ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation

2021 World University Rankings: All You Need To Know

 Whether you’re choosing to chase an overseas undergraduate degree or to boost your career with a Master’s degree abroad, university rankings play a key role in helping you decide on your potential destination.

 
More than just numbers, the more prominent and recognised ranking providers - The Complete University Guide (CUG), QS World University Rankings and Times Higher Education (THE) World University Rankings - provide deeper insights into the strengths of each university, focusing on aspects like research output and faculty-student ratio.
 
With students becoming more certain of what they seek in a course and how that will impact their future, university rankings have adapted and evolved in terms of ranking methodology - delivering a more comprehensive assessment of each university.
 
Below, you’ll uncover more about each specific ranking provider, complete with its own Top 10 list of universities in Australia, New Zealand, Canada, Ireland, the USA and the UK. If you already have a preferred destination country, we’ve filtered those for you as well.
 
World University Rankings
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confused? Get free guidance on how to enter your dream university
 
With over 50 years’ of experience connecting students to the right university and course, IDP is able to identify and narrow down the options for you. Our counsellors will guide you on how to use the university rankings, among other things, as part of your journey towards an exciting study abroad adventure.
 
 
If you’re ready to chase your goals, fill in your details and we’ll help you get to a top institution

 

 Whether you’re choosing to chase an overseas undergraduate degree or to boost your career with a Master’s degree abroad, university rankings play a key role in helping you decide on your potential destination.

 
More than just numbers, the more prominent and recognised ranking providers - QS World University Rankings and Times Higher Education (THE) World University Rankings - provide deeper insights into the strengths of each university, focusing on aspects like research output and faculty-student ratio.
 
With students becoming more certain of what they seek in a course and how that will impact their future, university rankings have adapted and evolved in terms of ranking methodology - delivering a more comprehensive assessment of each university.
 
Below, you’ll uncover more about each specific ranking provider, complete with its own Top 10 list of universities in Australia, New Zealand, Canada, Ireland, the USA and the UK. If you already have a preferred destination country, we’ve filtered those for you as well.
 
World University Rankings
 
QS World University Rankings
 
Times Higher Education World University Rankings
 
Top Universities in Australia
 
Top Universities in New Zealand
 
Top Universities in the UK
 
Top Universities in Canada
 
Top Universities in Ireland
 
Top Universities in the USA
 
Confused? Get free guidance on how to enter your dream university
 
With over 50 years’ of experience connecting students to the right university and course, IDP is able to identify and narrow down the options for you. Our counsellors will guide you on how to use the university rankings, among other things, as part of your journey towards an exciting study abroad adventure.
 
 
If you’re ready to chase your goals, fill in your details and we’ll help you get to a top institution

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី