ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
video Bg
video Bg
video Bg
video Bg
Overview

Overview

The University of Reading is rich in history. Established in 1892, it then received its Royal Charter in 1926 - giving it the power to award degrees. Throughout the years, the University has established itself as a place with great links to businesses and a reputation for research and quality of teaching.

It was recently ranked in the top 200 universities worldwide (QS World University Rankings 2018).

International students are within close proximity to London and will be among a community of more than 5,000 overseas students from over 140 countries. The University of Reading makes the effort to ensure all students are integrated well with a number of societies available for students of different faiths on campus, as well as societies that reflects different interests.

Students can choose from more than 350 undergraduate and postgraduate courses, and 98% of the research conducted at the institution has been internationally recognised (REF 2014).

In order to help with fees and funding, the University of Reading offers Chevening Scholarships. These are awarded to outstanding students who have been identified as potential future leaders across a number of fields. The scholarship programme - which is funded by the Foreign and Commonwealth Office - has over 44,000 alumni around the world.

The University of Reading has invested over £500 million to create cutting-edge facilities for its students and staff. For example, Reading has a huge library that is usually open 24 hours a day and gives students access to over 1 million books.

It has also invested in a state-of-the-art campus in Malaysia, giving students the chance to study part of their course abroad. This not only widens the reach of the university, but also makes UK study experience more flexible and accessible.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Reading is rich in history. Established in 1892, it then received its Royal Charter in 1926 - giving it the power to award degrees. Throughout the years, the University has established itself as a place with great links to businesses and a reputation for research and quality of teaching.

It was recently ranked in the top 200 universities worldwide (QS World University Rankings 2018).

International students are within close proximity to London and will be among a community of more than 5,000 overseas students from over 140 countries. The University of Reading makes the effort to ensure all students are integrated well with a number of societies available for students of different faiths on campus, as well as societies that reflects different interests.

Students can choose from more than 350 undergraduate and postgraduate courses, and 98% of the research conducted at the institution has been internationally recognised (REF 2014).

In order to help with fees and funding, the University of Reading offers Chevening Scholarships. These are awarded to outstanding students who have been identified as potential future leaders across a number of fields. The scholarship programme - which is funded by the Foreign and Commonwealth Office - has over 44,000 alumni around the world.

The University of Reading has invested over £500 million to create cutting-edge facilities for its students and staff. For example, Reading has a huge library that is usually open 24 hours a day and gives students access to over 1 million books.

It has also invested in a state-of-the-art campus in Malaysia, giving students the chance to study part of their course abroad. This not only widens the reach of the university, but also makes UK study experience more flexible and accessible.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Reading is rich in history. Established in 1892, it then received its Royal Charter in 1926 - giving it the power to award degrees. Throughout the years, the University has established itself as a place with great links to businesses and a reputation for research and quality of teaching.

It was recently ranked in the top 200 universities worldwide (QS World University Rankings 2018).

International students are within close proximity to London and will be among a community of more than 5,000 overseas students from over 140 countries. The University of Reading makes the effort to ensure all students are integrated well with a number of societies available for students of different faiths on campus, as well as societies that reflects different interests.

Students can choose from more than 350 undergraduate and postgraduate courses, and 98% of the research conducted at the institution has been internationally recognised (REF 2014).

In order to help with fees and funding, the University of Reading offers Chevening Scholarships. These are awarded to outstanding students who have been identified as potential future leaders across a number of fields. The scholarship programme - which is funded by the Foreign and Commonwealth Office - has over 44,000 alumni around the world.

The University of Reading has invested over £500 million to create cutting-edge facilities for its students and staff. For example, Reading has a huge library that is usually open 24 hours a day and gives students access to over 1 million books.

It has also invested in a state-of-the-art campus in Malaysia, giving students the chance to study part of their course abroad. This not only widens the reach of the university, but also makes UK study experience more flexible and accessible.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Reading has a rich history. Established in 1892 as an extension college of Oxford University and granted its Royal Charter in 1926, the university has established itself as a globally connected institution with an excellent reputation for research and teaching quality. The university was ranked 205 in the QS World University Rankings 2021.

Located on an award-winning campus close to London, the university has a community of around 5,000 international students from over 165 countries. Reading makes the effort to ensure all students are well integrated with dozens of clubs and societies, and an impressive selection of sports and leisure facilities. Students are well taken care of with a wide range of support services that ensure they are assisted during their time at the university.

Students can choose from approximately 500 undergraduate and postgraduate courses, and 98 per cent of the research conducted at the institution has been internationally recognised (REF 2014). The university demonstrates a firm commitment to remaining at the cutting-edge of advances in teaching and learning, encouraging a collaborative environment amongst staff and within the student community. In order to help with funding, the University of Reading also offers a variety of scholarships for students at all levels.

GBP 500 million has been invested in the university campus, covering accommodation, research and teaching. The ''2026: Transform'' project, is a GBP 200 million investment aimed at improving campus facilities. The complete refurbishment of the library and opening of a new Health and Life Sciences building are among the key developments. Plans for global creative media and film hub reflect the university's collaboration with external partners.

The University of Reading aims to represent the values of the wider community, and the university takes pride in the rich cultural diversity of the student community.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Reading has a rich history. Established in 1892 as an extension college of Oxford University and granted its Royal Charter in 1926, the university has established itself as a globally connected institution with an excellent reputation for research and teaching quality. The university was ranked 202 in the QS World University Rankings 2022.

Located on an award-winning campus close to London, the university has a community of around 5,000 international students from over 165 countries. Reading makes the effort to ensure all students are well integrated with dozens of clubs and societies, and an impressive selection of sports and leisure facilities. Students are well taken care of with a wide range of support services that ensure they are assisted during their time at the university.

Students can choose from approximately 500 undergraduate and postgraduate courses, and 98 per cent of the research conducted at the institution has been internationally recognised (REF 2014). The university demonstrates a firm commitment to remaining at the cutting-edge of advances in teaching and learning, encouraging a collaborative environment amongst staff and within the student community. In order to help with funding, the University of Reading also offers a variety of scholarships for students at all levels.

GBP 500 million has been invested in the university campus, covering accommodation, research and teaching. The ''2026: Transform'' project, is a GBP 200 million investment aimed at improving campus facilities. The complete refurbishment of the library and opening of a new Health and Life Sciences building are among the key developments. Plans for global creative media and film hub reflect the university's collaboration with external partners.

The University of Reading aims to represent the values of the wider community, and the university takes pride in the rich cultural diversity of the student community.

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

The University of Reading is a place where new and exciting developments continuously occur. The following are just a few examples of recent developments in the University:

 • A Times Higher Education (THE) analysis has shown that researchers at the University of Reading have won a record amount of research funding from the UK Research Councils in 2016/17, up by more than 40% from 2015/16.
 • The University’s success rate from applications also reached a record high, with more than a third (34%) of applications for funding being successful - the second highest success rate of any UK university with at least 10 awards, according to the THE analysis.
 • The University of Reading has been invited to be part of a pilot process to streamline the procedure for international masters students wanting to study in the UK.
 • The University and Reading University Students’ Union (RUSU) have announced a joint initiative, by which GBP1 million donated by the University will go towards funding projects that will improve student facilities on campus, and enhance the overall student experience.

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

The University of Reading is a place where new and exciting developments continuously occur. The following are just a few examples of recent developments in the University:

 • A Times Higher Education (THE) analysis has shown that researchers at the University of Reading have won a record amount of research funding from the UK Research Councils in 2016/17, up by more than 40% from 2015/16.
 • The University’s success rate from applications also reached a record high, with more than a third (34%) of applications for funding being successful - the second highest success rate of any UK university with at least 10 awards, according to the THE analysis.
 • The University of Reading has been invited to be part of a pilot process to streamline the procedure for international masters students wanting to study in the UK.
 • The University and Reading University Students’ Union (RUSU) have announced a joint initiative, by which GBP1 million donated by the University will go towards funding projects that will improve student facilities on campus, and enhance the overall student experience.

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

The University of Reading is a place where new and exciting developments continuously occur. The following are just a few examples of recent developments in the University:

 • A Times Higher Education (THE) analysis has shown that researchers at the University of Reading have won a record amount of research funding from the UK Research Councils in 2016/17, up by more than 40% from 2015/16.
 • The University’s success rate from applications also reached a record high, with more than a third (34%) of applications for funding being successful - the second highest success rate of any UK university with at least 10 awards, according to the THE analysis.
 • The University of Reading has been invited to be part of a pilot process to streamline the procedure for international masters students wanting to study in the UK.
 • The University and Reading University Students’ Union (RUSU) have announced a joint initiative, by which GBP1 million donated by the University will go towards funding projects that will improve student facilities on campus, and enhance the overall student experience.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Covid-19 update

The University of Reading is preparing for a return to campus for the autumn 2021 term. With the safety of staff and students a critical priority, the university has well-established protocols to manage the situation, including the capability to provide Covid testing facilities. Full details about the 2021-22 academic year will be communicated to new and returning students in the summer and will reflect government guidelines and health service advice. There are dedicated Covid-19 FAQ pages and resources on the university website. Alongside regular e-communications, this allows all students, from applicants to those currently enrolled, to keep up to date with the latest developments and information.

University developments

The University of Reading is a place where new and exciting developments continuously occur. The university has recently launched a number of new programmes:

 • The Master of Architecture programme is a two-year course that equips students with the critical skills required in the field. This includes the utilisation of space through design, responsible and sustainable innovation, and positively shaping environments for the future.
 • Undergraduate Architectural Engineering courses (BEng and MEng) synthesise architectural building design and creativity with the technical aspects of environmental engineering and energy systems. This empowers students with a broad skill set and allows them to work across a number of disciplines.
 • The BSc in Chemistry with Cosmetic Science teaches the intricacies of cosmetic products including colour, scent, ingredients and ethics. Students will be taught by experts in the fields of biological sciences, food, pharmacy and chemistry.
 • The MA in Migration and Intercultural studies, explores the multilingual and intercultural factors that influence policymakers and practitioners, and explore how these factors enhance their interaction with migrants and refugees.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Covid-19 update

The University of Reading will be providing teaching through a combination of regular face-to-face on campus sessions and online learning in 2021/22, as part of its ongoing response to the COVID-19 pandemic. With the safety of staff and students a critical priority, the university has well-established protocols to manage the situation, including the capability to provide Covid testing facilities. Full details about the 2021-22 academic year have been communicated to new and returning students and will reflect government guidelines and health service advice. There are dedicated Covid-19 FAQ pages and resources on the university website. Alongside regular e-communications, this allows all students to keep up to date with the latest developments.

Quarantine Support Package 2021/22

The university recently launched a Quarantine Support Package to offer support to international students living outside the UK and Republic of Ireland who are returning to Reading for the 2021/22 academic year. It follows the UK Government's current travel advice for quarantine and mandatory COVID-19 testing. Eligible students can avail of two sources of financial aid for quarantine hotel costs and COVID-19 tests. Full details can be found online.

Climate Education Summit

Climate change is the defining crisis of this generation and the impending reality for many to come. The University of Reading is a world leader in climate studies and is committed to working to create change.

The university had hosted an online Climate Education Summit in partnership with the Office for Climate Education, the Met Office and the Royal Meteorological Society and bring together young people, scientists, policymakers, and more, in a drive to develop a nationwide plan of action for better climate education in schools.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

International students at the University of Reading can expect to be guided by expert academics and have access to a wide range of academic support.

Courses are taught by passionate teachers who are leaders in their fields, and whose teaching is informed by the latest research. Students are encouraged to collaborate with experts who are tackling major global challenges, and will also have the opportunity to volunteer to work on real research projects.

Approach

The University’s approach to teaching and learning produces graduates with in-depth academic knowledge and essential skills so that they can achieve their ambitions and fulfil their maximum potential. The following are some of the ongoing projects aimed at improving the student experience:

 • Assessment and Feedback
 • The Electronic Management of Assessment (EMA) Programme
 • Curriculum Framework
 • FLAIR (Facilitating Learning Achievement and Individual Recognition)
 • Learning Gain
 • TEL (Technology Enhanced Learning)

Recognition

The University of Reading has been awarded Silver in the national trial of the Teaching Excellence Framework (TEF). The award is a testament to the high quality teaching and learning coupled with excellent outcomes for students.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

International students at the University of Reading can expect to be guided by expert academics and have access to a wide range of academic support.

Courses are taught by passionate teachers who are leaders in their fields, and whose teaching is informed by the latest research. Students are encouraged to collaborate with experts who are tackling major global challenges, and will also have the opportunity to volunteer to work on real research projects.

Approach

The University’s approach to teaching and learning produces graduates with in-depth academic knowledge and essential skills so that they can achieve their ambitions and fulfil their maximum potential. The following are some of the ongoing projects aimed at improving the student experience:

 • Assessment and Feedback
 • The Electronic Management of Assessment (EMA) Programme
 • Curriculum Framework
 • FLAIR (Facilitating Learning Achievement and Individual Recognition)
 • Learning Gain
 • TEL (Technology Enhanced Learning)

Recognition

The University of Reading has been awarded Silver in the national trial of the Teaching Excellence Framework (TEF). The award is a testament to the high quality teaching and learning coupled with excellent outcomes for students.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

International students at the University of Reading can expect to be guided by expert academics and have access to a wide range of academic support.

Courses are taught by passionate teachers who are leaders in their fields, and whose teaching is informed by the latest research. Students are encouraged to collaborate with experts who are tackling major global challenges, and will also have the opportunity to volunteer to work on real research projects.

Approach

The University’s approach to teaching and learning produces graduates with in-depth academic knowledge and essential skills so that they can achieve their ambitions and fulfil their maximum potential. The following are some of the ongoing projects aimed at improving the student experience:

 • Assessment and Feedback
 • The Electronic Management of Assessment (EMA) Programme
 • Curriculum Framework
 • FLAIR (Facilitating Learning Achievement and Individual Recognition)
 • Learning Gain
 • TEL (Technology Enhanced Learning)

Recognition

The University of Reading has been awarded Silver in the national trial of the Teaching Excellence Framework (TEF). The award is a testament to the high quality teaching and learning coupled with excellent outcomes for students.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

The University of Reading holds a silver award in the UK Government's 2017 Teaching Excellence Framework (TEF). Significant investment has been made in the development and strengthening of teaching and the student experience with a view to providing an ideal learning environment.

The TEF award underlined certain key aspects of the university's approach including:

 • The development of students and ensuring their progress, notably through employability initiatives.
 • A personalised learning approach and the associated student retention, fostering an environment of commitment and engagement.
 • An institutional culture that acknowledges and rewards excellence in teaching.
 • A high-quality of resources, both digital and physical.
 • Engagement with students on issues such as research, scholarship and practice.

The university has also made provision for high-quality teaching during the Covid-19 pandemic, with all programmes being delivered online or through a ‘blended' approach whereby face-to-face and remote study can be offered in parallel. In addition, the university has put in place guidelines and measures to ensure the safety of staff and students for programmes which have been permitted by the UK government to take place face-to-face, such as pharmacy, medicine and teacher training. More information on the university's teaching and response to the Covid-19 can be found on the institution's website.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

At Reading, the university is dedicated to staying at the forefront of teaching and learning developments. It strives to inspire innovative and creative approaches to teaching and learning by working in partnership with staff and with the student community. Significant investment has been made in the development and strengthening of teaching and the student experience with a view to providing an ideal learning environment.

A number of subjects at Reading are ranked top 10 in the UK (The Complete University Guide 2022), including Land and Property Management (2), Agriculture and Forestry (2), Speech and Language Therapy (3), Town & Country Planning and Landscape Design (3), Building (5), Art and Design (6) and Italian (10).

The university also enjoys an excellent reputation on research. Results of the last REF (2014) confirmed it's place as a world-leading research-intensive university. The University of Reading was placed 19th in the UK by research intensity and 27th out of 154 institutions in the UK by research. Research at the university works to find solutions to some of the major problems facing society today, based around four key areas: environment agriculture, food and health prosperity and resilience and heritage and creativity. Some of the university's research highlights include a project by Professor Ed Hawkins to use climate graphics to show how average temperatures have risen across the globe from the pre-industrial era to today. Almost 1 million stripes graphics had been downloaded from over 180 countries.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Undergraduate entry requirements

Each undergraduate programme in the University has different entry qualifications. Some require a certain amount of knowledge in a subject before beginning the degree. Entry onto all courses is dependent on students reaching a particular standard in their education and achieving certain exam grades.

The University of Reading welcomes students who have completed the full International Baccalaureate (IB) diploma. Where a course requires specific subject knowledge equivalent to A level, students will be asked to achieve a particular grade at a higher level.

The University accepts a wide range of overseas qualifications including, but not limited to, the Malaysian STPM, Hong Kong A levels and Diploma of Secondary Education, Advanced Diplomas, Singapore A levels and Brunei A levels.

International students looking to undertake a degree programme may need to take a foundation course or pre-sessional course if they do not have qualifications that are equivalent to British A levels, or if they need to improve their English language level.

The International Foundation programme (IFP) gives students from a wide range of educational and cultural backgrounds the opportunity to gain an academic qualification.

Postgraduate entry requirements

For entry to postgraduate programmes, students are normally required to have a good undergraduate honours degree, or equivalent. Other qualifications and a number of years’ relevant work experience may also, in some cases, be presented as proof of eligibility.

English language requirements

Normal requirements, depending on the course are:

 • an overall score of 7.0 in the IELTS with no individual element scoring less than 6.0 (or)
 • an overall score of 6.5 in the IELTS with no individual element scoring less than 5.5

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Undergraduate entry requirements

Each undergraduate programme in the University has different entry qualifications. Some require a certain amount of knowledge in a subject before beginning the degree. Entry onto all courses is dependent on students reaching a particular standard in their education and achieving certain exam grades.

The University of Reading welcomes students who have completed the full International Baccalaureate (IB) diploma. Where a course requires specific subject knowledge equivalent to A level, students will be asked to achieve a particular grade at a higher level.

The University accepts a wide range of overseas qualifications including, but not limited to, the Malaysian STPM, Hong Kong A levels and Diploma of Secondary Education, Advanced Diplomas, Singapore A levels and Brunei A levels.

International students looking to undertake a degree programme may need to take a foundation course or pre-sessional course if they do not have qualifications that are equivalent to British A levels, or if they need to improve their English language level.

The International Foundation programme (IFP) gives students from a wide range of educational and cultural backgrounds the opportunity to gain an academic qualification.

Postgraduate entry requirements

For entry to postgraduate programmes, students are normally required to have a good undergraduate honours degree, or equivalent. Other qualifications and a number of years’ relevant work experience may also, in some cases, be presented as proof of eligibility.

English language requirements

Normal requirements, depending on the course are:

 • an overall score of 7.0 in the IELTS with no individual element scoring less than 6.0 (or)
 • an overall score of 6.5 in the IELTS with no individual element scoring less than 5.5

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Undergraduate entry requirements

Each undergraduate programme in the University has different entry qualifications. Some require a certain amount of knowledge in a subject before beginning the degree. Entry onto all courses is dependent on students reaching a particular standard in their education and achieving certain exam grades.

The University of Reading welcomes students who have completed the full International Baccalaureate (IB) diploma. Where a course requires specific subject knowledge equivalent to A level, students will be asked to achieve a particular grade at a higher level.

The University accepts a wide range of overseas qualifications including, but not limited to, the Malaysian STPM, Hong Kong A levels and Diploma of Secondary Education, Advanced Diplomas, Singapore A levels and Brunei A levels.

International students looking to undertake a degree programme may need to take a foundation course or pre-sessional course if they do not have qualifications that are equivalent to British A levels, or if they need to improve their English language level.

The International Foundation programme (IFP) gives students from a wide range of educational and cultural backgrounds the opportunity to gain an academic qualification.

Postgraduate entry requirements

For entry to postgraduate programmes, students are normally required to have a good undergraduate honours degree, or equivalent. Other qualifications and a number of years’ relevant work experience may also, in some cases, be presented as proof of eligibility.

English language requirements

Normal requirements, depending on the course are:

 • an overall score of 7.0 in the IELTS with no individual element scoring less than 6.0 (or)
 • an overall score of 6.5 in the IELTS with no individual element scoring less than 5.5

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The university have a number of key themes that guide research:

 • The University of Reading places a significant emphasis on environmental research. Under the banner of ‘The Environment' the university brings together hundreds of researchers, PhD students and academics to discuss and tackle the challenges faced by environmental change.
 • Food is another area of focus for the university, with the critical role that it plays in terms of health, culture and society. Discussions and investigations focus on how it is produced and the wider implications this may have.
 • Public debate on the critical issues of migration, health and (dis)ability is strongly encouraged. This also includes the function of the creative and heritage industries in the promotion of diversity.

The University of Reading's Prosperity and Resilience research theme looks at whether the institution's practices contribute to the prosperity of society and build resilience economically, socially, environmentally and politically.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The university have a number of key themes that guide research:

 • The University of Reading places a significant emphasis on environmental research. Under the banner of ‘The Environment' the university brings together hundreds of researchers, PhD students and academics to discuss and tackle the challenges faced by environmental change.
 • Food is another area of focus for the university, with the critical role that it plays in terms of health, culture and society. Discussions and investigations focus on how it is produced and the wider implications this may have.
 • Public debate on the critical issues of migration, health and (dis)ability is strongly encouraged. This also includes the function of the creative and heritage industries in the promotion of diversity.

The University of Reading's Prosperity and Resilience research theme looks at whether the institution's practices contribute to the prosperity of society and build resilience economically, socially, environmentally and politically.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

International students compete for a range of scholarships and awards every year. The opportunities for funding depend on the students’ nationality and the course they wish to study.

The following is the list of scholarships and bursaries on offer for international students:

 • Chevening Scholarships
 • International Master’s Bursaries
 • School of Law International Scholarships
 • Felix Scholarships
 • University International Research Studentships
 • Henley Business School Scholarships

The University of Reading and Chevening, the UK government’s global scholarship programme, have been working together over the past 20 years, offering international masters students funding to deserving scholars completing their postgraduate taught degrees in Reading. Over the years, the University of Reading has welcomed nearly 500 Chevening scholars to its campuses from all over the globe.

The International Research Studentships are select PhD studentships available for highly qualified applicants for research within science, life sciences, social science and arts and humanities.

The triple-accredited, internationally-recognised Henley Business School offers over a 100 scholarships, covering the full course fee, to high-calibre students from around the globe.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

International students compete for a range of scholarships and awards every year. The opportunities for funding depend on the students’ nationality and the course they wish to study.

The following is the list of scholarships and bursaries on offer for international students:

 • Chevening Scholarships
 • International Master’s Bursaries
 • School of Law International Scholarships
 • Felix Scholarships
 • University International Research Studentships
 • Henley Business School Scholarships

The University of Reading and Chevening, the UK government’s global scholarship programme, have been working together over the past 20 years, offering international masters students funding to deserving scholars completing their postgraduate taught degrees in Reading. Over the years, the University of Reading has welcomed nearly 500 Chevening scholars to its campuses from all over the globe.

The International Research Studentships are select PhD studentships available for highly qualified applicants for research within science, life sciences, social science and arts and humanities.

The triple-accredited, internationally-recognised Henley Business School offers over a 100 scholarships, covering the full course fee, to high-calibre students from around the globe.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

International students compete for a range of scholarships and awards every year. The opportunities for funding depend on the students’ nationality and the course they wish to study.

The following is the list of scholarships and bursaries on offer for international students:

 • Chevening Scholarships
 • International Master’s Bursaries
 • School of Law International Scholarships
 • Felix Scholarships
 • University International Research Studentships
 • Henley Business School Scholarships

The University of Reading and Chevening, the UK government’s global scholarship programme, have been working together over the past 20 years, offering international masters students funding to deserving scholars completing their postgraduate taught degrees in Reading. Over the years, the University of Reading has welcomed nearly 500 Chevening scholars to its campuses from all over the globe.

The International Research Studentships are select PhD studentships available for highly qualified applicants for research within science, life sciences, social science and arts and humanities.

The triple-accredited, internationally-recognised Henley Business School offers over a 100 scholarships, covering the full course fee, to high-calibre students from around the globe.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Undergraduate entry requirements

Each undergraduate programme at the university has specific entry requirements and these are listed on the university website. Some courses require a certain amount of knowledge in a particular subject before students can commence study. The university is happy to make conditional admission offers, which means students can apply during their final year of school and entry is dependent on exam outcomes.

The University of Reading welcomes applications from students offering a range of qualifications, including the British A-level, IB (International Baccalaureate), various foundation programmes and a number of school leaving certificates offered by other countries.

International students looking to undertake a degree programme and needing some preliminary studies can register for the University of Reading International Foundation Programme (IFP) or a Pre-sessional English course. With over 30 years of experience as a university-owned programme the IFP gives students the highest quality preparation for undergraduate studies.

Postgraduate entry requirements

For entry to postgraduate programmes, prospective master's students are normally required to have a good undergraduate (bachelor's) degree, or equivalent. Doctoral programme (PhD) applications usually require a master's degree and students will need to submit a research proposal, unless applying for a specific research project.

English language requirements

Evidence of English language proficiency may be necessary for students who do not speak English as a first language. The IELTS test is the most commonly accepted test at the university, however a number of others are also recognised. Requirements for admission, based on IELTS scores, are usually between 6.5 to 7.0, with students also being able to take a pre-sessional English course (PSE) at the university's International Study and Language Institute.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Undergraduate entry requirements

Each undergraduate programme at the university has specific entry requirements and these are listed on the university website. Some courses require a certain amount of knowledge in a particular subject before students can commence study. The university is happy to make conditional admission offers, which means students can apply during their final year of school and entry is dependent on exam outcomes.

The University of Reading welcomes applications from students offering a range of qualifications, including the British A-level, IB (International Baccalaureate), various foundation programmes and a number of school leaving certificates offered by other countries.

International students looking to undertake a degree programme and needing some preliminary studies can register for the University of Reading International Foundation Programme (IFP) or a Pre-sessional English course. With over 30 years of experience as a university-owned programme the IFP gives students the highest quality preparation for undergraduate studies.

Postgraduate entry requirements

For entry to postgraduate programmes, prospective master's students are normally required to have a good undergraduate (bachelor's) degree, or equivalent. Doctoral programme (PhD) applications usually require a master's degree and students will need to submit a research proposal, unless applying for a specific research project.

English language requirements

Evidence of English language proficiency may be necessary for students who do not speak English as a first language. The IELTS test is the most commonly accepted test at the university, however a number of others are also recognised. Requirements for admission, based on IELTS scores, are usually between 6.5 to 7.0, with students also being able to take a pre-sessional English course (PSE) at the university's International Study and Language Institute.

Show more +Show less -
Student support

Student support

The University’s years of experience of welcoming international students will help to make students feel at home from the moment they arrive.

Meet and greet service

The University’s Meet and Greet service will be available at set hours during Welcome Week, so students shouldn’t have to find their way around Reading on their own.

Welcome programme

There will be a programme of social events and tours of Reading to help students settle into life in the UK. They will also be provided with information including maps of Reading, a guide to opening a bank account and details of the various Students’ Union events.

Visa support

Reading has dedicated immigration advisers on campus to provide specialist advice on visas, including working during or after studies.

Other support

Students will also have dedicated help from an international student adviser and the Reading University Students’ Union’s part-time international students' officer. The Students’ Union Advice Services offer support, guidance and confidential advice on personal, social, academic, financial and welfare matters. There is plenty of other support available too, including in-country briefings and advice before students even leave home.

More about Student support...

Show more +Show less -
Student support

Student support

The University’s years of experience of welcoming international students will help to make students feel at home from the moment they arrive.

Meet and greet service

The University’s Meet and Greet service will be available at set hours during Welcome Week, so students shouldn’t have to find their way around Reading on their own.

Welcome programme

There will be a programme of social events and tours of Reading to help students settle into life in the UK. They will also be provided with information including maps of Reading, a guide to opening a bank account and details of the various Students’ Union events.

Visa support

Reading has dedicated immigration advisers on campus to provide specialist advice on visas, including working during or after studies.

Other support

Students will also have dedicated help from an international student adviser and the Reading University Students’ Union’s part-time international students' officer. The Students’ Union Advice Services offer support, guidance and confidential advice on personal, social, academic, financial and welfare matters. There is plenty of other support available too, including in-country briefings and advice before students even leave home.

More about Student support...

Show more +Show less -
Student support

Student support

The University’s years of experience of welcoming international students will help to make students feel at home from the moment they arrive.

Meet and greet service

The University’s Meet and Greet service will be available at set hours during Welcome Week, so students shouldn’t have to find their way around Reading on their own.

Welcome programme

There will be a programme of social events and tours of Reading to help students settle into life in the UK. They will also be provided with information including maps of Reading, a guide to opening a bank account and details of the various Students’ Union events.

Visa support

Reading has dedicated immigration advisers on campus to provide specialist advice on visas, including working during or after studies.

Other support

Students will also have dedicated help from an international student adviser and the Reading University Students’ Union’s part-time international students' officer. The Students’ Union Advice Services offer support, guidance and confidential advice on personal, social, academic, financial and welfare matters. There is plenty of other support available too, including in-country briefings and advice before students even leave home.

More about Student support...

Show more +Show less -
Student support & graduate outcomes

Student support & graduate outcomes

Welcome and meet and greet service

The university's meet and greet service is offered to students arriving at London Heathrow Airport during Welcome Week. In addition, university-organised social events and tours of Reading help students settle into life in the UK. Students are also provided with maps of Reading, a guide to opening a bank account and details of Students' Union events.

Visa support

Reading has dedicated immigration advisers on campus to provide specialist advice on visas, including working during or after studies.

Other support

Students receive dedicated support from a student adviser and the Reading University Students' Union's international students' officer. The Students' Union Advice Services can help with personal, social, academic, financial and welfare matters. Pre-arrival assistance is available in the form of in-country briefings and advice.

Graduate outcomes

95 per cent of the university's graduates go on to work or further study (Graduate Outcomes Survey 2017/18).

Professional experience

University of Reading students gain invaluable work experience through secure placements and internships while studying. Placements range from a couple of weeks to a full year.

Careers, coaching, support and networking

The Careers Service offers free support during the course of a student's degree and for up to 18 months after graduation. An annual survey done in 2020 showed that 98 per cent of users would recommend the service.

