ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Master’s in Canada

Find the Master's degree you want in Canada

Getting your Master’s degree in Canada will give you a quality education experience as well as the opportunity to enjoy the vibrant and multicultural diversity of the country. Canada is known for welcoming other nationalities, vibrant lifestyle, and an abundance of work opportunities during and after your study. Popular choices for study include Ontario, British Columbia, Alberta and Quebec, amidst a wide range of disciplines and programs.

Why get your Master’s in Canada?

Here are a few of the things that make Canada a great choice for your MA:

 • Internationally renowned universities: Canada boasts a total of 26 universities in the top 300 of the QS World University Rankings® 2020, including universities such as University of Toronto and McGill University.
 • Work while studying: International students in Canada can work up to 20 hours per week during school terms and up to 30 hours per week during scheduled vacation breaks, without the need for a work permit. Several degree programs also offer internship or work experience opportunities.
 • Research rigour: Canadia is renowned for its research-intensive universities and offer research opportunities supported by the government and industry players.
 • Post-study opportunities: Canada is one of the few nations that allow international students to stay and work or up to 3 years upon graduating from their studies.
 • Standard of living: Canada is known for its low crime rates, attractive international fees, and vibrant culture.
 • The great outdoors - From the beauty of the Great Lakes of Ontario and Rocky Mountains to the unspoilt wilderness of the vast Northwest Territories, there's plenty to explore during your MA.


Choosing your university

Here are some key things to look out for in choosing your university:

 • Academic Excellence – Research on reviews and teaching professors can give good insight into course curriculum in addition to course descriptions. A good experience can move beyond traditional education boundaries and provides excellent teaching support for the track you wish to pursue.
 • Location – Popular choices for study include Ontario, British Columbia, Alberta and Quebec. Choose the city that fits best in terms of lifestyle, budget and university choices.
 • Cost – Tuition fees and scholarship can vary between universities, along with the kind of financial assistance and scholarships available.
 • International Student Support – Find a university that offers well-planned support for international students, as they can advise on essentials such as accommodation, student welfare, and post-graduate employment opportunities.


Admission requirements for Candian universities


While requirements may differ across universities, typical key requirements for taking an MA include:

 • Qualifications comparable to a Canadian Bachelor's degree
 • GRE/GMAT Exams
 •  Work Experience
 • Letter of Reference – Reference letters may be needed, and can be from college lecturers, academic professors, or work employers, depending on the university.
 • Others – Some institutions may also ask for written samples or copies of your published work as a part of their eligibility criteria

Feeling overwhelmed? We can guide you through your options and the necessary application processes for universities and visas. Speak to our international education specialists now for free.

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?