พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรติดต่อ หรือ แชทพูดคุยกับเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Victoria เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสถึงประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับคุณภาพเช่นเดียวกับการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมลเบิร์นและซิดนีย์ ทั้งสองเมืองต่างมีชื่อเสียงทั้งในด้านสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มหาวิทยาลัย Victoria เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในจำนวน 2% ของโลก และมีเกียรติประวัติมายาวนานมากกว่า 100 ปี มากไปกว่านั้นการได้รับความร่วมมือที่ดีจากภาคเอกชนมากกว่า 4,000 แห่ง ยังช่วยให้นักศึกษาได้มีทางเลือกสำหรับการทำงานในอนาคตได้อย่างเปิดกว้าง

หลักสูตรที่เปิดสอนให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับการทำงานในอนาคต ครอบคลุมสาขาวิชาในด้านต่างๆ อาทิเช่น สาขาศิลปศาสตร์, สาขาธุรกิจและการจัดการ, สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี, สาขาการศึกษา, สาขาวิศวกรรม, สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาสุขภาพ, สาขาการพยาบาลและวิทยาศาสตร์ด้านผิวหนัง, สาขาชีวการแพทย์, สาขาการท่องเที่ยวและบริการ, สาขากฎหมายและอาชญวิทยา, สาขานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักสูตรเหล่านี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถต่อยอดความรู้ได้ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ระดับอนุปริญญา, ระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง, ระดับปริญญาและการทำวิจัย

หลักสูตรทั้งหมดได้รับการออกแบบร่วมกับภาคเอกชนชั้นนำในระดับประเทศ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมและตรงตามความต้องการขององค์กร นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรปูพื้นฐานและหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการสร้างรากฐานในด้านการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา

ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้หลักการ Block Model ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เนื้อหาที่สอดคล้องกับการทำงานในอนาคตได้อย่างครอบคลุม
นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการในรูปแบบต่างๆได้เช่นเดียวกับการเข้าร่วมสมาคมศิษย์เก่าที่มีสมาชิกมากกว่าหนึ่งพันคนทั่วโลก

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

การเรียนออนไลน์ในปี 2021

นักศึกษาสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ digitally-supported remote (DSR) ได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 (2021) เป็นต้นไป
ด้วยรูปแบบการเรียนเช่นนี้ มีส่วนช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้จากที่บ้านไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ และเมื่อทุกอย่างกลับมาเป็นปกตินักศึกษาเหล่านี้ก็สามารถเข้ารับปริญญาและประกาศนียบัตรที่วิทยาเขต Melbourne ได้ทันที การเรียนรู้ผ่านระบบ DSR ครอบคลุมเนื้อหาวิชาและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการเรียนภายในวิทยาเขต แต่จะมีบางสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติ ซึ่งไม่สามารถทำการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ได้ อาทิเช่น:

 • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • วิทยาลัยสุขภาพและชีวการแพทย์
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • วิทยาลัยธุรกิจ VU
 • วิทยาลัย VU (ระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง, หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและหลักสูตรปูพื้นฐาน)

นักศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในประเทศออสเตรเลีย และไม่สามารถเรียนออนไลน์ภายใต้ข้อจำกัดของบางสาขาวิชา สามารถสมัครเรียนในหลักสูตรเพิ่มเติมอื่นๆทดแทนได้เช่นกัน ในขณะเดียวกันหากนักศึกษามีถิ่นพำนักอยู่ในออสเตรเลียก็สามารถเข้าเรียนในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยได้ตามปกติ

บัณฑิตของ VU มีอัตราการจ้างงานสูงที่สุดในออสเตรเลีย

บัณฑิตของ VU สามารถเข้าทำงานในองค์กรชั้นนำของประเทศได้มากกว่า 3400 องค์กร โดยผลสำรวจของ 2020 Quality Indicators for Learning and Teaching Employer Satisfaction Survey ชี้ให้เห็นว่าองค์กรชั้นนำเหล่านี้ต่างลงความเห็นว่า บัณฑิตของ VU ล้วนแล้วแต่มีศักยภาพและทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานสูงถึง 92.8% รองลงมาคือความสามารถในการปรับตัวและการทำงานร่วมกับผู้อื่น เช่นเดียวกับทักษะพื้นฐานที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงาน ทักษะที่จำเป็นสำหรับการจ้างงานยังหมายรวมถึงการทำงานภายใต้แรงกดดัน การตอบสนองต่อสถานการณ์ที่แตกต่าง การส่งมอบชิ้นงานได้ตรงตามเวลา การเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจ และการมีทักษะในการเป็นผู้นำ

นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Victoria ยังได้รับการยอมรับในฐานะของมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับสามของออสเตรเลีย เช่นเดียวกับความโดดเด่นในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่เข้ามาอยู่ในอันดับห้าของการจัดอันดับ - Australian Government's 2020 Student Experience Survey (SES)

Show more +Show less -
Block Model

Block Model

จากการประยุกต์ใช้หลักการ Block Model ทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์กับคณาจารย์ไปพร้อมๆกับการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้มากขึ้น นอกจากนี้การมีอิสระในการวางแผนการเรียน ควบคู่ไปกับการจดจ่อกับบทเรียนแค่หนึ่งหรือสองบทเรียน ยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทั้งในด้านการเรียน และการใช้ชีวิต

การประยุกต์ใช้หลักการ Block Model มีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้มีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น โดยนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถทำคะแนนผ่านเกณฑ์ได้สูงถึง 93% ซึ่งในจำนวนนี้ มีถึง 53% ที่ทำคะแนนอยู่ในระดับเกียรตินิยม นักศึกษาเหล่านี้ล้วนแต่เข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

ประโยชน์จากรูปแบบ Block model

การเชื่อมต่อ

ด้วยการทำงานที่มีกำหนดเวลาชัดเจน ผสมผสานกับรูปแบบการทำงานเฉพาะกลุ่ม ช่วยให้นักศึกษาได้มีเวลามากขึ้นในการทำงานร่วมกับเพื่อน, คณาจารย์ รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับภาคธุรกิจ

ความยืดหยุ่น

ด้วยรูปแบบ Block Model ที่ประยุกต์ใช้กับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา มีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้มีอิสระในการทำงาน และการใช้ชีวิต มากไปกว่านั้นยังส่งผลต่อการวางแผนการเรียนของนักศึกษาได้ตลอดหลักสูตร

การจดจ่อกับบทเรียน

Block Model ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยเพิ่มศัยภาพด้านการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาภายในระยะเวลา 4-8 สัปดาห์ นักศึกษาจะมีสมาธิมากขึ้นในการจดจ่อกับบทเรียนเพียงหนึ่งหรือสองบทเรียน การเรียนในรูปแบบนี้เป็นประโยชน์กับนักศึกษาได้มากกว่าการเรียนในรูปแบบเก่าที่นักศึกษาต้องใช้เวลากับการเรียนถึงสี่บทเรียน

VU ได้รับการยอมรับในด้านการเรียนการสอนซึ่งมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งสามารถปรับตัวกับการเรียนในระดับปริญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รางวัลการันตีความสำเร็จในด้านการเรียนการสอนประกอบไปด้วย:

 • 2020 Australian Award for University Teaching by Universities Australia
 • 2018 International Education Association of Australia Excellence Awards – Innovation
 • Victorian International Education Awards – Excellence in International Education

Show more +Show less -
ทางเลือกด้านการเรียน

ทางเลือกด้านการเรียน

สาขาวิชาที่เปิดสอนใน VU ประกอบไปด้วย:

สาขาศิลปศาสตร์

นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของตนเองผ่านการประยุกต์ใช้ทฤษฎี

สาขาธุรกิจ

หลักสูตร MBA ของ VU ได้รับการจัดอันดับจาก CEO Magazine's 2020 Global MBA Rankings ให้อยู่ในระดับ tier-1 ควบคู่กับการพัฒนาทักษะและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนทั้งในด้านธุรกิจ, ด้านการจัดการ, ด้านเศรษฐศาสตร์, และด้านบัญชี ที่ต่างได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับ 5 ดาว

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของ VU ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับสามของรัฐ Victoria (Times Higher Education University Rankings by Subject 2020)

สาขาการศึกษา

ผลการสำรวจของ VU Australian Graduate Survey ระบุว่า บัณฑิตกว่า 93% ของสาขาวิชาการศึกษาต่างได้รับการจ้างงานภายในระยะเวลาสี่เดือน

