ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ទូរស៍ព្ទ​ ឫ ឆាត
text.skipToContent text.skipToNavigation

Top Universities in the USA 2021

The USA is currently the most popular overseas study destination, with over 750,000 international students pursuing their dream course in a wide variety of quality universities.

A number of American institutions are ranked highly by university ranking providers such as QS World University Rankings and Times Higher Education World University Rankings, achieving high consistency in aspects like research output and stellar contributions to respective industries.

Apart from its excellent higher education offerings, the USA offers an abundance of activities - both city-bound and nature-themed - to satisfy the needs of those who wish to explore and immerse in new experiences.

For those who are seeking to pursue your foundation, undergraduate or postgraduate pathways in the USA, university rankings can provide a sense of whether the institution is right for you.

Ranking providers like the QS World University Rankings and Times Higher Education World (THE) University Rankings are globally recognised, often used by students as part of their research before applying to study abroad.

With that, we’ve compiled the top universities in the USA for 2021 below, with data from the latest QS World University Rankings and THE World University Rankings.

 

 QS Top Universities in the USA 2021

RankUniversityGlobal Rank
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT)1
2 Stanford University2
3 Harvard University3
4 California Institute of Technology (Caltech)5
5 University of Chicago10
6 Princeton University 13
7Cornell University14
8 University of Pennsylvania15
9 Yale University17
10 Columbia University18
11 University of Michigan 21 
12  Jonhs Hopkins University 24 
13  Duke University 25 
14  University of California, Berkeley (UCB) 28 
15  Northwestern University 31 
16  University of California, Los Angeles (UCLA) 35
17  New York University (NYU) 39
18  University of California, San Diego (UCSD)45
19 Carnegie Mellon University  48 
20  University of Wisconsin-Madison 56 

 

THE Top Universities in the USA 2021

RankUniversityGlobal Rank
1 California Institute of Technology2
2 Stanford University4
3 Massachusetts Institute of Technology5
4 Princeton University6
5 Harvard University 7
6 Yale University8
7 University of Chicago9
8 University of Pennsylvania11
9 Jonh Hopkins University12
10 University of California, Berkeley13
11 Columbia University16
12 University of California, Los Angeles17
13 Cornell University19
14 Duke University20
15 University of Michigan-Ann Arbor21
16 Northwestern University22
17 University of Washington26
18 Carnegie Mellon University27
19 New York University 29
20 University of California, San Diego31

 

If you're ready to chase your goals, fill in your details and we'll help you get to a top institution. 

 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី