ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

MSc in Australia

 Find the MSc you want in Australia

Australia’s reputation as a top destination for education extends to their Masters in Science (M.Sc.) courses, which are known to be at the forefront in both pure and applied sciences. Curriculum carry a focus on promoting creativity and independent thinking by providing stimulating learning environments. Through coursework and research projects, students learn how to work in teams, communicate efficiently with others and develop practical skills and intellectual abilities in and outside of their classrooms.

Why get your MSc in Australia?

Here’s what Australia can offer those looking to further their studies:
 

 • An innovative curriculum that integrates both theoretical and practical knowledge through scientific study and coursework, research projects, and professional skills subjects
 • A wide range of career advancement opportunities for graduates from research to business
 • Skills beyond the classroom such as critical thinking and leadership that further career prospects in the contemporary working society
 • Industry experience and connections through internships and work experience opportunities
 • An international community of peers and alumni to build long-lasting relationships and networks


Choosing your university


Here are some key things to look out for in choosing your university:
 

 • Research facilities – Cutting-edge equipment and resources can reflect the willingness of the university to invest in research and education, and enable the research work and practical assignments done during your coursework.
 • Curriculum – Whether you are looking to specialise or gain deeper cross-disciplinary expertise in your field of study, do a research into the university structure and curriculum to see if they can fit your needs.
 • Location – Whether it’s the urban cosmopolitanism of Sydney or more laid-back vibe of Brisbane you prefer, look for a university situated in a region that offers you the best mix of lifestyle and standard of living.
 • Course structure and fee – While tuition fees shouldn’t vary too much for the same fields of study, the kind of financial assistance and scholarships available to you may differ more substantially.

Admission requirements for Australian universities

While requirements may differ across universities, typical key requirements for taking an MBA include:

 

 1. Bachelor’s Degree – A Bachelor’s Degree is the minimum for admission in Australian universities.
 2. Work Experience – Many universities require relevant work experience for admission.
 3. GMAT/IELTS Exam/TOEFL Certification – These qualifications certify your English language proficiency if English is not your native language.
 4. Letter of Reference – Reference letters may be needed, and can be from college lecturers, academic professors, or work employers, depending on the university.Bachelor's degree or an equivalent certificate or diploma from a reputed university

Feeling overwhelmed? We can guide you through your options and the necessary application processes for universities and visas. Speak to our international education specialists now for free.

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?