ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ទូរស៍ព្ទ​ ឫ ឆាត
text.skipToContent text.skipToNavigation

Top Universities in Canada 2021

Embarking on a study abroad adventure in Canada is often a delightful experience combining the country’s stunning sights and sounds - from the icy tundra of the Yukon to the rolling mountains of Calgary - and world-class higher education offerings.

The universities in Canada are distinct from colleges, defined to be institutions that offer bachelor degrees and postgraduate degrees. Colleges, on the other hand, are defined as institutions that provide diplomas.
 
Globally recognised as an open, accepting and diverse country, Canada is a welcoming country which commits to diversity and inclusion for different ethnicities. Being the home to top universities, this makes Canada a top destination for international students.
 
For those who are seeking to pursue your foundation, undergraduate or postgraduate pathways in Canada, university rankings can provide a sense of whether the institution is right for you.
 
Ranking providers like the QS World University Rankings and Times Higher Education World (THE) University Rankings are globally recognised, often used by students as part of their research before applying to study abroad.
 
With that, we’ve compiled the top universities in Canada for 2021 below, with data from the latest QS World University Rankings and THE World University Rankings.
 
QS Top Universities in Canada 2021

RankUniversityGlobal Rank
1 University of Toronto29
2 McGill University35
3 University of British Columbia51
4 University of Alberta113
5 Universite de Montreal137
6 McMaster University140
7 University of Waterloo173
8 The University of Western Ontario211
9 University of Calgary233
10 Queen's University at Kingston239
11 Dalhousie University280
12 University of Ottawa281
13 Simon Fraser University314
14 University of Victoria (UVIC)364
15 Universite Laval416
16 University of Saskatchewan439
17 Concordia University462
18 York University511-520
19 Universite du Quebec

561-570

20 University of Guelph571-580

 

 

THE Top Universities in Canada 2021

 

RankUniversityGlobal Rank
1 University of Toronto18
2 University of British Columbia34
3 McGill University42
4 McMaster University72
5 University of Montreal85
6 University of Alberta136
7 University of Ottawa141
8 University of Calgary201-250
9 University of Waterloo201-250
10 Western University201-250
11 Dalhousie University251-300
12 Laval University251-300
13 Queen's University251-300
14 Simon Fraser University251-300
15 University of Manitoba351-400
16 University of Saskatchewan401-500
17 University of Victoria401-500
18 York University401-500
19 Carleton University501-600
20 University of Guelph501-600

 

If you're ready to chase your goals, fill in your details and we'll help you get to a top institution. 

 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី