ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
video Bg
video Bg
video Bg
video Bg
Overview

Overview

The University of Canberra (UC) is located in Bruce, Canberra, Australia, and is ranked among the top 100 young universities by the prestigious 2018 Times Higher Education Young University Rankings. As a capital city, Canberra offers everything from culture, cafes, and sports, to vibrant shopping, community clubs, and exciting nightlife. Canberra has also been named Lonely Planet’s third best city in the world to visit in 2018

UC graduates have an 89% employment rate on average have higher starting salaries than many top-performing universities in the country. Students also benefit from flexible study options – including intensive Summer and Winter programmes designed to speed up studies and allow for earlier graduation.

The University campus state-of-the-art facilities include subject-specific laboratories, a well-stocked library, café and bar, and numerous large, open lounge spaces for studying. There is also a convenience store, hairdresser, student radio station, health clinic and a highly-respected professional sports and fitness centre, which includes a fully equipped gym.

UC provides plenty of student support services including study skills programmes for additional help with learning and writing assignments, financial support, a confidential counselling service, and disability and international student support.

At the beginning of each semester, all new students are encouraged to participate in Orientation Week where they will get to meet other students, explore the campus, have any questions answered and adapt to their new environment.

There is also a dedicated Careers Service available to help students gain valuable job seeking skills and prepare them for a working career by teaching them how to: design CVs, write applications and learn interview techniques. There are also regular career workshops and training courses organised for students throughout the year.

Show more +Show less -
Overview

Overview

At only 30 years old, the University of Canberra (UC) is a young university with a fresh perspective on education. UC’s hands-on approach to learning and strong alignment to industry has seen UC soar in the rankings, to sit amongst the top 100 Young Universities world-wide (Times Higher Education Young University Rankings 2018).

UC has become famous for work placements, industry projects and internships that give students a glimpse of their future careers long before graduation. Giving students this exposure while studying places them in the ideal position to successfully transition to the workforce upon graduation and makes them much sought after by employers.

Degrees at UC are offered in a broad variety of subjects and designed with industry demands in mind. The university are renowned specialists in sports, education and health and are considered to be the home of creative education in ACT. Benefiting from a location in the political centre of Australia, UC degrees in law, business and politics place students ahead of their counterparts in these fields. Students who opt to study IT and science at UC are kept at the forefront of innovation with degrees designed to incorporate the latest and cutting edge developments in these fields.

Small class sizes and attentive faculty help students amplify their talents and place them on a trajectory for success. Students will be inspired by world class academics, many of whom have been awarded five-star ratings for qualifications and experience (Good Universities Guide, 2019). UC also ranks highly for student support, learning resources and skills development, placing first in ACT in this regard (QILT 2018).

UC is based in the progressive and vibrant capital of Australia, Canberra. The city is known for its international outlook, innovation, safety, inclusivity and progressive nature. It also has the lowest unemployment rate in Australia and offers a lower cost of living than other major cities in the country. All of this and the quality education on offer at UC makes Canberra a popular study destination for international students.

Show more +Show less -
Overview

Overview

At only 30 years old, the University of Canberra (UC) is a young university with a fresh perspective on education. UC's hands-on approach to learning and strong alignment with industry has positioned the university amongst the top one per cent of universities world-wide (Times Higher Education University Rankings 2019) and top ten universities in Australia.

UC thrives in providing an extensive range of industry projects and internships that give students a glimpse of their future careers long before graduation. Giving students this exposure while studying, places them in the ideal position to successfully transition into the workforce upon graduation and makes them highly sought after by employers.

UC degrees are offered in a broad variety of subjects and designed to align with industry demands. Benefiting from a location in the political centre of Australia, UC degrees in law, business and politics place students ahead of their counterparts in these fields. Students who opt to study IT and science at UC are kept at the forefront of innovation with degrees designed to incorporate the latest and cutting-edge developments in these disciplines.

In addition, UC is also a renowned specialist in sports, education and health, which positions the university as the home of innovative education in ACT. UC ranks highly for student support, learning resources and skills development, placing first in the ACT in this regard (QILT 2019).

UC is based in the vibrant capital of Australia, Canberra. It is a safe, innovative and modern city that has been ranked as the world's most liveable city by the OECD. Canberra remains number one in a range of areas including education, jobs, safety, environment, income and life satisfaction. Canberra has also been considered by the Australian Government as an eligible location for access to an extra third year of post- study work rights.

Show more +Show less -
Overview

Overview

At only 30 years old, the University of Canberra (UC) is a young university with a fresh perspective on education. UC's hands-on approach to learning and strong alignment with industry has positioned the university amongst the top one per cent of universities world-wide and the top ten universities in Australia (Times Higher Education University Rankings 2021).

UC excels in their work-based approach to learning, providing an extensive range of industry projects and internships. It is this approach that has led to the university's excellent employment rates and starting salaries and it ensures that UC graduates are highly sought after by employers.

UC degrees are offered across a wide range of subjects and are designed to align with industry demands. Benefiting from their home in Canberra, political centre of Australia, UC degrees in law, business and politics give students a unique advantage. Degrees in IT and science are informed by industry, ensuring they are at the forefront of innovation and incorporate the latest developments.

In addition, UC is also a renowned specialist in sports, health and education. UC ranks highly for student support, learning resources and skills development, placing first in the ACT in this regard (Good Universities Guide 2022).

UC is based in the vibrant capital of Australia. Canberra is a safe, innovative and modern city that has been ranked as the world's most livable city by the OECD. Canberra remains number one in a range of areas including education, jobs, safety, environment, income and life satisfaction. Canberra has also been considered by the Australian Government as an eligible location for access to an extra third year of post-study work rights.

Show more +Show less -
Overview

Overview

At only 30 years old, the University of Canberra (UC) is a young university with a fresh perspective on education. UC's hands-on approach to learning and strong alignment with industry has positioned the university amongst the top one per cent of universities world-wide and the top ten universities in Australia (Times Higher Education University Rankings 2021).

