ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation

Top Universities in Australia 2021

Apart from being home to global cities teeming with life and history, inclusive communities and unique cultures, Australia has always been a popular destination for international students.

The country has an array of world-class universities, including institutions that are part of the Group of Eight, as well as members from the Australian Technology Network. Australian universities also fare strongly in world university rankings, particularly in areas like research output and teaching quality.

For those who are seeking to pursue your foundation, undergraduate or postgraduate pathways in Australia, university rankings can provide a sense of whether the institution is right for you.

Ranking providers like the QS World University Rankings and Times Higher Education World (THE) University Rankings are globally recognised, often used by students as part of their research before applying to study abroad.

With that, we’ve compiled the top universities in Australia for 2021 below, with data from the latest QS World University Rankings and THE World University Rankings.

 

QS Top Universities in Australia 2021

RankUniversityGlobal Rank
1 The Australian National University 29
2 The University of Melbourne 38
3 The University of Sydney 42
4 The University of New South Wales (UNSW) 43
5 The University of Queensland 47
6 Monash University 58
7 The University of Western Australia 86
8 The University of Adelaide106
9 University of Technology Sydney140
10 The University of Newcastle207
11 University of Wollongong212
12 Queensland University of Technology (QUT)224
13 Curtin University230
14 Macquarie University237
15 RMIT University238
16 Deakin University271
17 University of South Australia274
18 University of Tasmania291
19 Griffith University320
20 James Cook University377

 

THE Top Universities in Australia 2021

RankUniversityGlobal Rank
1 University of Melbourne32
2 Australian National University50
3 University of Sydney60
4 University of Queensland66
5 UNSW Sydney71
6 Monash University 75
7 University of Adelaide120
8 University of Western Australia131
9 Queensland Unviersity of Technology179
10 University of Canberra193
11 University of Technology Sydney194
12 Griffith University201-250
13 James Cook University201-250
14 Macquaries University201-250
15 University of Wollongong201-250
16 Curtin University251-300
17 Flinders University251-300
18 LaTrobe University251-300
19 University of South Australia251-300
20 Western Sydney University251-300

If you're ready to chase your goals, fill in your details and we'll help you get to a top institution. 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី