ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Study Engineering In The UK

Course Overview
 
A degree in Engineering is highly sought after for the way it develops essential problem-solving skills and a robust quantitative background. The broad field offers a wide range of exciting career opportunities for you to be creative, solve problems and explore how things work. Branches of engineering include Aerospace, Agriculture, Biomedical, Chemical, Civil, Computer Hardware, Electronics, Environmental, Industrial, Materials, Mechanical, Mining and Geological, Nuclear and Petroleum. 
 
The UK has a deep heritage in the Engineering field and is home to world-class engineering companies such as Rolls-Royce and BAE Systems. According to Technoloplic, businesses invest about £9.5bn a year on engineering research and development in the UK, with the Government spending about £1.5bn to £3.1bn. With three of the world’s top ten universities for engineering based in the UK, students can look forward to world-class facilities and sophisticated engineering departments for a diversity of specialisations. The focus on hands-on experience in the UK will also allow students to pursue work placements or internships that can help prepare them for the practical demands of the post-grad workplace.
 
Here are a few of the things that make the UK a great choice to study engineering:
 
Internationally renowned universities: The UK stands as one of the top three study destinations of the world and is home to many leading universities such as University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College London, and the University of Edinburgh.
 
Quality of education: UK programs are internationally recognised, and known for the quality of teaching and research
 
Work and study: Master's programs in the UK include an internship component for students to gain invaluable insight and connections into the industry. Students are also allowed to work on a student visa, with more flexibility given to students from the EU. A two-year post-study work visa is also granted to graduates from 
 
Scholarships: Numerous scholarship programs are available for international students from individual universities and students from Commonwealth countries. 
 
Choosing your university
 
Here are some key things to look out for in choosing your university:
 
 • Academic Excellence – Research on reviews and teaching professors can give good insight into course curriculum in addition to course descriptions. A good experience can move beyond traditional education boundaries and provides excellent teaching support for the track you wish to pursue. 
 • Location – There are a large range of cosmopolitan cities, towns, and countryside villages in the regions of the UK, namely England, Scotland, Northern Ireland, and Wales. The kind of lifestyle you want will be a factor in choosing where you want to be based in.
 • Tuition fees and scholarships – International students outside the EU and EEA (European Economic Area) pay full tuition at UK universities. Check your scholarship eligibility and consider hiring an experienced adviser to guide you through the application process.
 • Living Costs – London and other large cities tend to be more expensive, but also more convenient in terms of your day-to-day.
 • International Student Support – Find a university that offers well-planned support for international students, as they can advise on essentials such as accommodation, student welfare, and post-graduate employment opportunities.
 
Admission requirements for UK universities
 
While requirements may differ across universities, typical entry requirements include:
 • Eligible qualifications like A Level and International Baccalaureate results
 • IELTS certification
 • Foundation pathways
Feeling overwhelmed? We can guide you through your options and the necessary application processes for universities and visas. Speak to our international education specialists now for free.
 

 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?