ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

 លក្ខខណ្ឌIDPសំខាន់ៗសម្រាប់សិស្ស និស្សិត

សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានជ្រើសរើសស្ថាប័ន IDP អោយជួយអ្នកសម្រេចគោលដៅក្លាយជានិស្សិតអន្តរជាតិនៅប្រទេសអូស្រ្តាលី កាណាដា ចក្រភពអង់គ្លេស អៀរឡង់ សហរដ្ឋអាមេរិក និងណូវែលហ្សេឡង់។ ស្ថាប័ន IDP Education Limited (ACN 117 676 463) ឬហៅកាត់ថា ("IDP") ផ្តល់ជូននៅសេវា និងគុណប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ ពួកយើងក៏សហការជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជាច្រើនទៀតដើម្បីជាជំនួយដល់អ្នកដើម្បីជោគជ័យក្នុងការសិក្សានៅប្រទេសដែលអ្នកពេញចិត្ត។ 

មុននឹងដំណើរការ ពួកយើងត្រូវការណែនាំក្នុងជាមួយនឹងព័ត៌មានសំខាន់ខ្លះៗ និងត្រូវប្រាកដថាអ្នកទទួលយល់ព្រមជាមួយព័ត៌មានទាំងនោះ។ ប្រសិនបើមានតម្រូវការក្នុងការបកស្រាយបន្ថែមទៅលើចំនុចណាមួយ សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ អ្នកជំនាញប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ស្ថាប័ន​ IDP  ឬទាក់ទងទៅកាន់ការិយាល័យIDPដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតតាមរយៈ IDP.com។ 

សេចក្តីប្រកាសសម្រាប់សិស្ស និស្សិត

ខ្ញុំយល់ស្របៈ

 • អត្ថប្រយោជន៍ខ្លះត្រូវបានរៀបចំឡើងអោយស្ថាប័ន IDP ប៉ុន្តែត្រូវបានផ្តល់អោយពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្សេង។
 • ខ្ញុំអាចតម្រូវអោយចុះហត្ថលេខាទៅលើឯកសារមួយចំនួនជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាផ្សេងៗទាំងនោះ។
 • ខ្ញុំត្រូវអានរាល់លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗពីសេវា ឬផលិតផលទាំងនោះ និងត្រូវតែយល់ស្របចំពោះលក្ខខណ្ឌទាំងនោះ។
 • ស្ថាប័ន IDP ផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការជ្រើសរើសអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជាដៃគូរដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក និងស្វាគមន៍ទៅកាន់ការវាយតម្លៃទៅលើគុណភាពសេវាកម្មផ្សេងៗ។ ស្ថាប័ន IDP មិនអាចផ្តល់ជូននៅការធានាផ្សេងៗ និងមិនទទួលខុសត្រូវទៅលើសេវាកម្ម ឬអត្ថប្រយោជន៍របស់សេវាកម្មនោះទេ។
 • ស្ថាប័ន IDP អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំអំពីការទិញសេវាបន្ថែមសម្រាប់សិស្ស និស្សិតនានាដែលចាំបាច់សម្រាប់ខ្ញុំ។
 • ស្ថាប័ន IDP នឹងផ្តល់ជាយោបល់មកកាន់ខ្ញុំអំពីថ្លៃសេវាដែលត្រូវបង់ និងជួយទៅលើការទូទាត់ថ្លៃសេវា។
 • ស្ថាប័ន IDP នឹងជួយទៅលើការស្នើរសុំប្រាក់ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដោយផ្អែកទៅលើលក្ខខណ្ឌរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ប៉ុន្តែ ស្ថាប័នIDPមិនអាចទទួលខុសត្រូវទៅលើទទួលបានប្រាក់តែម្តងនោះទេ។ ការស្នើរសុំប្រាក់ត្រលប់មកវិញនឹងត្រូវផ្តល់អោយពីស្ថាប័នIDP ប្រសិនបើមានការតម្រូវចាំបាច់ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់។
 • ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវទៅលើការទទួលយកសេវាកម្មដែលបានផ្តល់មកខ្ញុំដោយស្ថាប័ន IDP។ ខ្ញុំតម្រូវអោយអានព័ត៌មានផ្សេងៗដែលផ្តល់អោយដោយស្ថាប័ន IDP ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវានានា ដែលនឹងរាប់បញ្ចូលទាំងព័ត៌មានលំអិតទាក់ទងនឹងដំណើរការនៃសេវាកម្ម និងតម្រូវការ ឬ ការកំណត់សំខាន់ៗផ្សេងៗ (ឧទាហរណ៍ រយៈពេលផុតកំណត់នៃសេវាកម្ម)។
 • ស្ថាប័ន IDP នឹងផ្តល់អោយនៅសេវាកម្មដែលស្របទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់ រួមទាំងច្បាប់ Australian Consumer Law (ACL)។ ប៉ុន្តែ ស្ថាប័ន IDP មិនផ្តល់ជូននៅការធានាក្រៅពីចំនុចដែលបានចែងក្នុង ACL។ ចំពោះវិសាលភាពដែលបានអនុញ្ញាតពីច្បាប់ ស្ថាប័ន IDP នឹងកំណត់ការទទួលខុសត្រួវទៅលើសេវាកម្ម ឬតម្លៃសម្រាប់សេវាកម្ម និងផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗ។
 • នៅពេលដែលសេវាកម្មផ្តល់ជូនដោយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗ ស្ថាប័ន IDP មិនអាចធ្វើជាតំណាង អ្នកធានា ទៅលើគុណភាព តម្លាភាព ភាពគួរអោយទុកចិត្ត រូបិយប័ណ្ឌ និងរូបភាពនៃសេវាកម្មទាំងមូលដែលបានផ្តល់អោយអ្នកនោះទេ។ ស្ថាប័ន IDP មិនអាចទទួលខុសត្រូវទៅលើការខូចខាត ឬបាត់បង់ដែលកើតឡើងទៅលើរូបអ្នកពីសេវាកម្មដែលអ្នកទទួលបានពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ខាងក្រៅនោះទេ។
 • ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានផ្តល់អោយស្ថាប័ន IDP ឬទៅកាន់អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មនានាគឺពិតជាត្រឹមត្រូវ និងពិតប្រាកដ។ ផ្តល់អោយនូវព័ត៌មានមិនពិត ឬក្លែងបន្លំនឹងអាចនាំមកនូវការផ្តាច់ការផ្គង់ផ្គង់នៃសេវាកម្មនានា និងក៏អាចក្លាយជាក្តីអន្តរាយដល់លទ្ធផលនៃសេវាកម្មទាំងមូល។
 • ស្ថាប័ន IDP អាចនឹងទទួលបានកម្រៃជើងសារពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅពេលដែលខ្ញុំចុះកុងត្រាទទួលយកសេវា និងផលិតផល។
 • ខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់ក្នុងទិសដៅសិក្សានិងរាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្ម។
 • IDP គឺជាក្រុមហ៊ុនអូស្រ្តាលីហើយសេវាកម្មនឹងត្រូវផ្តល់ជូនស្របតាមច្បាប់ជាធរមាន។ ជម្លោះណាមួយនឹងត្រូវបានកំណត់ផ្តាច់មុខនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រោមច្បាប់របស់អូស្ត្រាលី។
 • ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងព័ត៌មានរសើបរបស់ខ្ញុំ (ត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាព) ដែលត្រូវបានប្រមូលរក្សាទុកប្រើប្រាស់និងផ្សព្វផ្សាយស្របតាមគោលការណ៍IDP’s Privacy Policy របស់ស្ថាប័ន IDP (https://www.idp.com/country/privacy-policy/)
   

អនីតិជន (សេចក្តីប្រកាសនេះអនុវត្តបានលុះត្រាតែសិស្សមានអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំ)

 • អាណាព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេស៖ ខ្ញុំយល់ថាអាណាព្យាបាលត្រូវតែទទួលបានដើម្បីទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ហើយអាចនឹងត្រូវគេតម្រូវអោយមានសម្រាប់ការទៅសិក្សានៅទិសដៅសិក្សាដទៃទៀត។ ខ្ញុំយល់ស្របថាអ្នកផ្តល់សេវាខាងក្រៅធ្វើប្រតិបត្តិទៅលើសេវាអាណាព្យាបាលហើយស្ថាប័ន IDP គ្មានការទទួលខុសត្រូវអ្វីផ្សេង ក្រៅពីការបញ្ជូនខ្ញុំទៅសេវាកម្មនោះទេ។
 • ការយល់ព្រមពីអាណាព្យាបាល / អាណាព្យាបាល៖ ខ្ញុំយល់ថាការយល់ព្រមបន្ថែមទៀតអាចត្រូវបានទាមទារពីឪពុកម្តាយ / អាណាព្យាបាលរបស់ខ្ញុំសម្រាប់សេវាកម្មនេះ។ ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាសេវាកម្មអាចនឹងមិនត្រូវបានផ្តល់ជូន ប្រសិនបើមានការយល់ព្រមដែលពាក់ព័ន្ធមិនអាចទទួលបាន។

កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់លក្ខខណ្ឌនេះ
លក្ខខណ្ឌនេះត្រូវបានចេញជាផ្លូវការនៅថ្ងៃ 19 តុលា 2020
 

 

 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?