ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

អាហារូបករណ៍

សាលារៀនជាច្រើននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សនិស្សិតអន្ដរជាតិ។ ក៏មានអាហារូបករណ៍ឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលផងដែរដែលអ្នកអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍បាន។ តាមវិធីណាក៏ដោយ ជាទៀងទាត់ អាហារូបករណ៍ទាំងនោះធ្វើឱ្យតម្រូវការ និងគោលការរបស់ពួកគេមានបច្ចុប្បន្នភាព ដូច្នេះវាជាការល្អបំផុតក្នុងការចូលមើលគេហទំព័រជាផ្លូវការនៃអាហារូបករណ៍ ឬកម្មវិធីនីមួយៗ។

អ្នកអាចមើលបញ្ជីនៃអាហារូបករណ៍ដែលមានសម្រាប់កម្ពុជា។

អាហារូបករណ៍អូស្ត្រាលី (Australian Award Scholarships) 

អាហារូបករណ៍អូស្រ្តាលីមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងទំនាក់ទំនងអប់រំ និងទំនាក់ទំនងរវាងអូស្ត្រាលី និងអប្រទេសជិតខាង តាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ដ៏ទូលំទូលាយរបស់អូស្ត្រាលី។  អាហារូបករណ៍អូស្រ្តាលីនឹងស្ថាបនាអ្នកដឹកនាំជាសកលជំនាន់ថ្មី ជាមួយនឹង ការផ្សារភ្ជាប់ដ៏រឹងមាំទៅនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលី។ អាហារូបករណ៍អូស្រ្តាលីនាំមកនូវអាហារូបករណ៍អន្តរជាតិដែលផ្តល់ជូនដោយក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មនាយកដ្ឋានអប់រំ និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវកសិកម្មអន្តរជាតិអូស្ត្រាលី។ 

រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីផ្តល់អាហារូបករណ៍ដោយផ្អែកទៅលើគុណសម្បត្តិ តម្លាភាព និងការទទួលបានដោយស្មើរភាពគ្នា និងលើកទឹកចិត្តដល់ការដាក់ពាក្យសុំពីស្ត្រី និងក្រុមភាគតិចមួយចំនួន។ ការពិចារណាជាពិសេសនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ជនពិការ និងអ្នកដែលធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយអង្គការដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយនាយកដ្ឋានកិច្ចការសាធារណៈ

កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី

RTP ផ្តល់ជំនួយជាកញ្ចប់ប្រចាំឆ្នាំដល់អ្នកផ្តល់សេវាអប់រំជាន់ខ្ពស់ (HEPs) ដើម្បីគាំទ្រដល់សិស្សនិស្សិតក្នុងស្រុក និងបរទេសដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិត និងស្រាវជ្រាវ ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងស្រាវជ្រាវ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់តាមរយៈការស្រាវជ្រាវ (HDRs) ។ ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ RTP ត្រូវការធ្វើដោយផ្ទាល់ទៅសាកលវិទ្យាល័យដែលចូលរួម។ សាកលវិទ្យាល័យនីមួយៗ មានដំណើរការដាក់ពាក្យ និងជ្រើសរើសផ្ទាល់ខ្លួន សូមទាក់ទងទៅសាកលវិទ្យាល័យដែលអ្នកបានជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់ដើម្បីពិភាក្សាពីរបៀបដាក់ពាក្យសុំគម្រោង RTP ។

សិស្សនិស្សិតអាចត្រូវបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ RTP សម្រាប់មួយ ឬច្រើនដូចខាងក្រោមនេះ:

  • ការធ្វើអោយមានតុល្យភាពនៃការបង់ថ្លៃសិក្សា
  • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសំរាប់ការចំណាយរស់នៅទូទៅ
  • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលទាក់ទងទៅនឹងចំណាយបន្ថែមនៃការស្រាវជ្រាវ

សាកលវិទ្យាល័យដែលផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សនិស្សិតអន្ដរជាតិ:

Academia International

Academia International

Scholarship Name

Amount

The philip Koumides scholarship

A minimum of one term tuition fees

Adelaide Institute of Higher Education

Adelaide Institute of Higher Education

Scholarship Name

Amount

Internatonal tudent Support Scholarship

30% Tuition Fee Reduction for all semesters of courses

Australian Catholic University

Australian Catholic University

Scholarship Name

Amount

Allianz Care Scholarship

AUD$ 7,500

Australian National University

Australian National University

Scholarship Name

Amount

ANU Chancellor's International Scholarship

Up to 25% reduction of the tuition fee

Blue Mountains International Hotel Management School

Blue Mountains International Hotel Management School

Scholarship Name

Amount

Industry Scholarship

Up to 15% of total tuition fee

Canberra Institute of Technology

Canberra Institute of Technology

Scholarship Name

Amount

Choosi Futures Grant Program

AUD$ 5,000

Canning College

Canning College

Scholarship Name

Amount

WACE Year 10 and Year 11

AUD $3,000

Canterbury Education Group

Canterbury Education Group

Scholarship Name

Amount

2022 International Student Support Scholarship

25% Tuition Fee Scholarship

Central Queensland University

Central Queensland University

Scholarship Name

Amount

International Scholarships

25% Reduction of the tuition fee

Charles Darwin University

Charles Darwin University

Scholarship Name

Amount

Online Overseas International Student Scholarship

25% Reduction in tuition fees

Chisholm Institute

Chisholm Institute

Scholarship Name

Amount

Pathways to Victoria Scholarship Program

AUD$2,500

Curtin College

Curtin College

Scholarship Name

Amount

Diploma Pathway Scholarship

Maximum of 12.5% of Diploma tution fee

Curtin University

Curtin University

Scholarship Name

Amount

2022 - Curtin Humanitarian and Fund Scholarship

Cash of AUD$2,500 per semester

Deakin College

Deakin College

Scholarship Name

Amount

Pathways to Victoria Scholarship Program

AUD$2,500

Deakin University

Deakin University

Scholarship Name

Amount

Deakin Student Support Scholarship - Undergraduate

AUD$10,000

ECA College

ECA College

Scholarship Name

Amount

Health Sector Support Scholarship

Up to 25% of total tuition fee

Edith Cowan College

Edith Cowan College

Scholarship Name

Amount

ECC Diploma Scholarship

10% Reduction in tuition fee

Edith Cowan University

Edith Cowan University

Scholarship Name

Amount

2022 International Undergraduate Scholarship

20% Reduction in tuition fee

Excelsia College

Excelsia College

Scholarship Name

Amount

Excelsia College and Sydney Film School Scholarship for Australian HS Students

Worth up to AUD$60,000

Eynesbury College

Eynesbury College

Scholarship Name

Amount

Eynesbury Scholarships

Ranging fro 10 - 50% of the program fee

Federation University Australia

Federation University Australia

Scholarship Name

Amount

Global Excellence Scholarship 2022

Equivalent of 25% of annual tuition fees

Flinders University

Flinders University

Scholarship Name

Amount

Flindes University Student Access Scholarships

AUD $5,000

Griffith College

Griffith College

Scholarship Name

Amount

Retrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again.

AUD$3,000

Griffith University

Griffith University

Scholarship Name

Amount

Chancellor's Scholarship

AUD$11000

Holmesglen Institute of TAFE

Holmesglen Institute of TAFE

Scholarship Name

Amount

Holmesglen Access Scholarship

AUD$2,000

International College of Management, Sydney

International College of Management, Sydney

Scholarship Name

Amount

ANZ Scholarship

AUD$ 10,000

James Cook University

James Cook University

Scholarship Name

Amount

AECOM's Dr Jonathan Harris Undergraduate Scholarship

AUD$5,000

JMC Academy

JMC Academy

Scholarship Name

Amount

JMC Academy Scholarship for International Students

Cover 2 Trimesters of study

Kaplan Business School

Kaplan Business School

Scholarship Name

Amount

Dean's Award

Up to 50% of the total tuition fee

Kent Institute Australia

Kent Institute Australia

Scholarship Name

Amount

Kent International Student Scholarship

30% Reduction for total tution fee

La Trobe College Australia

La Trobe College Australia

Scholarship Name

Amount

Early Bird Acceptance Grant Internatonal students

5% o fthe first year tuition fees

La Trobe University

La Trobe University

Scholarship Name

Amount

La Trobe International Scholarship

Up to 25% reduction of the tuition fee

Le Cordon Bleu

Le Cordon Bleu

Scholarship Name

Amount

Online Certificates

30% Scholarships

Macquarie University

Macquarie University

Scholarship Name

Amount

ASEAN $10,000 Early Acceptance Scholarship

AUD$10,000 Per Year

Monash University

Monash University

Scholarship Name

Amount

Monash University International Merit Scholarship

AUD$ 10,000

Murdoch University

Murdoch University

Scholarship Name

Amount

International Welcome Scholarship - Australia

20% Reduction in tuition fee

Navitas

Navitas

Scholarship Name

Amount

Study Support Scholarship - South Asia

AUD$4,000

Newcastle International College

Newcastle International College

Scholarship Name

Amount

College of International Education Scholarship

AUD$2,500 to AUD$5,000

Queensland Government Schools

Queensland Government Schools

Scholarship Name

Amount

IEQ Academic Excellence

AUD$5,000

Queensland University of Technology

Queensland University of Technology

Scholarship Name

Amount

QUT Excellence Scholarship (Academic)

AUD$30,000

RMIT University

RMIT University

Scholarship Name

Amount

Academic Excellence Scholarship for SDC Potgraduate

AUD$5,000

Southern Cross University

Southern Cross University

Scholarship Name

Amount

International Student Academic Excellence Scholarship

25% of tuition fee

Swinburne University of Technology

Swinburne University of Technology

Scholarship Name

Amount

Swinburne International Excellence Pathway Scholarsip

AUD$ 2,500 to AUD$ 5,000

TAFE International Western Australia

TAFE International Western Australia

Scholarship Name

Amount

Global Excellence Scholaship

Up to 48,000 over four years for undergraduate

TAFE NSW

TAFE NSW

Scholarship Name

Amount

Real Future's Grant

AUD$ 5,000

TAFE SA

TAFE SA

Scholarship Name

Amount

Wyndham Richardson Scholarship Fund

AUD $1,500

The Hotel School

The Hotel School

Scholarship Name

Amount

Exclusive 15% Scholarship for Melbourne or Sydney Campus

15% of the total tuiton fee

The University of Adelaide

The University of Adelaide

Scholarship Name

Amount

Global Excellence Scholarship (International) 2021 - 2025

50% Reduction of the tuition fee

The University of Adelaide College

The University of Adelaide College

Scholarship Name

Amount

The university of Adelaide College Internatoinal Scholarship 2021 - 2025

10% of Tuition Fee Reduction

The University of Canberra

The University of Canberra

Scholarship Name

Amount

University of Canberra International Course Merit Scholarship

Value 25% of Total Tuition Fee

The University of Melbourne

The University of Melbourne

Scholarship Name

Amount

Melbourne International Undergraduate Scholarship

AUD$10,000

The University of New England

The University of New England

Scholarship Name

Amount

John and Pauline Moorhead Scholarship

AUD$ 8,000

The University of Newcastle

The University of Newcastle

Scholarship Name

Amount

ASEAN Excellence Scholarship

AUD$ 30,000

The University of Newcastle College of International Education

The University of Newcastle College of International Education

Scholarship Name

Amount

College of International Education Scholarship

AUD$2,500 to AUD$5,000

The University of Queensland

The University of Queensland

Scholarship Name

Amount

UQ International Excellence Scholarship

25% Reduction in tuition fees per semester

The University of Sydney

The University of Sydney

Scholarship Name

Amount

International and Global Studies and Travelling Scholarship

AUD$4,000

The University of Tasmania

The University of Tasmania

Scholarship Name

Amount

Tasmanian International Scholarship

25% Reduction in tuition fees per semester

The University of Western Australia

The University of Western Australia

Scholarship Name

Amount

The Global Excellence Scholarship

AUD $24,000 to AUD $48,000

Torrens University Australia

Torrens University Australia

Scholarship Name

Amount

Onshore Online

Up to 30% of Total Tuition costs

Trinity College

Trinity College

Scholarship Name

Amount

Foundation Studies Scholarships

25% - 50% Fee Remission

University of South Australia

University of South Australia

Scholarship Name

Amount

Vice-Chancellor's International Excellence Scholarship

50% Reduction of the tuition fee

University of Southern Queensland

University of Southern Queensland

Scholarship Name

Amount

Incoming Study Abroad International Travel Grant

Maximum of AUD $2,000 per semester with the duration of the award

University of Technology Sydeny

University of Technology Sydeny

Scholarship Name

Amount

Vice-Chancellor's International Undergraduate Scholarship

Full tuition Fee Scholarship

University of Wollongong

University of Wollongong

Scholarship Name

Amount

Agroforestry and Effective biosecurity

AUD$ 28,854

UNSW Global

UNSW Global

Scholarship Name

Amount

UNSW Global Academic Award

AUD$ 10,000

UNSW Sydney

UNSW Sydney

Scholarship Name

Amount

International Scientia Coursework Scholarship (PUCA1025)

Full tuition Fee Scholarship and AUD$ 20,000

UTS College

UTS College

Scholarship Name

Amount

Medibank International Education Scholarship

AUD$4,000

Victoria University

Victoria University

Scholarship Name

Amount

VU Future Leaders Scholarship (International)

20% off the first two semesters’ tuition fee

Western Sydney University

Western Sydney University

Scholarship Name

Amount

Western Sydney International Scholarship - Postgraduate

AUD$ 6,000

Western Sydney University International College

Western Sydney University International College

Scholarship Name

Amount

New Western Wisdom 50% Merit Scholarship

Up to 50% of the total tuition fee

William Angliss Institute

William Angliss Institute

Scholarship Name

Amount

The Sir William Angliss VET Scholarship (VIC)

AUD$ 2,500

ជួបជាមួយអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សា IDP ដើម្បីស្វែងយល់ និងទទួលដំបូន្មានបន្ថែម។

អាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សនិស្សិតអន្ដរជាតិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី  សូមពិគ្រោះជាមួយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែក IDP របស់អ្នក។

 អត្ថបទផ្សេងៗ

ការស្នាក់នៅ

ដូចជាផ្នែកផ្សេងទៀតនៃពិភពលោកតម្លៃជួលកន្លែងស្នាក់នៅប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងអាស្រ័យលើកន្លែងដែលអ្នកសិក្សានិងរបៀបស្នាក់នៅ។

រៀបចំគណនីធនាគារ

ការទទួលបានគណនីធនាគាររបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ហើយវាអាចពិបាកក្នុងការធ្វើពីប្រទេសផ្សេង។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងធ្វើដំនើរទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកមិនចាំបាច់រង់ចាំរហូតដល់អ្នកមកកាន់ធនាគាររបស់អ្នកទេ។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?