ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Top Universities in the UK 2022

The UK is home to some of the most prestigious universities, as well as quality institutions that possess strength in various academic fields.
For instance, the Russell Group comprises 24 public research-intensive universities that provide undergraduate and postgraduate students with the opportunity to grow, learn and generate impact.
With recent developments granting international students a two-year post-study work visa in the UK, the attractiveness of pursuing a degree in the country has elevated.
Paired with a slew of stunning sightseeing opportunities in different cities, steeped in culture as well as history, the UK reflects why it remains a popular option for international students - apart from its excellent higher education system.
Additionally, globally-recognised rankings like the Complete University Guide (CUG), QS World University Rankings and Times Higher Education World (THE) University Rankings use intricate methodologies to assess the qualities of universities across the world, including those in the UK.
With that, we’ve compiled the top universities in the UK, with data from the aforementioned ranking providers. 

CUG Top Universities in the UK 2022

Rank 

University  

1 

University of Oxford 

2 

University of Cambridge 

3 

London School of Economics and Political Science

4 

University of St Andrews 

5 

Imperial College London 

6 

Durham University 

7 

Loughborough University 

8 

UCL (University College London) 

9 

University of Warwick 

10 

University of Bath 

11 

Lancaster University 

12 

University of Edinburgh 

13 

University of Manchester 

14 

University of Exeter 

15 

University of Southampton 

16 

University of Glasgow 

17 

University of Bristol 

18 

University of York

19 

University of Birmingham 

20 

University of Leeds 

QS Top Universities in the UK 2022

Rank UniversityGlobal Rank
1 University of Oxford2
2 University of Cambridge3
3 Imperial College London7
4 UCL8
5 The University of Edinburgh16
6 The University of Manchester27
7 King's College London35
8The London School of Economics and Political Science (LSE)49
9 The University of Warwick61
10 University of Bristol62
11 University of Glasgow73
12 University of Southampton77
13 Durham University82
14 University of Birmingham90
15 University of St Andrews91
16 University of Leeds92
17 The University of Sheffield95
18 University of Nottingham103
19 Queen Mary University of London117
20 Lancaster University 132

THE Top Universities in the UK 2022

RankUniversityGlobal Rank
1 University of Oxford1
2 University of Cambridge5
3 Imperial College London12
4 UCL18
5 London School of Economics and Political Science (LSE)27
6 University of Edinburgh30
7 King's College London35
8 University of Manchester50
9 University of Warwick78
10 University of Glasgow86
11 University of Bristol92
12 University of Birmingham105
13 University of Sheffield110
14 Queen Mary University of London117
15 Lancaster University122
16 University of Southampton124
17 University of Leeds127
18 University of Nottingham141
19 University of Exeter143
20 Newcastle University146

If you're ready to chase your goals, fill in your details and we'll help you get to a top institution. 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?