ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

MBA in Canada

Find the MBA you want in Canada

Investing in an MBA can be the key to furthering your career and exploring new markets. Finding the right university with a good reputation can help create a more competitive advantage for your resume while equipping yourself with deeper industrial knowledge management skills and the ability to adapt to the ever changing business environment.

Explore 1000+ Business Courses In Canada


Why get your MBA in Canada

Multiple reasons make Canada an attractive choice for international students looking to obtain an MBA. These include:
 

 • Internationally recognised degree in a high quality educational environment
 • A welcoming culture and rich diversity of nationalities that gives students the chance to interact with others from different cultural backgrounds
 • Internship programs and the opportunity to work in Canada for up to three years upon graduation
 • Affordable living standards and proximity to natural landscapes
 • Reputation as a safe and inclusive countryChoosing your university


Here are some key things to look out for in choosing your university:

 • Academic Excellence – Research on reviews and teaching professors can give good insight into course curriculum in addition to course descriptions. A good experience can move beyond traditional education boundaries and provides excellent teaching support for the track you wish to pursue.
 • Location – Popular choices for study include Ontario, British Columbia, Alberta and Quebec. Choose the city that fits best in terms of lifestyle, budget and university choices.
 • Cost – Tuition fees and scholarship can vary between universities, along with the kind of financial assistance and scholarships available.
 • International Student Support – Find a university that offers well-planned support for international students, as they can advise on essentials such as accommodation, student welfare, and post-graduate employment opportunities.

Admission requirements for Canadian universities

While requirements may differ across universities, typical key requirements for taking an MBA include:

 • Qualifications comparable to a Canadian Bachelor's degree
 • Graduate Management Admission Test (GMAT) score of usually above 550
 • Work Experience

Finding what fits you best can be overwhelming. IDP international education specialists guide you through your options and the necessary application processes for universities and visas. Speak to us now for free.

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?