ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Top Universities in Canada 2022

Embarking on a study abroad adventure in Canada is often a delightful experience combining the country’s stunning sights and sounds - from the icy tundra of the Yukon to the rolling mountains of Calgary - and world-class higher education offerings.

The universities in Canada are distinct from colleges, defined to be institutions that offer bachelor degrees and postgraduate degrees. Colleges, on the other hand, are defined as institutions that provide diplomas.
Globally recognised as an open, accepting and diverse country, Canada is a welcoming country which commits to diversity and inclusion for different ethnicities. Being the home to top universities, this makes Canada a top destination for international students.
For those who are seeking to pursue your foundation, undergraduate or postgraduate pathways in Canada, university rankings can provide a sense of whether the institution is right for you.
Ranking providers like the QS World University Rankings and Times Higher Education World (THE) University Rankings are globally recognised, often used by students as part of their research before applying to study abroad.
With that, we’ve compiled the top universities in Canada for 2022 below, with data from the latest QS World University Rankings and THE World University Rankings.
QS Top Universities in Canada 2022
RankUniversityGlobal Rank
1 University of Toronto26
2 McGill University27
3 University of British Columbia46
4 Universite de Montreal111
5 University of Alberta126
6 McMaster University140
7 University of Waterloo149
8 Western University170
9 University of Ottawa230
10 University of Calgary235
11 Queen's University at Kingston240
12 Dalhousie University272
13 Simon Fraser University298
14 University of Victoria (UVIC)334
15 Universite Laval414
16 University of Saskatchewan458
17 York University477
18 Concordia University521-530
19 University of Guelph        581-590
20 Universite du Quebec591-600

THE Top Universities in Canada 2022

RankUniversityGlobal Rank
1 University of Toronto18
2 University of British Columbia37
3 McGill University44
4 McMaster University80
5 University of Montreal88
6 University of Alberta125
7 University of Ottawa162
8 University of Calgary201-250
9 Simon Fraser University201-250
10 University of Waterloo201-250
11 Western University201-250
12 Dalhousie University251-300
13 Université Laval 251-300
14 Queen's University251-300
15 University of Manitoba301-350
16 University of Victoria401-500
17 York University401-500
18 University of Guelph501-600
19 University of Saskatchewan501-600
20 Carleton University601-800

If you're ready to chase your goals, fill in your details and we'll help you get to a top institution. 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?