for the Tasmanian International Scholarship at the time of submitting their application. Selection for this scholarship will be based on academic merit achieved in studies at secondary, diploma and degree level courses, and qualifications and grading scales can vary significantly from country to country. Applications are assessed for all semester intakes and selection will be based on an applicant's highest-level qualification prior to commencing their intended study programme (minimum one-year duration).

A number of other generous international scholarships are available, including English and Foundation Studies Programme scholarships and faculty and institute special bursaries.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The University of Tasmania's generous scholarship programme provides significant financial and academic support to study at both undergraduate and postgraduate levels.

For international students, the Tasmanian International Scholarships (TIS) programme is one of Australia's most generous awards. It rewards academic achievement with a 25 per cent reduction on registered tuition fees for most undergraduate and postgraduate degrees.

Applicants are automatically assessed for the Tasmanian International Scholarship at the time of submitting their application. Selection for this scholarship will be based on academic merit achieved in studies at secondary, diploma and degree level courses, and qualifications and grading scales can vary significantly from country to country. Applications are assessed for all semester intakes and selection will be based on an applicant's highest-level qualification prior to commencing their intended study programme (minimum one-year duration).

A number of other generous international scholarships are available, including English and Foundation Studies Programme scholarships and faculty and institute special bursaries.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The university has recently announced a new range of scholarships for international students commencing their studies in 2022.

These scholarships are designed to help support students – both onshore and offshore – with the costs of student living, giving students the best platform for success as they focus on their studies and not on the worries of affording the university costs.

Scholarships are available to those who need financial aid or those who seek recognition for their academic excellence and achievements. Students can also apply for funding to help with relocation or the costs of learning English.

International students are able to apply for their course and any relevant scholarships at the same time.

Students can learn more about the range of scholarships offered by the university, and details on how to apply along with any relevant deadlines, on the website.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The university has recently announced a new range of scholarships for international students commencing their studies in 2022.

These scholarships are designed to help support students – both onshore and offshore – with the costs of student living, giving students the best platform for success as they focus on their studies and not on the worries of affording the university costs.

Scholarships are available to those who need financial aid or those who seek recognition for their academic excellence and achievements. Students can also apply for funding to help with relocation or the costs of learning English.

International students are able to apply for their course and any relevant scholarships at the same time.

Students can learn more about the range of scholarships offered by the university, and details on how to apply along with any relevant deadlines, on the website.

Show more +Show less -
6500
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Australia

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
301st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

At UTAS
Welcome to a place like nowhere else
At UTAS
At UTAS
At UTAS
At UTAS
At UTAS
At UTAS
At UTAS
At UTAS
At UTAS
At UTAS
Hobart campus
Cradle Coast Campus
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2462

 • $1030
  លំនៅដ្ឋាន
 • $898
  ម្ហូបអាហារ
 • $138
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $396
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

តើសិស្សនិស្សិតគិតយ៉ាងណាចំពោះយើង

ព័ត៌មានសង្ខេប
(4.0)
គុណភាពមុខវិជ្ជាសិក្សា
4.0
សុវត្ថិភាពក្នុងបរិវេណសាលា
4.0
ការទ្រទ្រង់សិស្ស និស្សិត
4.0
គុណភាពក្នុងការបង្រៀន
5.0
បរិយាកាសក្នុងបរិវេណសាលា
3.0
ចំណាត់់ថ្នាក់លើពិភពលោក
University of Tasmania (UTAS) University of Tasmania (UTAS)
Rated4/5based on1 student reviews
Helpful staff Customer reviews:
University of Tasmania (UTAS) - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars
ទទួលបានការអប់រំស្តង់ដារអូស្ត្រាលី ដោយធ្វើការសិក្សាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម

តើអ្នកមានបំណងចង់ទទួលបានការអប់រំស្តង់ដារអូស្ត្រាលី ដោយមិនធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមែនទេ? សិស្សនិស្សិត ឳពុកម្តាយ អាចជួបផ្ទាល់តំណាងសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម នៅសាលា ACE សាខាទួលទំពូង ដើម្បីសិក្សាបន្ថែមពីលក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យចូលសិក្សា ជម្រើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ការសុំទិដ្ឋាការ និងលក្ខខណ្ឌទទួលបានអាហារូបករណ៍​នៅថ្ងៃទី 20 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ចាប៉ពីម៉ោង 4:30-6:00 ល្ងាច

AU Phnom Penh, Cambodia 20th កុម្ភៈ 2023 04:30 PM - 06:00 PM
បង្ហាញពីការសិក្សា & ព័ត៌មានអាហារូករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ក្នុងប្រទេសវៀតណាម

ជួបជាមួយតំណាងសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ពីប្រទេសអូស្ត្រាលី ដែលនឹងមកធ្វើបទបង្ហាញពីការសិក្សាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម នៅសាលា ACE សាខាសៀមរាប។ សិស្សនិស្សិត ឳពុកម្តាយ នឹងមានឱកាសពិភាក្សាបន្ថែមពីលក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យចូលសិក្សា ជម្រើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ការដាក់ទិដ្ឋាការ ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ចាប់ពីម៉ោង 4:30 ដល់ 6:00 ល្ងាច

AU Siem Reap, Cambodia 23rd កុម្ភៈ 2023 04:30 PM - 06:00 PM

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

University of Tasmania (UTAS) University of Tasmania (UTAS)
Rated4/5based on1 student reviews
Helpful staff Customer reviews:
University of Tasmania (UTAS) - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?