ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

QS World University Rankings 2022

Globally recognised and produced by Quacquarelli Symonds, a higher education publisher, the QS World University Rankings has consistently based its ranking methodology on six key metrics.
They include Academic Reputation, Employer Reputation, Faculty/Student Ratio, Citations per faculty, International Faculty Ratio and International Student Ratio. Each metric contributes a percentage towards an institution’s final score.
Academic Reputation (40%)
With a weightage of 40%, the Academic Reputation metric is based on the Academic Survey - a collation of expert opinions from 94,000 higher education individuals regarding teaching and research quality - and is touted as the world’s largest survey of academic opinion.
Faculty/Student Ratio (20%)
QS considers measuring faculty/student ratio as the most effective proxy metric for teaching quality, as it relates to how institutions are able to facilitate meaningful access between students and lecturers. The ranking methodology also recognises that a high number of faculty members will represent a lower teaching burden.
Employer Reputation (10%)
This metric is based on responses to the QS Employer Survey, where employers are asked to identify institutions from which they source “the most competent, innovative and effective graduates.”
Citations per faculty (20%)
In order to calculate the Citations per Faculty metric, QS quantifies the total number of citations received by all faculty member-produced papers from an institution - across a five-year period.
QS performs a normalisation of citations as well, given that different academic fields have variant publishing cultures. This year alone, the ranking provider assessed 74 million citations from 13.5 million papers (excluding self-citations).
International Faculty Ratio and International Student Ratio (5% each)
Institutions that score well for these metrics are those that are capable of attracting faculty members and students from all over the world. An internationalised higher education sector provides the community with a multicultural environment, allowing for exposure to cultures and beliefs, besides raising students to develop international sympathies and global awareness.
Below, we’ve compiled the top universities in each destination - Australia, New Zealand, Canada, Ireland, the UK and USA. If you’re keen to find out more on what it means to study abroad in any of these countries, fill in your details and make a free appointment with one of our friendly counsellors!
QS Top 10 Universities in Australia 2022
RankUniversityGlobal Rank
1 The Australian National University27
2 The University of Melbourne37
3 The University of Sydney38
4 The University of New South Wales (UNSW)43
5 The University of Queensland47
6 Monash University58
7 The University of Western Australia93
8 The University of Adelaide108
9 University of Technology Sydney133
10 The University of Wollongong193

QS Top Universities in New Zealand 2022

RankUniversityGlobal Rank
1 The University of Auckland85
2 University of Otago194
3 Victoria University of Wellington236
4 University of Canterbury258
5 Massey University284
6 Lincoln University372
7 University of Waikato373
8 Auckland University of Technology (AUT)451

QS Top 10 Universities in Canada 2022

RankUniversityGlobal Rank
1 University of Toronto26
2 McGill University27
3 University of British Columbia46
4 University of Montreal111
5 University of Alberta126
6 McMaster University140
7 University of Waterloo149
8 Western University170
9 University of Ottawa230
10 University of Calgary235

QS Top 10 Universities in the UK 2022

RankUniversityGlobal Rank
1 University of Oxford2
2 University of Cambridge3
3 Imperial College London7
4 UCL6
5 The University of Edinburgh16
6 The University of Manchester27
7 King's College London35
8 The London School of Economics and Political Science (LSE)49
9 The University of Warwick61
10 University of Bristol62

QS Top Universities in Ireland 2022

RankUniversityGlobal Rank
1 Trinity College Dublin, The University of Dublin101
2 University College Dublin177
3 National University of Ireland Galway238
4 University College Cork286
5 Dublin City University439
6 University of Limerick511-520
7 Maynooth University701-750
8 Technology University Dublin801-1000

QS Top 10 Universities in the USA 2022

RankUniversityGlobal Rank
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT)1
2 Stanford University3
3 Harvard University5
4 California Institute of Technology (Caltech)6
5 University of Chicago10
6 University of Pennylvania13
7 Yale University 14
8 Columbia University19
9 Priceton University20
10 Cornell University21


If you're ready to chase your goals, fill in your details and we'll help you get to a top institution. 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?