ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Times Higher Education World University Rankings 2023

Published annually by the Times Higher Education (THE) magazine, the Times Higher Education World University Rankings is globally recognised and one of the go-to ranking providers for quality assessment of institutions all over the world. 

Its ranking methodology is based on 13 calibrated performance indicators, categorised within five areas: Teaching (the learning environment), Research (volume, income and reputation), Citations (research influence), International Outlook (staff, students and research) and Industry Income (knowledge transfer).

Each indicator contributes a percentage towards an institution’s final score.

Teaching (30%)

 • Reputation survey: 15%
 • Staff-to-student ratio: 4.5%
 • Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
 • Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
 • Institutional income: 2.25%

This performance indicator studies the perceived prestige of institutions in teaching, gleaned from the Academic Reputation Survey. It provides a sense of how much effort goes into nurturing the next generation of academics, with responses representative of the global academy’s statistical geographical and subject mix.

Research (30%)

 • Reputation survey: 18%
 • Research income: 6%
 • Research productivity: 6%

The research metric focuses on an institution’s reputation for research excellence, with responses taken from the Academic Reputation Survey. THE rankings also note that the research income is scaled against academic staff numbers and adjusted for purchasing-power parity (PPP). To quantify productivity, THE totals the number of publications within the Elsevier’s Scopus database, which provides a sense of how much high-quality research is published by the institution’s academics.

Citations (30%)

This indicator measures the influence of a university and contribution to the global stage in spreading new knowledge and ideas. THE calculates the average number of times an institution’s work is cited by scholars globally. This year, its bibliometric data supplier Elsevier examined more than 121 million citations to 15.5 million published works - including journal articles, article reviews, conference proceedings and books - over a span of five years.

International Outlook (7.5%)

 • Proportion of international students: 2.5%
 • Proportion of international staff: 2.5%
 • International collaboration: 2.5%

As leading universities now compete with their peers globally, THE measures this indicator to demonstrate an institution’s ability to attract students and faculty members from all over the world.

Industry Income (2.5%)

This indicator provides a sense of an institution’s ability to attract funding from commercial entities – how willing businesses are to pay for research. This comes from capturing data on how much research income a university earns from respective industries through “innovations, inventions and consultancy”.

Below, we’ve compiled the top universities in each destination - Australia, New Zealand, Canada, Ireland, the UK and the USA. If you’re keen to find out more about what it means to study abroad in any of these countries, fill in your details and make a free appointment with one of our friendly counsellors!

THE top 10 universities in Australia 2023

Rank

University

Global rank

1.

University of Melbourne

34

2.

Monash University

44

3.

The University of Queensland

53

4.

University of Sydney

54

5.

Australian National University

62

6.

UNSW Sydney

71

7.

University of Adelaide

88

8.

The University of Western Australia

131

9.

University of Technology Sydney

133

10.

Macquarie University

175

THE top universities in New Zealand 2023

Rank

University

Global rank

1.

University of Auckland

139

2.

Auckland University of Technology

251–300

3.

University of Otago

301–350

4.

Lincoln University

401–500

5.

Victoria University of Wellington

401–500

6.

University of Waikato

401–500

7.

University of Canterbury

601–800

8.

Massey University

601–800

THE top 10 universities in Canada 2023

Rank

University

Global rank

1.

University of Toronto

18

2.

University of British Columbia

40

3.

McGill University

46

4.

McMaster University

85

5.

University of Montreal

111

6.

University of Alberta

118

7.

University of Ottawa

137

8.

University of Calgary

201–250

9.

University of Waterloo

201–250

10.

Western University

201–250

THE top 10 universities in the UK 2023

Rank

University

Global rank

1.

University of Oxford

1

2.

University of Cambridge

3

3.

Imperial College London

10

4.

UCL

22

5.

University of Edinburgh

29

6.

King’s College London

35

7.

London School of Economics and Political Science (LSE)

37

8.

University of Manchester

54

9.

University of Bristol

76

10.

University of Glasgow

82

THE top universities in Ireland 2023

Rank

University

Global rank

1.

Trinity College Dublin

161

2.

RCSI University of Medicine and Health Sciences

201–250

3.

University College Dublin

201–250

4.

University of Galway (previously National University of Ireland Galway)

301–350

5.

University College Cork

301–350

6.

Dublin City University

401–500

7.

Maynooth University

401–500

8.

University of Limerick

601–800

9.

Technological University Dublin

1001–1200

THE top 10 universities in USA 2023

Rank

University

Global rank

1.

Harvard University

2

2.

Stanford University

3

3.

Massachusetts Institute of Technology

5

4.

California Institute of Technology

6

5.

Princeton University

7

6.

University of California, Berkeley

8

7.

Yale University

9

8.

Columbia University

11

9.

The University of Chicago

13

10.

University of Pennsylvania

14

If you’re ready to chase your goals, fill in your details and we’ll help you get to a top institution.

Enquire with us

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?