ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Top Universities in the USA 2022

The USA is currently the most popular overseas study destination, with over 750,000 international students pursuing their dream course in a wide variety of quality universities.

A number of American institutions are ranked highly by university ranking providers such as QS World University Rankings and Times Higher Education World University Rankings, achieving high consistency in aspects like research output and stellar contributions to respective industries.

Apart from its excellent higher education offerings, the USA offers an abundance of activities - both city-bound and nature-themed - to satisfy the needs of those who wish to explore and immerse in new experiences.

For those who are seeking to pursue your foundation, undergraduate or postgraduate pathways in the USA, university rankings can provide a sense of whether the institution is right for you.

Ranking providers like the QS World University Rankings and Times Higher Education World (THE) University Rankings are globally recognised, often used by students as part of their research before applying to study abroad.

With that, we’ve compiled the top universities in the USA for 2022 below, with data from the latest QS World University Rankings and THE World University Rankings.

 QS Top Universities in the USA 2022

RankUniversityGlobal Rank
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT)1
2 Stanford University3
3 Harvard University5
4 California Institute of Technology (Caltech)6
5 University of Chicago10
6 University of Pennsylvania 13
7 Yale University14
8 Columbia University19
9 Princeton University20
10 Cornell University21
11 University of Michigan-Ann Arbor 23 
12  Johns Hopkins University 25 
13  Northwestern University30 
14  University of California, Berkeley (UCB) 32 
15  University of California, Los Angeles (UCLA)  40 
16  New York University (NYU) 42
17  University of California, San Diego (UCSD)48
18  Duke University 52
19 Carnegie Mellon University  53 
20  Brown University 60 

THE Top Universities in the USA 2022

RankUniversityGlobal Rank
1 California Institute of Technology2
2 Harvard University2
3 Stanford University4
4 Massachusetts Institute of Technology5
5 Princeton University7
6 University of California, Berkeley8
7 Yale University9
8 University of Chicago10
9 Columbia University11
10 John Hopkins University13
11 University of Pennsylvania13
12 University of California, Los Angeles20
13 Cornell University22
14 Duke University23
15 University of Michigan-Ann Arbor24
16 Northwestern University24
17 New York University 26
18 Carnegie Mellon University28
19 University of Washington29
20 University of California, San Diego34

If you're ready to chase your goals, fill in your details and we'll help you get to a top institution. 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?