ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Why study Bachelor’s Degree in Australia

Those looking to undertake a world-class degree or fast track their careers will find a range of opportunities in Australia. Whether it’s for a degree in science, engineering, medicine or the humanities, you’ll find Australia difficult to beat in terms of academic excellence and standard of living.

Standard of living

With its sophisticated infrastructure, world-leading healthcare services, a dynamic range of public transport, numerous student services and a comparatively affordable cost of living, it’s no wonder that Australia is the third-most popular destination for international students. At least six of Australia’s state capital cities, including Melbourne, Sydney, Canberra, Adelaide and Brisbane, are ranked among the world’s 30 best cities for students in terms of quality of life, employment opportunities, cost of living and student community.

Governmental support

The Australian Government also offers many incentives for those looking to study abroad in its country, including some $200 million worth of scholarships, job visas in multiple fields, numerous research opportunities, and the possibility of gaining permanent residency status upon graduation.

Top-ranking universities

In addition to being home to some of the world’s leading universities, Australia’s national regulatory and quality agency for higher education, the Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA), ensures quality across higher education providers through a set of standards developed by the independent Higher Education Standards Panel.

In addition, the Education Services for Overseas Students (ESOS) law protects:

  • the wellbeing of all international students.
  • the quality of students' education experience.
  • the provision of up-to-date and accurate information.

Post-study work opportunities

Many international students have the opportunity to spend more time in Australia following the completion of their studies. The temporary graduate visa (subclass 485), for example, allows graduates to remain in Australia to live, study or work upon the completion of their degrees. 

Feeling overwhelmed? We can guide you through your options and the necessary application processes for universities and visas. Speak to our international education specialists now for free.

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?