ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Why Study Bachelor’s Degree in Canada

Go further with your studies in Canada

Studying in Canada is an experience that will open up your world to wondrous landscapes and rich cultural diversity while receiving quality education. The country is known for welcoming other nationalities, vibrant lifestyle, and an abundance of work opportunities during and after your study. Popular choices for study include Ontario, British Columbia, Alberta and Quebec, amidst a wide range of disciplines and programs.

Why study in Canada?

Globally ranked universities
Canada boasts a total of 26 universities in the top 300 of the QS World University Rankings® 2020, including universities such as University of Toronto and McGill University.  Students can be assured of receiving a globally recognised education certification no matter which they choose from the wide range of undergraduate, graduate and professional degree programs available.

Research
Canadia is renowned for its research-intensive universities and offer multiple research opportunities supported by the government and industry players. Examples of innovative breakthroughs from Canada include the discovery of insulin, cancer detection devices, the electric wheelchair and IMAX Movie System. International students can look forward to a comprehensive study experience in fields such as telecommunications, medicine, agriculture, computer technology and environmental science.  

World-class language education
Studying in a bilingual country with two official languages will give students the opportunity to pick up both English and French during their time in Canada. The multicultural diversity of the country also provides a dynamic background in which to interact and learn from people of all backgrounds and ethnicities.

Work and study
International students in Canada can work up to 20 hours per week during school terms and up to 30 hours per week during scheduled vacation breaks without the need for a work permit. Several degree programs also offer valuable internship or work experience opportunities. Upon graduating, there is also the opportunity for students to remain in Canada and work for up to three years.

Attractive place to live in

Canada is known for its low crime rates and multiple modern and multicultural cities, each with its own distinct personality. From the vibrant lifestyle of Toronto and music festivals in Montreal to mountain ranges by Vancouver, there is no lack of places to visit and things to do while you study in Canada.

Choosing the right university

Key things to consider in choosing your university include your chosen field of study, available research facilities, and your supervising professor and department colleagues

Speak to our consultants to find out more about the following and more:

  • Course selection
  • Application submission
  • Visa procedures
  • Funding and payments
  • Pre-departure orientation

We’re ready when you are. Speak to us and we’ll help you find your best fit.
 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?