ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Study Engineering Abroad

 
Course overview
 
Do you like solving technical problems? Are you good at science and math? You might consider a career path in Engineering. A degree in Engineering is highly sought after for the way it develops essential problem-solving skills and a robust quantitative background. The broad field offers a wide range of exciting career opportunities for you to be creative, solve problems and explore how things work. Branches of engineering include Aerospace, Agriculture, Biomedical, Chemical, Civil, Computer Hardware, Electronics, Environmental, Industrial, Materials, Mechanical, Mining and Geological, Nuclear and Petroleum. 
 
Engineering in Australia
 
Australia has a lot to offer to those looking to study engineering overseas. A wide range of engineering courses, excellent job prospects, the opportunities for work experience and migration, as well as worldwide professional accreditation are just some of the factors that make Australian universities a top choice. The majority of programs are developed in coordination with appropriate professional bodies, and graduates may be eligible for membership for organisations like Engineers Australia, Association of Professional Engineers, Scientists and Managers, Australia (APESMA), Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), Computer Society and World Federation of Engineering Organizations (WFEO).  
 
Engineering in the USA
 
The USA is home to some of the most prestigious universities in the world and offers a huge variety of Engineering programs and specialisations. All Engineering in USA programs are accredited by ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) and combine the theoretical with practical experience and relevance. Engineering positions are some of the highest-paid in the USA according to the Bureau of Labor Statistics. The international job market for engineering is also booming due to technological advancements and the industrial developments of emerging markets.
 
Engineering in Canada
 
Affordable tuition fees, quality education, post-study work options as well as world-renowned institutions are some reasons that make Canada one of the leading destinations for studying abroad. Canadian universities offer internationally recognised degrees and certificates, and follow very high academic standards and rigorous quality controls. Engineering in Canada programs are accredited by the Canadian Engineering Accreditation Board (CEAB), and graduates of accredited programs are eligible to become registered Professional Engineers (P.Eng.) or P.Ing, in Quebec. The course duration for a typical degree in Engineering in Canada is between four to five years. Students also get to enjoy high living standards along with a lower cost of living and tuition fees. 
 
Engineering in New Zealand
 
New Zealand is a top destination for international students for its reputation as a major research and training hub. The nation’s fertile research landscape, combined with the training opportunities, makes it a rewarding option for international students looking to study Engineering in New Zealand. Universities in New Zealand warmly welcome international engineering students as they bring in the cultural diversity and contribute to the economy. Students look forward to an array of research and internship opportunities while enjoying the beautiful landscapes and cultural destinations in New Zealand.
 
Engineering in the UK
 
The UK has a deep heritage in the Engineering field and is home to world-class engineering companies such as Rolls-Royce and BAE Systems. According to Technoloplic, businesses invest about £9.5bn a year on engineering research and development in the UK, with the Government spending about £1.5bn to £3.1bn. With three of the world’s top ten universities for engineering based in the UK, students can look forward to world-class facilities and sophisticated engineering departments for a diversity of specialisations. The focus on hands-on experience in the UK will also allow students to pursue work placements or internships that can help prepare them for the practical demands of the post-grad workplace.
 
Finding what fits you best can be overwhelming. IDP international education specialists guide you through your options and the necessary application processes for universities and visas. Speak to us now for free.
 

 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?