ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

PhD in Australia

Course overview

A doctorate of philosophy (PhD) involves choosing a specialisation and research on a subject that leads to new knowledge or re-interpretation of existing theories or approaches. Those who complete the course will develop a thorough understanding of the chosen field and its relevant methodologies, as well as the ability to evaluate existing norms critically and presenting them in a concise and clear way. While requirements for PhD programs vary between universities, students are usually required to hold a Master's degree with high academic standing to be considered.

Why get your PhD in Australia?

In addition to a strong reputation of excellence and quality across its higher education and training programs, Australia is known for the quality of life in its cities, with Melbourne ranked third-best to study and Sydney ninth. With world recognised university reputation and highly advanced laboratories, Australia has one of the highest PhD completion rates, as well as a number of scholarship options for international students.

Admission requirements for Australian universities

While requirements may differ across universities, typical key requirements for taking a PhD include:
 

  • Bachelor’s Degree & Master’s Degree – To apply for a PhD program in an Australian university, a student needs to have completed a 3-4 year minimum graduation degree, along with a 2 years master program.
  • IELTS Exam or TOEFL – These qualifications certify your English language proficiency if English is not your native language.
  • Letter of Reference – Reference letters can be from college lecturers, academic professors, or work employers, depending on the university
  • Research Proposal –  Your proposal should be feasible, and have a synopsis with enough information for evaluation

We’re ready when you are. Speak to us and we’ll help you find your best fit.

 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?