ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Top Universities in Ireland 2022

Being one of the safest and most tolerant countries in the world, Ireland has increasingly become a popular destination with many international students.

Their vibrant and inclusive communities, range of breathtaking scenic attractions as well as multiple world class universities are some of the factors that have charmed both students and parents alike.

Another trait is that Irish schools and universities are globally connected and graduates of Irish education institutions have access to opportunities in many different careers all over the world.

For those who are seeking to pursue your foundation, undergraduate or postgraduate pathways in Ireland, university rankings can provide a sense of whether the institution is right for you.

Ranking providers like the QS World University Rankings and Times Higher Education World (THE) University Rankings are globally recognised, often used by students as part of their research before applying to study abroad.

With that, we’ve compiled the top universities in Ireland for 2022 below, with data from the latest QS World University Rankings and THE World University Rankings.

QS Top Universities in Ireland 2022

RankUniversityGlobal Rank
1 Trinity College Dublin, The University of Dublin101
2 University College Dublin 173 
 3  National University of Ireland Galway258
  4   University College Cork298 
 5  Dublin City University490
 6  University of Limerick501-510 
7 Maynooth University 751-800 
8 Technological University Dublin 801-1000

THE Top Universities in Ireland 2022

RankUniversityGlobal Rank
1 Trinity College Dublin146
2 RCSI University of Medicine and Health Sciences201-250
3 University College Dublin201-250
4 University College Cork251-300
5 National University of Ireland, Galway351-400
6 Dublin City University501-600
7 Maynooth University501-600
8 University of Limerick601-800
9 Technological University Dublin1001-1200

If you're ready to chase your goals, fill in your details and we'll help you get to a top institution. 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?