ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Charles Darwin University

Australia
video Bg

Charles Darwin University

Australia
video Bg

Charles Darwin University

Australia
video Bg

Charles Darwin University

Australia
Overview

Overview

Placed among the top 50 young universities in the world by the 2019 Times Higher Education rankings, Charles Darwin University (CDU) is an internationally-recognised institution. It offers a number of different study options such as vocational courses, traditional on-campus study, and 11 different campuses and centres that offer programmes all around Australia.

Being one of the top five Australian universities for graduate employment and salary outcomes, students at CDU can trust that they will be given all the necessary skills and guidance that will allow them to be ready for the world of work upon graduation. Local businesses often employ students for part-time or casual work, which can provide them with crucial experience when looking for a job.

Charles Darwin University recognises that it operates on the lands of strong indigenous nations, and is committed to being a leader in indigenous education. In fact, the institution teaches more than 4,000 indigenous students in 150 different locations around Australia.

Student Central at CDU provides support on a variety of matters and is dedicated to offering quick advice and guidance for students throughout their study experience. There is also counselling, Peer Assisted Study Sessions, a Careers and Employment Team that supports students in their pursuit of a job, accommodation services and financial support.

Featuring over 22,000 students from more than 55 different countries, CDU offers a diverse and multicultural campus environment across all of its learning centres. The biggest campus is the Casuarina Campus in Darwin, North Australia, that features an extensive library, modern research facilities, accommodation and even a beach nearby.

Lecturers at CDU are experts in their field, and students get the personalised attention they need with small class sizes of just 15-20 people.

CRICOS Provider No. 00300K (NT/VIC) I 03286A (NSW)

Show more +Show less -
Overview

Overview

Charles Darwin University (CDU) is one of the leading Australian universities for graduate employment and salary outcomes. Performing across global university rankings, this sustainable, creative, innovative and inclusive new world university teaches more than 24,000 students representing over 55 nationalists, across 11 campuses and training centres in over 100 regional and remote locations.

CDU is the only university based in the Northern Territory and the Australian university that's closest to Asia. With roots firmly planted in Northern Australia, CDU are uniquely placed to change lives and shape the future of the Northern Territory, Northern Australia and the surrounding Asian region through new ideas and innovative approaches.

Thinking differently, as the name suggests, CDU prides itself on being young and innovative, constantly looking into the future. A university conscious of issues and injustices of the time, CDU looks to find new solutions.

Believing everyone can make a positive impact CDU provides students with the skills, training, knowledge and research in order to transform lives. CDU brings these concepts together in order to connect, discover and grow.

CDU believes it's the unique experiences, perspectives and opinions students bring that helps make a new world university. Students make CDU, and there has never been a better time to join the new world.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Charles Darwin University (CDU) is a leading Australian university for graduate employment and salary outcomes. Performing across global university rankings, this sustainable, creative, innovative and inclusive new world university teaches approximately 20,000 students from more than 68 countries, across 11 campuses and training centres in over 100 regional and remote locations.

CDU is the only university in the Northern Territory region of Australia, and is the Australian university closest to Asia. Due to its long heritage of educational delivery in northern Australia and history of innovation, the university is well positioned to improve lives and contribute to the future development of the region and wider Asian continents. CDU has built itself on the key values of innovative thinking, maintaining a clear focus on the future and developing solutions to contemporary injustices.

The university recognises the capacity of all its students to create a positive impact in the world, and as a result invests heavily in providing its learners with the necessary knowledge, skills and confidence to improve lives. Whether it's quality taught programs or cutting-edge research, CDU brings them together to deliver quality outcomes for students.

The university's main campus is located just 20 minutes from the city of Darwin and 10 minutes from an international airport, a perfect location for students looking to explore everything Australia has to offer and learn within a welcoming, vibrant community.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Charles Darwin University (CDU) is a leading Australian university for graduate employment and salary outcomes. Performing across global university rankings, this sustainable, creative, innovative and inclusive new world university teaches more than 22,000 students from over 70 countries, across 11 campuses and training centres in more than 100 regional and remote locations.

CDU is the only university in the Northern Territory region of Australia and is the closest Australian university to Asia. Due to its long heritage of educational delivery in northern Australia and history of innovation, the university is well positioned to improve lives and contribute to the future development of the region and wider Asian continents. CDU has built itself on the key values of innovative thinking, maintaining a clear focus on the future and developing solutions to contemporary injustices.

