ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Study Computer Science (CS) in Canada

The study of Computer Science (CS) is a relatively new field that covers a broad range of topics and options. A professional degree in the field of Computer Science in Canada prepares students for careers in a host of computer-related careers while at the same time providing a solid foundation in related science and mathematical principles. Computer science programs share a close relation with network administration, telecommunication, Internet, computer engineering, e-commerce, information systems, robotics, and general technology programs. Students can pursue a diploma, postgraduate diploma, undergraduate degree and masters in Computer Science at Canadian universities.
 
Career Opportunities
 
Employment opportunities for computer science professionals are high in Canada and worldwide. Some of the many areas where computer science professionals can make a career include forensic science, security systems development, technical writing, banking, medical applications such as bioinformatics and tomography, business equipment, game design, computer-aided design (CAD) and GIS systems. Because of its real-world applications, Computer Science is combined with other disciplines as well. These include mathematics, statistics, business, engineering, and health sciences.
 
Why study Computer Science in Canada?
 
 • Internationally renowned universities: Canada boasts a total of 26 universities in the top 300 of the QS World University Rankings® 2020, including universities such as the University of Toronto and McGill University. Most of the Canadian Universities have really high standards of computer science technology. 
 • Variety of education: There is a great variation in the types of programs that are offered by the Canadian institutions in the field of Computer Science. Apart from degree programs, you can also opt for specialised trade requirement-based diploma and Postgraduate diploma programs 
 • Industrial relevance: Canadian programs are generally are less theoretical and provides hand-on experience in advanced technical concepts, project management and solving complex technical problems.
 • Global competence in the IT field that is up-to-date with the latest IT developments around the world
 • Career prospects: IT professionals and software engineers have turned out to be among the top 10 most in-demand occupations in Canada in 2018.
 • Post-study opportunities: Being a thriving economy that is home to several multi-nationals, Canada has a high demand for qualified IT experts. Various IT companies are based in Toronto, Waterloo and Montreal.
 • Standard of living: Canada is known for its low crime rates, attractive international fees, and vibrant culture. 
 • The great outdoors - From the beauty of the Great Lakes of Ontario and the Rocky Mountains to the unspoilt wilderness of the vast Northwest Territories, there's plenty to explore during your MA.
 
Admission requirements for Canadian universities
 
While requirements may differ across universities, typical key requirements include:
 
For Diploma courses
 • Completion of higher secondary school (except institutions in Ontario and Quebec)
 • School mark sheets and other documents as mentioned by the institution on its website/brochure
 • A good IELTS score
 
For Undergraduate courses
 • Minimum of 12 years of formal education (except institutions in Ontario and Quebec)
 • School mark sheets and other documents as mentioned by the institution on its website/brochure
 • A good IELTS score
For Post Graduate Diploma / Master’s courses
 • A relevant undergraduate degree from a recognized institution equivalent to a Canadian diploma/undergraduate degree
 • certificate in the field of computer science
 • Work experience (as needed by some institutions)
 • A good IELTS / TOEFL score

Feeling overwhelmed? We can guide you through your options and the necessary application processes for universities and visas. Speak to our international education specialists now for free.

 

 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?