ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
video Bg
video Bg
video Bg
Overview

Overview

One of the top five universities in Canada and the top 100 in the world, the University of Alberta (UAlberta) is a large, immersive and inspirational institution.

There are more than 200 undergraduate programs and 18 faculties across five campuses. Over 36,000 students call UAlberta home, with international students making up 7,000 of them. There are more than 130 nationalities represented at the university.

Founded in 1908, UAlberta has a strong history of innovative teaching. This has consequently built its international reputation as a leading university. It consistently fares well in global university rankings and stands out in many subject areas.

International students will feel at home on campus, as the dedicated International Student Services team is very helpful and friendly. Students can choose from a variety of on-campus accommodations to suit their needs, as well as be awarded for academic excellence in the form of scholarships.

There is plenty to get involved in outside of study time. Many students are attracted to UAlberta because of its diverse and vibrant location. Based in Edmonton, Alberta, students can enjoy a young, vibrant city with a strong and dynamic economy. The north campus is above the beautiful North Saskatchewan river valley, one of the continent’s biggest urban parklands, where students can bike, hike, ski, and much more.

The university strives to create an empowering student experience that prepares individuals to make a positive difference to the world after they graduate. UAlberta has one of the highest graduate employment rates in Canada, and the province of Alberta has the highest average salaries in the country.

Show more +Show less -
Overview

Overview

One of Canada's top teaching and research universities, the University of Alberta (U of A) has an international reputation for excellence across several disciplines. This includes humanities, sciences, creative arts, business, engineering and health sciences.

Set across five campuses in the city of Edmonton, it offers more than 200 undergraduate programs and 500 graduate programs across 18 faculties. Hosting over 38,000 students from across 156 countries, its international community is around 9,000 students.

The U of A is ranked 4th in Canada and 81st in the world for research impact (NTU Ranking 2019), with several of its subjects ranking very highly. The university is also ranked amongst the top 100 universities in the world (Centre for World University Rankings, 2021).

Students can take advantages of opportunities to study abroad, with dozens of partner institutions around the world. Exchanges are also available with fellow members of the Worldwide Universities Networks, a consortium of 23 top research universities.

Edmonton is one of the youngest and fastest growing cities in Canada. It is an economic hub which is well-connected to industry for those that want to take advantage of employment opportunities before and after graduation.

Show more +Show less -
Overview

Overview

One of Canada's top teaching and research universities, the University of Alberta (U of A) has an international reputation for excellence across several disciplines. This includes humanities, sciences, creative arts, business, engineering and health sciences.

Set across five campuses in the city of Edmonton, it offers more than 200 undergraduate programs and 500 graduate programs across 18 faculties. Hosting over 38,000 students from across 156 countries, its international community is around 9,000 students.

The U of A is ranked 4th in Canada and 81st in the world for research impact (NTU Ranking 2019), with several of its subjects ranking very highly. The university is also ranked amongst the top 100 universities in the world (Centre for World University Rankings, 2021).

Students can take advantages of opportunities to study abroad, with dozens of partner institutions around the world. Exchanges are also available with fellow members of the Worldwide Universities Networks, a consortium of 23 top research universities.

Edmonton is one of the youngest and fastest growing cities in Canada. It is an economic hub which is well-connected to industry for those that want to take advantage of employment opportunities before and after graduation.

Show more +Show less -
Overview

Overview

One of the top five universities in Canada and ranked in the top 100 institutions in the world, the University of Alberta (The U of A) is a large, immersive and inspirational institution.

Over 36,000 students call The U of A home, with 7,000 international students. There are more than 130 nationalities represented at the university.

Founded in 1908, The U of A has a strong history of innovative teaching and research. This has consequently built its international reputation as a leading university. It consistently fares well in global university rankings and stands out in many subject areas.

International students will feel at home on campus, as the dedicated International Student Services team is very helpful and friendly. Students can choose from a variety of on-campus accommodations to suit their needs, as well as receive awards for academic excellence in the form of scholarships.

There is plenty for students to get involved in outside of study time. Many students are attracted to the U of A because of its diverse and vibrant location. Based in Edmonton, Alberta, students can enjoy a young, vibrant city with a strong and dynamic economy. The north campus is above the beautiful North Saskatchewan River valley, one of the continent's biggest urban parklands, where students can bike, hike, ski, and much more.

The university strives to create an empowering student experience that prepares individuals to make a positive difference to the world after they graduate. The U of A has one of the highest graduate employment rates in Canada, and the province of Alberta has the highest average salaries in the country.

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

The University of Alberta has made a strong impression in the most recent QS World University Rankings. Subjects including sports, mining engineering and nursing are recognized as especially strong, and help secure the university’s place among the top Canadian and global universities.

Released in early 2019, the rankings have placed UAlberta in the top ten for sports-related subjects for the third consecutive year.

In the minerals and mining engineering category, the university has climbed to 12th place from 14th in 2018. In the nursing category, UAlberta’s programs rank within the top 25 for each year QS has produced this ranking.

The university has impressively ranked within the top 50 for seven different subject areas, with 16 in the top 100 and 36 in the top 250. This excellent performance is a testament to the quality of education which UAlberta provides.

Show more +Show less -
What's new

What's new

In the latest QS World University Rankings (QS), the University of Alberta was ranked in the top 10 for sports-related subjects for the fourth year in a row. The subject rankings also placed the university in the top 50 in three new energy-related categories (petroleum engineering - 8th, geophysics - 46th and geology - 50th). Other subjects in the 2020 QS rankings included nursing (18th), earth marine sciences (41st), education (44th) and anatomy and physiology (44th).

Overall, it ranked in the top 100 in 17 subjects and 38 in the top 250. None of the ranked subjects ended up lower than 9th nationally, with 21 categories ranked as top 5 in Canada.

Other recent achievements include re-entering the top five in Maclean's 2020 Canadian University Rankings.

In April 2021, the university placed 64th in the latest global rankings of schools making an impact toward achieving the UN's Sustainable Development Goals for 2030. The list compiled by Times Higher Education determines how well universities contribute to a set of 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Alberta placed in all 17 SDGs, with the best scores for the global goals of Life on Land and Zero Hunger.

Show more +Show less -
What's new

What's new

In the latest QS World University Rankings (QS), the University of Alberta was ranked in the top 10 for sports-related subjects for the fourth year in a row. The subject rankings also placed the university in the top 50 in three new energy-related categories (petroleum engineering - 8th, geophysics - 46th and geology - 50th). Other subjects in the 2020 QS rankings included nursing (18th), earth marine sciences (41st), education (44th) and anatomy and physiology (44th).

Overall, it ranked in the top 100 in 17 subjects and 38 in the top 250. None of the ranked subjects ended up lower than 9th nationally, with 21 categories ranked as top 5 in Canada.

Other recent achievements include re-entering the top five in Maclean's 2020 Canadian University Rankings.

In April 2021, the university placed 64th in the latest global rankings of schools making an impact toward achieving the UN's Sustainable Development Goals for 2030. The list compiled by Times Higher Education determines how well universities contribute to a set of 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Alberta placed in all 17 SDGs, with the best scores for the global goals of Life on Land and Zero Hunger.

Show more +Show less -
What's new

What's new

The University of Alberta has made a strong impression in the most recent QS World University Rankings. Subjects including sports, geology, petroleum engineering and nursing are all ranked in the top 10 in the world, and help secure the university's place among the top Canadian and global universities.

The university celebrated its faculty member, Dr Michael Houghton who won the 2020 Nobel Prize in physiology or medicine for the diversity of the hepatitis C virus. This is a reflection of the high caliber of talent fostered by the university.

Tuition Fee Guarantee

The University of Alberta is proud to offer international students a tuition guarantee.

This guarantee allows students to know the full tuition cost of their program at the time of admission, so they don't need to worry about future tuition increases.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Regularly recognized by university rankings across the world, the University of Alberta is well-known for its high-quality research and teaching. More than CAD 513 million is externally invested into the university’s research every year.

All of UAlberta’s faculties stand out academically in their own way, with professors who are passionate about their subject areas as well as providing leading education. UAlberta professors have received 41 3M teaching fellowships - Canada’s highest honor for post-secondary faculty - which is the most among all Canadian universities.

The Faculty of Education has placed within the top four faculties of its kind in Canada for four consecutive years. The Faculty of Engineering has an esteemed global alumni network which is known for its commitment to improving issues in society. The Faculty of Science has an academic team which has won many awards, with several members being part of national organizations such as the Royal Society of Canada.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

With several impressive rankings to its name, the University of Alberta's position on the global stage is a testament to the quality of its teaching. More than CAD 513 million is externally invested into the university's research every year.

Professors are passionate about their subject areas, with 41 of them having received 3M teaching fellowships - Canada's highest honor for post-secondary faculties. This is the highest amount out of all Canadian universities.

Its faculties have impressive teaching accomplishments. The Faculty of Education has placed within the top four faculties of its kind in Canada for five years running - most recently placing in the top three. The Faculty of Science boasts an academic team which has won many awards, and several of the staff belong to national organizations such as the Royal Society of Canada.

As one of the top 5 research universities in Canada, the university is home to many leading experts in various fields including health/HealthTech, artificial intelligence, energy, agriculture/AgTech, quantum nanotech, climate change and more.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

With several impressive rankings to its name, the University of Alberta's position on the global stage is a testament to the quality of its teaching. More than CAD 513 million is externally invested into the university's research every year.

Professors are passionate about their subject areas, with 41 of them having received 3M teaching fellowships - Canada's highest honor for post-secondary faculties. This is the highest amount out of all Canadian universities.

Its faculties have impressive teaching accomplishments. The Faculty of Education has placed within the top four faculties of its kind in Canada for five years running - most recently placing in the top three. The Faculty of Science boasts an academic team which has won many awards, and several of the staff belong to national organizations such as the Royal Society of Canada.

As one of the top 5 research universities in Canada, the university is home to many leading experts in various fields including health/HealthTech, artificial intelligence, energy, agriculture/AgTech, quantum nanotech, climate change and more.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Regularly recognized by university rankings across the world, the University of Alberta is well-known for its high-quality research and teaching. More than CAD 513 million is externally invested into the university's research every year.

All of the U of A's faculties stand out academically in their own way, with professors who are passionate about their subject areas who are qualified to provide a leading education. U of A professors have received 41, 3M teaching fellowships, which is Canada's highest honor for post-secondary faculty. This is the most among all Canadian universities.

The Faculty of Education has placed within the top four faculties of its kind in Canada for four consecutive years. The Faculty of Engineering has an esteemed global alumni network which is known for its commitment to improving issues in society. The Faculty of Science has an academic team which has won many awards, with several members being part of national organizations such as the Royal Society of Canada.

Show more +Show less -
Faculties

Faculties

Spread over five campuses, the University of Alberta has 18 faculties with many research centers and institutes.

 • Faculty of Agricultural, Life and Environmental Sciences
 • Alberta School of Business
 • Faculty of Arts
 • Augustana Campus (Fine arts, humanities, physical education, science, and social sciences)
 • Campus Saint-Jean (French-language faculty)
 • Faculty of Education
 • Faculty of Engineering
 • Faculty of Extension
 • Faculty of Graduate Studies and Research
 • Faculty of Law
 • Faculty of Medicine & Dentistry
 • Faculty of Native Studies
 • Faculty of Nursing
 • Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
 • Faculty of Kinesiology, Sport, and Recreation
 • Faculty of Rehabilitation Medicine
 • School of Public Health
 • Faculty of Science

There are also two affiliated colleges, namely St. Joseph's College and St. Stephen's College.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The University of Alberta has 18 faculties and dozens of research centers and institutes. Housed across five campuses, its faculties are:

 • Agricultural life and environmental sciences
 • Alberta School of Business
 • Arts
 • Augustana Campus (fine arts, humanities, physical education, science, and social sciences)
 • Campus Saint-Jean (French-language facility)
 • Education
 • Engineering
 • Extension
 • Graduate studies and research
 • Kinesiology, sport, and recreation
 • Law
 • Medicine and dentistry
 • Native studies
 • Nursing
 • Pharmacy and pharmaceutical sciences
 • School of Public Health
 • Rehabilitation medicine
 • Science

Additionally, there are two affiliated colleges - St Joseph's College and St Stephen's College.

The main campus - north campus - has 150 buildings covering 50 city blocks. The French-language campus, Campus Saint-Jean, is found in the heart of Edmonton's francophone community.

The Augustana south campus is a historic location, set in a vibrant rural community with a residential learning environment.

Enterprise Square forms a hub in Edmonton's downtown, and is for students at all stages as well as for entrepreneurs creating businesses out of new research.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The University of Alberta has 18 faculties and dozens of research centers and institutes. Housed across five campuses, its faculties are:

 • Agricultural life and environmental sciences
 • Alberta School of Business
 • Arts
 • Augustana Campus (fine arts, humanities, physical education, science, and social sciences)
 • Campus Saint-Jean (French-language facility)
 • Education
 • Engineering
 • Extension
 • Graduate studies and research
 • Kinesiology, sport, and recreation
 • Law
 • Medicine and dentistry
 • Native studies
 • Nursing
 • Pharmacy and pharmaceutical sciences
 • School of Public Health
 • Rehabilitation medicine
 • Science

Additionally, there are two affiliated colleges - St Joseph's College and St Stephen's College.

The main campus - north campus - has 150 buildings covering 50 city blocks. The French-language campus, Campus Saint-Jean, is found in the heart of Edmonton's francophone community.

The Augustana south campus is a historic location, set in a vibrant rural community with a residential learning environment.

Enterprise Square forms a hub in Edmonton's downtown, and is for students at all stages as well as for entrepreneurs creating businesses out of new research.

Show more +Show less -
Faculties

Faculties

Spread over five campuses, the University of Alberta has 18 faculties with many research centres and institutes.

 • Faculty of Agricultural, Life and Environmental Sciences
 • Alberta School of Business
 • Faculty of Arts
 • Augustana Campus (fine arts, humanities, physical education, science, and social sciences)
 • Campus Saint-Jean (French-language faculty)
 • Faculty of Education
 • Faculty of Engineering
 • Faculty of Extension
 • Faculty of Graduate Studies and Research
 • Faculty of Law
 • Faculty of Medicine and Dentistry
 • Faculty of Native Studies
 • Faculty of Nursing
 • Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
 • Faculty of Kinesiology, Sport, and Recreation
 • Faculty of Rehabilitation Medicine
 • School of Public Health
 • Faculty of Science

There are also two affiliated colleges, namely St. Joseph's College and St. Stephen's College.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

For admission to the University of Alberta, international students will need to meet the academic and language requirements. Each program will have specific academic entry requirements and students are advised to check the entry criteria for their chosen course of study. Certain courses at UAlberta do allow for credit transfer and recognition of prior qualifications/study.

All programs at UAlberta are taught in English, apart from at Campus Saint-Jean where programs are taught in French.

There are a number of ways students can meet the English language requirements. They can:

 • Successfully complete an English Language Proficiency test
 • Prove prior education taken in the English language at a recognized institution
 • Successfully complete the Bridging Program

Students will need an overall IELTS score of 6.5 with no band less than 5.5 or equivalent.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

All of the University of Alberta's undergraduate programs are open to international students (except for the Bachelor of science in radiation therapy programs).

Each course has different requirements, but international students have the same course and grade requirements as Canadian students. A study permit is also required for international students.

All courses at the university, except for those taught at Campus Saint-Jean are taught in English. International students coming from non-English speaking countries are required to have English language proficiency to be considered for admission.

Students can present IELTS or TOEFL test scores as evidence of English proficiency. As a temporary measure, students who have been unable to attend a test center due to Covid-19 closures can submit scores from a Duolingo English test instead.

For international students who do not meet the English proficiency requirements, a Bridging Program is available. Students can improve their academic English and fulfil the English proficiency requirement by taking English for Academic Purposes (EAP) courses while earning credits. Once this is complete, students can continue as a full-time undergraduate student.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

All of the University of Alberta's undergraduate programs are open to international students (except for the Bachelor of science in radiation therapy programs).

Each course has different requirements, but international students have the same course and grade requirements as Canadian students. A study permit is also required for international students.

All courses at the university, except for those taught at Campus Saint-Jean are taught in English. International students coming from non-English speaking countries are required to have English language proficiency to be considered for admission.

Students can present IELTS or TOEFL test scores as evidence of English proficiency. As a temporary measure, students who have been unable to attend a test center due to Covid-19 closures can submit scores from a Duolingo English test instead.

For international students who do not meet the English proficiency requirements, a Bridging Program is available. Students can improve their academic English and fulfil the English proficiency requirement by taking English for Academic Purposes (EAP) courses while earning credits. Once this is complete, students can continue as a full-time undergraduate student.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

For admission to the University of Alberta, international students will need to meet the academic and language requirements. Each program has specific academic entry requirements and students are advised to check the entry criteria for their chosen course of study. Certain courses at the U of A do allow for credit transfer and recognition of prior qualifications/study.

All programs at the U of A are taught in English, apart from at Campus Saint-Jean where programs are taught in French.

There are a number of ways students can meet the English language requirements. They can:

 • Successfully complete an English language proficiency test
 • Prove prior education taken in the English language at a recognized institution
 • Successfully complete the Bridging Program

Students will need an overall IELTS score of 6.5 with no band less than 6.0 or equivalent.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

With eleven student housing options on the University of Alberta campus, including three specialized for first-year students, there is plenty to suit everyone’s needs. Campus accommodation offers a safe and easy way for students to enjoy university life, meet new people and get involved with the countless social activities. New international students who apply before April 30 are guaranteed on-campus accommodation for their first year.

Many exciting social events are held throughout the year including comedy nights, movie nights, farmers’ markets, International Week, and Sustainability Week. Foodies will be delighted with the dining options on campus as well as areas nearby. Students will be able to find cuisines from all over the world, as well as must-try Canadian delicacies.

UAlberta is home to Canada’s second largest research library system, with over five million titles and 7.5 million volumes. Students will benefit from the hundreds of laboratories, including over 100 institutes and centers on campus.

Students can get involved with their favorite sports, try new things, or simply enjoy the community spirit the university has during sports events. Many sports teams win competitions throughout the year – and all students can watch on-campus games for free.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The University of Alberta has a large number of facilities, which have been ranked as among the best-equipped for teaching, research, sport and recreation across all of the universities in Canada.

Its five campus locations house different faculties and institutes across the university, as well as course-specific and recreational facilities.

Course-specific facilities can be found within each faculty, including hundreds of laboratories, and over 100 institutes and centers. This includes electroacoustic studios for the music department, a 450-seat concert venue and state of the art lab equipment for the faculty of medicine and dentistry.

The university also boasts Canada's second largest research library system, with over five million titles and 7.5 million volumes.

Students can access year-round recreation programs, drop-in activities, courses and events through the various recreation facilities on campus.

Housed in the Van Vliet Complex, the North campus includes:

 • Clare Drake Arena
 • Dance studios
 • Hanson Fitness and Lifestyle Centre
 • Main gym
 • Meeting rooms and classrooms
 • Multi-purpose studios
 • Physical Activity and Wellness Centre
 • Wilson Climbing Centre

The South campus includes recreational facilities such as an outdoor track and field, a curling rink, tennis courts, the sport performance center, competition gym, multiple gymnasiums, indoor track, and a fitness center.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The University of Alberta has a large number of facilities, which have been ranked as among the best-equipped for teaching, research, sport and recreation across all of the universities in Canada.

Its five campus locations house different faculties and institutes across the university, as well as course-specific and recreational facilities.

Course-specific facilities can be found within each faculty, including hundreds of laboratories, and over 100 institutes and centers. This includes electroacoustic studios for the music department, a 450-seat concert venue and state of the art lab equipment for the faculty of medicine and dentistry.

The university also boasts Canada's second largest research library system, with over five million titles and 7.5 million volumes.

Students can access year-round recreation programs, drop-in activities, courses and events through the various recreation facilities on campus.

Housed in the Van Vliet Complex, the North campus includes:

 • Clare Drake Arena
 • Dance studios
 • Hanson Fitness and Lifestyle Centre
 • Main gym
 • Meeting rooms and classrooms
 • Multi-purpose studios
 • Physical Activity and Wellness Centre
 • Wilson Climbing Centre

The South campus includes recreational facilities such as an outdoor track and field, a curling rink, tennis courts, the sport performance center, competition gym, multiple gymnasiums, indoor track, and a fitness center.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

With eleven student housing options on the University of Alberta campus, including three specialized for first-year students, there is plenty to suit everyone's needs. Campus accommodation offers a safe and easy way for students to enjoy university life, meet new people and get involved with the countless social activities. New international students who apply before April 30th are guaranteed on-campus accommodation for their first year.

Many exciting social events are held throughout the year including comedy nights, movie nights, farmers' markets, international week, and sustainability week. Foodies will be delighted with the dining options on campus as well as areas nearby. Students will be able to find cuisines from all over the world, as well as must-try Canadian delicacies.

The U of A is home to Canada's second largest research library system, with over five million titles and 7.5 million volumes. Students will benefit from the hundreds of laboratories, including over 100 institutes and centres on campus.

Students can get involved with their favorite sports, try new things, or simply enjoy the community spirit during sports events. Many sports teams win competitions throughout the year and all students can watch on-campus games for free.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The University of Alberta awards over CAD 28 million in financial support for the benefit of undergraduate and graduate students each year. Most scholarships are awarded for academic excellence.

Scholarships for international students include:

International Entrance Leadership Scholarship

CAD 5,000 is awarded to eligible students with an admission average of over 80% who can demonstrate leadership qualities. Application is required.

International Student Scholarship

Up to CAD 9,000 is awarded to eligible students for academic excellence. No application is required.

University of Alberta International Country Scholarship

Up to CAD 5,000 is awarded to eligible students for academic excellence, with preference given to students in target regions. No application is required.

Campus Saint-Jean International Scholarship

Scholarships are awarded to eligible students who are studying on Campus Saint-Jean for academic excellence and can demonstrate financial need. No application is required.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

There are a wide number of scholarships and awards available for international students at the University of Alberta.

Some scholarships don't require a separate application and are automatically applied if the criteria are met at the time of the admission offer. These include:

Gold Standard Scholarship

The top 5 per cent of students in each faculty can receive up to CAD 6,000, depending on the applicant's admission average.

International Student Scholarship

Students who showcase academic excellence in high school can receive a scholarship up to CAD 9,000, which is payable over four years.

Maple Leaf First-Year Excellence

Applicants who attended high school in Canada on a study permit with an admission average of 80 per cent could receive a scholarship of CAD 1,000.

The university also offers application-based scholarships. Applicants fill out a single application form to be assessed on background, experiences, academics and interests. Scholarships which need to be applied for include:

Scholastic Distinction for International Students

High school students in Canada with a study permit may receive CAD 30,000 over four years if they have high academic achievement.

International Entrance Leadership Scholarship

Applicants who demonstrate academic excellence and leadership can receive up to CAD 5,000.

Maple Leaf Centenary Scholarship

Up to CAD 20,000 (payable over four years) is awarded for students attending high school in Canada on a study permit. Students need to display academic excellence and leadership qualities.

International students also benefit from the Tuition Guarantee, which is based on the program they apply for. This guarantee means that tuition fees remain the same each year, so students know how much they are expected to pay.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

There are a wide number of scholarships and awards available for international students at the University of Alberta.

Some scholarships don't require a separate application and are automatically applied if the criteria are met at the time of the admission offer. These include:

Gold Standard Scholarship

The top 5 per cent of students in each faculty can receive up to CAD 6,000, depending on the applicant's admission average.

International Student Scholarship

Students who showcase academic excellence in high school can receive a scholarship up to CAD 9,000, which is payable over four years.

Maple Leaf First-Year Excellence

Applicants who attended high school in Canada on a study permit with an admission average of 80 per cent could receive a scholarship of CAD 1,000.

The university also offers application-based scholarships. Applicants fill out a single application form to be assessed on background, experiences, academics and interests. Scholarships which need to be applied for include:

Scholastic Distinction for International Students

High school students in Canada with a study permit may receive CAD 30,000 over four years if they have high academic achievement.

International Entrance Leadership Scholarship

Applicants who demonstrate academic excellence and leadership can receive up to CAD 5,000.

Maple Leaf Centenary Scholarship

Up to CAD 20,000 (payable over four years) is awarded for students attending high school in Canada on a study permit. Students need to display academic excellence and leadership qualities.

International students also benefit from the Tuition Guarantee, which is based on the program they apply for. This guarantee means that tuition fees remain the same each year, so students know how much they are expected to pay.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The University of Alberta awards over CAD 34 million in financial support for the benefit of undergraduate and graduate students each year. Most scholarships are awarded for academic excellence.

Scholarships for international students include:

Application Based Scholarships

President's International Distinction Scholarship

CAD 120,000 is awarded over four years to 25 students based on academic standing and demonstrated leadership qualities, as well as on involvement in extracurricular and community activities. An application is required.

International Entrance Leadership Scholarship

CAD 10,000 is awarded to eligible students who are well-rounded leaders with superior academics. An application is required.

Admission Based Scholarships- no application required

International Admission Scholarship

Up to CAD 5,000 is awarded to eligible students for academic excellence.

Regional Excellence Scholarship

Up to CAD 5,000 is awarded to eligible students for academic excellence, with preference given to students in target regions. No application is required.

Gold Standard Scholarship

The top 5 per cent of students in each faculty could receive up to CAD 6,000, depending on admission average.

Campus Saint-Jean International Scholarship

Scholarships are awarded to eligible students who are studying on Campus Saint-Jean for academic excellence and can demonstrate financial need. No application is required.

Show more +Show less -
9036
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Canada

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
118th  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

Explore UAlberta
Explore UAlberta
Pushing Boundaries - Study at the University of Alberta
Explore UAlberta
Explore UAlberta
Explore UAlberta
Explore UAlberta
Explore UAlberta
Explore UAlberta
Explore UAlberta
Explore UAlberta
Explore UAlberta
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2004

 • $815
  លំនៅដ្ឋាន
 • $815
  ម្ហូបអាហារ
 • $117
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $257
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

តើសិស្សនិស្សិតគិតយ៉ាងណាចំពោះយើង

ព័ត៌មានសង្ខេប
(5.0)
គុណភាពមុខវិជ្ជាសិក្សា
4.7
សុវត្ថិភាពក្នុងបរិវេណសាលា
5.0
ការទ្រទ្រង់សិស្ស និស្សិត
4.7
គុណភាពក្នុងការបង្រៀន
4.7
បរិយាកាសក្នុងបរិវេណសាលា
5.0
Zuhayer Anzum
University of Alberta
The environment, culture, diversity and nice friendly people. There are also different events promoted that adds to the vibrant atmosphere of a student life in my University. The University also provides more than generous support to students in terms of aid for academic courses, financial Aid, scholarships, opportunities to explore career and much more!
បង្ហាញបន្ថែម +
Shivam Vaidya
University of Alberta
University of Alberta as known worldwide is one of the prestigious university and it was a great experience to be a part of it. The faculty and staff is outstanding and apart from the courses it has a lot of research projects hoing on which help the students to fund their studies.
បង្ហាញបន្ថែម +
ចំណាត់់ថ្នាក់លើពិភពលោក
University of Alberta University of Alberta
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
University of Alberta - by, 2019-12-20
4.0/ 5 stars
University of Alberta University of Alberta
Rated4/5based on3 student reviews
University of Alberta as known worldwide is one of the prestigious university and it was a great experience to be a part of it. The faculty and staff is outstanding and apart from the courses it has a lot of research projects hoing on which help the students to fund their studies. Customer reviews:
University of Alberta - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
University of Alberta University of Alberta
Rated4/5based on3 student reviews
The environment, culture, diversity and nice friendly people. There are also different events promoted that adds to the vibrant atmosphere of a student life in my University. The University also provides more than generous support to students in terms of aid for academic courses, financial Aid, scholarships, opportunities to explore career and much more! Customer reviews:
University of Alberta - by, 2020-01-10
5.0/ 5 stars

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

University of Alberta University of Alberta
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
University of Alberta - by, 2019-12-20
4.0/ 5 stars
University of Alberta University of Alberta
Rated4/5based on3 student reviews
University of Alberta as known worldwide is one of the prestigious university and it was a great experience to be a part of it. The faculty and staff is outstanding and apart from the courses it has a lot of research projects hoing on which help the students to fund their studies. Customer reviews:
University of Alberta - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
University of Alberta University of Alberta
Rated4/5based on3 student reviews
The environment, culture, diversity and nice friendly people. There are also different events promoted that adds to the vibrant atmosphere of a student life in my University. The University also provides more than generous support to students in terms of aid for academic courses, financial Aid, scholarships, opportunities to explore career and much more! Customer reviews:
University of Alberta - by, 2020-01-10
5.0/ 5 stars

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?