The university recognises the capacity of all its students to create a positive impact in the world, and as a result invests heavily in providing its learners with the necessary knowledge, skills and confidence to improve lives. Whether it's quality taught programs or cutting-edge research, CDU brings them together to deliver quality outcomes for students.

The university's main campus is located just 20 minutes from the city of Darwin and 10 minutes from an international airport, a perfect location for students looking to explore everything Australia has to offer and learn within a welcoming, vibrant community.

Study with CDU in 2023 and receive a 30% scholarship.

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

Charles Darwin University, its students and staff have been recognised for its excellence in education, having received NT Training Awards in six categories recently.

The individual winners were Nathan Powell (Austin Asche Apprentice of the Year), Chrissy Zelley (VET teacher/trainer of the Year), Kimberly Brewster (Trainee of the Year), Jemma Young (VET in School Student of the Year), and Sonny Malmerin-Fejo (Aboriginal/Torres Strait Islander Student of the Year).

CDU has also been given the Training Provider of the Year Award.

“It was a delight to receive the NT Training Provider of the Year Award for the second year in a row,” said Christine Robertson, Pro Vice-Chancellor Vocational Education and Training (VET).

“I congratulate my VET colleagues for their continued professionalism, commitment and high levels of excellence. I also congratulate the category winners, the runners-up and indeed all finalists.”

Find out more

Show more +Show less -
What's new

What's new

In partnership with UP Education, the university has launched CDU International College, which helps international students gain university entrance.

Through CDU International College, UP Education will offer a range of study options including first year diplomas and pre-master's courses in March 2020.

Mark Rushworth, UP Education Chief Executive said, ''We have extensive experience in the provision of pathway courses, educating more than 1000 pathway students from around the world each year across Australia and New Zealand. I firmly believe we can be a transformative partner, delivering international students who will be motivated by the university's outstanding graduate employment performance and rising-star status in the delivery of tertiary education globally.''

The Provost of CDU, Professor Sue Carthew said, ''This will be the first time that CDU has offered university pathway programmes to students and we look forward to all parties benefitting from the success of our partnership with UP Education.''

Show more +Show less -
What's new

What's new

In November 2020, Charles Darwin University (CDU) became Australia's first university to welcome international students back to the country, with 63 students arriving in Darwin, Northern Territory.

These students, from Hong Kong, mainland China, Japan, Vietnam and Indonesia, were the first international students to enter the country after strict COVID-19 international travel restrictions had been imposed in March 2020. The pilot program is an essential first step in the recovery of the international education sector in Australia.

Here's what a Japanese student, Hoshi has to say about the experience: ''The entire charter flight experience has been outstanding and will become one of the most unforgettable experiences in my life. I cannot thank CDU and all the staff anymore!''

CDU Vice-Chancellor Professor Simon Maddocks said that, ''International students are vitally important to CDU. It has been a tremendous effort by our staff to make this pilot program a reality.''

Andrew Everett, CDU Deputy Vice-Chancellor Global Strategy and Advancement, confirmed the university followed all required health and safety measures as given by the Chief Health Officer of the NT.

For more information about the CDU Charter flight visit the website.

Show more +Show less -
What's new

What's new

A new School of Medicine will be established at Charles Darwin University (CDU) in partnership with Menzies School of Health Research, as plans progress to establish a new medical program across the Northern Territory.

From 1st January 2022, CDU will establish the CDU Menzies School of Medicine, which will be established within the College of Health and Human Sciences, led by College Dean Professor Dominic Upton.

Medical Director of the National Critical Care and Trauma Response Centre (NCCTRC) Professor Dianne Stephens will be seconded to CDU as part of a partnership to develop high-quality postgraduate programs for health professionals working at the frontline of health emergencies.

The new postgraduate courses in health emergency preparedness and response will commence Semester 1, 2022. Professor Stephens will take on the role of inaugural Dean of the CDU Menzies School of Medicine.

A new steering group will be established to oversee the functions of the school and to seek Australian Government support for medical students in the Territory.

CDU Vice-Chancellor Professor Scott Bowman AO said the new partnership and establishment of the CDU Menzies School of Medicine would put the necessary steps in place for CDU and Menzies to deliver a medical program for the Territory in coming years.

''Establishing a new School of Medicine and a new Dean cements our plans to deliver and create a home in the Territory for a new medical program,'' Professor Bowman said.

''CDU and Menzies are of and for the Northern Territory, have a deep history and understanding of the Territory and of serving the education needs of Territorians."

