ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Study Pharmacy in Canada

Course Overview
 
Furthering your studies in Pharmacy in Canada brings you to the art and science of medicinal substances and their application for therapeutic uses in an environment that offers experiential education amidst state-of-the-art facilities. Most pharmacy schools require some prior university study, including a strong background in the sciences. 
 
A Pharmacy course typically focuses on physics, biology, anatomy, physiology, and chemistry. An integral part of the healthcare industry, trained Pharmacists can be involved in any and all aspects of drug and medicine use, whether the first discovery, the drug’s development, or its supply to patients. Pharmaceutical graduates have a number of job opportunities available to them, from researchers to laboratory technicians and even sales reps and teachers. Jobs exist in hospitals, community clinics and corporate pharmacies, as well as in pharmaceutical companies.
 
Why Choose Canada
 
Canadian universities are known for their consistently high-quality education as well as rigour in research. The University of Waterloo, for example, holds a reputation for its MS in Pharmacy, which allows students to specialise in various fields and guarantees funding for all graduate students through studentships, assistantships, scholarships, awards, and grants. Top research institutes also include the University of Alberta, University of Toronto, and Dalhousie University.
 
Canada offers its students a very diverse cultural experience with most of the world’s different ethnic groups represented in the country. The quality of education and living standards in Canada are amongst the highest in the world, but the cost of living and tuition fees for international students are generally lower than in other countries.
 
Choosing your university
 
Here are some key things to consider in choosing your university:
  • Some schools offer specialized degree programs that can benefit students seeking a more specific field of study
  • Most schools will only accept students into a pharmaceutical program after satisfactory completion of prerequisite courses
 
Admission requirements for Candian universities
 
Admission and application requirements for pharmacy school vary from one institution to another. As such, it is important to contact the respective pharmacy school admission offices to determine specific admission requirements.
 
In general, to become a licensed pharmacist in Canada, you need a bachelor’s degree in Pharmacy from a Canadian University, the completion of a national board examination through the Pharmacy Examining Board of Canada, practical experience through an apprenticeship or an internship program, and fluency in English or French.
 

Feeling overwhelmed? We can guide you through your options and the necessary application processes for universities and visas. Speak to our international education specialists now for free.

 

 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?