ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ទូរស៍ព្ទ​ ឫ ឆាត
text.skipToContent text.skipToNavigation

QS World University Rankings 2021

Globally recognised and produced by Quacquarelli Symonds, a higher education publisher, the QS World University Rankings has consistently based its ranking methodology on six key metrics.
They include Academic Reputation, Employer Reputation, Faculty/Student Ratio, Citations per faculty, International Faculty Ratio and International Student Ratio. Each metric contributes a percentage towards an institution’s final score.
 
Academic Reputation (40%)
With a weightage of 40%, the Academic Reputation metric is based on the Academic Survey - a collation of expert opinions from 94,000 higher education individuals regarding teaching and research quality - and is touted as the world’s largest survey of academic opinion.

Faculty/Student Ratio (20%)
QS considers measuring faculty/student ratio as the most effective proxy metric for teaching quality, as it relates to how institutions are able to facilitate meaningful access between students and lecturers. The ranking methodology also recognises that a high number of faculty members will represent a lower teaching burden.
 
Employer Reputation (10%)
This metric is based on responses to the QS Employer Survey, where employers are asked to identify institutions from which they source “the most competent, innovative and effective graduates.”
 
Citations per faculty (20%)
In order to calculate the Citations per Faculty metric, QS quantifies the total number of citations received by all faculty member-produced papers from an institution - across a five-year period.
QS performs a normalisation of citations as well, given that different academic fields have variant publishing cultures. This year alone, the ranking provider assessed 74 million citations from 13.5 million papers (excluding self-citations).
 
International Faculty Ratio and International Student Ratio (5% each)
Institutions that score well for these metrics are those that are capable of attracting faculty members and students from all over the world. An internationalised higher education sector provides the community with a multicultural environment, allowing for exposure to cultures and beliefs, besides raising students to develop international sympathies and global awareness.
 
Below, we’ve compiled the top universities in each destination - Australia, New Zealand, Canada, Ireland, the UK and USA. If you’re keen to find out more on what it means to study abroad in any of these countries, fill in your details and make a free appointment with one of our friendly counsellors!
 
QS Top 10 Universities in Australia 2021
 
RankUniversityGlobal Rank
1 The Australian National University29
2 The University of Melbourne38
3 The University of Sydney42
4 The University of New South Wales (UNSW)43
5 The University of Queensland47
6 Monash University58
7 The University of Western Australia86
8 The University of Adelaide106
9 University of Technology Sydney140
10 The University of Newcastle, Australia (UON)207

 

QS Top Universities in New Zealand 2021

RankUniversityGlobal Rank
1 The University of Auckland83
2 University of Otago176
3 Victoria University of Wellington215
4 University of Canterbury227
5 University of Waikato266
6 Massey University287
7 Lincoln University356
8 Auckland University of Technology (AUT)442

 

QS Top 10 Universities in the UK 2021

RankUniversityGlobal Rank
1 University of Oxford4
2 University of Cambridge7
3 UCL8
4 Imperial College London9
5 The University of Edinburgh20
6 The University of Manchester27
7 King's College London33
8 The London School of Economics and Political Science (LSE)44
9 University of Bristol49
10 The University of Warwick62

 

QS Top 10 Universities in the USA 2021

RankUniversityGlobal Rank
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT)1
2 Stanford University2
3 Harvard University3
4 California Institute of Technology (Caltech)5
5 University of Chicago10
6 Priceton University13
7 Cornell University14
8 University of Pennylvania15
9 Yale University 17
10 Columbia University18

 

QS Top 10 Universities in Canada 2021

RankUniversityGlobal Rank
1 University of Toronton29
2 McGill University35
3 University of British Columbia51
4 University of Alberta113
5 University of Montreal137
6 McMaster University140
7 University of Waterloo173
8 The University of Western Ontario211
9 University of Calgary233
10 Queen's University at Kingston239

 

QS Top Universities in Ireland 2021

RankUniversityGlobal Rank
1 Trinity College Dublin, The University of Dublin108
2 University College Dublin185
3 National University of Ireland Galway259
4 University College Cork310
5 Dublin City University429
6 University of Limerick521-530
7 Maynooth University701-750
8 Dublin Institute of Technology751-800

 

If you're ready to chase your goals, fill in your details and we'll help you get to a top institution. 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី