ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

MBA in Australia

Find the MBA you want in Australia

The Masters of Business Administration (MBA) is well sought after for its international standing and the enhancement to career opportunities for graduates. Many are drawn to the opportunity to understand the various aspects of management in its real-life application and gain experiential knowledge in forming practical business solutions. With its cosmopolitan and culturally diverse cities, Australia is difficult to beat as a choice for those looking to get a foothold through an MBA in their professional career.

Why get your MBA in Australia?

 

 • Universities in Australia are known to integrate the development of communication skills and leadership qualities in their curriculum.
 • Taking an MBA in Australia can be the stepping stone to gain experience working in local companies through internships and work programs.
 • As one of the top destinations for international students, Australia has multiple laws and acts that promote quality education and protection for the international community, ensuring nationally consistent standards for providers of education and training.


Choosing your university

Here are some key things to look out for in choosing your university:
 

 • Academic Excellence – Research on reviews and teaching professors can give good insight into course curriculum in addition to course descriptions. A good experience can move beyond traditional education boundaries and provides excellent teaching support for the track you wish to pursue.
 • Location – Whether it’s the urban cosmopolitanism of Sydney or more laid-back vibe of Brisbane you prefer, look for a university situated in a region that offers you the best mix of lifestyle and standard of living.
 • Cost – Tuition fees and scholarship can vary between universities, along with the kind of financial assistance and scholarships available.
 • International Student Support – Find a university that offers well-planned support for international students, as they can advise on essentials such as accommodation, student welfare, and post-graduate employment opportunities.


Admission requirements for Australian universities

While requirements may differ across universities, typical key requirements for taking an MBA include:

 • Bachelor’s Degree – A Bachelor’s Degree is the minimum for admission in Australian universities.
 • Work Experience – Many universities require relevant work experience for admission.
 • IELTS Exam or TOEFL – These qualifications certify your English language proficiency if English is not your native language.
 • Letter of Reference – Reference letters can be from college lecturers, academic professors, or work employers, depending on the university.

We're ready when you are. Speak to us and we'll help you find your best fit.

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?