ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

MBA in the UK

 

Find the MBA you want in the UK

The Masters of Business Administration (MBA) is well sought after for its international standing and the enhancement to career opportunities for graduates. Many are drawn to the opportunity to understand the various aspects of management in its real-life application and gain experiential knowledge in forming practical business solutions. The UK host to some of the world’s very best business schools such as London Business School, University of Oxford, Imperial College Business School and Warwick Business School, and offer MBA programs catered to students of different academic levels, budget and career specialisations. 

The diversity of cultures and competitive business environment in the UK is a huge draw for those looking to stand out as a well-rounded global professional. Whether you are looking to make a vertical shift in their career path, change industry or job function, or become an entrepreneur, you’ll find UK unrivalled in the range of opportunities and diversity doing an MBA there can open up to you.

 

Why get your MBA in the UK?

 • University reputation: UK is home to several universities with leading MBA programs such as London Business School, University of Oxford, Imperial College Business School and Warwick Business School
 • One year MBA programs: The ability to graduate within a year enables students to fast-track their careers while saving on costs.
 • Flexibility: Prospective MBA students usually have the option to study part-time in a two year course or explore a distance learning oneline format.
 • Career opportunities: Many UK universities and business schools have close links with industry players and can provide valuable networking opportunities for students and graduates. Programs can also offer work placements during the course.
 • Globally recognised degree: business courses at UK universities focus on case studies and practical exposure through internships as a part of the course curriculum.

 

Admission Requirements for pursuing an MBA in the UK

While requirements may differ across universities, typical key requirements for taking an MBA include:

 • A relevant 3-years bachelor's degree obtained from a recognized university, equivalent to a UK degree 
 • Proven proficiency in English language with an admissible IELTS / TOEFL score 
 • A minimum year of work experience may be required for some UK universities 
 • Official transcripts and relevant certificates 

We’re ready when you are. Speak to us and we’ll help you find your best fit.

 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?