ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Study Engineering In Canada

Course Overview
 
Engineering is a broad field that offers diverse career opportunities that allow you to be creative, solve problems and explore how things work. Students are taught to apply mathematical and scientific principles in order to develop effective solutions to real-world technical problems, and graduates will find high demand for their skills whether it’s in Civil, Aerospace, Mechanical, Nuclear, Computer, Electrical and even Industrial they choose to specialise in.

Why study Engineering in Canada?
 
Affordable tuition fees, quality education, post-study work options as well as world-renowned institutions are some reasons that make Canada one of the leading destinations for studying abroad. Canadian universities offer internationally recognised degrees and certificates and follow very high academic standards and rigorous quality controls. Students also get to enjoy high living standards along with a lower cost of living and tuition fees.
 
Choosing your university
 
Whether you choose to study on a campus like Concordia University, the University of Waterloo or the University of Alberta, you'll find a number of engineering programs open to qualified students in Canada. 
 
Here are some key things to look out for in choosing your university:
 • Academic Excellence – Research on reviews and teaching professors can give a good insight into course curriculum in addition to course descriptions. A good experience can move beyond traditional education boundaries and provides excellent teaching support for the track you wish to pursue. 
 • Location – Popular choices for study include Ontario, British Columbia, Alberta and Quebec. Choose the city that fits best in terms of lifestyle, budget and university choices.
 • Cost – Tuition fees and scholarship can vary between universities, along with the kind of financial assistance and scholarships available.
 • International Student Support – Find a university that offers well-planned support for international students, as they can advise on essentials such as accommodation, student welfare, and post-graduate employment opportunities.
Admission requirements for Canadian universities
 
While requirements may differ across universities, typical key requirements for studying engineering in Canada include:
 • Necessary academic qualifications
 • Graduate Management Admission Test (GMAT) score of usually above 550
 • IELTS Certification to certify English language proficiency for foreign applicants
 • Work Experience
Finding what fits you best can be overwhelming. IDP international education specialists guide you through your options and the necessary application processes for universities and visas. Speak to us now for free.
 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?