ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation

Australia highlights

Top reasons why you should study in Australia

✔️ World Class Education Qualification

✔️ Diversity of Studying and Working Environment

✔️ Diverse scholarships for all levels of study

✔️ Processing time is fast

✔️ Opportunity to stay for a job 2-4 years after graduation

✔️ Flexible program with many intakes a year (February, July, October)

✔️ Long-term career prospects in Australia

If you need any help with your study plan, feel free to contact our education counsellors today.  

 IDP education consultants, study abroad, scholarship to study abroad

  


Canada highlights

Top reasons why you should study in Canada

✔️ Scenery Environment

✔️ Reasonable tuition fees for a university or college program

✔️ Reasonable living expenses comparing to other popular study destinations

✔️ Clear graduate employment regulations and specific long-term living policies

✔️ Flexible overtime: 20 hours / week during semester, 40 hours / week during vacation

If you need any help with your study plan, feel free to contact our education counsellors today.  

 IDP education consultants, study abroad, scholarship to study abroad

 


USA highlights

Top reasons why you should study in USA

✔️ The world's top quality education

✔️ Modernized and diversity studying and working environment

✔️ Employment policy after graduation up to 3 years (depending on discipline)

✔️ The world's economic, cultural and scientific center

If you need any help with your study plan, feel free to contact our education counsellors today.  

 IDP education consultants, study abroad, scholarship to study abroad

 


UK highlights

Top reasons why you should study in the UK

✔️ Short, cost-effective curriculum

✔️ World class education system along with historical buildings and infrastructure

✔️ Diverse scholarships for all levels of study

✔️ The opportunity to stay in the job search for 2 years after graduation, with no restrictions on the industry and number

✔️ Opportunity to travel around Europe

If you need any help with your study plan, feel free to contact our education counsellors today.  

 IDP education consultants, study abroad, scholarship to study abroad

 


 

New Zealand highlights

Top reasons why you should study in New Zealand

✔️ An internationally recognized qualification

✔️ Quiet and peaceful environment

✔️ All New Zealand universities are in the Top 100 in the world

✔️ Long-term career prospects in New Zealand

✔️ Opportunity to stay for a job 1 – 3 years after graduation

If you need any help with your study plan, feel free to contact our education counsellors today.  

 IDP education consultants, study abroad, scholarship to study abroad

 


IDP services with Free of charge

With over 50-year experience in 32 countries, IDP provides a wide range of services to support you with your international education journey.

If you are dreaming of study in AustraliaUSACanadaNew ZealandUK or Ireland , we can get you there. 

✔️ Free study abroad information and counselling 

✔️ Introduce suitable scholarship

✔️Advice on choosing a suitable school & course

✔️ Support to apply for admission, track progress and receive confirmation letters from the school

✔️ Advise on accommodation, financial planning, flight bookings, equipment before departure

✔️ Provide pre-departure to students before departing abroad

✔️ The official IELTS Test Centre in Cambodia 


Sample List

School & Scholarship Name

Amount

Eligibility

ABC Uni
50% off draft
University of Queensland 50% off draft
WSUSCC (Sydney) 50% off draft
Swinburne University of Technology 50% off draft
Queensland University of Technology 50% off draft
Murdoch University 50% off draft
Murdoch University 50% off draft
Murdoch University 50% off draft
Murdoch University 50% off draft
Murdoch University 50% off draft
Murdoch University 50% off draft
Murdoch University 50% off draft
Murdoch University 50% off draft
Murdoch University 50% off draft
Murdoch University 50% off draft
Murdoch University 50% off draft
Murdoch University 50% off draft

*Terms and Conditions apply. Contact our IDP education consultants for complete information.

IDP education consultants, study abroad, scholarship to study abroad

 

 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី