ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

MSc in New Zealand

Course overview
 
New Zealand is a top destination for international students for its reputation as a major research and training hub. The nation’s fertile research landscape, combined with the training opportunities, makes it a rewarding option for international students looking to do a Master’s of Science (MSc). Students look forward to an array of research and internship opportunities while enjoying the beautiful landscapes and cultural destinations in New Zealand. 
 
Why get your MSc in New Zealand? 
 
Here’s what New Zealand can offer those looking to further their studies: 
 • Internationally renowned universities: All 8 universities in New Zealand are placed in the QS World University Rankings® 2018, including universities such as the University of Auckland and University of Otago
 • Work while studying: International students in New Zealand can work up to 20 hours per week during school terms and up to 30 hours per week during scheduled vacation breaks without the need for a work permit. 
 • Post-study opportunities: Graduates can apply for a post-study visa to stay and work or up to 3 years upon graduating from their studies in New Zealand
 • Proximity to nature: New Zealand is surrounded by beautiful landscapes of mountains and lakes. The great outdoors also offers adrenaline junkies the chance to do adventure activities including white water rafting, skiing and mountain biking
 • Culture at reach: Auckland and Wellington have no lack of free cultural events, festivals, as well as discounted student entrance fees to museums.
 • Safe and inclusive: New Zealand has consistently come out tops in the Global Peace Index for the levels of safety and peace. Low crime rates and a welcoming culture towards other nationalities are just some factors that make New Zealand a friendly and inclusive place to live in.

Choosing your university 

Here are some key things to look out for in choosing your university: 

 • Research facilities – Cutting-edge equipment and resources can enable the research work and practical assignments done during your coursework.
 • Industry associations and Faculty members
 • Curriculum – Whether you are looking to specialise or gain deeper cross-disciplinary expertise in your field of study, do research into the university structure and curriculum to see if they can fit your needs.
 • Location – Popular choices for study include Ontario, British Columbia, Alberta and Quebec. Choose the city that fits best in terms of lifestyle, budget and university choices
 • Course structure and fee – While tuition fees shouldn’t vary too much for the same fields of study, the kind of financial assistance and scholarships available to you may differ more substantially. 

Admission requirements for MSc in New Zealand 

While requirements may differ across universities, typical key requirements for taking an MSc include:

 • Qualifications comparable to a New Zealand Bachelor's degree in a relevant field
 • IELTS Certification to certify English language proficiency for foreign applicants
 • Work Experience  

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?