UC excels in their work-based approach to learning, providing an extensive range of industry projects and internships. It is this approach that has led to the university's excellent employment rates and starting salaries and it ensures that UC graduates are highly sought after by employers.

UC degrees are offered across a wide range of subjects and are designed to align with industry demands. Benefiting from their home in Canberra, political centre of Australia, UC degrees in law, business and politics give students a unique advantage. Degrees in IT and science are informed by industry, ensuring they are at the forefront of innovation and incorporate the latest developments.

In addition, UC is also a renowned specialist in sports, health and education. UC ranks highly for student support, learning resources and skills development, placing first in the ACT in this regard (Good Universities Guide 2022).

UC is based in the vibrant capital of Australia. Canberra is a safe, innovative and modern city that has been ranked as the world's most livable city by the OECD. Canberra remains number one in a range of areas including education, jobs, safety, environment, income and life satisfaction. Canberra has also been considered by the Australian Government as an eligible location for access to an extra third year of post-study work rights.

Show more +Show less -
What's new

What's new

UC partners in AUD200m digital health initiative

The Health Research Institute at the University Canberra has recently partnered in a new AUD200 million Digital Health CRC (Cooperative Research Centre) designed to focus on preventing chronic disease, improving health and well-being, and promote efficiency in the health system.

Over the next seven years, the centre will participate in a multi-disciplinary collaboration involving 24 commercial and 16 government organisations operating across the health, aged care, and disability sectors. This group will be made up of a mixture of established and start-up technology, advisory, and investment companies, as well as universities from across Australia.

Director of the University’s Health Research Institute, Professor Rachel Davey, will co-lead one of the four work streams ‘Consumer Empowerment and Positive Behaviour’ within the programme.

Professor Davey explained that the CRC would enable government agencies, primary health networks, state/territory health departments and industry to make use of the national geospatial health hub to survey and map disease, linking ‘big data’ on health risk, health outcomes and health care costs.

“Our collective success in this bid reflects our research strengths in areas of public health, disease prevention, health services research, information technology, data science, health econometrics and digital health. Using co-design approaches to increase patient engagement, we will develop novel ‘smart’ monitoring devices and digital technology to better engage people with chronic diseases and in putting the consumer at the centre of their own health and wellbeing,” Professor Davey said.

The University of Canberra also has a leading role in the development of the “Healthy Active Living Lab” under the ACT Minister for Health and Wellbeing’s new initiative to position Canberra as Australia’s centre of excellence for preventive health.

More about this…

Show more +Show less -
What's new

What's new

UC campus to get new basketball courts through government’s Sports Infrastructure Grant

The University of Canberra will set up five 3-on-3 basketball courts across its Bruce campus using a government grant worth over AUD 215,000. As announced by Liberal Senator Zed Seselja in May 2019, the funding stems from the Sports Infrastructure Grants Programme, which is a part of the Federal Budget.

“We welcome this commitment to encouraging a healthy, active campus, not just for our students, but also for our staff and the broader community to access for clubs, training, competitions and recreational activity. Initiatives such as this encourage an active campus and speak to our ethos as a leading sport and health university,” said Carrie Graf, UC Director of Sport.

Students welcome new optometry laboratory

The University of Canberra inaugurated a brand-new laboratory in October 2018 for students pursuing optometry. The Optometry Teaching Laboratory is home to 16 fully equipped optometry suites. Each suite can accommodate 32 students and boasts hand-held tests, state-of-the-art eye technology, charts and instruments used by eye practitioners every day.

The laboratory provides aspiring optometrists a simulated future work environment, to gain pre-clinical skills and real-life optometry practice.

Vice-Chancellor and President Professor Deep Saini said, “UC is constantly taking new and innovative steps to provide the best learning environments. These state-of-the-art facilities will ensure our students are industry-ready and valuable members of Australia’s future health workforce.”

Show more +Show less -
What's new

What's new

Online study in semester two

UC understands how important it is for students to continue their study plans even while international travel restrictions are in place due to COVID-19. For this reason, the university offers a select range of online units for popular courses, enabling the online commencement of studies before transitioning to face-to-face study once travel restrictions are removed.

International tuition fee freeze

In order to support students, UC's international 2021 tuition fees will remain unchanged from the current 2020 rates. A number of generous scholarships are also being provided to students together with special refund and admission arrangements.

New facilities

A new biomedical research laboratory has been completed at the Faculty of Science and Technology and new workshop laboratories and studio spaces for students in the Faculty of Arts and Design has also been completed. The projects aim to provide a modern integrated facility that will enable high quality research, refreshed staff accommodation and improved facilities to engage with industry and the professions.

Canberra's only eSports space

The University of Canberra is now home to the capital's only dedicated eSports lounge and the best eSports space in the higher education landscape. The space features over 20 PCs and consoles such as XBOX, Nintendo Switch and PlayStation loaded with the world's most popular games.

Connect through TAP

Prospective students can chat to current students anytime via The Access Platform (TAP), a student ambassador platform where students can interact, build trusted relationships and ask a range of questions related to the student life in Canberra. Students can simply download the TAP app on their mobile phone to stay connected.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Begin your studies online

UC understands how important it is for students to continue their study plans even while international travel restrictions are in place due to COVID-19. For this reason, the university offers a select range of online units for popular courses, enabling the online commencement of studies before transitioning to face-to-face study once travel restrictions are lifted.

In order to support students unable to travel to Australia, a 10% discount will be applied to tuition fees for students beginning their studies online (conditions apply). This discount can be combined with a number of generous scholarships making the cost of study more affordable.

New facilities

A new biomedical research laboratory has been completed and there are new hands-on design workshops and studio spaces for students in the Faculty of Arts and Design. These dedicated spaces will facilitate high quality research and even stronger engagement with industry.

Canberra's only eSports space

The University of Canberra is now home to the capital's only dedicated eSports lounge and the best eSports space in the higher education landscape. The space features over 20 PCs and consoles such as XBOX, Nintendo Switch and PlayStation loaded with the world's most popular games.

Chat to a current student

To find out about the UC experience first-hand, interested students can chat to current students anytime via The Access Platform (TAP), where they can interact, build trusted relationships and ask questions about student life in Canberra.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Begin your studies online

UC understands how important it is for students to continue their study plans even while international travel restrictions are in place due to COVID-19. For this reason, the university offers a select range of online units for popular courses, enabling the online commencement of studies before transitioning to face-to-face study once travel restrictions are lifted.

In order to support students unable to travel to Australia, a 10% discount will be applied to tuition fees for students beginning their studies online (conditions apply). This discount can be combined with a number of generous scholarships making the cost of study more affordable.

New facilities

A new biomedical research laboratory has been completed and there are new hands-on design workshops and studio spaces for students in the Faculty of Arts and Design. These dedicated spaces will facilitate high quality research and even stronger engagement with industry.

Canberra's only eSports space

The University of Canberra is now home to the capital's only dedicated eSports lounge and the best eSports space in the higher education landscape. The space features over 20 PCs and consoles such as XBOX, Nintendo Switch and PlayStation loaded with the world's most popular games.

Chat to a current student

To find out about the UC experience first-hand, interested students can chat to current students anytime via The Access Platform (TAP), where they can interact, build trusted relationships and ask questions about student life in Canberra.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

UC is home to highly qualified experts who bring a vast amount of knowledge and industry experience from all over the world. Each member of staff is committed to contributing to the continued education and development of students as well as helping progress their industry of focus through ongoing applied research.

All UC courses are taught with a strong emphasis on work-integrated learning opportunities and using internships, work-based projects, professional placements and other activities to help students develop essential workplace skills and gain valuable experience.

Assessment

All national and international students are evaluated equally and are subject to the same guidelines, teaching methods and assessment criteria as other students enrolled in the course.

Methods of assessment include:

 • examinations
 • assignments
 • essays
 • presentations and seminars
 • individual and group projects
 • tutorial participation

Study experience

The University of Canberra is a progressive university on the rise, with significant opportunities, a welcoming atmosphere and a great sense of community on campus.

It is a safe environment where everyone settles in quickly and makes friends easily. The University does everything it can to see that the student experience is engaging, relevant and enjoyable.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

The University of Canberra is home to highly qualified experts who bring a vast amount of knowledge and industry experience from all over the world. Each member of staff is committed to contributing to the continued education and development of students, as well as helping progress their industry of focus through ongoing applied research.

All UC degrees are taught with a strong emphasis on work-integrated learning opportunities and using internships, work-based projects and professional placements to help students graduate ready to embark on the workforce.

Assessment

All national and international students are evaluated equally and are subject to the same guidelines, teaching methods and assessment criteria as other students enrolled in the degree.

Methods of assessment include:

 • examinations
 • assignments
 • essays
 • presentations and seminars
 • individual and group projects
 • tutorial participation

Study experience

The University of Canberra is a progressive academic institute on the rise, with significant opportunities, a welcoming atmosphere and a tight-knit community on campus.

Canberra is well-known for being both inclusive and forward-thinking and the UC community is known for reflecting these attitudes. Students will not only feel safe but also welcome from the very moment they arrive. Students will also experience a vibrant calendar of events, concerts and a range of other exciting activities when they are not studying. As a multicultural, modern and cosmopolitan city, Canberra offers cuisines from all across the world so students will find a taste from home right at their doorstep.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The UC campus is home to five faculties that offer a range of unique and diverse study options with specialties in a variety of interrelated disciplines. Faculties include:

 • Faculty of Arts and Design

The UC Faculty of Arts and Design is a large and diverse faculty offering bachelor's, master's and research degrees in a variety of areas including journalism, communication and media, design and architecture, international studies and humanities.

 • Faculty of Business, Government and Law

The faculty offers a range of undergraduate and postgraduate programmes in fields such as business, government and law, which includes economics, finance, entrepreneurship, law, public policy and administration, commerce and international relations.

 • Faculty of Education

The education faculty specialises in early childhood, primary and secondary education and TESOL, which is in line with new national requirements for teacher registration. All initial teacher education courses are accredited by the ACT Teacher Quality Institute and are recognised as such across Australia.

 • Faculty of Health

The health faculty trains and educates clinicians, professionals and researchers in a variety of health-related specialist areas. This faculty focusses on imparting students with the necessary skills and knowledge to become innovators, change agents and industry leaders in the sectors of health and sport.

 • Faculty of Science and Technology

This faculty brings together the university's top-class academic programmes of environmental, medical and forensic studies. It offers cutting-edge teaching and research in IT, information systems, engineering and mathematics.

UC research

UC courses focus on developing skills for the real world by exceeding world standards in research across 28 different disciplines (ERA 2018). Five disciplines were awarded the top possible rating, namely environment, ecology, genetics, public health and clinical sciences.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The UC campus is home to five faculties that offer a range of unique and diverse study options with specialties in a variety of interrelated disciplines. Faculties include:

 • Faculty of Arts and Design

The UC Faculty of Arts and Design is a large and diverse faculty offering bachelor's, master's and research degrees in a variety of areas including journalism, communication and media, design and architecture, international studies and humanities.

 • Faculty of Business, Government and Law

The faculty offers a range of undergraduate and postgraduate programmes in fields such as business, government and law, which includes economics, finance, entrepreneurship, law, public policy and administration, commerce and international relations.

 • Faculty of Education

The education faculty specialises in early childhood, primary and secondary education and TESOL, which is in line with new national requirements for teacher registration. All initial teacher education courses are accredited by the ACT Teacher Quality Institute and are recognised as such across Australia.

 • Faculty of Health

The health faculty trains and educates clinicians, professionals and researchers in a variety of health-related specialist areas. This faculty focusses on imparting students with the necessary skills and knowledge to become innovators, change agents and industry leaders in the sectors of health and sport.

 • Faculty of Science and Technology

This faculty brings together the university's top-class academic programmes of environmental, medical and forensic studies. It offers cutting-edge teaching and research in IT, information systems, engineering and mathematics.

UC research

UC courses focus on developing skills for the real world by exceeding world standards in research across 28 different disciplines (ERA 2018). Five disciplines were awarded the top possible rating, namely environment, ecology, genetics, public health and clinical sciences.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The UC campus is home to five faculties that offer a range of unique and diverse study options with specialties in a variety of interrelated disciplines. Faculties include:

 • Faculty of Arts and Design

The UC Faculty of Arts and Design is a large and diverse faculty offering bachelor's, master's and research degrees in a variety of areas including journalism, communication and media, design and architecture, international studies and humanities.

 • Faculty of Business, Government and Law

The faculty offers a range of undergraduate and postgraduate programmes in fields such as business, government and law, which includes economics, finance, entrepreneurship, law, public policy and administration, commerce and international relations.

 • Faculty of Education

The education faculty specialises in early childhood, primary and secondary education and TESOL, which is in line with new national requirements for teacher registration. All initial teacher education courses are accredited by the ACT Teacher Quality Institute and are recognised as such across Australia.

 • Faculty of Health

The health faculty trains and educates clinicians, professionals and researchers in a variety of health-related specialist areas. This faculty focusses on imparting students with the necessary skills and knowledge to become innovators, change agents and industry leaders in the sectors of health and sport.

 • Faculty of Science and Technology

This faculty brings together the university's top-class academic programmes of environmental, medical and forensic studies. It offers cutting-edge teaching and research in IT, information systems, engineering and mathematics.

UC research

UC courses focus on developing skills for the real world by exceeding world standards in research across 28 different disciplines (ERA 2018). Five disciplines were awarded the top possible rating, namely environment, ecology, genetics, public health and clinical sciences.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Faculties

The UC campus is home to a range of faculties that offer unique and diverse study options with specialties in a variety of interrelated disciplines.

Faculties include:

 • Faculty of Arts and Design

The UC Faculty of Arts & Design is a large and diverse faculty offering programmes that range from the highly conceptual to the deeply practical. Specialised study options cover a variety of areas including urban and environmental design, communication and media, and creative and cultural practice which focuses on film, media, graphics, web designs and creative writing.

 • Faculty of Business, Government and Law

Businesses, Government & Law are the primary institutions that shape our world. The interaction between these three institutions, and their impact on society, forms the primary intellectual focus of this faculty with the core areas of academic study including government and policy, accounting and finance, law and justice, and management.

 • Faculty of Education

The Education faculty offers new and redeveloped courses specialising in early childhood, primary and secondary education, which is in line with new national requirements for teacher registration. This faculty works closely with professional and industry partners to ensure that all its degree programmes combine the best components of practice, new knowledge, and innovative teaching and learning. All initial teacher education courses at UC have been accredited by the ACT Teacher Quality Institute and are recognised as such across Australia.

 • Faculty of Health

The Health faculty trains and educates clinicians, professionals, and researchers in a variety of health-related specialist areas. This faculty focusses on imparting students with the necessary skills and knowledge to become innovators, change agents and industry leaders in the ever-changing sectors of health and sport.

 • Faculty of Science and Technology

This faculty brings together the University’s world-class academic programmes of environmental, medical, and forensic studies, and offers dynamic and cutting-edge teaching and research in information technology, information systems, engineering, and mathematics.

Study options

UC courses focus on developing skills for the real world. UC research is world-leading as recognised by the Excellence in Research for Australia (ERA) 2015.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Faculties

The UC campus is home to five faculties that offer a range of unique and diverse study options with specialties in a variety of interrelated disciplines.

Faculties include:

 • Faculty of Arts and Design

The UC Faculty of Arts & Design is a large and diverse faculty offering bachelor’s, master’s and research degrees in a variety of areas including journalism, communication and media, design and architecture, international studies and humanities.

 • Faculty of Business, Government and Law

The faculty offers certificate, bachelor’s, master’s and doctorate programmes in fields such as business, government and law, which include – economics, finance, entrepreneurship, law, public policy and administration, commerce and international relations.

 • Faculty of Education

The Education faculty specialises in early childhood, primary and secondary education, which is in line with new national requirements for teacher registration. The faculty works with industry partners to ensure that its programmes combine practice, innovative teaching and learning. All initial teacher education courses are accredited by the ACT Teacher Quality Institute and are recognised as such across Australia.

 • Faculty of Health

The Health faculty trains and educates clinicians, professionals and researchers in a variety of health-related specialist areas. This faculty focusses on imparting students with the necessary skills and knowledge to become innovators, change agents and industry leaders in the sectors of health and sport.

 • Faculty of Science and Technology

This faculty brings together the university’s top-class academic programmes of environmental, medical and forensic studies. Offers cutting-edge teaching and research in IT, information systems, engineering and mathematics.

UC Research

UC courses focus on developing skills for the real world. UC research is world-leading as recognised by the Excellence in Research for Australia (ERA) 2015.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Eligibility

UC offers numerous programmes, from pathway options that aid students to gain admission to university, to doctorate and research programmes that are degrees of the highest-level.

Students will need to meet the general overall entry requirements of the university and specific programme-based requirements depending on the study option they have chosen.

Undergraduate programmes

There are specific admission requirements for gaining entry into international programmes. Students who have not met minimum entry requirements may access the programmes through pathway programmes that are on offer by University of Canberra College (UCC). Qualifications will also be considered on a case by case basis for admission.

Postgraduate programmes

Admission and additional requirements vary with specific programmes and are outlined under each programme description.

What to submit

International students must submit in line with their application, some supporting documents:

 • academic transcripts and certificates showing completion of study
 • English proficiency level test scores
 • work experience through a resume and statement of employment. This must be an official document that is produced by the employer explaining your responsibilities, role and duration of employment.
 • Outline of previous study (if students are seeking credit or advanced standing)

Certified translations are needed if the required documents are not in English.

English language requirements

All international students must meet minimum English proficiency requirements.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Eligibility

UC offers numerous programmes, from pathway options that help students gain admission to university, to doctorate and research programmes.

Students will need to meet the general overall entry requirements of the university and specific programme-based requirements depending on the study option chosen.

Undergraduate programmes

There are specific admission requirements for gaining entry into international programmes. Students who have not met minimum entry requirements may access the programmes through pathway programmes that are on offer by University of Canberra College (UCC). Qualifications will also be considered on a case by case basis for admission.

Postgraduate programmes

Admission and additional requirements vary with specific programmes and are outlined under each programme description.

What to submit

International students must submit in line with their application, some supporting documents:

 • Academic transcripts and certificates showing completion of study
 • English proficiency level test scores
 • Work experience through a resume and statement of employment. This must be an official document that is produced by the employer outlining responsibilities, role and duration of employment
 • Overview of previous study (if students are seeking credit or advanced standing).

Certified translations are required if the requested documents are not in English.

English language requirements

All international students must meet minimum English proficiency requirements.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Eligibility

UC offers numerous programmes, from pathway options that help students gain admission to university, to doctorate and research programmes.

Students will need to meet the general overall entry requirements of the university and specific programme-based requirements depending on the study option chosen.

Undergraduate programmes

There are specific admission requirements for gaining entry into international programmes. Students who have not met minimum entry requirements may access the programmes through pathway programmes that are on offer by University of Canberra College (UCC). Qualifications will also be considered on a case by case basis for admission.

Postgraduate programmes

Admission and additional requirements vary with specific programmes and are outlined under each programme description.

What to submit

International students must submit in line with their application, some supporting documents:

 • Academic transcripts and certificates showing completion of study
 • English proficiency level test scores
 • Work experience through a resume and statement of employment. This must be an official document that is produced by the employer outlining responsibilities, role and duration of employment
 • Overview of previous study (if students are seeking credit or advanced standing).

Certified translations are required if the requested documents are not in English.

English language requirements

All international students must meet minimum English proficiency requirements.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Eligibility

UC offers a wide variety of courses, from pathway courses to help students gain entry to university to research and doctorate programmes designed to help students navigate their studies all the way through to the highest-level research degrees.

Detailed information on all courses offered at UC can be found by searching through its online course finder. This online course finder itemises the specific admission requirements that potential student need to meet in order to be eligible to study at UC.

Undergraduate courses

There are specific entry requirements for gaining international qualifications..

If students are unable to meet the minimum requirements listed, they may be eligible to access the course via a linking pathway provided by UC College.

Other qualifications not listed here will also be considered on an individual case by case basis.

Postgraduate courses

Admission and additional requirements are outlined under each course description.

What to submit

When applying to study at UC, international applicants should include the following supporting documents along with their application:

 • certified copies of all relevant academic transcripts and award certificates from all their complete or incomplete study
 • evidence of English proficiency level
 • evidence of work experience in the form of a current resume and statements of employment which should be an official document from the employer outlining job title, responsibilities and duration of employment (if applicable)
 • subject or unit outlines from previous study (if seeking credit or advanced standing into their UC course)

If documents are not in English, certified translations in addition to copies of original documents are required.

English language requirements

All applicants wishing to study at UC must meet the English proficiency requirements for entry to their chosen course. For more details, visit UC's English proficiency requirements information page.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Eligibility

UC offers a wide variety of programmes, from pathway courses that help students gain entry to university to research and doctorate programmes designed to help students navigate their studies all the way through to the highest-level research degrees.

Besides the general entry requirements set by the university, students will also have to meet any specific programme-based admission requirements, which vary with each programme.

Undergraduate programmes

There are specific entry requirements for gaining international qualifications. If students are unable to meet the minimum requirements listed, they may be eligible to access the programmes via pathway programmes by UC College. Other qualifications not listed here will also be considered on an individual case by case basis.

Postgraduate programmes

Admission and additional requirements vary largely with each of the many programmes and are elaborately outlined under each programme description.

What to submit

When applying to study at UC, international applicants should include the following supporting documents along with their application:

 • certified copies of all relevant academic transcripts and award certificates from all their complete or incomplete study.
 • evidence of English proficiency level.
 • evidence of work experience in the form of a current resume and statements of employment. This should be an official document from the employer outlining job title, responsibilities and duration of employment (if applicable).
 • subject or unit outlines from previous study (if seeking credit or advanced standing into their UC course).

If documents are not in English, certified translations in addition to copies of original documents are required.

English language requirements

All applicants wishing to study at UC must also meet the minimum English proficiency requirements for entry to their chosen programme.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Bruce Campus

Nestled in the suburb of Bruce and surrounded by native wildlife and trees, this is the primary campus of UC. Located only minutes from Canberra's Civic Centre, it offers a lively on-campus life for students.

With onsite cafes, bars, library, health clubs, medical centre and more, the Bruce Campus offers facilities that cater for study, research and a student-lifestyle.

Other locations

In addition to the Bruce campus in Canberra, UC also offers students the opportunity to study in various locations: Sydney, Melbourne, in multiple locations across Queensland or internationally in Singapore, Hong Kong, China, India and Bhutan.

Accommodation

UC offers guaranteed, modern and secure on-campus accommodation for all new international students starting from only AUD 144 per week. Students can pick from a wide range of accommodation options from private studio apartments through to 12 individual bedrooms in a multi-share apartment.

Campus developments

A multi-billion-dollar campus development project has been designed to transform UC's physical surroundings to create an integrated, innovative and future proof world-class academic learning environment. Developments will be focussed on offering new opportunities for international partnerships, ground-breaking research, innovative learning experiences and lively networking activities.

Latest projects include the University of Canberra Hospital, sporting commons, basketball court, a new optometry lab and a unique e-sport lounge. These developments will provide students with more work-integrated learning opportunities such as internships and access to industry projects.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Bruce Campus

Nestled in the suburb of Bruce and surrounded by native wildlife and trees, this is UC's primary campus. Located just minutes from Canberra's Centre, it offers a lively campus life for students.

With onsite cafes, bars, library, health clubs, medical centre and more, the Bruce Campus offers facilities that cater for study, research and a student-lifestyle.

Accommodation

UC offers guaranteed, modern and secure on-campus accommodation for all new international students starting from only AUD 160 per week. Students can pick from a wide range of accommodation options from private studio apartments through to 12 individual bedrooms in a multi-share apartment.

Campus developments

A multi-billion-dollar campus development project has been designed to transform UC's physical surroundings to create an integrated, innovative and future proof, world-class academic learning environment. Developments will be focused on offering new opportunities for international partnerships, ground-breaking research, innovative learning experiences and lively networking activities.

Latest projects include the University of Canberra Hospital, sporting commons, basketball court and a new optometry lab. These developments will provide students with more work-integrated learning opportunities such as internships and access to industry projects.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Bruce Campus

Nestled in the suburb of Bruce and surrounded by native wildlife and trees, this is UC's primary campus. Located just minutes from Canberra's Centre, it offers a lively campus life for students.

With onsite cafes, bars, library, health clubs, medical centre and more, the Bruce Campus offers facilities that cater for study, research and a student-lifestyle.

Accommodation

UC offers guaranteed, modern and secure on-campus accommodation for all new international students starting from only AUD 160 per week. Students can pick from a wide range of accommodation options from private studio apartments through to 12 individual bedrooms in a multi-share apartment.

Campus developments

A multi-billion-dollar campus development project has been designed to transform UC's physical surroundings to create an integrated, innovative and future proof, world-class academic learning environment. Developments will be focused on offering new opportunities for international partnerships, ground-breaking research, innovative learning experiences and lively networking activities.

Latest projects include the University of Canberra Hospital, sporting commons, basketball court and a new optometry lab. These developments will provide students with more work-integrated learning opportunities such as internships and access to industry projects.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Bruce Campus

The Canberra campus, situated in the suburb of Bruce, is a haven of tall native trees and wildlife, despite being only minutes away from Canberra's Civic Centre and boasts a vibrant on-campus life.

With an onsite library, cafes, health clubs, medical centre and more, the Bruce Campus has all your study, research and lifestyle options covered.

Other locations

In addition to the Bruce campus in Canberra, UC also offers students the opportunity to study in: Sydney, Melbourne, in multiple locations throughout Queensland or internationally in Hong Kong, China and Bhutan. There is also a capacity to study at any of these locations remotely through online study.

Accommodation

UC offers guaranteed, modern and secure on-campus accommodation for all new international students. Students can pick from a wide range of accommodation options from private studio apartments through to 12 individual bedrooms in a multi-share apartment.

Campus developments

By 2030, UC’s campus aims to be a leading example of how a modern, world-class university can transform its physical surroundings to create an integrated, innovative learning community.

Projects currently under construction include the University of Canberra Public Hospital (UCPH), an aged care facility, a cancer care centre and an innovation park. These developments will allow a range of opportunities for the University’s various research organisations and will provide students with more work-integrated learning opportunities such as internships and access to industry projects.

Read more ….

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Bruce Campus

Nestled in the suburb of Bruce and surrounded by native wildlife and trees, this is the primary campus of UC. Located only minutes from Canberra’s Civic Centre, it offers a lively on-campus life for students.

With onsite cafes, bars, library, health clubs, medical centre and more, the Bruce Campus offers facilities that cater for study, research and a student-lifestyle.

Other locations

In addition to the Bruce campus in Canberra, UC also offers students the opportunity to study in various locations: Sydney, Melbourne, in multiple locations across Queensland or internationally in Singapore, Hong Kong, China, India and Bhutan.

Accommodation

UC offers guaranteed, modern and secure on-campus accommodation for all new international students starting from only AUD 140 per week. Students can pick from a wide range of accommodation options from private studio apartments through to 12 individual bedrooms in a multi-share apartment.

Campus developments

By 2030, UC’s campus aims to be a leading example of how a modern, world-class university can transform its physical surroundings to create an integrated, innovative learning community.

Developments will be focussed on offering new opportunities for international partnerships, ground-breaking research, innovative learning experiences and lively networking activities.

Latest projects include the University of Canberra Hospital, sporting commons, basketball court and a new optometry lab. These developments will provide students with more work-integrated learning opportunities such as internships and access to industry projects.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

UC focuses on helping as many students as possible benefit from its quality education. A variety of scholarships are provided to assist international students with tuition fees and living expenses.

University of Canberra International Course Merit Scholarship

This is available for international students from India Nepal Bangladesh Pakistan Sri Lanka Bhutan Vietnam Philippines Latin America Kenya Nigeria Mauritius Indonesia South Korea and Japan who are applying for certain specific bachelor's or master's degree programmes at UC.

Value: 25 per cent off total tuition fee

Minimum criteria:

 • Citizen of any of the above-mentioned countries
 • Only for specific programmes
 • For bachelor's degree (Year 12 score of 70 per cent or equivalent)
 • For master's degree (undergraduate study score of 65 per cent or GPA of 5 on 7)

University of Canberra International High Achiever Scholarship

All international students applying for bachelor's or master's degree programmes at UC can take advantage of this scholarship.

Value: 20 per cent off total tuition fee

Minimum criteria:

 • Any citizenship
 • For bachelor's degree: 85 per cent or equivalent
 • For master's degree: 80 per cent or equivalent
 • Any bachelor's or master's programme

University of Canberra International Merit Scholarship

All international students applying for bachelor's or master's degree programmes at UC can take advantage of this scholarship.

Value: 10 per cent off total tuition fee

Minimum criteria:

 • Any citizenship
 • For bachelor's degree: 70 per cent or equivalent
 • For master's degree: 65 per cent or equivalent
 • Any bachelor's or master's programme

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

UC focuses on helping as many students as possible benefit from its quality education. A variety of scholarships are provided to assist international students with tuition fees and living expenses.

University of Canberra International Course Merit Scholarship

This is available for international students from India Nepal Bangladesh Pakistan Sri Lanka Bhutan Vietnam Philippines Latin America Kenya Nigeria Mauritius Indonesia South Korea and Japan who are applying for certain specific bachelor's or master's degree programmes at UC.

Value: 25 per cent discount on total tuition fee

Minimum criteria:

 • Citizen of any of the above-mentioned countries
 • Only for specific programmes
 • For bachelor's degree (Year 12 score of 70 per cent or equivalent)
 • For master's degree (undergraduate study score of 65 per cent or GPA of 5 on 7)

University of Canberra International High Achiever Scholarship

All international students applying for bachelor's or master's degree programmes at UC can take advantage of this scholarship.

Value: 20 per cent discount on total tuition fee

Minimum criteria:

 • Any citizenship
 • For bachelor's degree: 85 per cent or equivalent
 • For master's degree: 80 per cent or equivalent
 • Any bachelor's or master's programme

University of Canberra International Merit Scholarship

All international students applying for bachelor's or master's degree programmes at UC can take advantage of this scholarship.

Value: 10 per cent discount on total tuition fee

Minimum criteria:

 • Any citizenship
 • For bachelor's degree: 70 per cent or equivalent
 • For master's degree: 65 per cent or equivalent
 • Any bachelor's or master's programme

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

UC focuses on helping as many students as possible benefit from its quality education. A variety of scholarships are provided to assist international students with tuition fees and living expenses.

University of Canberra International Course Merit Scholarship

This is available for international students from India Nepal Bangladesh Pakistan Sri Lanka Bhutan Vietnam Philippines Latin America Kenya Nigeria Mauritius Indonesia South Korea and Japan who are applying for certain specific bachelor's or master's degree programmes at UC.

Value: 25 per cent discount on total tuition fee

Minimum criteria:

 • Citizen of any of the above-mentioned countries
 • Only for specific programmes
 • For bachelor's degree (Year 12 score of 70 per cent or equivalent)
 • For master's degree (undergraduate study score of 65 per cent or GPA of 5 on 7)

University of Canberra International High Achiever Scholarship

All international students applying for bachelor's or master's degree programmes at UC can take advantage of this scholarship.

Value: 20 per cent discount on total tuition fee

Minimum criteria:

 • Any citizenship
 • For bachelor's degree: 85 per cent or equivalent
 • For master's degree: 80 per cent or equivalent
 • Any bachelor's or master's programme

University of Canberra International Merit Scholarship

All international students applying for bachelor's or master's degree programmes at UC can take advantage of this scholarship.

Value: 10 per cent discount on total tuition fee

Minimum criteria:

 • Any citizenship
 • For bachelor's degree: 70 per cent or equivalent
 • For master's degree: 65 per cent or equivalent
 • Any bachelor's or master's programme

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

University of Canberra International Merit Scholarship

This is awarded to international students with Nepalese citizenship who are applying for admission to a UC master degree coursework.

Special criteria:

 • GPA 5 out of 7 or 70% or above
 • Full time student
 • Offshore

Value: AUD5000

This is awarded at the time of offer to eligible students by the University of Canberra.

University of Canberra International Merit Scholarship

This is awarded to international students with Philippine citizenship who are applying for admission to a UC Master degree coursework.

Special criteria:

 • GPA 5 out of 7 or 70% or above
 • Full time student
 • Offshore

Value: AUD5000

This is awarded at the time of offer to eligible students by the University of Canberra.

University of Canberra Postgraduate Onshore International Merit Scholarships

This is awarded to international students located in Australia who are applying for admission to a UC Master degree coursework.

Special criteria:

 • Credit average or above
 • Full time student
 • Onshore

Value: AUD1000 per semester

This is awarded at the time of offer to eligible students by the University of Canberra.

UC/GBCA Bachelor of Commerce Scholarship

This is awarded to international students who are applying for admission into UC Bachelor of Commerce delivered in Melbourne.

Value: AUD 5000 per year

This is awarded at the time of offer to eligible students by the University of Canberra.

University of Canberra International Merit Scholarship

This is awarded to international students with Malaysian citizenship who are applying for admission to a UC bachelor or master degree coursework or UCC degree.

Special criteria:

 • Bachelor degree applicants (rank of 70)
 • STPM (aggregate of 5.5)
 • Malaysian Matrikulasi (GPA 2.1 out of 4)
 • Malaysia UEC with a GPA of 2.0 or above grade
 • Master degree applicants (GPA 5 out of 7) or overall mark of 70%
 • Full time student
 • Offshore

Value: AUD5000

This is awarded at the time of offer to eligible students by the University of Canberra.

View all scholarships on offer…

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

University of Canberra International Course Merit Scholarship

Available for international students from Nepal, India, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, Philippines, Pakistan, Vietnam and Latin America – who are applying for certain specific bachelor’s or master’s degree programmes at UC.

Value: 25% off total tuition fee

Minimum criteria:

 • Citizen of any of the above-mentioned countries
 • Only for specific programmes
 • For bachelor’s degree (Year 12 score of 70% or equivalent)
 • For master’s degree (undergraduate study score of 65% or GPA of 5 on 7)

University of Canberra International Merit Scholarship

All international students applying for bachelor’s or master’s degree programmes at UC can take advantage of this scholarship.

Value: 10% off total tuition fee

Minimum criteria:

 • Any citizenship
 • For bachelor’s degree: 70% or equivalent
 • For master’s degree: 65% or equivalent
 • Any bachelor’s or master’s programme

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

UC is rated as one the best institutions for graduate employment outcomes of in Australia, with an overall employment rate of 89 per cent. The graduate outcomes for UC students are thus above the Australian national average. (QILT 2019).

UC undergraduates' median salaries across all study areas are also well above the national average, at AUD 62,600 per year (QILT 2019).

Career support

Careers UC supports current students and recent graduates (up to one year from the date of graduation) to ensure they have the skills and opportunities to find jobs on and off-campus and move into fulfilling careers.

UC Partners

UC has developed strong partnerships with real world employers who are able to facilitate internships, placements and professional mentoring opportunities both here in Australia, and overseas.

 • Ernst & Young
 • PricewaterhouseCoopers
 • Deloitte
 • Intelledox
 • Xero
 • Instaclustr
 • Geocon Constructions
 • ActewAGL
 • Centre of Defence and Strategic Studies
 • Australian Border Force
 • Australian Institute of International Affairs
 • Canberra Times
 • ACT Brumbies
 • Fox Sports
 • Canberra Raiders
 • AFL Canberra
 • Basketball ACT
 • Netball Australia

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

UC is rated as one the best institutions for graduate employment outcomes in Australia, with an overall employment rate of 89 per cent. The graduate outcomes for UC students are above the Australian national average. (QILT 2021).

UC undergraduates' median salaries across all study areas are also well above the national average, at AUD65,000 per year (QILT 2021).

Career support

Careers UC supports current students and recent graduates find jobs on and off-campus and move into fulfilling careers.

UC Partners

UC has developed strong partnerships with real world employers who are able to facilitate internships, placements and professional mentoring opportunities both here in Australia, and overseas.

 • Ernst & Young
 • PricewaterhouseCoopers
 • Deloitte
 • Intelledox
 • Xero
 • Instaclustr
 • Geocon Constructions
 • ActewAGL
 • Centre of Defence and Strategic Studies
 • Australian Border Force
 • Australian Institute of International Affairs
 • Canberra Times
 • ACT Brumbies
 • Fox Sports
 • Canberra Raiders
 • AFL Canberra
 • Basketball ACT
 • Netball Australia.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

UC is rated as one the best institutions for graduate employment outcomes in Australia, with an overall employment rate of 89 per cent. The graduate outcomes for UC students are above the Australian national average. (QILT 2021).

UC undergraduates' median salaries across all study areas are also well above the national average, at AUD65,000 per year (QILT 2021).

Career support

Careers UC supports current students and recent graduates find jobs on and off-campus and move into fulfilling careers.

UC Partners

UC has developed strong partnerships with real world employers who are able to facilitate internships, placements and professional mentoring opportunities both here in Australia, and overseas.

 • Ernst & Young
 • PricewaterhouseCoopers
 • Deloitte
 • Intelledox
 • Xero
 • Instaclustr
 • Geocon Constructions
 • ActewAGL
 • Centre of Defence and Strategic Studies
 • Australian Border Force
 • Australian Institute of International Affairs
 • Canberra Times
 • ACT Brumbies
 • Fox Sports
 • Canberra Raiders
 • AFL Canberra
 • Basketball ACT
 • Netball Australia.

Show more +Show less -
3811
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Australia

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
251st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

Join us at University of Canberra
5 Reasons to study at UC International
Join us at University of Canberra
Join us at University of Canberra
Join us at University of Canberra
Join us at University of Canberra
Join us at University of Canberra
Join us at University of Canberra
Join us at University of Canberra
Join us at University of Canberra
Join us at University of Canberra
Join us at University of Canberra
Five great reasons to study at University of Canberra
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2462

 • $1030
  លំនៅដ្ឋាន
 • $898
  ម្ហូបអាហារ
 • $138
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $396
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

តើសិស្សនិស្សិតគិតយ៉ាងណាចំពោះយើង

ព័ត៌មានសង្ខេប
(4.5)
គុណភាពមុខវិជ្ជាសិក្សា
4.5
សុវត្ថិភាពក្នុងបរិវេណសាលា
5.0
ការទ្រទ្រង់សិស្ស និស្សិត
4.5
គុណភាពក្នុងការបង្រៀន
4.5
បរិយាកាសក្នុងបរិវេណសាលា
5.0
ចំណាត់់ថ្នាក់លើពិភពលោក
University of Canberra University of Canberra
Rated4/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of Canberra - by, 2020-01-07
4.0/ 5 stars
University of Canberra University of Canberra
Rated4/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of Canberra - by, 2020-01-10
5.0/ 5 stars
ទទួលបានការអប់រំស្តង់ដារអូស្ត្រាលី ដោយធ្វើការសិក្សាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម

តើអ្នកមានបំណងចង់ទទួលបានការអប់រំស្តង់ដារអូស្ត្រាលី ដោយមិនធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមែនទេ? សិស្សនិស្សិត ឳពុកម្តាយ អាចជួបផ្ទាល់តំណាងសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម នៅសាលា ACE សាខាទួលទំពូង ដើម្បីសិក្សាបន្ថែមពីលក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យចូលសិក្សា ជម្រើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ការសុំទិដ្ឋាការ និងលក្ខខណ្ឌទទួលបានអាហារូបករណ៍​នៅថ្ងៃទី 20 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ចាប៉ពីម៉ោង 4:30-6:00 ល្ងាច

AU Phnom Penh, Cambodia 20th កុម្ភៈ 2023 04:30 PM - 06:00 PM
បង្ហាញពីការសិក្សា & ព័ត៌មានអាហារូករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ក្នុងប្រទេសវៀតណាម

ជួបជាមួយតំណាងសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ពីប្រទេសអូស្ត្រាលី ដែលនឹងមកធ្វើបទបង្ហាញពីការសិក្សាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម នៅសាលា ACE សាខាសៀមរាប។ សិស្សនិស្សិត ឳពុកម្តាយ នឹងមានឱកាសពិភាក្សាបន្ថែមពីលក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យចូលសិក្សា ជម្រើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ការដាក់ទិដ្ឋាការ ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ចាប់ពីម៉ោង 4:30 ដល់ 6:00 ល្ងាច

AU Siem Reap, Cambodia 23rd កុម្ភៈ 2023 04:30 PM - 06:00 PM

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

University of Canberra University of Canberra
Rated4/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of Canberra - by, 2020-01-07
4.0/ 5 stars
University of Canberra University of Canberra
Rated4/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of Canberra - by, 2020-01-10
5.0/ 5 stars

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?