''As the Territory's university, we will always put the needs of the Territory and its people first and this is a great initiative to meet the healthcare needs of this incredibly important place.''

NCCTRC Medical Director Professor Dianne Stephens said the postgraduate program would strengthen the emergency response capabilities in the Territory and internationally.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

In a relatively short space of time, Charles Darwin University has built a reputation as the most research-intensive, and one of the most innovative teaching and learning universities in Australia.

Rankings

The following are some of the University’s rankings:

 • CDU has been ranked among the top 2 percent of the world universities by Times Higher Education.
 • Times Higher Education has also ranked CDU in the list consisting of the world’s top 150 universities under 50 years old.
 • Reuters ranked CDU among the top 4 in New Zealand and Australia for research quality in Environmental Science.

Innovative Research Universities

Charles Darwin University belongs to the Innovative Research Universities (IRU) group – a network of six universities which are all dedicated to inclusive excellence in research and teaching in Australia. The commitment of the IRU group is to reach out and serve both the local and global communities. This is achieved through an effective response to all of those who seek its services set at the supreme standards in learning, teaching and research.

IRU seeks to promote the partnership between member universities on a number of areas including teaching and learning, research, management and leadership training, and internationalisation.

The members of IRU are Charles Darwin University, Flinders University, Griffith University, James Cook University, La Trobe University, and Murdoch University.

Research excellence

Charles Darwin University is reputed for its research leadership and expertise in desert and tropical knowledge of the Asia-Pacific and Australian regions. The annual research income at the University is AUD 26 million. The research conducted at CDU is interdisciplinary in nature, and is applied in various areas including health, engineering, environment, social and economic policy, education, renewable energy, and information technology through its major research institutes.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

In a relatively short space of time, CDU has built a reputation as the most research-intensive and innovative teaching and learning universities in Australia.

Rankings

The following are some of the university's rankings:

 • CDU is among a global group of rising stars, according to the Times Higher Education Rankings
 • The university is 91st according to the Times Higher Education (THE) Asia-Pacific University Ranking 2019.
 • The 2020 Good Universities Guide ranked CDU 1st in Australia for graduate salary and 2nd for graduate employment (full-time) among higher educational institutions.

Innovative Research Universities

CDU belongs to the Innovative Research Universities (IRU) group, a network of universities dedicated to inclusive excellence in research and teaching in Australia. The members of IRU are Charles Darwin University, Flinders University, Griffith University, James Cook University, La Trobe University, Murdoch University, and Western Sydney University. IRU seeks to promote the partnership between member universities in a number of areas including teaching and learning, research, management and leadership training, and internationalisation.

Research excellence

82 per cent of CDU's research is rated at world standard and above according to the ERA (Research Excellence Rankings Analysis) rating of 5 for the following areas: medical and health sciences (2-digit level), environmental science and management (4-digit level) and ecology (4-digit level). It has a 4 at the 2-digit level in: environmental sciences, biological sciences, agricultural and veterinary sciences.

Indigenous research

CDU is dedicated to promoting Indigenous knowledges and perspectives into all aspects of the university and in ethical research, providing expert analysis of research projects to develop sustainable livelihoods, and preservation of knowledge. Indigenous research at CDU is undertaken by the Australian Centre for Indigenous Knowledges and Education.

Show more +Show less -
Study options

Study options

CDU is a dual-sector university offering students a range of study options from pathways, certificate II courses, diplomas, VET courses through to higher education and research courses, such as PhD programs.

CDU International College

CDU International College and UP Education prepares students for higher education by offering foundation courses, diplomas and preparation courses for postgraduate degrees.

Colleges

Study options are offered across the university's colleges:

 • College of Engineering, IT & Environment
 • Asia Pacific College of Business & Law
 • College of Education
 • College of Health & Human Sciences
 • College of Indigenous Futures, Arts & Society
 • College of Nursing & Midwifery

Scholarships

CDU offers a range of scholarships for its pathway, Vocational Education and Training, undergraduate, postgraduate, and research level programs. For more information on scholarships, visit the CDU website.

Study areas

Some of the study areas students can choose from include:

 • Engineering
 • IT and network engineering
 • Business and accounting
 • Arts and humanities
 • Health science and services
 • Hospitality
 • Laws and legal studies
 • Culinary arts and baking
 • Education
 • Emergency and disaster management
 • Nursing and midwifery
 • Environmental science
 • Psychological science
 • Exercise and sports science
 • Public health
 • Hairdressing and beauty services
 • Social work
 • Indigenous knowledges

Students must visit the CDU website for more on study options.

Entry requirements

To gain admission to study at CDU, students must meet academic and English language entry requirements.

Students can find the academic requirements for courses on the CDU website.

Details about the English entry requirements for CDU courses can be found in the course page under the 'entry requirements' tab.

Students who do not meet the entry requirements for direct entry to CDU programs can take up pathway programs at CDU International College.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

Graduates from CDU have access to the best employment and career prospects.

Rankings

The following are some of the university's rankings:

 • CDU is the No.1 Australian university for postgraduate full-time employment outcomes (Good Universities Guide 2022)
 • CDU is ranked the No.2 Australian university for undergraduate full-time employment outcomes (Good Universities Guide 2022)
 • CDU graduates are at least 10 per cent more likely to gain employment than the average university students and earn at least 5 per cent more within four months of graduation (2020 Graduate Outcomes Survey National Report)

CDU students are well equipped with the skills needed when entering the workplace. A testament to this is the large and successful university alumni working across the globe and in various industries. CDU was among Australia's top two universities for undergraduate employment outcomes from 2016 to 2022.

The Northern Territory has a high demand for qualified and skilled workers in engineering, accounting, tourism and hospitality, health, nursing, IT communications, the public services sector, and education.

Students can visit the CDU website for more information on career support and employability at the university.

Show more +Show less -
Industry partnerships

Industry partnerships

Charles Darwin University has built a range of strong networks in research and education. It has developed various industry relationships with not-for-profit organisations, professional associations, Government-funded research agencies, and regional partnerships.

Some of the University’s partnerships in research include:

 • Linking bush schools to community based-livelihoods
 • Aquatic ecosystems and water resources
 • Livelihoods and policy research
 • Accelerated literacy
 • Creative tropical city
 • Impacts of human activity and climate change
 • Abracadabra! A literacy solution for early childhood.
 • Health research in Australia and the Asia Pacific

The University’s partnerships in Higher Education offer students the chance to take part in practical experience that is integral to their learning. CDU’s collaborations in training are extensive through the Territory’s businesses, trades, and industry.

Being a dual-sector university, CDU delivers both Higher Education and training.

The University has built relationships with organisations and universities across the globe, in nations including:

 • Malaysia
 • Philippines
 • Indonesia
 • China
 • Singapore
 • Brunei
 • Vietnam
 • Norway
 • Taiwan
 • Austria
 • Denmark
 • USA
 • New Zealand
 • Sweden
 • Timor Leste
 • Germany
 • France
 • Canada

Read more

Show more +Show less -
Industry partnerships

Industry partnerships

CDU has built a range of strong networks in research and education. It has developed various industry relationships with not-for-profit organisations, professional associations, government-funded research agencies, and regional partnerships.

The university's partnerships in higher education offer students the chance to take part in practical experience that is integral to their learning. CDU's collaborations in training are extensive through the territory's businesses, trades, and industry.

Being a dual-sector university, CDU delivers both higher education and training.

The university has built relationships with organisations and universities across the globe, in nations including:

 • Canada
 • United Kingdom
 • United States
 • Austria
 • Denmark
 • France
 • China
 • Germany
 • Indonesia
 • Sweden
 • Japan
 • Hong Kong
 • Netherlands
 • Norway
 • Taiwan
 • Vietnam

Show more +Show less -
Accommodation & safety

Accommodation & safety

Accommodation

Students can choose to live on or off-campus while they study with CDU. They will find their home away from home at CDU.

On-campus accommodation

 • International House Darwin (IHD) – CDU Casuarina Campus

At International House Darwin (IHD), students come together as a community. The relationships and daily interactions shape not just studies and careers but personal journeys and futures. Visit the IHD website for more information.

 • Alice Springs

Students can visit the CDU website for more on this.

Off-campus accommodation

CDU offers students free advice about off campus accommodation options, tenancy advice and assistance where required.

Student safety

CDU is committed to providing a safe and secure environment for all students.

CDU's security are well-trained in first aid and have easy and quick access to first aid kits if there is a need for medical assistance. They are also trained as first responders in the event of any emergency/incident on campus.

The university security officers can help students by escorting them between buildings, local public transport points at several university sites, and campus car parks after hours.

Students can also follow the 'corridors of light' walkways, all of which are placed strategically around the campus. These corridors run from every main building to all the car parks.

COVID-19 health and safety

CDU is committed to ensuring that all campuses follow the chief health officer's measures on all aspects relating to COVID-19 health and safety. All students enrolled as on-campus students can be assured that the following measures are in place.

 • Classes on campuses are adopting social distancing protocols
 • There are increased hygiene practices undertaken around the campus with increased cleaning and hand sanitisation stations

Staff and students are required to check into locations around CDU campuses for contact tracing.

Show more +Show less -
Study options

Study options

CDU is a dual-sector university offering students a range of study options from pathways, certificate II courses, diplomas, VET courses through to higher education and research courses, such as PhD programs.

CDU International College

CDU International College and UP Education prepares students for higher education by offering foundation courses, diplomas and preparation courses for postgraduate degrees.

Colleges

Study options are offered across the university's colleges:

 • College of Engineering, IT & Environment
 • Asia Pacific College of Business & Law
 • College of Health & Human Sciences
 • College of Indigenous Futures, Education and the Arts
 • College of Nursing & Midwifery

Study areas

Some of the study areas students can choose from include:

 • Engineering
 • IT and network engineering
 • Business and accounting
 • Arts and humanities
 • Health science and services
 • Hospitality
 • Laws and legal studies
 • Culinary arts and baking
 • Education
 • Emergency and disaster management
 • Nursing and midwifery
 • Environmental science
 • Psychological science
 • Exercise and sports science
 • Public health
 • Hairdressing and beauty services
 • Social work
 • Indigenous knowledge

Scholarships

CDU offers a range of scholarships for its pathway, vocational education and training, undergraduate, postgraduate, and research programs. CDU rewards scholarships of up to 50 per cent to students with outstanding academic accomplishments and to those who can contribute to creating a positive impact in the world. For more information on scholarships, visit the CDU website.

Entry requirements

To gain admission to CDU, students must meet academic and English language entry requirements.

Visit the CDU website to view academic requirements for courses.

Details about the English entry requirements for CDU courses can be found in the course page under the 'entry requirements' tab.

Students who do not meet the entry requirements for entry to CDU programs can undertake pathway programs at CDU International College.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Faculty of Engineering, Health, Science and the Environment (EHSE)

The Faculty provides a wide range of innovative higher education programs, preparing students for a wide range of careers through both the undergraduate and postgraduate degree levels.

EHSE also hosts internationally-recognised research and offers research training opportunities in a wide range of disciplines.

The Faculty has four schools:

 • School of Environment
 • School of Health
 • School of Psychological and Clinical Sciences
 • School of Engineering & Information Technology

EHSE is also host to three Research Centres and the Research Institute for the Environment and Livelihoods:

 • Centre for Renewable Energy
 • North Australian Centre for Oil and Gas
 • Research Centre for Health and Wellbeing

Faculty of Law, Education, Business and Arts (LEBA)

LEBA’s high-quality teaching and research programmes provide students with the options for flexible study and research. The Faculty’s graduates have attained impressive employment outcomes after their graduation. They are regarded as “work ready” graduates, able to tackle the contemporary workplace’s challenges.

LEBA comprises of six schools:

 • The School of Education
 • The School of Academic Language and Learning
 • The School of Law
 • The School of Creative, Arts and Humanities
 • CDU Business School
 • The School of Indigenous Knowledges and Public Policy

The Faculty’s facilities are outstanding, and it has two new major projects:

 • The iconic CDU Business School Waterfront campus Darwin.
 • The newly renovated CDU Performing Arts Centre.

Find out more

Read more about the scholarships offered to international students.

Show more +Show less -
Study options

Study options

As a dual sector university, CDU offers pathway programs, vocational education training (VET) courses from a Certificate 2 – Diploma, through to higher education and research courses, including PhD. There is something for everyone at CDU.

Colleges

Numerous study options are offered across the university's colleges:

 • College of Engineering, IT & Environment
 • Asia Pacific College of Business & Law
 • College of Education
 • College of Health & Human Sciences
 • College of Indigenous Futures, Arts & Society
 • College of Nursing & Midwifery

Scholarships

International students can view information on scholarships on the CDU website.

Study areas

Some of the study areas students can pick from include:

 • Accounting
 • Arts, Humanities and Social Sciences
 • Business
 • Community and Social Work
 • Creative Arts and Design
 • Culinary Arts
 • Education
 • Exercise and Sport Science
 • Engineering
 • Hair and Beauty Services
 • Health
 • Humanitarian, Emergency and Disaster Management
 • Hospitality Management
 • Indigenous Knowledge
 • IT and Network Engineering
 • Law and Legal Studies
 • Nursing and Midwifery
 • Pathway Courses
 • Psychology
 • Public Health
 • Science, Environmental Science & Management

Students are encouraged to visit the CDU website for more details on study options.

Show more +Show less -
Industry partnerships

Industry partnerships

CDU provides higher education and vocational education training (VET) - being a dual sector university.

CDU has built a range of strong networks in research and education. It has developed various industry relationships with not-for-profit organisations, professional associations, government-funded research agencies, and regional partnerships.

The university's higher education partners offer students opportunities to gain practical experience. CDU enjoys collaborations for training that are extensive with the regional trades, businesses and industry.

The university enjoys connections with organisations and universities across the globe, in countries such as:

 • Canada
 • Japan
 • United Kingdom
 • Hong Kong SAR
 • United States
 • Netherlands
 • Austria
 • Norway
 • Denmark
 • Vietnam
 • France
 • Malaysia
 • China PRC
 • Spain
 • Germany
 • Philippines
 • Indonesia
 • Sweden

Show more +Show less -
Accommodation & safety

Accommodation & safety

Accommodation

Students can choose to live on or off-campus while they study with CDU.

On-campus accommodation

International House Darwin (IHD) – CDU Casuarina Campus

At International House Darwin (IHD), students come together as a community. Some of the facilities include a computer lab, bbq area, free Wi-Fi, games room, and a swimming pool. Students also have 24/7 counselling support and enjoy trips to regional locations including Litchfield National Park and Kakadu. Visit the IHD website for more information.

Alice Springs

The Alice Springs Student Accommodation (ASSA) offers students accommodation at an affordable price and is safe, secure and helps with their social development.

Off-campus accommodation

CDU offers students free advice about off campus accommodation options, tenancy advice and assistance where required.

Student safety

CDU is committed to providing a safe and secure environment for all students.

CDU's security are well-trained in first aid and have easy access to first aid kits if there is a need for medical assistance. They are also trained as first responders in the event of any emergency/incident on campus.

The university security officers can help students by escorting them between buildings, local public transport points at several university sites, and campus car parks after hours.

Students can also follow the 'corridors of light' walkways, all of which are placed strategically around the campus. These corridors run from every main building to the car parks.

COVID-19 health and safety

CDU is committed to ensuring that all campuses follow the Chief Health Officer's measures on all aspects relating to COVID-19 health and safety. All on-campus students can be assured that the following measures are in place:

 • Classes on campuses are adopting social distancing
 • Increased cleaning and hand sanitisation stations
 • Staff and students are required to check into locations around CDU campuses for contact tracing

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

The following are the English language requirements for both the undergraduate and postgraduate levels:

IELTS Academic Module

Undergraduate requirement - 6.0 as minimum overall score with no band lower than the same score, except for:

 • B. Midwifery, B. Nursing, and B. Social Work which need an overall minimum score of 6.5 with no band lower than 6.5.
 • Bachelor of Education (Graduate Entry) and B. Pharmacy require a minimum overall score of 6.5 with no band lower than 6.0.

Postgraduate requirement – An overall minimum score of 6.5 with no band lower than 6.0.

Pearson Test of English (PTE) Academic module

Undergraduate requirement - An overall minimum score of 50, with no score less than 50, except for:

 • B. Midwifery, B.Nursing and B. Social Work which need an overall minimum score of 58 with no band lower than 58 in Speaking, Listening, Writing and Reading.
 • B. Pharmacy which mandates an overall minimum score of 58, with no band lower than 50.

Postgraduate requirement - An overall minimum score of 58 with no band less than 50.

TOEFL Internet based Test (iBT)

Undergraduate requirement - An overall minimum score of 60 as well as a writing score of minimum 21, except for:

 • B. Midwifery and B. Nursing which mandates an overall minimum score of 80 with no band lower than 22 in Writing, Listening, Speaking, and Reading.
 • B. Social Work which needs an overall minimum score of 79 with a writing score of 22 at the minimum.
 • B. Pharmacy which demands an overall minimum score of 79 with a writing score of 21 at the least.

Postgraduate requirement - An overall minimum score of 79 with a writing score of 21 at the minimum.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

The following are the English language requirements for both the undergraduate and postgraduate levels:

 • IELTS Academic Module

Undergraduate requirement - A minimum overall score of IELTS 6.0 with no band less than 6.0*.

Postgraduate requirement - An overall minimum score of IELTS 6.5 with no band lower than 6.0*.

 • Pearson Test of English (PTE) Academic module

Undergraduate requirement - A minimum overall score of 50 with no score lower than 50*.

Postgraduate requirement - An overall minimum score of 58 with no band less than 50*.

 • TOEFL Internet based Test (iBT)

Undergraduate requirement - A minimum overall score of 60 and a minimum writing score of 21*.

Postgraduate requirement - An overall minimum score of 79 with a writing score of 21 as the minimum*.

*There are exceptions for some courses in all levels and for all tests mentioned above. Students must check the CDU website for the most current and up to date entry requirements for their course.

Show more +Show less -
Research at CDU

Research at CDU

CDU has become one of the most research-intensive and innovative teaching universities in Australia in a relatively short space of time. It ranked as a top 100 university globally for its research and impact (Times Higher Education 2020).

The university's research institutes and centres include:

 • Menzies School of Health Research
 • Research Institute for the Environment and Livelihoods
 • Northern Institute
 • Energy and Resources Institute
 • The Molly Wardaguga Research Centre
 • The Australasian Centre for Resilience Implementation for Sustainable Communities

Learn more about research at CDU on the website.

Innovative research universities

CDU belongs to the Innovative Research Universities (IRU) group, a university network dedicated to inclusive excellence in research and teaching in Australia. The IRU members are Charles Darwin University, Flinders University, Griffith University, James Cook University, La Trobe University, Murdoch University, and Western Sydney University. The IRU seeks to promote the partnership between member universities in many areas, including teaching and learning, research, management and leadership training, and internationalisation.

Research excellence

According to the ERA (Research Excellence Rankings Analysis), 82 per cent of CDU's research is rated as world standard and above it enjoys a rating of 5 in: environmental science and management (4-digit level), medical and health sciences (2-digit level), and ecology (4-digit level). It also has a 4 at the 2-digit level in: biological sciences, environmental sciences, agricultural and veterinary sciences.

Indigenous research

CDU offer Indigenous education and research across the Northern Institute and The Molly Wardaguga Research Centre.

Show more +Show less -
Industry partnerships

Industry partnerships

CDU provides higher education and vocational education training (VET) - being a dual sector university.

CDU has built a range of strong networks in research and education. It has developed various industry relationships with not-for-profit organisations, professional associations, government-funded research agencies, and regional partnerships.

The university's higher education partners offer students opportunities to gain practical experience. CDU enjoys collaborations for training that are extensive with the regional trades, businesses, and industry.

The university enjoys connections with organisations and universities across the globe, in countries such as:

 • Austria
 • Canada
 • China PRC
 • Denmark
 • France
 • Germany
 • Hong Kong SAR
 • Indonesia
 • Japan
 • Malaysia
 • Netherlands
 • Norway
 • Philippines
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom
 • United States
 • Vietnam

Show more +Show less -
Accommodation

Accommodation

The University offers a safe environment as well as social activities which can help international students to develop a bigger network of friends within the University community.

Charles Darwin University offers international students with high-quality accommodation which is on-campus, for approximately 300 students. The on-campus accommodation also provides such amenities as access to free internet, as well as resident tutors.

International House Darwin (IHD)

International House Darwin on the Casuarina campus provides international students with a residential community.

At IHD, students will benefit from:

 • A short walk of two minutes to the CDU Library, teaching areas and university amenities.
 • Amenities which include study rooms, recreational areas, computer facilities, and a swimming pool.
 • Standard rooms which are well-equipped, with large room and ensuite options available.

Find out more

Show more +Show less -
Accommodation

Accommodation

Students can choose from on or off-campus accommodation options during their study at CDU.

On Campus Accommodation

 • International House Darwin (IHD)

IHD, based on CDU's main teaching campus in Casuarina, Darwin, is within tropical gardens and Australian bush. This thriving, relaxed, vibrant, and caring community is home to international students from nearly 40 countries, with long and short-term accommodation options available. Students should visit the IHD website for more information.

 • Alice Springs

CDU students can choose from sole occupancy and twin share rooms across two houses and enjoy access to a self-service laundry, communal kitchen areas, and Wi-Fi access. Students can visit the CDU website for more on this.

Off-campus accommodation

This service helps new students find accommodation during their study at CDU. This free service provides students advice and information on housing options, assistance with accommodation problems, and much more.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

Graduates from CDU have access to the best employment and career prospects.

Rankings

The following are some of the university's rankings:

 • CDU ranks as the No.2 Australian university for full-time employment and starting salaries for undergraduate students (Good Universities Guide 2021)
 • CDU graduates are at least 10 per cent more likely to gain employment than the average university students and earn at least 5 per cent more within four months of graduation (2020 Graduate Outcomes Survey National Report)

CDU students are well equipped with the skills needed when entering the workplace. A testament to this is the large and successful university alumni working across the globe and in various industries. CDU was among Australia's top two universities for undergraduate employment outcomes from 2016 to 2021.

The Northern Territory has a high demand for qualified and skilled workers in engineering, accounting, tourism and hospitality, health, nursing, IT communications, the public services sector, and education.

Students can visit the CDU website for more information on career support and employability at the university.

Show more +Show less -
Research at CDU

Research at CDU

CDU is one of the most research-intensive and innovative teaching universities in Australia. It ranked as a top 100 university globally for its research and impact (Times Higher Education 2020).

The university's research institutes and centres include:

 • Menzies School of Health Research
 • Research Institute for the Environment and Livelihoods
 • Northern Institute
 • Energy and Resources Institute
 • The Molly Wardaguga Research Centre
 • The Australasian Centre for Resilience Implementation for Sustainable Communities

Learn more about research at CDU.

Innovative research universities

CDU belongs to the Innovative Research Universities (IRU) group, a university network dedicated to inclusive excellence in research and teaching in Australia. The IRU members are Charles Darwin University, Flinders University, Griffith University, James Cook University, La Trobe University, Murdoch University, and Western Sydney University. The IRU seeks to promote the partnership between member universities in many areas, including teaching and learning, research, management and leadership training, and internationalisation.

Research excellence

According to the ERA (Research Excellence Rankings Analysis), 82 per cent of CDU's research is rated as world standard and above it enjoys a rating of five in: environmental science and management (4-digit level), medical and health sciences (2-digit level), and ecology (4-digit level). It also has a four at the 2-digit level in: biological sciences, environmental sciences, agricultural and veterinary sciences.

Indigenous research

CDU offers Indigenous education and research across the Northern Institute and The Molly Wardaguga Research Centre.

Research strengths

CDU addresses industry, government, and community priorities by focusing on its research strengths in the areas of environment, health, public policy, social science, First Nations, energy and resources.

Show more +Show less -
3009
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Australia

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
501st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

At Charles Darwin University
Join Charles Darwin University
At Charles Darwin University
At Charles Darwin University
At Charles Darwin University
At Charles Darwin University
At Charles Darwin University
At Charles Darwin University
Hear more from CDU student Kalyani - from India
At Charles Darwin University
Get to know International House Darwin Meet Rafat
At Charles Darwin University
At Charles Darwin University
At Charles Darwin University
At Charles Darwin University
At Charles Darwin University
At Charles Darwin University
At CDU
At CDU
Vibrant City
At CDU
At CDU
Vibrant City
At CDU
Vibrant City - Darwin Wave Lagoon
At CDU
At CDU
At CDU
Vibrant City
At CDU
Join CDU
Join CDU
At CDU
Vibrant City
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2462

 • $1030
  លំនៅដ្ឋាន
 • $898
  ម្ហូបអាហារ
 • $138
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $396
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក
បទបង្ហាញពីសាកលវិទ្យាល័យ Monash University តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ

ឱកាសទទួលបានព័ត៌មានដោយឥតគិតថ្លៃ ពីសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Monash University បានមកដល់ហើយ!

AU Phnom Penh, Cambodia 30th កញ្ញា 2022 10:00 AM - 11:00 AM
កម្មវិធីស្វែងយល់ពីការសិក្សានៅសាលា Trinity College ដែលជាស្ពានបន្តចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ University of Melbourne

ជួបផ្ទាល់តំណាងសាលា Trinity College ដើម្បទទួលបានគន្លឺះសំខាន់ៗក្នុងការទទួលបានការចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ University of Melbourne ដែលល្បីឈ្មោះក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី & ស្វែងយល់ពី លក្ខខណ្ឌអាហារូបករណ៍ លក្ខខណ្ឌចូលរៀន ជម្រើសសិក្សា និងការសុំទិដ្ឋាការ នៅសាលា ACE សាខាទួលទំពូង​ នៅថ្ងៃទី 04 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2022 ពីម៉ោង 5 ដល់ 6:30 ល្ងាច

AU Phnom Penh, Cambodia 4th តុលា 2022 05:00 PM - 06:30 PM

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?