ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Building and Architecture in Australia

Course overview
 
Australia is one of the top destinations in the world when it comes to studying building and architecture. Australia is home to marvellous architectural icons such as the Eureka Tower and Sydney Opera House, making it a country steeped in architectural heritage and knowledge. Students can pursue esteem careers in both commercial firms, public institutions and private practice studying building and architecture in Australia. Specialisations include architectural design, interior design, landscape architecture, urban development and construction management.
 
The wide range of building and architectural programs in Australia immerses students into the world of architecture and built design and set them on a path to becoming a registered architect or an expert in their chosen discipline. In addition, students can also look forward to a balance of studio-based programs that involves working on real-world projects in Australia as well as opportunities for internships in architectural firms to gain a more holistic and practical application of the curriculum. Studying building and architecture in Australia is a great step towards excellent employment opportunities in Australia where graduates can stay and work in.
 
 
 
Why study building and architecture in Australia?
 
 • Building and architectural colleges in Australia have a rigorous curriculum to ensure graduates are employment-ready. This includes working on real-life projects, engaging with stakeholders and accessing global opportunities.
 • Choose from a wide variety of architectural disciplines that interest you such as landscape architecture, urban development, architectural design and built environment.
 • Students studying architecture have the opportunity to gain industry insight during their program through internships in firms, working in real-world architectural projects.
 • Excellent employment opportunities await students who study building and architecture in Australia, back home and within Australia itself.
 • Take your first step in becoming a recognised and registered architect in Australia.
 
 
Key facts about studying architecture in Australia
 • Australia is home to 7 of the top 100 universities in the world (QS Top Universities 2020) as well as 10 of the world’s top building and architectural colleges (QS Top Architecture / Built Environment Universities 2019)  such as The University of Melbourne and RMIT University.
 • You can stay and work in Australia between 2 and 4 years after you graduate with a degree from an Australian university with the Post-Study Work Stream Temporary Graduate visa.
 • Australia is a peaceful country, ranking 13 out of 163 countries in the 2019 Global Peace Index
 
Choosing your building and architecture university
 
Here are some key things to look out for in choosing your building and architecture university in Australia:
 
 • Academic Excellence – Research on reviews and teaching professors can give a good insight into the course curriculum in addition to course descriptions. Understand the breadth of exposure the school can give you in terms of real-world projects, internships as well as notable alumni in the architectural industry that came from the university you are looking to apply for.
 • Location – Whether it’s the urban cosmopolitanism of Sydney or the more laid-back vibe of coastal Brisbane you prefer, look for a university situated in a region that offers you the best mix of lifestyle and standard of living.
 • Cost – While tuition fees shouldn’t vary too much for the same course, the kind of financial assistance and scholarships available to you may differ more substantially. Look for a university that offers scholarships and determine if you are eligible, some scholarships are only awarded to students in certain countries and regions.
 • International Student Support – Find a university that offers well-planned support for international students, as they can advise on essentials such as accommodation, student welfare, and post-graduate employment opportunities.
 
 

Admission requirements for Australian universities
 
Entry into an Australian university typically requires a Bachelor's degree from a recognised university or an equivalent diploma or certificate depending on the course applied for. Non-native speakers will also require an overall IELTS band score of 6.5, with no individual sub-score less than 6.0 as evidence of English language proficiency. 
 
Those looking for postgraduate programs may need to meet additional entry requirements, such as prior knowledge in certain subjects, work experience, and the successful completion of an audition, portfolio, interview or test.
 
Finding what fits you best can be overwhelming. Let us help! We will help guide you through the entire process from course selection to university and visa application. Speak to our education specialists now for free.

 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?