Hundreds of careers and networking events are organised throughout the year, many of which are attended by employers from the university's extensive network, including the annual Careers and Placements fair.

The university also offers the THRIVE Career Mentoring scheme offered in the penultimate year and the MY Jobs Online service. The university's alumni form a global community of more than 280,000 people and contribute by mentoring students and providing work placements long after they graduate.

Show more +Show less -
Student support & graduate outcomes

Student support & graduate outcomes

Pre-arrival and welcome

Reading is well connected to both London Heathrow and London Gatwick airports. Direct coach services are available between Heathrow Airport and Reading. In addition, university-organised social events and tours of Reading help students settle into life in the UK. Students are also provided with maps of Reading, a guide to opening a bank account and details of Students' Union events.

The university offers a series of pre-departure webinars to guide students step-by-step on information before arriving in the UK. There are also opportunities for 1-2-1 meetings with Regional Managers at the international office to ask any questions about studying at the university.

Visa support

Reading has dedicated immigration advisers on campus to provide specialist advice on visas, including working during or after studies.

Other support

Students receive dedicated support from a student adviser and the Reading University Students' Union's international students' officer. The Students' Union Advice Services can help with personal, social, academic, financial and welfare matters. Pre-arrival assistance is available in the form of in-country briefings and advice.

Graduate outcomes

95 per cent of the university's graduates go on to work or further study (Graduate Outcomes Survey 2017/18).

Professional experience

University of Reading students gain invaluable work experience through secure placements and internships while studying. Placements range from a couple of weeks to a full year.

Careers, coaching, support and networking

The Careers Service offers free support during the course of a student's degree and for up to 18 months after graduation. An annual survey done in 2020 showed that 98 per cent of users would recommend the service.

Hundreds of careers and networking events are organised throughout the year, many of which are attended by employers from the university's extensive network, including the annual Careers and Placements fair.

The university also offers the THRIVE Career Mentoring scheme offered in the penultimate year and the MY Jobs Online service. The university's alumni form a global community of more than 280,000 people and contribute by mentoring students and providing work placements long after they graduate.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

The University of Reading offers outstanding support to its international students, helping them identify their career goals and to gain the skills and experience they need to achieve them.

A recent survey indicates that up to 94% of graduates from the University move on to work or further study within six months of graduating (Destination of Leavers from Higher Education Survey 2016).

Professional experience

Getting work experience while studying is key to students developing a wider skill set, enhancing their CV and learning more about different career opportunities. Students can expect to receive dedicated support to help them find and secure placements and internships throughout their time with the University.

More than 2,000 students at Reading participate in a credit-bearing placement every year, and even more undertake extra-curricular internships over summer and vacation time. Opportunities range from a few weeks to a whole Professional Placement Year.

Careers coaching, support and networking

The Careers Service at the University - a team of professional careers consultants linked to employers based in the local region, nationally and internationally - support students throughout their degree and for at least 12 months after graduation, free of charge. An annual survey done in 2017 showed that 97% of users recommend the Careers Service at the University of Reading.

Hundreds of careers events are organised throughout the year, many of which are attended by employers from the University’s extensive network, including the annual Careers and Placements - all of which lead to networking opportunities.

Other avenues of career support and employment are the THRIVE Career Mentoring scheme offered in the penultimate year, and the MY Jobs Online service.

The alumni of Reading, a global and successful community of more than 280,000 people, also contribute by mentoring students and providing work placements.

More about Graduate outcomes...

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

The University of Reading offers outstanding support to its international students, helping them identify their career goals and to gain the skills and experience they need to achieve them.

A recent survey indicates that up to 94% of graduates from the University move on to work or further study within six months of graduating (Destination of Leavers from Higher Education Survey 2016).

Professional experience

Getting work experience while studying is key to students developing a wider skill set, enhancing their CV and learning more about different career opportunities. Students can expect to receive dedicated support to help them find and secure placements and internships throughout their time with the University.

More than 2,000 students at Reading participate in a credit-bearing placement every year, and even more undertake extra-curricular internships over summer and vacation time. Opportunities range from a few weeks to a whole Professional Placement Year.

Careers coaching, support and networking

The Careers Service at the University - a team of professional careers consultants linked to employers based in the local region, nationally and internationally - support students throughout their degree and for at least 12 months after graduation, free of charge. An annual survey done in 2017 showed that 97% of users recommend the Careers Service at the University of Reading.

Hundreds of careers events are organised throughout the year, many of which are attended by employers from the University’s extensive network, including the annual Careers and Placements - all of which lead to networking opportunities.

Other avenues of career support and employment are the THRIVE Career Mentoring scheme offered in the penultimate year, and the MY Jobs Online service.

The alumni of Reading, a global and successful community of more than 280,000 people, also contribute by mentoring students and providing work placements.

More about Graduate outcomes...

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

The University of Reading offers outstanding support to its international students, helping them identify their career goals and to gain the skills and experience they need to achieve them.

A recent survey indicates that up to 94% of graduates from the University move on to work or further study within six months of graduating (Destination of Leavers from Higher Education Survey 2016).

Professional experience

Getting work experience while studying is key to students developing a wider skill set, enhancing their CV and learning more about different career opportunities. Students can expect to receive dedicated support to help them find and secure placements and internships throughout their time with the University.

More than 2,000 students at Reading participate in a credit-bearing placement every year, and even more undertake extra-curricular internships over summer and vacation time. Opportunities range from a few weeks to a whole Professional Placement Year.

Careers coaching, support and networking

The Careers Service at the University - a team of professional careers consultants linked to employers based in the local region, nationally and internationally - support students throughout their degree and for at least 12 months after graduation, free of charge. An annual survey done in 2017 showed that 97% of users recommend the Careers Service at the University of Reading.

Hundreds of careers events are organised throughout the year, many of which are attended by employers from the University’s extensive network, including the annual Careers and Placements - all of which lead to networking opportunities.

Other avenues of career support and employment are the THRIVE Career Mentoring scheme offered in the penultimate year, and the MY Jobs Online service.

The alumni of Reading, a global and successful community of more than 280,000 people, also contribute by mentoring students and providing work placements.

More about Graduate outcomes...

Show more +Show less -
Scholarship and funding

Scholarship and funding

The university has a wide range of scholarships on offer to international students at both undergraduate and postgraduate level. The opportunities for funding may depend on a student's nationality and the course they wish to study. The following is a selection of scholarships and bursaries on offer:

 • Chevening Scholarships
 • Subject-specific and General Masters Scholarships
 • Felix Scholarships
 • University International Research Studentships
 • Henley Business School Scholarships
 • Rotary Graduate Scholarship – Environmental Programme
 • Vice-Chancellor Global Scholarship Award
 • Subject-specific undergraduate scholarships: IFP Scholarships and Discounts

The University of Reading and Chevening, the UK government's global scholarship programme, have been working together over the past 20 years, offering high achieving students funding for master's degrees. To date, the University of Reading has welcomed nearly 500 Chevening scholars to its campuses from all over the globe.

The International Research Studentships are PhD scholarships available for highly qualified applicants for research degrees within science, life sciences, social science and arts and humanities.

The university also offers over 50 scholarships worth GBP 4,000 each, applied as a tuition fee reduction, for undergraduate international students via the Vice-Chancellor Global Scholarship Award. To qualify students must first have been accepted to study at the university and no further application is required. The scholarships are awarded on the basis of academic achievement.

The triple-accredited, internationally-recognised Henley Business School offers over 100 scholarships each year. Some scholarships will cover the full cost of tuition. Many awards will make a partial contribution to the cost of study.

Show more +Show less -
Scholarship and funding

Scholarship and funding

The university has a wide range of scholarships on offer to international students at both undergraduate and postgraduate level. The opportunities for funding may depend on a student's nationality and the course they wish to study. The following is a selection of scholarships and bursaries on offer:

 • Chevening Scholarships
 • Subject-specific and General Masters Scholarships
 • British Council- University of Reading GREAT Scholarships
 • Felix Scholarships
 • University International Research Studentships
 • Henley Business School Scholarships
 • Rotary Graduate Scholarship – Environmental Programme
 • Vice-Chancellor Global Scholarship Award (for undergraduate)
 • Subject-specific undergraduate scholarships: IFP Scholarships and Discounts

The University of Reading and Chevening, the UK government's global scholarship programme, have been working together over the past 20 years, offering high achieving students funding for master's degrees. To date, the University of Reading has welcomed nearly 500 Chevening scholars to its campuses from all over the globe.

The International Research Studentships are PhD scholarships available for highly qualified applicants for research degrees within science, life sciences, social science and arts and humanities.

The university also offers over 50 scholarships worth GBP 4,000 each, applied as a tuition fee reduction, for undergraduate international students via the Vice-Chancellor Global Scholarship Award. To qualify students must first have been accepted to study at the university and no further application is required. The scholarships are awarded on the basis of academic achievement.

The triple-accredited, internationally-recognized Henley Business School offers over 100 scholarships each year. Some scholarships will cover the full cost of tuition. Many awards will make a partial contribution to the cost of study.

Show more +Show less -
4364
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United Kingdom

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
201st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

90 years excellence at Reading
At the University of Reading
Practical lab session
Study pod in the University of Reading library
New University library
Film, Theatre and Television students
University of Reading library
University of Reading rowing club
University of Reading students
University of Reading Whiteknights campus
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ£1309

 • £469
  លំនៅដ្ឋាន
 • £519
  ម្ហូបអាហារ
 • £88
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • £233
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

តើសិស្សនិស្សិតគិតយ៉ាងណាចំពោះយើង

ព័ត៌មានសង្ខេប
(4.0)
គុណភាពមុខវិជ្ជាសិក្សា
4.0
សុវត្ថិភាពក្នុងបរិវេណសាលា
5.0
ការទ្រទ្រង់សិស្ស និស្សិត
3.0
គុណភាពក្នុងការបង្រៀន
4.0
បរិយាកាសក្នុងបរិវេណសាលា
3.0
Cheuk Him
University of Reading
Many renovations, look awesome
បង្ហាញបន្ថែម +
University of Reading University of Reading
Rated4/5based on1 student reviews
Many renovations, look awesome Customer reviews:
University of Reading - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

University of Reading University of Reading
Rated4/5based on1 student reviews
Many renovations, look awesome Customer reviews:
University of Reading - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី