ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Why Study Bachelor’s Degree in the UK

 

Go further with your studies in the UK

Getting a degree in the United Kingdom (UK) is a great way to deepen your expertise and forge lasting connections in a dynamic and multicultural environment. There are a large range of cosmopolitan cities, towns, and countryside villages in the regions of the UK, namely England, Scotland, Northern Ireland, and Wales, and over 50,000 courses in more than 25 subject areas available. 

Choosing to study abroad at a UK university also offers multiple advantages such as a shorter and more intensive course structure that allows students to fast-track careers and minimise living costs while you study. The UK traditionally offers 3-year undergraduate degrees and 1-year masters programmes at its universities. High quality postgraduate study opportunities are also available at the majority of UK universities, with some universities offering sponsorship to extend Tier 4 visas.  

The UK also has a rich diversity of cultures, languages, and faiths. Universities have a huge range of clubs and societies that guarantee a vibrant social life for students, and you’ll find a wide variety of cuisine, strong transport links, famous music festivals, and international sporting championships at reach during your student years.

 

Why study in the UK?

Internationally recognised education. The UK is home to some of the best universities in the world, including Cambridge and Oxford.

Accessibility to healthcare services. The National Health Service (NHS) in the UK gives international students access to free local  healthcare upon payment of the International Health Surcharge (IHS). 

The economy. The United Kingdom is the fifth-largest economy in the world with a $2.62 trillion GDP.  

Cultural diversity. There are few places with such a rich culture as the UK. With its mixed ethnic population and a long and interesting history, it is a fascinating place to explore.

Geographical location. The UK is a few hours flight to various European destination, making it an ideal location as a travel hub.

 

We’re ready when you are. Speak to us and we’ll help you find your best fit.

 

 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?