ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Why study Bachelor’s Degree in New Zealand

New Zealand, already well-known for its jaw-dropping scenery, is becoming a hotspot for international students looking for world-class higher education and a thriving, inclusive culture to boot.
 
The country comprises two main islands – the North Island and South Island. More than 90 per cent of New Zealand’s population lives on the North Island, which is also home to the country’s capital city, Wellington.
As a country with no land borders situated in the Pacific Ocean, New Zealand’s landscape has an extraordinary amount of natural beauty. Its landscape, which features towering mountains, long and winding rivers, open plains, amazing coastlines and vast stretches of farmland, makes it the perfect backdrop for lifestyle and leisure activities.
 
New Zealand Education System
 
The New Zealand education system is reputable for its centrally managed quality assurance system. International students studying in New Zealand will only ever be placed in institutions regulated by the New Zealand Qualifications Authority (NZQA). Only NZQA institutions are registered to formally enrol international students and this ensures complete compliance with qualifications standards.
 
Post-study 
 
Additionally, the New Zealand Government offers pathways for recent graduates to live and work in the country. Depending on the area of study, you may have the opportunity to stay and work in New Zealand for up to four years initially.
 
Your graduate pathway has two steps: a post-study work visa that offers you up to 12 months to find a job in a related field of study, or an employer-assisted work visa that allows you to stay in New Zealand for either two or three years to gain work experience related to a specific job with a specific employer.
 
If you are finishing your bachelor degree, how do you know if undertaking postgraduate study in New Zealand is the next step for you? Deciding to go on to postgraduate study is a big step. It means sacrificing more time and staying out of the workforce a bit longer, but it can also be a very worthwhile investment in the long term.
 
Top-ranking universities
 
The country is home to eight state-funded universities, with the New Zealand Qualifications Framework (NZQF) ensuring quality control within the higher education framework. Apart from the universities, New Zealand also offers 16 Institutes of Technology and Polytechnics (ITPs) and around 550 Private Training Establishments (PTEs) - the latter having English language schools as well.
 
Some of the top universities include University of Auckland, University of Otago and Victoria University of Wellington. For a full list, check out the top ranking universities in New Zealand.
 
Finding what fits you best can be overwhelming. IDP international education specialists guide you through your options and the necessary application processes for universities and visas. Speak to us now for free.

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?