ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

A Guide to Living in Hobart

Hobart is a world-class city to live and study in, with a small city feel. 

Hobart, Tasmania’s capital city, consistently surprises tourists and locals alike. It’s Australia’s southernmost capital and offers world-class study and research opportunities, amazing art and top-quality regional food and drinks.

Hobart combines big city benefits with a small city flair. It’s the most affordable capital city in Australia and is one of the safest places in the world to study in.

Things to do

Experience the Tamar Valley

Tasmania’s beautiful Tamar Valley is most accessible by car with some brilliant stops along the way, including lavender fields, wineries, art galleries, strawberry fields and penguin lookouts. Little townships throughout the valley is what make this area especially charming. Make sure you stop at one of the local pubs and soak up the atmosphere.

Visit Port Arthur

Port Arthur is Tasmania’s most visited tourist spot, and for good reasons. Now a World Heritage site, the area features remains of a colonial prison which was established in 1830 to house some of Britain’s worst convicts once they arrived in Australia.

Camp in the wilderness

To make sure you enjoy Tasmania to its fullest, spend as much time as possible in nature. One great way of doing this is going camping. Bay of Fires, located on the northeast coast, is a pristine beachside camping ground well worth visiting.

Average weekly costs

 • Rent: $90-270
 • Food: $80-200
 • Electricity/gas: $12-20
 • Transport: $15-30
 • Internet/phone: $20-55
 • Other: $50+
 • Total: $280-625

Transport

Buses

Tasmania’s biggest cities, Hobart, Launceston and Burnie are serviced by metro buses with each of the areas divided into zones. Hobart is divided into five zones: Central, Northern, Eastern, Southern and Brighton.

Taxis

You can find a couple of taxi rinks around Hobart where you can line up and get a taxi. Otherwise you can always try hailing one from the side of the road.

Uber

Uber X arrived in Hobart in December 2016. It’s been quickly taken up by tourist and locals alike and you can safely catch a ride around the city.

Other cities

Sydney

Sydney is Australia’s first city, both as the landing spot of the First Fleet (1788) and the first incorporated City Council (1842). This history is deeply reflected in Sydney’s strikingly iconic landmarks - the world-famous Sydney Opera House and Sydney Harbour Bridge - both must-see destination during your time here.

Melbourne

There's so much to enjoy in Melbourne, from wandering around the latest exhibitions and art galleries and strolling through its parks and gardens to getting lost in its famous streets and hidden laneways.

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?