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ตามการจัดอันดับของ ShanghaiRanking Consultancy Global Ranking of Academic Subjects 2020 ภาควิชา automation and control ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 32 ของโลก

สาขาสุขภาพ, สาขาชีวการแพทย์, สาขาการพยาบาลและวิทยาศาสตร์ด้านผิวหนัง

นักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ด้านผิวหนังและโรคกระดูก จะมีโอกาสพัฒนาทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมือนจริง

สาขาการท่องเที่ยวและบริการ

สาขาการท่องเที่ยวและบริการได้รับความร่วมมือที่ดีจากภาคเอกชนทั้งในด้านธุรกิจและโรงแรม อาทิเช่น Melbourne Convention and Exhibition Centre, และ Crown Hotels and Resorts

สาขากฎหมายและอาชญวิทยา

สาขากฎหมายและอาชญวิทยาเปิดสอนในวิทยาเขต City Queen - วิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในย่านสำนักงานกฎหมายของ Melbourne ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยการเรียนรู้ภายในห้องเรียน, การฝึกว่าความในศาลจำลอง, การฝึกงาน, รวมไปถึงความร่วมมือในระดับองค์กร ล้วนมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาได้มีความพร้อมและคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการทำงาน มากไปกว่านั้น VU ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความแข็งแกร่งทั้งในด้านกฎหมายและการยุติธรรมในอันดับ 10 ของโลก (Times Higher Education Impact Rankings)

สาขาสังคมศาสตร์, ชุมชน และการพัฒนาเยาวชน

การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในด้านสังคมสงเคราะห์ได้รับการประเมินจาก Good Universities Guideให้อยู่ในระดับห้าดาว เช่นเดียวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา ที่หลักสูตรปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ก็ได้รับการยอมรับจาก Australian Association of Social Workers ด้วยเช่นกัน

สาขานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาประสานความร่วมมือกับองค์กรด้านกีฬาในหลากหลายระดับ อาทิเช่น สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA), สมาคมกีฬาของออสเตรเลีย, สถาบันด้านกีฬาของออสเตรเลีย, และวิทยาลัย Real Madrid Graduate School Universidad Europea นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับจาก Shanghai Ranking Global Ranking of Sport Science Schools and Departments ให้เป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดในอันดับ 9 ของโลก

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

นักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องสำเร็จคุณวุฒิมัธยมศึกษาเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี

นักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีต้องสำเร็จคุณวุฒิระดับปริญญาตรีที่เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาตรีเกียรตินิยม, คุณวุฒิปริญญาตรีหรืออนุปริญญาระดับบัณฑิตตามมาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีต้องได้คะแนนสอบความรู้ภาษาอังกฤษประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้:

ระดับปริญญาตรี

 • IELTS (Academic module): คะแนนรวม 6.0 (ไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 6.0)
 • TOEFL Internet: คะแนนรวม 67 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า:
  1. การฟัง: 19
  2. การพูด: 18
  3. การอ่าน: 15
  4. การเขียน: 21
 • Pearson Test of English (PTE): คะแนนรวม 50-57 (ไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 50)
 • University of Cambridge - Advanced (CAE): คะแนนรวม 169 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 169
 • VU English - English for Academic Purposes (EAP) (ระดับ 5): สำเร็จการเรียน
 • IELTS, TOEFL, PTE and CAE: ผลคะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีก่อนวันเริ่มต้นเรียนในหลักสูตร

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

 • IELTS (academic module): คะแนนรวม 6.5 (ไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 6.0)
 • TOEFL Internet: คะแนนรวม 79 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า:
  1. การฟัง: 19
  2. การพูด: 19
  3. การอ่าน: 18
  4. การเขียน: 22
 • Pearson Test of English (PTE): คะแนนรวม 58-64 (ไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 50)
 • University of Cambridge - Advanced (CAE): คะแนนรวม 176 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 169
 • VU English - English for Academic Purposes (EAP) (ระดับ 6): สำเร็จการเรียน
 • IELTS, TOEFL, PTE and CAE: ผลคะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีก่อนวันเริ่มต้นเรียนในหลักสูตร

Show more +Show less -
video Bg

สิ่งอำนวยความสะดวก

บางส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกที่นักศึกษาจะได้รับจากวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยอาทิเช่น

สิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา

ในฐานะมหาวิทยาลัยด้านการกีฬาระดับชั้นนำ นักศึกษาจะได้ใช้งาน:

 • สระว่ายน้ำความยาว 25 เมตร
 • สนามกีฬาในร่ม
 • โรงยิมพร้อมส่วนลดค่าสมาชิกสำหรับนักศึกษา
 • สนามเทนนิส
 • ลู่วิ่ง

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านศิลปะสร้างสรรค์

นักศึกษาจะได้ใช้งานพื้นที่และบริการด้านศิลปะสร้างสรรค์มากมาย อาทิเช่น Kindred Studio ซึ่งได้รับการยกย่องจาก Lonely Planet ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ co-working space ระดับท็อป 10 ของโลก นักศึกษาจะได้ใช้งานพื้นที่เฉพาะทางสำหรับการแสดง, การบันทึกภาพและเสียงและการฝึกซ้อมดนตรี รวมถึงอุปกรณ์อันหลากหลาย ส่วนพื้นที่สำหรับการผลิตสื่อก็มีห้องสตูดิโอวิทยุ, ห้องแล็บสำหรับงานโพสต์โปรดักชั่น, สตูดิโอโทรทัศน์พร้อมฉากหลังสีเขียวและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการแต่งหน้า, ทำผมและเครื่องแต่งกายหลังเวที

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปอื่นๆในวิทยาเขต อาทิเช่น:

 • ร้านหนังสือ
 • ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและพื้นที่ส่วนกลางสำหรับการเรียนรู้
 • โรงอาหาร
 • ร้านอาหาร

ที่พัก

ทาง VU จะรับประกันสิทธิ์การใช้บริการที่พักสำหรับนักศึกษานานาชาติใหม่และเรียนต่อ โดยมีความร่วมมือกับ UniLodge เพื่อให้บริการอาคารที่พักนักศึกษาจำนวน 537 เตียงที่มีความปลอดภัยและราคาเหมาะสม โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆดังนี้:

 • ห้องอ่านหนังสือที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย
 • ห้องครัว, ห้องรับประทานอาหารและห้องดูโทรทัศน์
 • ร้านกาแฟ
 • ร้านสะดวกซื้อและสวนบนดาดฟ้า
 • สนามบาสเก็ตบอลครึ่งคอร์ท, โต๊ะพูลและโต๊ะปิงปอง
 • ห้องฉายภาพยนตร์พร้อมบริการ Foxtel, เครื่องเล่นเกมและเครื่องเล่นมีเดีย

UniLodge ตั้งอยู่ติดกับวิทยาเขต Footscray Park ของมหาวิทยาลัย ห่างจากวิทยาเขต Footscray Nicholson ของ VU และสถานีรถไฟ Footscray เพียงระยะทางเดินสั้นๆ และอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเมลเบิร์นและวิทยาเขต City Flinders ของ VU เพียง 12 นาที UniLodge ให้บริการที่พักแบบอพาร์ทเม้นต์สตูดิโอเตียงคู่ เริ่มต้นตั้งแต่ 172 เหรียญออสเตรเลียต่อสัปดาห์ รวมถึงอพาร์ทเม้นต์แบบ 2 ห้องนอนและ 6 ห้องนอนด้วย ภายในที่พักมีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายแบบไม่จำกัดการใช้งานและรวมค่าสาธารณูปโภคไว้ในราคาค่าเช่าที่พักแล้ว

Show more +Show less -
ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

VU มีทุนการศึกษาหลากหลายประเภทและเปิดรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลียหรือรัฐบาลของประเทศอื่นๆ

นักศึกษาไม่จำเป็นต้องทำการสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาของ VU – โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมินเมื่อส่งใบสมัครเรียนที่ VU แล้ว ทุนการศึกษาจะมอบให้โดยพิจารณาจากผลการเรียนและหลักสูตรที่สมัครเรียน

ทุนการศึกษา VU Future Leaders Scholarship

ทุนการศึกษา VU Future Leaders Scholarship (International) จัดสรรให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง, หลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (งานวิจัย)

ระดับการศึกษา: หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง, หลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับศิษย์เก่า VU

ศิษย์เก่า VU ที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรใหม่จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนเป็นจำนวน 10%

ระดับการศึกษา: หลากหลาย

ทุนการศึกษา VU Diplomatic Scholarship

VU มอบส่วนลดค่าเล่าเรียนจำนวน 10% ให้แก่นักศึกษาที่ถือวีซ่าประเภท 995 visa โดยนักศึกษาต้องไม่ถือวีซ่าประเภทอื่นๆที่มีคุณสมบัติสูงกว่า รวมไปถึงต้องไม่เป็นผู้ที่มาจากประเทศนิวซีแลนด์

ระดับการศึกษา: หลากหลาย

ทุนการศึกษา Australia Awards

ทุนการศึกษาที่ดำเนินการโดยกระทรวงกิจการระหว่างประเทศและการค้า (DFAT) และมอบให้โดยรัฐบาลออสเตรเลีย ทุนการศึกษานี้จะช่วยให้พลเมืองจากภูมิภาคตะวันออกกลาง, เอเชีย, แปซิฟิกและแอฟริกาได้มีโอกาสเรียนแบบเต็มเวลาที่สถาบันการศึกษาของประเทศออสเตรเลียที่ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยเป็นทุนที่รวมค่าเล่าเรียน, ค่าครองชีพ, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติและความช่วยเหลือด้านการเรียน

ทุนการศึกษาอื่นๆ

VU ยินดีต้อนรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลของประเทศตนเองหรือองค์กรต่างๆทั่วโลก อาทิเช่น:

 • กระทรวงอุดมศึกษา (คูเวต, โอมาน, ซาอุดิอาระเบีย)
 • กระทรวงกิจการศาสนา (อินโดนีเซีย)
 • ผู้ช่วยทูตตำรวจสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Show more +Show less -
9714
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
401st  / 1250
At Victoria University
At Victoria University
At Victoria University
At Victoria University
Join us at Victoria University
At Victoria University
At Victoria University
Study in Melbourne
At Victoria University
VU: A world-class university
At Victoria University
At Victoria University
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2468

 • $1037
  บ้านพัก
 • $897
  อาหาร
 • $138
  ชีวิตประจำวัน
 • $396
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(4.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
4.4
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
4.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
3.8
คุณภาพการสอน
3.7
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
3.7
May Anne
Victoria University
Diversified and all the staffs are accommodating
แสดงทั้งหมด +
Caesario Prayogo
Victoria University
The diversity. Cheaper school fee.
แสดงทั้งหมด +
การจัดอันดับโลก
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
I made good friends Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-29
3.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-08
1.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-07
3.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Diversified and all the staffs are accommodating Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-11
5.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2019-12-14
5.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2019-12-14
4.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Uni is one of the least expensive. Grading assessments was really not that great Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-07
3.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
I love that they have a student HQ where they help students in need Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-10
4.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
The diversity. Cheaper school fee. Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-15
4.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-12
5.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
International Education Fair 2021

พูดคุยกับตัวแทนสถาบันศึกษาชั้นนำระดับโลกกว่า 35 สถาบัน จากทั้งประเทออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา แคนาดา และนิวซีแลนด์ มารวมไว้ที่งานเดียว สอบถามทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศอย่างละเอียดสำหรับปริญญาตรี - โท – เอก ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการเตรียมตัวเรียนต่อ การคัดเลือกคุณสมบัติเข้าเรียน คณะและหลักสูตรมาแรง รวมถึงข้อมูลทุนการศึกษาสุด Exclusive วันศุกร์ที่ 17 กันยายน ตั้งแต่เวลา 15.00-18.30 น. พบสถาบันศึกษาจากอังกฤษ อเมริกา และ แคนาดา วันเสาร์ที่ 18 กันยายน ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. พบสถาบันศึกษาจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

AU CA GB NZ US Bangkok, Thailand 17th ก.ย. 2021 03:00 หลังเที่ยง - 04:00 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
I made good friends Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-29
3.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-08
1.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-07
3.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Diversified and all the staffs are accommodating Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-11
5.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2019-12-14
5.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2019-12-14
4.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Uni is one of the least expensive. Grading assessments was really not that great Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-07
3.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
I love that they have a student HQ where they help students in need Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-10
4.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
The diversity. Cheaper school fee. Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-15
4.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-12
5.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์