ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ទូរស៍ព្ទ​ ឫ ឆាត
text.skipToContent text.skipToNavigation

Top Universities in New Zealand 2021

More than just a land filled with breathtaking sights and sounds, New Zealand possesses a higher education system that is both affordable and globally recognised.

The country is home to eight state-funded universities, with the New Zealand Qualifications Framework (NZQF) ensuring quality control within the higher education framework. Apart from the universities, New Zealand also offers 16 Institutes of Technology and Polytechnics (ITPs) and around 550 Private Training Establishments (PTEs) - the latter having English language schools as well.

For those who are seeking to pursue your foundation, undergraduate or postgraduate pathways in New Zealand, university rankings can provide a sense of whether the institution is right for you.

Ranking providers like the QS World University Rankings and Times Higher Education World (THE) University Rankings are globally recognised, often used by students as part of their research before applying to study abroad.

With that, we’ve compiled the top universities in New Zealand for 2021 below, with data from the latest QS World University Rankings and THE World University Rankings.

 

QS Top Universities in New Zealand 2021

RankUniversityGlobal Rank
1 The University of Auckland83
2 University of Otago176
3 Victoria University of Wellington215
4 University of Canterbury227
5 University of Waikato266
6 Massey University287
7 Lincoln University356
8 Auckland University of Technology (AUT)442

 

THE Top Universities in New Zealand 2021

RankUniversityGlobal Rank
1 University of Auckland179
2 University of Otago201-250
3 Auckland University of Technology251-300
4 University of Canterbury301-350
5 Lincoln University 501-600
6 Massey University501-600
7 Victoria University of Wellington501-600
8 University of Waikato501-600

 

If you're ready to chase your goals, fill in your details and we'll help you get to a top institution. 

 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី