ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

University of the West of England

United Kingdom
video Bg

University of the West of England

United Kingdom
video Bg

University of the West of England

United Kingdom
video Bg

University of the West of England

United Kingdom
Overview

Overview

UWE Bristol is based across three campuses in the city of Bristol. An exciting and diverse city, with a large student population, it is an exciting place to live and to study. It was judged the number one place to live in the UK by the Sunday Times in the Best Places to Live 2017. Bristol is also a centre of industry with opportunities for networking and graduate employment on its doorstep.

UWE Bristol has an excellent reputation which has grown in recent years. It was ranked 37th of all UK universities in the Guardian League Table in 2019, which is up 15 places on the previous year. This continuous improvement also applies to the campuses, with over GBP 300 million being invested in facilities onsite up to 2020.

UWE Bristol was awarded a gold rating in the Teaching Excellence Framework, the highest standard available, and the teaching across its over 600 courses is highly rated. This contributed to the 89% student satisfaction level it achieved (National Student Survey 2018).

UWE, Bristol offers two-year Master’s courses in both Information Technology and International Management, which have the option of a placement. This will appeal to students who wish to enhance their career opportunities by applying their knowledge in practice and enhancing their skills for employability. Please note that while the university supports students to do this, they can’t guarantee the availability of placements.

It has an excellent reputation amongst employers, with 96% of students in work or further study within six months of graduating, and 76% in professional or managerial positions (Destination of Leavers from Higher Education survey 2018).

Its strong campus community is home to over 140 clubs and societies, centred at the new Student Union building, the heart of campus life. International Students are made to feel at home with programmes to help them settle in, including orientation, day trips and events throughout the year.

Show more +Show less -
Overview

Overview

UWE Bristol is based across three campuses in the city of Bristol. An exciting and diverse city, with a large student population, it is an exciting place to live and to study. It was judged the number one place to live in the UK by the Sunday Times in the Best Places to Live 2017. Bristol is also a centre of industry with opportunities for networking and graduate employment on its doorstep.

UWE Bristol has an excellent reputation which has grown in recent years. It was ranked 37th of all UK universities in the Guardian League Table in 2019, which is up 15 places on the previous year. This continuous improvement also applies to the campuses, with over GBP 300 million being invested in facilities onsite up to 2020.

UWE Bristol was awarded a gold rating in the Teaching Excellence Framework, the highest standard available, and the teaching across its over 600 courses is highly rated. This contributed to the 89 per cent student satisfaction level it achieved (National Student Survey 2018).

UWE, Bristol offers two-year master's courses in both Information Technology and International Management, which have the option of a placement. This will appeal to students who wish to enhance their career opportunities by applying their knowledge in practice and enhancing their skills for employability. Please note that while the university supports students to do this, they can't guarantee the availability of placements.

It has an excellent reputation amongst employers, with 96 per cent of students in work or further study within six months of graduating, and 76 per cent in professional or managerial positions (Destination of Leavers from Higher Education survey 2018).

Its strong campus community is home to over 140 clubs and societies, centred at the new Student Union building, the heart of campus life. International Students are made to feel at home with programmes to help them settle in, including orientation, day trips and events throughout the year.

Show more +Show less -
Overview

Overview

UWE Bristol is based across three campuses in the city of Bristol. An exciting and diverse city, with a large student population, it is an exciting place to live and to study. Bristol is also a centre of industry with opportunities for networking and graduate employment on its doorstep.

UWE Bristol has an excellent reputation which has grown in recent years. It is ranked 21st out of 121 UK institutions in the 2021 Guardian league table, which is up seven places on the previous year. This continuous improvement also applies to the campuses, with over GBP 300 million being invested in facilities onsite over the last six years.

In the National Student Survey 2020, scored 88% for overall student satisfaction, compared to the national average of 83% for all UK universities.

UWE Bristol offers two-year master's courses in both Information Technology and International Management, which have the option of a placement. This will appeal to students who wish to enhance their career opportunities by applying their knowledge in practice and enhancing their skills for employability. Please note that while the university supports students to do this, they can't guarantee the availability of placements.

It has an excellent reputation amongst employers, with 92% of its graduates in work or further study 15 months after graduation, placing UWE Bristol 18th out of 152 UK higher education institutions in the country. (Graduate Outcomes Survey results released by the Higher Education Statistics Agency (HESA) 2020).

Its strong campus community is home to over 160 sports clubs and societies, centred at the new Students' Union building, the heart of campus life. International Students are made to feel at home with programmes to help them settle in, including orientation, day trips and events throughout the year.

Show more +Show less -
Overview

Overview

UWE Bristol is based across three campuses in the city of Bristol. An exciting and diverse city, with a large student population, it is an exciting place to live and to study. Bristol is also a centre of industry with many opportunities for networking and graduate employment on its doorstep.

UWE Bristol has an excellent reputation which has grown in recent years. It is ranked 36th out of 121 UK institutions in the 2022 Guardian league table. Over GBP 300 million has been invested in campus facilities over the last six years.

The university has an excellent reputation amongst employers, with 90.2 per cent of its graduates in work or further study 15 months after graduation (Graduate Outcomes Survey results released by the Higher Education Statistics Agency (HESA) 2021).

Its strong campus community is home to over 160 sports clubs and societies, centred around the new Students' Union building, which is at the heart of campus life. International Students are made to feel at home with programmes to help them settle in, including orientation, day trips and events throughout the year. The university provides excellent support for its international community, and was nominated as Whatuni International university of the year 2022.

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

UWE Bristol is continuously improving its offer to students, both in terms of teaching and courses and the built environment, with over GBP 300 million being invested in facilities onsite up to 2020.

New Science Labs

Opened in 2019 after a GBP 7 million redevelopment, the Faculty of Health and Applied Sciences is now home to the Lab Zone, a series of connected research labs and spaces for teaching. Undergraduate and postgraduate students of subjects like conservation, biomedical and environmental science can make use of the labs, which are also home to cutting-edge research.

Bristol Business School

A GBP 55 million building, the new home of the Bristol Business School, serves 5500 students across seven floors. It includes showcase law courts and a Bloomberg City Trading room so students can gain hands-on experience, as well as a collaborative space for business and students to come together.

Hillside Gardens

A brand new sports facility, it includes floodlit pitches, undercover seating for spectators, training grids and warm-up area.

City Campus

An investment of over GBP 10 million into the City Campus has brought cutting-edge resources for the highly successful Art and Design & Film and Journalism departments. These new, modern facilities prepare students for the world of work, encouraging them to develop their experience across a range of disciplines and creative practices.

Engineering Building

Scheduled to open in 2020, this new and collaborative learning space will enhance the cutting-edge teaching in the Faculty of Environment and Technology. New facilities will include engine test cells, wind tunnels and new learning spaces

Show more +Show less -
What's new

What's new

COVID update

Applications for the autumn intake at UWE are still open and the university is working hard to make sure no applicants are negatively impacted by the institution's current closure or exam delays.

UWE Bristol is closely monitoring the situation with attention given to factors which may impact on future students and the university is taking precautions to support students during this time.

A wider number of English tests will be accepted by the university across the next intakes, including LanguageCert and Duolingo. The university will also be offering all offer holders free UWE online English tests.

Pre-Sessional English Programmes have been moved online to support students across global time zones and full refunds will be offered to any student who is unable to join due to COVID-19.

Scholarships will still be available to international students and are based on a number of merit-based qualifying activities. For up to date information, applicants can visit UWE Bristol's COVID-19 FAQ's.

University Growth and Improvements

UWE Bristol is continuously improving its offering to students, both in terms of teaching and courses, and the campus environment. With over GBP 300 million being invested in facilities onsite up to 2020, including:

 • GBP 7 million redevelopment of the university's science labs, for student research and undergraduate and postgraduate teaching.
 • GBP 55 million investment in a new business school building, which will offer 5,500 students the opportunity to gain hands on experience and work in a collaborative space.
 • GBP 5 million investment in a new optometry and clinical skills centre, providing students with a practical learning space for trainee optometrists, paramedics and occupational therapy.
 • Over GBP 10 million investment in the university's City campus bringing cutting edge resources for the universities award winning film studios.

Show more +Show less -
What's new

What's new

University Growth and Improvements

UWE Bristol is continuously improving its offering to students, both in terms of teaching and courses, and the campus environment. With over GBP 300 million being invested in facilities in the last six years, including:

 • GBP 7 million redevelopment of the university's science labs, for student research and undergraduate and postgraduate teaching.
 • GBP 55 million investment in a new business school building, which offers 5,500 students the opportunity to gain hands-on experience and work in a collaborative space.
 • GBP 5 million investment in a new optometry and clinical skills centre, providing students with a practical learning space for trainee optometrists, paramedics and occupational therapy.
 • Over GBP 10 million investment in the university's City campus bringing cutting edge resources for the universities award winning film studios.
 • Opening of state-of-the-art multi-million Engineering building in November 2020.

Show more +Show less -
What's new

What's new

University Growth and Improvements

UWE Bristol is continuously improving its offering to students, both in terms of teaching and courses, and the campus environment, with over GBP 300 million being invested in facilities in the last six years, including:

 • GBP 7 million redevelopment of the university's science labs, for student research and undergraduate and postgraduate teaching.
 • GBP 55 million investment in a new business school building, which offers 5,500 students the opportunity to gain hands-on experience and work in a collaborative space.
 • GBP 5 million investment in a new optometry and clinical skills centre, providing students with a practical learning space for trainee optometrists, paramedics and occupational therapy.
 • Over GBP 10 million investment in the university's City campus bringing cutting edge resources for the universities award winning film studios.
 • A brand-new state-of-the-art multi-million Engineering building.
 • New student accommodation is being built on Frenchay Campus for over 2,200 student, with the first 900 rooms available from September 2023.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

UWE Bristol offers over 600 courses across a huge breadth of subjects, at undergraduate, postgraduate, professional or short course level, and teaching across these disciplines is rated as excellent. UWE Bristol was awarded a gold rating in the Teaching Excellence Framework, the highest standard available. The university’s expert academics are leaders in their field, and a number of them have been awarded National Teaching Fellowships to recognise their work.

As well as dedicated staff, UWE Bristol provides excellent facilities to support students in a productive learning environment, from libraries and work spaces to practical laboratories. There are also extensive online resources, and mentoring and tutoring options that can help students tailor support to their academic needs.

All this has led to excellent feedback in student surveys, with 89% of students satisfied with their university experience (National Student Survey 2018), placing it in the top ten of all UK universities. UWE Bristol is continuously improving this offer to students through its Learning 2020 agenda, a series of aspirations to ensure teaching continues to be of the highest standard. With focuses on innovative learning environments, building communities and practice-based learning, it puts student needs at the heart of the University’s offering.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

UWE Bristol offers over 600 courses across a huge breadth of subjects, at undergraduate, postgraduate, professional or short course level, and teaching across these disciplines is rated as excellent. UWE Bristol was awarded a gold rating in the Teaching Excellence Framework, the highest standard available. The university's expert academics are leaders in their field, and a number of them have been awarded National Teaching Fellowships to recognise their work.

As well as dedicated staff, UWE Bristol provides excellent facilities to support students in a productive learning environment, from libraries and work spaces to practical laboratories. There are also extensive online resources, and mentoring and tutoring options that can help students tailor support to their academic needs.

All this has led to excellent feedback in student surveys, with 88 per cent of students satisfied with their university experience (National Student Survey 2019), placing it in the top ten of all UK universities. UWE Bristol is continuously improving this offer to students through its Learning 2020 agenda, a series of aspirations to ensure teaching continues to be of the highest standard. With focuses on innovative learning environments, building communities and practice-based learning, it puts student needs at the heart of the university's offering.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

UWE Bristol offers over 600 courses across a huge breadth of subjects, at undergraduate, postgraduate, professional or short course level, and teaching across these disciplines is rated as excellent. The university's expert academics are leaders in their field, and a number of them have been awarded National Teaching Fellowships to recognise their work.

As well as dedicated staff, UWE Bristol provides excellent facilities to support students in a productive learning environment, from libraries and work spaces to practical laboratories. There are also extensive online resources, and mentoring and tutoring options that can help students tailor support to their academic needs.

All this has led to excellent feedback in student surveys, with 88 per cent of students satisfied with their university experience (National Student Survey 2020), placing it in the top six of all UK universities. UWE Bristol is continuously improving this offer to students through its Learning 2020 agenda, a series of aspirations to ensure teaching continues to be of the highest standard. With focuses on innovative learning environments, building communities and practice-based learning, it puts student needs at the heart of the university's offering.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

UWE Bristol offers over 600 courses across a huge breadth of subjects, at undergraduate, postgraduate, professional or short course level, and teaching across these disciplines is rated as excellent. The university's expert academics are leaders in their field, and a number of them have been awarded National Teaching Fellowships to recognise their work. The teaching staff represent an international team of academics with superb communication skills, who are enthusiastic about the success of their students.

As well as dedicated staff, UWE Bristol provides excellent facilities to support students in a productive learning environment, from libraries and work spaces to practical laboratories. There are also extensive online resources, and mentoring and tutoring options that can help students tailor support to their academic needs.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

There are fourteen departments at UWE Bristol across four faculties:

Arts, Creative Industries and Education

The faculty has 6000 students and 445 staff. The department of Art and Design offers courses such as Curating, Graphic Design and Fashion Textiles, and was ranked 15th in the UK for Filmmaking. The School of Film and Journalism offers courses including Animation and Virtual Reality. The department of Arts and Cultural Industries offers courses such as History and Creative and Professional Writing. The department of Education and Childhood courses include Early Childhood and Education.

Business and Law

The faculty is based in a GBP 55 million building. The Bristol Business School is home to the Bristol MBA, as well as courses including Marketing, Banking and Finance, and Accounting and Finance. The Bristol Law School prepares students for a future practising law, with courses such as European and International Law and Business and Law.

Environment and Technology

The faculty has over 6000 students and 450 staff. The department of Architecture and the Built Environment offers courses including Architecture, Real Estate and interior architecture. The department of Computer Science and Creative Technologies offers courses including Audio and Music Technology and Games Technology. The department of Engineering Design and Mathematics offers courses like Aerospace Engineering and Robotics. The department of Geography and Environmental Management’s courses vary from Data Science to Sustainable Development.

Health and Applied Sciences

The department of Allied Health Professionals includes specialisations in Oncology, Occupational Therapy and Sports Rehabilitation. The department of Applied Sciences offers courses such as Public Health and Forensic Science. The department of Health and Social Sciences offers courses including Criminology and Politics and International Relations.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

There are fourteen departments at UWE Bristol across four faculties:

Arts, Creative Industries and Education

The faculty has 6000 students and 445 staff. The department of Art and Design offers courses such as Curating, Graphic Design and Fashion Textiles, and was ranked 4th in the UK for Filmmaking. The department of Art and Design offers courses including Illustration and Fashion Communication. The department of Creative and Cultural Industries offers courses such as History and Creative and Professional Writing. The department of Education and Childhood courses include Early Childhood Development.

Business and Law

The faculty is based in a GBP 55 million building. The Bristol Business School is home to the Bristol MBA, as well as courses including Marketing, Banking and Finance, and Accounting and Finance. The Bristol Law School prepares students for a future practising law, with courses such as European and International Law and Business and Law.

Environment and Technology

The faculty has over 6000 students and 450 staff. The department of Architecture and the Built Environment offers courses including Architecture, which is ranked 6th in the UK, Real Estate and interior architecture. The department of Computer Science and Creative Technologies offers courses including Audio and Music Technology and Games Technology. The department of Engineering Design and Mathematics offers courses like Aerospace Engineering and Robotics. The department of Geography and Environmental Management's courses vary from Data Science to Sustainable Development.

Health and Applied Sciences

The department of Allied Health Professionals includes specialisations in Oncology, Occupational Therapy and Sports Rehabilitation. The department of Applied Sciences offers courses such as Public Health and Forensic Science. The department of Health and Social Sciences offers courses including Criminology and Politics and International Relations.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

There are 13 departments and schools at UWE Bristol across four faculties:

Arts, Creative Industries and Education

The faculty has 6000 students and 445 staff. The school of Art and Design offers courses such as Curating, Graphic Design, Illustration and Fashion Communication. The school of Creative and Cultural Industries offers courses such as History and Creative and Professional Writing. The department of Education and Childhood courses include Early Childhood Development.

Business and Law

The faculty is based in a GBP 55 million building. The Bristol Business School is home to the Bristol MBA, as well as courses including Marketing, Banking and Finance, and Accounting and Finance. The Bristol Law School prepares students for a future practising law, with courses such as European and International Law and Business and Law.

Environment and Technology

The faculty has over 6000 students and 450 staff. The department of Architecture and the Built Environment offers courses including Architecture, which is ranked 6th in the UK, Real Estate and interior architecture. The department of Computer Science and Creative Technologies offers courses including Audio and Music Technology and Games Technology. The department of Engineering Design and Mathematics offers courses like Aerospace Engineering and Robotics. The department of Geography and Environmental Management's courses vary from Data Science to Sustainable Development.

Health and Applied Sciences

The department of Allied Health Professionals includes specialisations in Oncology, Occupational Therapy and Sports Rehabilitation. The department of Applied Sciences offers courses such as Public Health and Forensic Science. The department of Health and Social Sciences offers courses including Criminology and Politics and International Relations.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

There are 13 departments and schools at UWE Bristol, across four faculties:

Arts, Creative Industries and Education

The faculty has 6000 students and 445 staff. The school of Art and Design offers courses such as Curating, Graphic Design, Illustration and Fashion Communication. The school of Creative and Cultural Industries offers courses such as History and Creative and Professional Writing. The department of Education and Childhood courses include Early Childhood Development.

Business and Law

The faculty is based in a GBP 55 million building. The Bristol Business School is home to the Bristol MBA, as well as courses including Marketing, Banking and Finance, and Accounting and Finance. The Bristol Law School prepares students for a future practising law, with courses such as European and International Law and Business and Law.

Environment and Technology

The faculty has over 6000 students and 450 staff. The department of Architecture and the Built Environment offers courses including Architecture, which is ranked 6th in the UK, Real Estate and interior architecture. The department of Computer Science and Creative Technologies offers courses including Audio and Music Technology and Games Technology. The department of Engineering Design and Mathematics offers courses like Aerospace Engineering and Robotics. The department of Geography and Environmental Management's courses vary from Data Science to Sustainable Development.

Health and Applied Sciences

The department of Allied Health Professionals includes specialisations in Oncology, Occupational Therapy and Sports Rehabilitation. The department of Applied Sciences offers courses such as Public Health and Forensic Science. The department of Health and Social Sciences offers courses including Criminology and Politics and International Relations.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Entrance requirements vary based on where a student is applying from and what course they are applying for. There are some general guidelines for applying across the university, including English Language requirements:

Undergraduate

Students will need an IELTS score of 6.0 (with 5.5 in each component), a TOEFL iBT score of 80 or above (including a minimum of 17 in Listening and Writing, 18 in Reading and 20 in speaking), a Cambridge CPE or CAE at grade C if taken before 2015 or 169 overall (with no less than 162 in each skill) if after 2015 or a Pearson score of 50 (with at least 51 in each component).

Postgraduate

Students will need an IELTS score of 6.5 (with 5.5 in each component), a TOEFL iBT score of 90 or above (including a minimum of 17 in Listening and Writing, 18 in Reading and 20 in speaking), a Cambridge CPE or CAE at grade C if taken before 2015 or 176 overall (with no less that 162 in each skill) if after 2015, or a Pearson score of 58 (with at least 51 in each component).

A number of other qualifications will also be considered.

As well as English proficiency, students will also need to have relevant qualifications, and applicants will need to check by country what qualifications are accepted.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Entrance requirements vary based on where a student is applying from and what course they are applying for. There are some general guidelines for applying across the university, including English Language requirements:

Undergraduate

Students will need an IELTS score of 6.0 (with 5.5 in each component), a TOEFL iBT score of 80 or above (including a minimum of 17 in Listening and Writing, 18 in Reading and 20 in speaking), a Cambridge CPE or CAE at grade C if taken before 2015 or 169 overall (with no less than 162 in each skill) if after 2015 or a Pearson score of 50 (with at least 51 in each component).

Postgraduate

Students will need an IELTS score of 6.5 (with 5.5 in each component), a TOEFL iBT score of 90 or above (including a minimum of 17 in Listening and Writing, 18 in Reading and 20 in speaking), a Cambridge CPE or CAE at grade C if taken before 2015 or 176 overall (with no less that 162 in each skill) if after 2015, or a Pearson score of 58 (with at least 51 in each component).

A number of other qualifications will also be considered and UWE offers a Pre-Sessional English course for students who don't meet the requirements.

As well as English proficiency, students will also need to have relevant qualifications, and applicants will need to check by country what qualifications are accepted.

Pathway Courses

UWE works in partnership with Kaplan to offer pathways to undergraduate and postgraduate programmes through the UWE Bristol International college which is integrated into the university campus.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Entrance requirements vary based on where a student is applying from and what course they are applying for. There are some general guidelines for applying across the university, including English Language requirements:

Undergraduate

Students will need an IELTS score of 6.0 (with 5.5 in each component), a TOEFL iBT score of 80 or above (including a minimum of 17 in Listening and Writing, 18 in Reading and 20 in speaking), a Cambridge CPE or CAE at grade C if taken before 2015 or 169 overall (with no less than 162 in each skill) if after 2015 or a Pearson score of 50 (with at least 51 in each component).

Postgraduate

Students will need an IELTS score of 6.5 (with 5.5 in each component), a TOEFL iBT score of 90 or above (including a minimum of 17 in Listening and Writing, 18 in Reading and 20 in speaking), a Cambridge CPE or CAE at grade C if taken before 2015 or 176 overall (with no less than 162 in each skill) if after 2015, or a Pearson score of 58 (with at least 51 in each component).

A number of other qualifications will also be considered and UWE offers a Pre-Sessional English course for students who don't meet the requirements.

As well as English proficiency, students will also need to have relevant qualifications, and applicants will need to check by country what qualifications are accepted.

Pathway Courses

UWE works in partnership with Kaplan to offer pathways to undergraduate and postgraduate programmes through the UWE Bristol International college which is integrated into the university campus.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Entrance requirements vary based on where a student is applying from and what course they are applying for. There are some general guidelines for applying across the university, including English Language requirements:

Undergraduate

Students will need an IELTS score of 6.0 (with 5.5 in each component), a TOEFL iBT score of 80 or above (including a minimum of 17 in Listening and Writing, 18 in Reading and 20 in speaking), a Cambridge CPE or CAE at grade C if taken before 2015 or 169 overall (with no less than 162 in each skill) if after 2015 or a Pearson score of 50 (with at least 51 in each component).

Postgraduates

Students will need an IELTS score of 6.5 (with 5.5 in each component), a TOEFL iBT score of 90 or above (including a minimum of 17 in Listening and Writing, 18 in Reading and 20 in speaking), a Cambridge CPE or CAE at grade C if taken before 2015 or 176 overall (with no less than 162 in each skill) if after 2015, or a Pearson score of 58 (with at least 51 in each component).

A number of other qualifications will also be considered and UWE offers a Pre-Sessional English course for students who don't meet the requirements.

As well as English proficiency, students will also need to have relevant qualifications, and applicants will need to check by country which qualifications are accepted.

Pathway Courses

UWE works in partnership with Kaplan to offer pathways to undergraduate and postgraduate programmes through the UWE Bristol International college which is integrated into the university campus.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

There are a number of scholarships available for international students.

Undergraduate

The International Business Scholarship is awarded to international students who are enrolled on the BA (Hons) International Business Programme. It offers 50% tuition fees for the first year of study to one student, and GBP 1500 off tuition fees to a further four students. Applicants must meet the course requirements, be self-funded and have been offered a place to apply.

Postgraduate

The Chancellor’s and Millennium Scholarships award 50% tuition fees to one student each. The awarded scholar will be required to undertake an internship with the International Office, and contribute as an ambassador for the university.

The MBA Scholarship awards 50% tuition fees for international students undertaking the MBA. Applicants must have at least three years’ experience in an organisation, as well as relevant qualifications and meet English language requirements.

The Faculty of Health and Applied Science MSc Scholarship offers three students 50% tuition fees to undertake study of an eligible MSc in the faculty.

The Faculty of Health and Applied Science’s Dean’s Scholarship offers one student full tuition fees for an eligible MSc in the faculty.

International Sport Scholarship

If you are a high performing athlete, UWE Bristol offers exceptional opportunities to pursue your sporting ambitions with International Sport Scholarships offering 30% tuition fee discount plus a comprehensive performance sport support package. Recipients of this are required to become university ambassadors and perform the associated duties over the course of their programme.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

There are a number of scholarships available for international students.

Undergraduate

The International Business Scholarship is awarded to international students who are enrolled on the BA (Hons) International Business Programme. It offers 50 per cent tuition fees for the first year of study to one student, and GBP 1500 off tuition fees to a further four students. Applicants must meet the course requirements, be self-funded and have been offered a place to apply.

Postgraduate

The Chancellor's and Millennium Scholarships award 50 per cent tuition fees to one student each. The awarded scholar will be required to undertake an internship with the International Office, and contribute as an ambassador for the university.

The MBA Scholarship awards 50 per cent tuition fees for international students undertaking the MBA. Applicants must have at least three years' experience in an organisation, as well as relevant qualifications and meet English language requirements.

The Faculty of Health and Applied Science MSc Scholarship offers three students 50 per cent tuition fees to undertake study of an eligible MSc in the faculty.

The Faculty of Health and Applied Science's Dean's Scholarship offers one student full tuition fees for an eligible MSc in the faculty.

International Sport Scholarship

If you are a high performing athlete, UWE Bristol offers exceptional opportunities to pursue your sporting ambitions with International Sport Scholarships offering 30 per cent tuition fee discount plus a comprehensive performance sport support package. Recipients of this are required to become university ambassadors and perform the associated duties over the course of their programme.

Show more +Show less -
Student support

Student support

There are excellent student support services available at UWE Bristol, and with the new student union bringing all support networks together, it's easy for students to get the help they need.

Wellbeing Services

There are a number of ways students can get help. With professional services on site, as well as partnerships with the NHS, UWE Bristol can help students get counselling, crisis support, advice and help or even online and text support.

Student Support Advisers

There to help with everything from personal circumstances to course issues and coping with workloads, the Student Support Advisers help those with any complex issues that arise whilst they are studying to still get the most out of their university experience. Students can make appointments online, or have their appointment over the phone if they need to.

International Study Support

Before students arrive, they already have support from the Global Centre student support team, helping to find accommodation and applying for visas. On arrival, International Student Orientation helps to settle students into their new home. Throughout their studies, international students can take advantage of day trips, events, help and advice in adjusting to a new home and a new academic experience.

Peer Assisted Learning (PAL)

This student to student support scheme can offer tailored and personal support, mentoring or workshops. Some students prefer to receive the help they need from students of their own age, or students who have had similar experiences to them. The PAL scheme offers that, and for participating students, is a great way of gaining new experiences and meet new people.

Show more +Show less -
Student support

Student support

There are excellent student support services available at UWE Bristol, and with the new student union bringing all support networks together, it's easy for students to get the help they need. The university was ranked 6th in England for student satisfaction (Sunday Times, 2021), highlighting the superb level of support which enhances the student experience. Services include:

Wellbeing Services

There are a number of ways students can get help. With professional services on site, as well as partnerships with the NHS, UWE Bristol can help students get counselling, crisis support, advice and help or even online and text support.

Student Support Advisers

There to help with everything from personal circumstances to course issues and coping with workloads, the Student Support Advisers help those with any complex issues that arise whilst they are studying to still get the most out of their university experience. Students can make appointments online, or have their appointment over the phone if they need to.

International Study Support

Before students arrive, they already have support from the Global Centre student support team, helping to find accommodation and applying for visas. On arrival, International Student Orientation helps to settle students into their new home. Throughout their studies, international students can take advantage of day trips, events, help and advice in adjusting to a new home and a new academic experience.

Peer Assisted Learning (PAL)

This student to student support scheme can offer tailored and personal support, mentoring or workshops. Some students prefer to receive the help they need from students their own age, or students who have had similar experiences to them. The PAL scheme offers that, and for participating students, is a great way of gaining new experiences and meet new people.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Academic Facilities

The exceptional academic facilities offer students the chance to get practical experience whilst studying their course, and include: animation studios, mock courtrooms, greenhouse, crime scene house, laboratories, games studio and a flight simulator, with new state-of-the-art facilities being added every year.

Libraries

There are libraries on every campus, which are open to all students and include a range of online and print resources. Students also have access to a range of study spaces for both quiet and collaborative work. Frenchay Library is open 24 hours a day, 365 days a year for student use.

Accommodation

For students who wish to live in university accommodation, there are a range of options available across the campuses at a competitive rate. Living in campus accommodation can be a great way to meet new people and be part of the active community on campus.

Student Union

The Student Union recently had a GBP 10 million investment to move the entire offering to one location on campus. With a bar, café, terraces, meeting areas and seating, it is the heart of student life on campus. Students can join one of the over 140 networks, societies and clubs that are affiliated with the Student Union, a great place to pursue new interests with likeminded people.

Sports

The Centre for Sport has excellent facilities including fitness suites, a sports hall, squash courts, climbing wall and astro pitches. The Hillside Gardens multi-sports pitches opened in 2018, home to the football, lacrosse, rugby and American football teams.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Academic Facilities

The exceptional academic facilities offer students the chance to get practical experience whilst studying their course, and include: animation studios, mock courtrooms, greenhouse, crime scene house, laboratories, games studio and a flight simulator, with new state-of-the-art facilities being added every year.

Libraries

There are libraries on every campus, which are open to all students and include a range of online and print resources. Students also have access to a range of study spaces for both quiet and collaborative work. Frenchay Library is open 24 hours a day, 365 days a year for student use.

Accommodation

For students who wish to live in university accommodation, there are a range of options available across the campuses at a competitive rate. Living in campus accommodation can be a great way to meet new people and be part of the active community on campus.

Student Union

The Student Union recently had a GBP 10 million investment to move the entire offering to one location on campus. With a bar, cafe, terraces, meeting areas and seating, it is the heart of student life on campus. Students can join one of the over 140 networks, societies and clubs that are affiliated with the Student Union, a great place to pursue new interests with like-minded people.

Sports

The Centre for Sport has excellent facilities including fitness suites, a sports hall, squash courts, climbing wall and astro pitches. The Hillside Gardens multi-sports pitches opened in 2018, home to the football, lacrosse, rugby and American football teams.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Academic Facilities

The exceptional academic facilities offer students the chance to get practical experience whilst studying their course, and include: animation studios, mock courtrooms, greenhouse, crime scene house, laboratories, games studio and a flight simulator, with new state-of-the-art facilities being added every year.

Libraries

There are libraries on every campus, which are open to all students and include a range of online and print resources. Students also have access to a range of study spaces for both quiet and collaborative work. Frenchay Library is open 24 hours a day, 365 days a year for student use.

Accommodation

For students who wish to live in university accommodation, there are a range of options available across the campuses at a competitive rate. Living in campus accommodation can be a great way to meet new people and be part of the active community on campus.

Students' Union

The Students' Union recently had a GBP 10 million investment to move the entire offering to one location on campus. With a bar, cafe, terraces, meeting areas and seating, it is the heart of student life on campus. Students can join one of the over 160 networks, societies and clubs that are affiliated with the Student Union, a great place to pursue new interests with like-minded people.

Sports

The Centre for Sport has excellent facilities including fitness suites, a sports hall, squash courts, climbing wall and astro pitches. The Hillside Gardens multi-sports pitches opened in 2018, home to the football, lacrosse, rugby and American football teams.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Academic Facilities

UWE has invested intelligently in providing its students with a superb range of academic facilities, which bring opportunities to expand theoretical learning with hands-on practical experience. Facilities include simulated professional environments such as a crime scene house and mock courtroom, as well as technology-rich spaces for animation and games development, fully-equipped laboratories, and a greenhouse.

Libraries

There are libraries on every campus, which are open to all students and include a range of online and print resources. Students also have access to a range of study spaces for both quiet and collaborative work. Frenchay Library is open 24 hours a day, 365 days a year for student use.

Accommodation

For students who wish to live in university accommodation, there are a range of options available across the campuses at a competitive rate. Living in campus accommodation can be a great way to meet new people and be part of the active community on campus.

Students' Union

The Students' Union recently had a GBP 10 million investment to move the entire offering to one location on campus. With a bar, cafe, terraces, meeting areas and seating, it is the heart of student life on campus. Students can join one of the over 160 networks, societies and clubs that are affiliated with the Student Union, a great place to pursue new interests with like-minded people.

Sports

The Centre for Sport has excellent facilities including fitness suites, a sports hall, squash courts, climbing wall and astro pitches. The Hillside Gardens multi-sports pitches opened in 2018, home to the football, lacrosse, rugby and American football teams.

Show more +Show less -
6738
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United Kingdom

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
401st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

Join in at UWE Bristol
Art student at work
International students
UWE Bristol
Architecture students
Accommodation
How to choose your accommodation at UWE Bristol
UWE Wallscourt Exteriors
Hear Elizabeth’s UWE Bristol story
UWE Bristol - More than a degree a 360° experience
Library
Bristol City
Sports at Bristol, UWE
International students
Accommodation
Facilities
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ£1355

 • £474
  លំនៅដ្ឋាន
 • £559
  ម្ហូបអាហារ
 • £88
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • £234
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?