ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Business in Canada

Course overview
 
Canada is a popular study destination for international students seeking a degree in Business. Home to prestigious universities and business schools and with Toronto being an international business city, students will find a wealth of education and career opportunities studying in Canada. Undergraduate programs here will prepare students for careers in a wide breadth of industries including banking and finance, technology, logistics, and hospitality. Students will be able to specialise in a variety of majors such as marketing, business administration, and operations.
 
With the Canadian education systems encouraging soft skills such as teamwork, critical thinking and communications, students can expect to receive a holistic education that shapes both their career prospects and character with an emphasis on independent learning. Canadian universities are praised globally for their focus on research while giving students exposure to an international student body for a cross-border cultural experience.
 
Studying a business degree in Canada also allows you to access valuable employment opportunities in the country which could help you obtain permanent residency down the road.
 
Why study business in Canada?
 
 • Business universities in Canada have a rigorous curriculum filled with experiential learning opportunities to ensure graduates are employment-ready. 
 • Choose from a wide variety of business disciplines that interest you such as finance, marketing, business administration, hospitality, and operations management.
 • Students studying business have the opportunity to gain industry insight during their program through internships.
 • Excellent employment opportunities await students who study business in Canada, back home and within Canada itself.
 • A wealth of post-graduate courses to choose from to continue your studies including internationally recognised MBA programs.
 
Key facts about studying business in Canada
 • Canada is home to 5 of the top 100 universities in the world (Times Higher Education World University Rankings 2020) such as The University of Toronto and McGill, all of which offer business programs.
 • You can stay and work in Canada for up to three years after you graduate with a business degree from a Canadian university with the Post-Graduation Work Permit (PGWP).
 • Canada is a safe and peaceful country, ranking 6th out of 163 countries in the 2019 Global Peace Index.
 
Choosing your business university
 
Here are some key things to look out for in choosing your business university in Canada:
 
 • Academic Excellence – Research on reviews and teaching professors can give a good insight into the course curriculum in addition to course descriptions. A good experience can move beyond traditional education boundaries and provides excellent teaching support for the track you wish to pursue. 
 • Linked MBA Programs - Understand if there are any post-graduate programs such as an MBA that allows you easier entry when you apply in the future while accelerating your learning through exemptions,
 • Location – Whether it’s the urban cosmopolitan city of Toronto or picturesque Quebec that you prefer, look for a university situated in a region that offers you the best mix of lifestyle and standard of living.
 • Cost – While tuition fees shouldn’t vary too much for the same course, the kind of financial assistance and scholarships available to you may differ more substantially. Look for a university that offers scholarships and determine if you are eligible, some scholarships are only awarded to students in certain countries and regions.
 • International Student Support – Find a university that offers well-planned support for international students, as they can advise on essentials such as accommodation, student welfare, and post-graduate employment opportunities.
 
Admission requirements for Canadian universities
 
Entry into a Canadian university typically requires a Bachelor's degree from a recognised university or an equivalent diploma or certificate depending on the course applied for. Non-native speakers will also require an overall IELTS (Academic) band score of 6.5, with no individual sub-score less than 6.0 as evidence of English language proficiency. 
 
Those looking for postgraduate programs may need to meet additional entry requirements, such as prior knowledge in certain subjects, work experience, and the successful completion of an audition, portfolio, interview or test.
 
If you are applying for an MBA program in Canada, many programs will require you to have two to three years of work experience, a detailed curriculum vitae, statement of purpose and the contact details of your professional referees.
 
Finding what fits you best can be overwhelming. Let us help! We will help guide you through the entire process from course selection to university and visa application. Speak to our education specialists now for free.

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?